Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Fagsider for pedagogikk og spesialpedagogikk

Fagside for pedagogikk og spesialpedagogikk

Bøker

Her kommer det en liten tekst om ulike bøker (fagbøker, læreverk, antologier osv), hvor du kan søke etter bøker og når det kan være nyttig å bruke bøker som kilder.
 

Nyinnkjøpte bøker innen pedagogikk, speisalpedagogikk, skole, barnehage, utdanning og barndom

Barnehagelæreren som inspirator

Barnehagelæreren er i posisjon til å være en inspirator, til å inspirere og engasjere både barn, foreldre, kollegaer og samfunnet forøvrig. Hvilken betydning har barnehagelæreren, og hva kan det innebære å være en inspirator?

Barnehagelærere har en krevende profesjon som påvirkes av både faglige, politiske og økonomiske føringer. Den påvirkes også av synet på barn, barndom og barnehager. Å være en inspirator har sammenheng med barnehagelærerens kompetanse, kraft og mot, men er også avhengig av et samfunn som er villig til å investere i en god barndom i barnehager.

Boka henvender seg til studenter i barnehagelærerutdanningen, til praksisfeltet og til alle som er opptatt av barnehager.

Relasjonskompetanse og livsmestring i skolen

Skolens viktigste oppgave er å sette barn og unge i stand til å håndtere sine egne liv og oppleve livsmestring.

Denne boka om relasjonskompetanse og livsmestring i skolen er et bidrag i arbeidet med overordnede del i læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020, og det tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring.

Elevenes psykiske helse påvirkes sterkt av den relasjonelle konteksten de befinner seg i. Ved å bedre håndtere mellommenneskelige relasjoner vil eleven kunne mestre personlige og praktiske utfordringer på best mulig måte.

Hvert kapittel i boka avsluttes med refleksjonsøvelser og -oppgaver som lærerne kan jobbe med hver for seg eller i profesjonsfellesskapet.

Aktionsforskning i undervisningen: från idé till handling

Aktionsforskningens styrka ligger i att den för samman forskning med undervisning och lärares erfarenheter. I den här boken beskrivs aktionsforskningsprocessen från idé till konkret handling.

Teman som berörs är:

• uppstart och planering av processen

• metoder för dokumentation och analys

• olika samtalsmodeller

• hur barn och elever kan vara delaktiga i aktionsforskningsprocessen

• handledning, dess olika faser samt handledarrollen

• teoretiska perspektiv på kunskap, lärande och undervisning

• betydelsen av förväntningar som bidrar till reflektion, dialog och lärande.

Aktionsforskning i undervisningen: från idé till handling vänder sig till lärare och rektorer inom alla skolans stadier, från förskola till vuxenutbildning. Boken fungerar som vägledning för verksamma i förskolor och skolor som på egen hand vill initiera och genomföra en aktionsforskningsprocess i undervisningen, men den kan även användas i samverkansprojekt mellan universitet och skolverksamhet.

The Rowman and Littlefield Guide for Peer Tutors

Learning Center Theory introduces college students to the field of peer tutoring, providing a theoretical background and practical guidance for peer tutors in higher education. Taking an innovative approach firmly grounded in the science of learning and cognition, the text empowers college students to think critically about their work as educators and to make informed choices in working with learners. A vibrant, engaging read for students, researchers, and administrators alike, the text covers topics essential for all peer tutors, across writing, mathematics, the sciences, languages, and other disciplines: the brain-based reality of learning, active & collaborative pedagogies, the role of learning centers in colleges and universities, models for tutoring, the transition to college, metacognition, study strategies, online environments, and much more. An ideal supporting text for both tutor training programs and courses for peer educators, the Guide provides support for learning and writing center administrators in welcoming college students to the field of peer-led learning, and for tutors in the work of acting as guides and mentors to the fields of inquiry that exist within the academy.

Lese- og skrivevansker: Teori og tiltak

Denne boka gir en oppdatert presentasjon av hva vi vet om lese- og skrivevansker og dysleksi, og hva lærere kan gjøre for å kartlegge elevenes lese- og skriveutvikling, oppdage lese- og skrivevansker og sette i gang relevante tiltak.

Samhandling mellom barnehage, foreldre og barnevern: Tidlig innsats for barn i sårbare situasjoner

Hvorfor er det viktig at barnehagen, barnevernet og barnets foreldre skaper en god relasjon? Og hvilke kunnskaper, ferdigheter og verktøy trenger du som jobber i barnehage og barnevern for å ivareta barn og foreldre i risikosituasjoner? I denne fagfellevurderte boka belyser og drøfter Johannessen og Mikkelsen disse og nærliggende temaer.

