Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Helse

Bibliotekets fagside for helsefag

Ovid search help

Søketeknikker- Avansert søk

English: Ovid Advanced Search help (English). Video demo below

I Ovid kan du velge mellom tre ulike søkeskjermer:

 1.  Avansert søk. Velger du Ovid database via UiA vil du automatisk komme til det Avansert søk  (Avdanced search) som brukes til å bygge opp en søkestrategi via  en blokksøkestrategi (søk på et og et ord/konsept - og koble søke sammen via søkehistorikken, se ev mer om blokksøk/systematisk tilnærming til søk) nedenfor- og søketeknikker som brukes til å søke på enkeltord, koble søkeord, eller søkesett sammen
 2. BASIC search kan gjerne brukes som en start. Søk i basic search ala Google/Google scholar og PubMed - og er god på å finne noen relevante artikler som kan bidra til mer kunnskap om det emnet du søker, inspirasjon og hjelp til å finne søkeord. Inspiser artiklene og ordene som er brukt i disse. Brukes gjerne i den eksplorative fasen av et søk.  Se mer om Basic search.
 3. Multi-field search. Alternativt til Advanced search kan du velge Multi-field search - da vil du finne søkebokser og søkefelt - ala det avanserte søket i EBSCOhost søkegrensesnitt (CINAHL; MEDLINE; ERIC og flere baser) og basic search i Scopus. Bruk søketeknikker nedenfor til å søke på enkeltord og koble søkeord - eller søkesett sammen

Trunkering

Maskering 

Bruk * etter søkeordet for treff også på endelser av ordet som entall/flertallsendelser, ulike bøyninger

Eksempel:

behavi* - gir treff på behaviour - behavior- behaviours ... 

nurs* - gir treff på nurs- nurse- nurse- nurses-nursing

Videre, legg også merke til muligheter som 

# - erstatter et tegn, eksempel wom#n - gir treff på woman, eller women, dog# kan gi treff på dog eller dogs
? - erstatter et eller 0 tegn, feks col?r, gir treff både på color og colour

AND

AND mellom to søkeord brukes for å koble to ord sammen, der begge må forekomme. Eksempel children AND obesity - finner treff der begge disse søkeordene forekommer. Vurder eventuelt nærhetsoperatorer for mer presisjon, eller bruk fraser, se nedenfor.

Merk:

 • Som standard i Ovid Avansert søk: Søk på to uten bruk av AND eller andre operatorer mellom ordene, søkes ordene som frase, dvs. ordene må stå ved siden av hverandre (se frasesøk nedenfor) - i andre søkegrensesnitt søkes automatisk to ord med AND mellom (I BASIC search vil et søk på ord ord kobles sammen med AND)
 • Bruk AND om begge søkeordene må forekomme, men ikke nødvendigvis ved siden av hverandre, alternativt bruk nærhet mellom ordene, se adj#
OR OR mellom to søkeord betyr enten/eller - dvs. du får treff på enten det ene eller andre ordet. Eksempel obesity OR overweight - Finner også treff som inneholder begge søkeordene
NOT

NOT - ikke - tar vekk treff som inneholder spesifikke søkeord. obesity NOT overweight - finner treff som inneholder obesity, men som ikke samtidig også inneholder ordet overweight. Brukes med varsomhet

MERK

Ved bruk av både AND or OR i samme søkestreng, sett parentes rundt søkeord som søkes sammen med OR.  Eksempel

(teenager OR adolescents OR adolescence) AND (overweight OR obesity)  = minst et av søkeordene fra hver parentes må forekomme

Nærhet - ADJ

ADJn is a positional operator that lets you retrieve records that contain your terms (in any order) within a specified number (n) of words of each other. To apply adjacency, separate your search terms with the ADJ operator and a number from 1 to 99."

