Skip to main content

Helse

Bibliotekets fagside for helsefag

Clinical queries/Begrens på studiedesign, forskningsmetode:

Limit toClinical queries er tilgjengelig både i CINAHL og MEDLINE databasen via EBSCOhost (i tillegg til MEDLINE, EMBASE og PsycINFO via Ovid og PubMed)

Slik fungerer det

 • Limit valgene i "Clinical queries" begrenser ditt søk til de kliniske studiene som bruker et studiedesign som er egnet til å besvare ditt kliniske spørsmål.
 • Bak hvert valg ligger et "metodefilter", som består av de ord og begreper som i sum beskriver det aktuelle studiedesign (forskningsmetoden), som er best egnet for å besvare den aktuelle spørsmålstypen.

Gjør slik: 

 1. Søk på ditt emne, Klikk "Additional limits"  i Ovid, eller Show more knappen i Limit valg i  EBSCOhost. Fra Pubmed velger du søke i Clinical queries
 2. Velg fra Clinical queries, type studie:
  1. Therapy: For svar på spørsmål om effekt av behandling, forebygging eller rehabilitering: Hvilken effekt har ....?
  2. Diagnosis: For svar på diagnostiske spørsmål: Hvordan kan vi avgjøre om noen...?
  3. Prognosis: For svar på spørsmål om prognose - Hvordan går det?
  4. Etiology /Causation: For svar på årsaksspørsmål? Hvorfor får noen ... ?
  5. Qualitative studies: For svar på spørsmål om erfaringer, opplevelser, holdninger etc. som best lar seg besvare med kvalitative metoder. Hvordan oppleves det...?
  6. Reviews: For systematiske oversikter. Flest av disse på effektspørsmål. Start med disse - velg deretter Theraphy
 3. I tillegg velges enten
  1. "specificity" (de "beste" - men kan miste relevante)
  2. "sensitive" (flest mulig studier, men kan få mange irrelevante treff)
  3. "optimized" en mellomting.

Usikker på hvilket studiedesign som er best egnet til å besvare ditt spørsmål? 

Du kan eventuelt legge til søkeord for studiedesign selv - her er noen eksempler

 

Spørsmål om 

Type studiedesign

Mulige søkeord …

Erfaringer, eller opplevelser, meninger, holdninger

Kvalitative studer

AND (qualitative OR phenomenolog* OR grounded OR hermenutic* OR interview* OR themes OR thematic OR experience*)

 

Effektstudier

Randomiserte kontrollerte studier

AND (random* OR placebo OR "double blind")

 

Årsaksstudier

Kohortstudie

Kasus-kontrollstudie

AND (cohort OR risk OR risks  OR case-control)

flere mulig for et bredere søk ...

correlation OR association OR "case control" OR "nonexperimental stud*" OR "prospective stud*" OR "cross-sectional'"

Longitud* OR retrospective OR prospective

"Survival Analysis" OR mortalit* OR "confidence interval*"

Prevalens, forekomst

Tverrsnittstudie

AND (cross-sectional OR "cross sectional")