Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekets fagside for idrett

Scopus English guides

Scoups søkehjelp

Scopus er en stor tverrfaglig bibliografisk database (referansedatabase). I basen finnes opplysninger om artikler publisert i en stor mengde tidsskrifter, fra en mengde fagområder. Scoups dekker blant annet poster fra MEDLINE & EMBASE (helsefag) og Ingeniørfaglige databaser – i tillegg vil databasen dekke tidsskrifter innen samfunnsfag, utdanning, psykologi og økonomi & administrasjon i tillegg til humaniora fagområder.  

Du kan lese mer om innholdet i databasen, gå til Scopus content coverage guide

I Tillegg til å se dokumenter (hovedsakelig artikler) om et emne fra trefflisten til søket, er det også mulig å analysere treffene basert på år, forfatter, dokumenttyper, tidsskrifter, tidsskrifter etter emner, og emner artikkelen, og du kan ev også avgrense søk etter artikler om et emne, til en eller flere av disse fasettene.

For hver artikkel vises også hvilke artikler som siterer en spesifikk artikkel, og referanser som er brukt i artikkelen. Trefflisten for et søk kan sorteres på dato, nyeste artikkel først, relevans, eller etter hvilken artikkel som er sitert flest ganger. Fra et enkelt treff vil man også kunne se relaterte dokumenter, basert på felles referanser, eller forfattere, eller stikkord (keywords)

Scopus søk etter dokumenter/Scopus search for documents

Søketeknikker. Søk etter dokumenter (artikler om et emne)

 • Start søk etter dokumenter om et emne via det enkle søket (Basic) eller bytt til avansert (Advanced)
 • Velg søkefelt (ord fra tittel, sammendrag og eller keywords) for søkeordene dine,
 • velg om du vil inkludere entall/flertall, eller ulike bøyninger av ordet (trunkering/maskering) -
 • Søker du med flere ord; bestem koblingen mellom søkeordene, bruk:  AND og eller OR (logiske boolske operatorer),  fraser eller nærhet (proximity).
 • Se videre fanene Enkelt søk og Avansert. Bruke søkehistorikken. Trefflisten. Lagre søk og sette opp varslinger, og Eksport til EndNote

 

Trunkering

En * etter et søkeord kan legges til for treff på ulike endelser av et ord, eller ulike bøyninger; nurse* finner også nurses – child* finner også children. 

MERK

Ved å søke på entallsform, eller stammen av ordet, så vil Scopus også automatisk søke på entall- flertallsformer av ordet, og ulike bøyninger eller stavemåter.

 

Eksempel:
•    Et søk på ordet criterion - finner også: criteria - criterion
•    Et søk på behavior- finner også: behavior - behaviour - behaviors - behaviours - behaviorally - 
•    Student – finner også students

Det anbefales allikevel å søke med trunkering om du ønsker å få treff på ulike endelser av ord du søker på. Vær oppmerksom på om du trunkerer for tidlig, det kan resultere i treff som er irrelevante

Du kan slå av denne automatikken: Det er ikke alltid at disse tilleggsøkene er hensiktsmessige. Om du ønsker å søke et ord presist setter du ordet, eller frasen (flere ord etter hverandre)– eller frasen i krølleparentes {}. Ordene søkes akkurat slik de står.  Se eventuelt forskjell i treff på søk i artikkelens tittel på down's – alterantivt {down's}

Andre søkegrensesnitt:

 • Automatikken finnes også delvis i EBSCOHost:  dette kan slås av ved å sette et enkeltord i "" eller hele frasen, dvs. flere ord etter hverandre i "" I Ovid Avansert  søk; det søkes eksakt slik du angir søkeordene
 • Trunkeringstegnet i både EBSCOhost og Ovid er også *
Logiske boolske operatorer
AND OR AND NOT

Minst et ord må forekomme, eksempel

youth OR adolescent

AND mellom to søkeord er default/standard: Søker du health behavior - søkes automatisk med AND mellom ordene; ordene kan da stå hvor som helst i opplysningene om dokumentet; et av ordene i tittel, et annet i sammendraget. For færre treff, søk med ordene som frase, sett anførselstegn før og etter søkeordene "health behavior", eller søk med nærhetsoperatorer mellom ordene, se nedenfor

Begge ordene må forekomme, eksempel

youth AND diabetes

Ekskluderer treff som inneholder et ord. OBS du bør være varsom med å bruke denne operatoren, da du lett kan ekskludere for mye.

 adolescent AND NOT children – vil for eksempel ta vekk treff som omhandler både ungdom og barn. Legg ellers merke til at i andre søkegrensesnitt brukes NOT – ikke AND NOT.