 • The ADJ operators finds two terms next to each other in the specified order. 
 • The ADJ1 operators finds two terms next to each other in any order. 
 • The ADJ2 operator finds terms in any order and with one word (or none) between them. 
 • The ADJ3 operator finds terms in any order with two words (or fewer) between them. 
 • The ADJ4 operator finds terms in any order and with three words (or fewer) between them, and so on
 • adj4 = N3 in EBSCOhost 
Fraser Søk på to  eller flere ord, der disse må stå ved siden av hverandre. Dette er satt som standard i Ovid Avansert søk - i andre søkegrensesnitt må man aktivt legge til anførselstegn før og etter ordene, ellers blir ordene søkt med AND mellom ordene
Felt -søk

Template:  searchword(s).fieldcode,fieldcode

 • nursing.ti - words from title
 • nursing.ab - words from abstract
 • nursing.ti,ab - words from title or abstract (same as nursing.tw)
 • Field codes controlled vocabulary (subject headings)
  •  Alzheimer Disease/   (searches the exact subject heading word in the database (same as alzheimer disease.sh))
  • exp dementia/  (Explode commands also including the narrower subject headings terms)
  • attitude*.hw (Words from subject headings, single word)

MERK

 • Setter du ikke inn feltkode i søkestrengen din - søkes det som  standard  i mp (multiple purposes) feltet og  det settes  .mp  etter dine søkeord
 • mp feltet dekker søk på ord fra blant annet ord fra tittel, sammendrag og ord fra et emneord eller et ord i en emneordsfrase. Se informasjon om databasens felt for mer beskrivelse av hvilke felt som er dekket i .mp
 • Sjekk databasens feltkoder og hvordan disse er indeksert - ordindeksert: hvert enkelt ord er søkbare (word indexed), eller phrase indexed: frasen er søkbar- men ikke de enkelte ordene i frasen

Se mer informasjon om databasens felter via databasen!

Mer hjelp

Ovid Advanced search - example MEDLINE.

Open in new window

 

Not specifying any fiels in Ovid Advanced search

Ovid Field guide

"Building block search strategy" (Blokksøk) - Kombiner søkeord

Fra søkespørsmålet  finner man de sentrale begrepene (søkekonsepter) man vil søke på. Som hjelp til å lage spørsmål og finne hovedbegrepene brukes gjerne et rammeverk som PI(C)O/PICo - eller det tre delte spørsmål

1.Hvert av begrepene (søkekonsepter)  du har valgt å bruke i søkestrategien er representert ved en blokk av søkeord (enkeltord og/eller fraser). 
2.En søkeblokk er alle mulige synonymer (enkeltord og/eller fraser) for et begrep/søkekonsept. Ordene som brukes kan være hentet fra databasens  kontrollerte vokabular (emneord, som f.eks. MeSH som brukes i MEDLINE databasen) og/eller fritekst (ord fra tittel og/eller sammendrag). Les om emneord og tekstord her
3.De enkelte søketermene/ordene i samme blokk kombineres med OR for treff på enten det ene eller andre ordet.
4.Man søker gjerne en og en blokk for seg  
5.Søkeblokkene kombineres med AND til et sluttresultat slik at minst et av søketermene fra hver søkeblokk er inkludert i sluttsummen
6. Bruk gjerne søkehistorikken som dannes for hvert søk i databasen til å koble søkesett sammen
 
 
Figur: Kombiner søkeblokkene
 

 

 

Søketeknikker for å koble søkeord sammen

 • OR mellom søkeord for treff på synonyme, relaterte begreper
 • AND mellom søkeord for treff på begge søkeordene
 • Nærhetsoperatorer  (Proximity/adjacency) - mellom søkeordene gir treff på begge søkeordene, men kun dersom de står i en viss nærhet til hverandre
 • Frasesøk - anføselstegn før og etter to eller flere ord gir treff dersom ordene forekommer slik ved siden av hverandre
 • NOT mellom søkeordene for treff på det ene søkeordet men ikke det andre
 • Brukes flere operatorer i sammem søkestreng, husk () mellom ord som skal kobles sammen med OR
 • Bruk ellers søketeknikker for å avgrense søk til visse felt, feks søkeord i tittelen. Trunkering for søk på stammen av et ord for treff på alel mulige endelser av ordet

Ovid: Lagre søk og treff - Save search

Print search history / Utskrift av søke strategien

 1. Search
 2. Print search history
 3. Mark table -only from # to the last number of results - copy
 4. past to a Word doucment
 5. Fix the table, open table tools, choose:  oppsett og beste tilpasning

Save search history( Lagre søkehistorikken for senere bruk. Merk, det er søkeordene og koblingene som spares. Du kan velge å kjøre søket i samme database, eller en ny database.

