Skip to main content

Helse

Bibliotekets fagside for helsefag

Rammeverk for fokuserte spørsmål. PICO - PIO-PEO-PICO and other framworks for building a question

PICO (eller tilsvarende) rammeverk hjelper deg med å 

 1. Fokusere ditt spørsmål
 2. Bestemme dine inklusjons- og eksklusjonskriterier
 3. Strukturere ditt søk i databaene(e)

Fyll ut begrepene - still deretter spørsmålet

 • P: Pasientgruppe - Population eller Problem (Alder, kjønn og/eller diagnoser)
 • I: Intervention eller  eksposisjon (test - risiko)  - eller  issue/interest?
 • C: Comparison - sammenligende tiltak, eller context?
 • O: Outcome, utfall, resultat, - eller opplevelser/erfaringer?
 • T: Time- tid
 • S: Studiedesign

Merk det er ikke alle spørsmål som har alle begrepene! Det er heller ikke slik at du nødvendigvis skal søke på alle delene i selve søket- et bredt søk vil kanskje bare søke på to (tre) av delene

Eksempel

 1. Populasjon:  nyfødte som utsettes for blodprøvetaking
 2. Intervensjon: sucrose
 3. Comparison: annet tiltak (kan være sukkervann, brystmelk, eller annet)
 4. Outcome: smerter

Spørsmål"Er  sucrose som smertestillende for nyfødte babyer som gjennomgår smertefulle prosedyrer som feks blodprøvetaking, effektivt?"

Videre: finn søktermer for hovedbegrepene som benyttes i søkestrategien

 • P: Population/participants
 • C: Concept
 • C: Context

 

 

For kvaliative studier, spørsmål om erfaringer -  brukes ofte rammeverket PICo - alternativt PEO

 1. Population/pasient/problem
 2. Interest
 3. Context
 1. P - Population, problem
 2. E - Exposition / Issue / Interest 
 3. O - Outcome

Kan også brukes i forbindelse med spørsmål om erfaringer, holdninger (dvs kvalitative spørsmål) - Eksempel

 1. Population: Older people
 2. Exposition: Cancer
 3. Outcome: Patients views, experiences etc.

Eksempel hentet fra: Bettany-Saltikov, J., & McSherry, R. (2016). How to do a systematic literature review in nursing : A step-by-step guide (2nd ed.). London: Open University Press. S. 24. 

 1. S - Setting:
 2. P - Perspective:
 3. I - Intervention:
 4. C - Comparison:
 5. E - Evaluation;
 • S - Sample
 • PI - Phenomen of interest
 • D - Design
 • E - Evaluation
 • R - Research type (qualiative, quantiative, or mixed method)

Merknad:

Dersom man kobler alle elementene med AND blir dette søket for begrensende dersom siktemål er å finne flest mulig. Ofte må D og R kobles sammen med OR -  S AND PI AND E AND (D OR R)

SPIDER rammeverket brukes gjerne  for kvalitative studier - alternativt bruk PICO - PICo - eller PEO/PIO

C - Construct to be measured, or the name(s) of the measurement instrument: fatigue - pain
P - Population of interest:  patients with multiple sclerose - adult with cognitive impairments
I -  Type of instrument: self-report questionnaire, laboratory test, observational scales, performance-based intruments, interviews
M - Measurement properities of interest: all measurement properities

 

Ex page 20 from:

Mokkink, L. B., Prinsen, C. A. C., Patrick, D. L., Alonso, J., de Vet, H. C. W., & Terwee, C. B. (2018). COSMIN methodology for systematic reviews of Patient‐Reported Outcome Measures (PROMs) user manual.  Retrieved from https://www.cosmin.nl/wp-content/uploads/COSMIN-syst-review-for-PROMs-manual_version-1_feb-2018-1.pdf 

p.277

De Vet, H.C.W (2011). Measurement in medicine. Cambridge Universisty press

"Patient Reported Outcome (PRO) er pasientrapporterte utfallsmål som til dømes opplevingar knytt til helse og sjukdom. Patient Reported Outcome Measures (PROM) er skjema som måler korleis pasientane opplever forhold knytt til helse og sjukdom og behandlingseffektar. PROM inkluderer mål på symptom, funksjonsnivå, helsestatus og/eller helserelatert livskvalitet. Pasientrapporterte mål inneberer ikkje alltid å måle eit utfall (outcome). Det kan også vere at ein vil nytte pasientrapporterte mål til dømes for å identifisere pasientar eller grupper som har behov for spesielle intervensjonar" Sitat fra https://www.kvalitetsregistre.no/pasientrapporterte-data

 • P: Populasjon - pasientgruppe (diagnose)
 • I: Index test
 • R: Referanse standard
 • O: Outcomes

Campbell JM, Kulgar M, Ding S, Carmody DP, Hakonsen SJ, Jadotte YT, White S, Munn Z.  Chapter 9: Diagnostic test accuracy systematic reviews. In: Aromataris E, Munn Z (Editors). Joanna Briggs Institute Reviewer's Manual. The Joanna Briggs Institute, 2017. Available from https://reviewersmanual.joannabriggs.org/ 

Yao, X., Vella, E. & Brouwers, M. (2018). How to conduct a high-quality systematic review on diagnostic research topics. Surgical Oncology, 27(1), 70-75. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.suronc.2017.11.010

 

Ulike typer spørsmål - kjernespørsmål

 Spørsmålstypen hjelper deg til å finne ut hvilken forskningsmetode som gir best svar på ditt spørsmål og hvor du finner denne forskningen.