MERK i andre søkegrensesnitt (Ovid, EBSCOhost, PubMed brukes kun NOT)

Søkes med både AND og OR i en søkestreng: sett () rundt de ordene som skal kobles sammen med OR, eksempel: (youth* OR adolescen*) AND diabetes

Fraser  Søker du på to ord som skal stå helt ved siden av hverandre, kan du sette ordene i anførselstegn, eksempel "Health Behavior"
merk ovenfor ad trunkering og automatisk søk på ulike endelser av ordet; søker du "Health Behavior" – vil du også få treff på følgende blant annet "health behaviors"- se ovenfor ad trunkering og automatisk søk på ulike endelser av et ord.  Ønskes ikke dette, sett frasen i {}, da slår du denne automatikken av. (I EBSCOhost slås automatikken ved bruk av "" før og etter et enkeltord, eller flere ord)
Nærhetsoperatorer

Du vil kunne søke mer avgrenset om du bruker nærhetsoperator mellom ordene w/# - der # angir antall ord som er tillatt mellom ordene; alternativt om du søker ordene som frase, sett anførselstegn før og etter de to ordene, da søkes ordene ved siden av hverandre

W/n

Angir nærhet/avstand mellom to ord, uavhengig av rekkefølgen på ordene. Erstatt n med antall ord; eksempel 2, tillater to ord mellom de to ordene:


video* W/2 consult*


Gir treff på blant annet

 • video-based telemedicine consultations
 • video consultations
 • consultations using video

EBSCOhost brukes tilsvarende N# mellom søkeordene

PubMed: Ikke mulig

OVID brukes adj

The ADJ operators finds two terms next to each other in the specified order. 
The ADJ1 operators finds two terms next to each other in any order. 
The ADJ2 operator finds terms in any order and with one word (or none) between them. 
The ADJ3 operator finds terms in any order with two words (or fewer) between them. 
The ADJ4 operator finds terms in any order and with three words (or fewer) between them, and so on
adj4 = N3 in EBSCOhost, w/3 in Scopus

Pre/n ordene må stå i denne rekkefølgen, video pre/2 consult* vil ikke gi treff på consultations using video  - men
 •  video-based telemedicine consultations
 • og video consultations

EBSCOhost: W#

 

   

Enkelt søk dokumenter

I enkelt søk finner du en søkeboks og foran søkeboksen, er angitt søkefelt; dvs. hvilke søkefelt du søker på ordene i. Du kan bruke en søkeboks, eller legge til flere søkebokser og kombinere/koble med hverandre, se skjermbilde nedenfor

I opplysningene om artikler i databasen, vil du kunne søke på ord fra tittel, sammendrag, og i visse tilfeller også emneord fra poster som finnes i MEDLINE/EMBASE eller andre databaser, i tillegg til stikkord (keywords) forfatter har gitt artikkelen. I MEDLINE via EBSCOhost, Ovid, eller PubMed er emneordene integrert i selve søkesystemet, det er det ikke i Scopus, selv om du vil finne at emneord fra MeSH (Medical subject headings, som brukes i MEDLINE basen) er tildelt artikkelen og slik søkbare. Du vil også kunne søke etter artikler skrevet av spesifikke forfattere, og dokumenter skrevet av forfattere tilknyttet ulike institusjoner.