 1. Search
 2. Choose Save searches from the Search history
 3. Log on (create account if you do not have any - then log on)
 4. Give the search a name

Run previous searches /Du kan senere finne søket tilbake, utføre søket i en annen database, eller samme, endre på søket og utføre på nytt.

 1. Choose a database you want to run the search from
 2. Log on (top of the screen)
 3. Choose folder (top of the screen)
 4. Choose the search you saved
  • Run the search: Choose Retrieve saved search
  • Or edit the search before running: Choose Edit, save - and the run search

Skrive ut søkehistorikken og lenke til søket

 1. Email search history
 2. Copy link to search history

Annen metode, vist i filmen nedenfor

 1. Utfør søket
 2. Velg display
 3. Merk en vilkårlig kilde
 4. Velg export - word. Husk å merke av for søkehistorikken

Søkehistorikken fra Word dokumentet, kan senere kopieres og limes inn i Search linker, https://access.ovid.com/demo/search_link/search_link.htm  Velg database og utfør søket. Merk at du på denne måten eventuelt også kan redigere søket i Word før du utfører søket via Search linker

 

Lagre søkehistorikken for senere gjenbruk og bearbeidelse

Merk det er søkeordene, søkestrategien som lagres, dvs. hvordan søkeordene er kombinert. Du kan kjøre søket på nytt i samme database eller en annen database

 1. Utfør søk
 2. Velg Save All
 3. Har du ikke opprettet en brukerkonto må dette gjøres først
 4. Logg på
 5. Gi navn til søket

Du kan senere endre søket direkte fra lagrede søk, eller utføre søket på nytt i samme database, eller en annen

 1. Velg database fra Ovid
 2. Velg My workspace
 3. Logg på
 4. Velg My searches & Alerts
 5. Velg søk - Velg hva du ønsker å gjøre med søket
  •  utføre søk (søket kan kjøres på nytt i feks en ny database, eller i samme database). Søket kjøres i den databasen du har valgt før du logget på. Huk av og velg Run
  • Redigere søket. Søket kan ev deretter kjøres på nytt i valgt database (punkt 1). Dersom du har gjort endringer, kan du lagre søket på nytt med eventuelt et nytt navn
  • Vise søket
  • Sende lenke til søket. OBS lenken inneholder pålogging, så kan ikke sendes til brukere som ikke har samme konto som deg.

Du kan også endre i søket underveis. I Søkesiden velg More > Edit

Note

New command from May 2021: commands for printing and linking to the search strategy is direct commands under the search screen

APA PsycInfo (Ovid) Spesielle feltkoder og verdier for feltene

Nedenfor finners informasjon om noen nyttig søkefelt for APA PsycInfo database. Merk at informasjon om feltene finnes via databasen, i Ovid, klikk på i-ikonet for mer informasjon om felter og hvordan opplysninger om artiklene/dokumentene i databasen er registrert og kan søkes på. Gå til Ovid, velg APA PsycInfo basen for mer informasjon om felter

Classification code

"Every record in APA PsycInfo receives a classification code, which is used to categorize the document according to the primary subject matter. These classification codes can help you target your search by allowing you to restrict retrieval to a specific category.". Read more from APA

Classification codes 

Age group

For søk på spesfikke aldersgruppen kan du legge til søk på alder og feltkoden, Eksempel, da kan det bli slik for søk på ungdom (13-17 år): 200.ag

For bredt, sensitivt søk bør også ord fra tittel og sammendrag søkes- eventuelt også ord fra emneord

(adolescen* or youth* or teenager* or teen or teens).ti,ab,hw,id. or 200.ag.

Populatiation group

The Population Group (PO) field contains terms describing the subject population of the document. Population codes include:
Også mulig som valg fra limit
Eksempel
40.po = female.po

For et bredet sensitiv søk- søk også på ord for kjønn i tittel, sammendrag - slik som for aldersgrupper

Methodology

"The Methodology (MD) field contains the specific kind of methodology used in a research study. Both the code and the term are searchable."

Metode er også mulig å velge fra limit

Eksempel, her søkt på kvalitative studier: (1300 OR 1600).md

For brede søk bør også ord fra tittel/sammendrag søkes på, slik som ovenfor med aldersgruppe

Test & Measures  "The Test & Measures (TM) field identifies the names of tests and measures mentioned in the source document."