Jeg er lærer! Reflektert, analytisk, kompetent

Denne boka er skrevet for deg som er i siste del av grunnskolelærerutdanningen (syklus 2). Du skal lese om temaer som du trenger i videreutviklingen av din profesjonelle kompetanse, og som vil være relevante for å utvikle et masterprosjekt. Disse temaene er kommunikasjonen mellom lærer og elev, klasseromsforskning, profesjonsfaglig digital kompetanse, likeverdig opplæring, spesialpedagogikk, sårbare elever, samarbeid i skolens profesjonsfellesskap, mangfold og lærerens samfunnsansvar.

Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen

Internasjonal forskning viser at utdanningsreformer er avhengig av læreres og lederes individuelle og kollektive kapasitet og skolens samlede innsats for å forbedre elevenes læring. Utvikling av profesjonelle læringsfellesskap gir individer, grupper, hele skolen og skolesystemet mulighet til å være involvert i og påvirke læring over tid. Profesjonelle læringsfellesskap kan neppe utvikles i en skole uten aktiv støtte fra ledere på alle nivåer.

Gjennom bokas kapitler viser norske forskere tilknyttet nasjonal rektorutdanning at ideen om profesjonelle læringsfellesskap er på vei inn i det norske utdanningssystemet ved at slike fellesskap etableres både på skole-, kommune- og regionalt nivå. Forfatterne bygger kapitlene på sin egen forskning på og mangeårige erfaring med profesjonsutvikling av norske skoleledere. Kapitlene undersøker ulike utfordringer norske skoleledere møter i ledelse av etablering, utvikling og ledelse av profesjonelle fellesskap, og h

Grunnspørsmål i pedagogikken

Hva bør være skolens innhold og mål? Hva er forholdet mellom pedagogikk og teknikk? Hvilken rolle spiller menneskesyn i pedagogisk tenkning? Hva er skolens ansvar i et flerkulturelt samfunn?

Denne vitenskapelige antologien tar for seg en rekke dagsaktuelle pedagogiske spørsmål og undersøker disse gjennom systematisk teoretisk og filosofisk refleksjon. Boken viser at pedagogiske diskusjoner gjerne hviler på grunnleggende normative oppfatninger om hva et menneske er, hva et godt samfunn er, eller hva rettferdighet er.

Boken tar utgangspunkt i en teoretisk orientert allmennpedagogikk med forankring både i humaniora og samfunnsfagene. Fra dette perspektivet kaster forfatterne av boken lys over pedagogiske spørsmål og viser hvordan disse spørsmålene knytter seg til pedagogikkens grunnleggende begreper, diskusjoner og spenningsforhold.

Boken er skrevet for både forskere og studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Hva vet vi om skoleprestasjoner? Ulike perspektiver på skolegang og skoleprestasjoner

Hva betyr mest for elevenes skoleprestasjoner? Hvilke forklaringer på ulikheter i skoleprestasjoner finner vi?

Denne fagfellevurderte antologien tar for seg disse spørsmålene, og spesielt hva skolegang og skoleprestasjoner har å si for barn og unge i et livsløpsperspektiv. Boken belyser kunnskapsgrunnlaget på området og ulike kunnskapssyn omkring vår forståelse av skolegang, skoleprestasjoner, kjønnsmessige likheter/ulikheter omkring skoleprestasjoner, hva skolebidraget har å si for skoleprestasjoner, hvordan sosiokulturelle variabler spiller inn på skoleprestasjoner, samt hvilken innvirkning hjemmeskole og digital undervisning kan ha på skoleprestasjoner.

Inkludering og tilpasset opplæring Til alle elevers beste

Noe av det aller viktigste og alle vanskeligste med å være lærer er å realisere intensjonen om inkludering og tilpasset opplæring i fellesskolen. Elevene skal både ha det fint sammen og lære sammen, samtidig som de er ulike og lærer i ulikt tempo og på ulike måter.

I denne boken presenterer og diskuterer forfatteren hva inkludering og tilpasset opplæring i skolen innebærer, og hvilke utfordringer og muligheter som kan oppstå i et mangfoldig klassefellesskap. Hun viser til skolens verdigrunnlag, og i lys av det gjennomgår hun ulike perspektiver på organisatoriske og spesialpedagogiske tiltak i lys av noen praktiske caser. Hun gir også en grundig oversikt over hvordan lærere kan jobbe med spørsmål knyttet til hva som er elevenes beste.

Boken er skrevet for lærere og lærerstudenter.

ORIA

Har du lyst å se nærmere på noen av bøkene?

Alle bøkene kan lånes ved biblioteket. Søk opp boken i bibliotekkatalogen ORIA, så får du informasjon om boken er ledig, hvor på hylla den står og du kan evt. reservere den. 

PS: Har du tips til bøker universitetsbiblioteket burde kjøpe inn? Ta kontakt, så vurderer vi innkjøp.


Søk i ORIA (søk på tittel, forfatter, emne eller ISBN): 

 

Har du ikke brukt ORIA før?

Hvis du lurer på noe om ORIA eller ikke finner boken du leter etter, da anbefaler jeg deg å ta en titt på denne siden, eller ta kontakt med biblioteket - så hjelper vi deg.

Nyinnkjøpte bøker - arkiv