Du kan legge til flere søkebokser om ønskelig, og velge ulike søkefelter for søkeboksene som da blir koblet sammen med enten AND, OR eller AND NOT - du velger selv: 

Vær oppmerksom på: søker du på flere ord for hvert begrep/søkekonsepter - som er inkludert i ditt søk; og bruker flere søkebokser, som du kobler sammen; hold OR ordene i en og samme søkeboks, og koble sammen søkeboksene med AND; da setter Scopus () rundt de ordene som skal kobles sammen med OR. Se ellers mer om søkteknikker: Boolske/logiske operatorer: AND/OR, trunkering, fraser, og nærhet mellom søkeordene (Proximity operator)

Eksempel figur: Her er brukt to søkebokser, i den første fylles ut ord for det første søkebegrepet og i den neste som kobles med AND ord for det andre søkebegrepet

I trefflisten til søket ser du () rundt de ordene som skal kobles med OR- i tillegg vil feltkoden angi hvilke deler av posten (opplysningen om artikkelen) som det skal søkes i:

TITLE ( privacy OR confident* OR secur* OR safe OR safety ) AND TITLE ( "electronic health record*" OR "electronic medical record*" OR "Personal Health Record*" OR "electronic patient record*" ) 

Avansert søk dokumenter

I det avansert søket har du større fleksibilitet/flere muligheter. Du starter søket med å velge søkefelt, deretter angis søkeordene du skal søke på. Om du skal kjøre samme tilsvarende søk som ovenfor kan søkestrengen bli dette

Eksempel figur. Avansert søk

For dette søkeeksempelet kunne jeg også satt inn søket slik, da alle ordene skal søkes i fra tittelfeltet

TITLE (( privacy OR confident* OR secur* OR safe OR safety ) AND ( "electronic health record*" OR "electronic medical record*" OR "Personal Health Record*" OR "electronic patient record*" ))

Mal avansert søk

TITLE-ABS-KEY-AUTH() AND TITLE-ABS-KEY-AUTH() AND TITLE-ABS-KEY-AUTH() AND pubyear aft

 • Feltkodene kommer før søkeordene, endre eventuelt felter for hvert av AND koblingene du søker med. Endre eventuelt til andre felter
 • Pubyear er feltkode for søk på publikasjons-år, og aft 2009 er poster utgitt etter 2009, altså f.o.m 2010- Se mer hjelp i det avansert søk
 • Du finner også mer hjelp knyttet til felt og operatorer via det avansert søk etter dokumenter
 • Du finner mer informasjon om felter det er mulig å søke i via det avansert søket, se søkehjelpen til høyre i søkeskjermen. Informasjon om felter er også oppsummert her

 

Bruke søkehistorikken

For hvert søk du utfører, vil det dannes en søkehistorikk som du bruke senere i søkesesjonen din. 

I eksemplene ovenfor- er det søkt uten bruk av søkehistorikken.  Alternativt kan jeg søke med å koble tidligere søkesett sammen, ala dette eksempelet nedenfor, der det søkes på ord for sosiale medier,  ungdom - og ord for utfall på psykiske helse.

 1. I det første søket er søkt på ord for sosiale medier;
 2. i neste søk er det søkt på ord for ungdom, i det 
 3.  neste, ord for psykisk helse;
 4. så kobler jeg søkesettene sammen. Gå til det avanserte søk, og velg søkene som skal kobles sammen i søkehistorikken (nederst i skjermen)

I eksemplene fra figuren er også ulike søkefelt brukt

 

søket utføres slik, og vises også slik i søkehistorikken.  (Søkestrengen kan eventuelt kopieres og limes inn i det avansert søket)

 

Søkestrengen kan forkortes, ta vekk unødvendige () - og lim inn i det avansert søket

TITLE ("social media" OR facebook OR instagram OR snapchat OR tiktok) AND TITLE(adolescen* OR teenage* OR youth* OR young*) AND TITLE-ABS-KEY( "mental health*" OR psychological* OR psychosocial* OR "well being" OR wellbeing OR depres* OR anxiety)

Trefflisten

Se gjennom treffene – resultatlisten

 • Trefflisten er sortert forvalgt på nyeste treff, se til høyre i trefflisten.   Du kan eventuelt endre denne sorteringen, se for eksempel relevans, eller Cited by. Cited by er en ekstra funksjon som finnes i Scoups: Fra en relevant artikkel- kan du finne nyere artikler som siterer denne
 • Til venstre i trefflisten kan du avgrense treffene med ulike fasetter og analysere treffene, se mer om dette nedenfor
 • Det er dokumenter fra Scopus som du ser forvalgt i trefflisten; se Documents øverst i trefflisten.
 • (I tillegg vil du også se valg for Secondary documents og Patents. Les mer om Secondary documents og patents. Les mer)
 • Endre visning for detaljert visning, se sammendraget, View Abstract,
 • legg ev til flere treff du ønsker å se på samme treffliste siden, 20 treff pr side er satt som standard, se nederst i trefflisten, valget Display 20, eller endre til høyere
 • Klikk på en tittel for å se mer informasjon om artikkelen, se mer om visning av enkelt treff nedenfor
 • Ønsker du å lese hele artikkelen:  følg lenken ORIA eller Publisher knappen, View at publisher - om du ikke får tilgang til teksten herfra, bruk ORIA knappen. ORIA bringer deg til oppslag bibliotekkatalogen, og mulighet for å bestille kopi om UiA ikke har tilgang til fulltekst
 • Du kan sende et eller flere treff fra trefflisten til ditt EndNote bibliotek (alternativt annet referansehåndteringssystem)- inntil 2000 av gangen, så om flere treff skal sendes, må du søke med limit år for å begrense treffmengden og søke eventuelt i flere omganger. Se eksport av treff fra Scopus til EndNote på våre EndNote sider
 • Analyze search result:Trefflister fra søket kan analyseres blant annet på forfatter ,institusjoner, land, emner og dokumenttyper. Analyze search result: viser dokumenter pr år, pr tidsskrift, pr forfatter- og ev affiliations (institusjoner), land, dokumenttyper og emnemessige tilknyttinger (basert på emner tidsskriftene er oppgitt å ha). Se også fasetter til venstre i trefflisten

Avgrensning med fasetter - til venstre i trefflisten

 • Trefflister fra søket kan analyseres blant annet på forfatter ,institusjoner, land, emner og dokumenttyper. Til venstre I trefflisten finner du ulike fasetter du eventuelt kan avgrense treffene dine med 
 • Du vil f.eks. kunne se hvilke forfattere som skriver om emnet og hvilke institusjoner (affiliation) de tilhører,  hvilke år som artiklene er publisert i, hvilke tidsskrifter og dokumenttyper, f.eks. oversikter. 
 • Merk at fasetten Subject Area er knyttet til tidsskriftene som har publisert artiklene du har fått treff på. Tidsskrifter som det registreres artikler er tildelt et emne, og det er disse emnene som vises her – mens fasetten Keywords viser emner som artikkelen har fått, det kan være forfatters stikkord/eller indekstermer fra de kontrollerte vokabularene for MEDLINE/EMBASE eller de ingeniørfaglige databasene
 • Du kan også søke innenfor de treff du har fått, se søkefeltet over fasettene

Klikk på treffet- tittelen på dokumentet for mer informasjon om en artikkel

Tilgang til artikkelens tekst

Følgende muligheter:

 1. ORIA bringer deg til oppslag i bibliotekbasen. Der får du enten lenke til teksten, eller mulighet til å bestille kopi om UiA ikke har tilgang. Logg på ORIA med ditt UiA brukernavn/passord for å bestille kopi
 2. Knappen View at Publisher bringer deg til oppslag hos utgiver av artikkelen. Om UiA har betalt for tilgangen, eller artikkelen er publisert i åpne versjon (Open Access) vil du få tilgang til artikkelen

Du kan spare på søk via søkehistorikken

 • Logg på Scopus, opprett brukerkonto om du ikke har gjort dette tidligere
 • Velg lagre knappen fra søket du vil spare på i søkehistorikken

Fra søkehistorikken- velg Lagre

Du finner også knappen Save søkehistorikken via trefflisten

Du vil finne tilbake til dine lagrede søk ved å velge brukernavnet ditt til høyre øverst i skjermen - velg deretter Saved searches. 

 

Du kan også opprette varslinger om nye dokumenter fra søket: 

 1. Utfør søket. Velg Alerts, Velg deretter om du ønsker å bli varslet via e-post.
 2. Du vil finne tilbake til alle opprettede varslinger via Alerts knappen - til høyre ved siden av innloggingen
 3. Gi navn til varslingen, oppgi epost-adresse- og velg frekvens- Set alert

Eksport fra Scopus til ditt EndNote bibliotek

 1. Gå til Scopus
 2. Søk og
 3. Merk referanser(er) du vil overføre, fra trefflisten, eller fra informasjon om dokumentet
 4. Velg knappen Export
 5. Velg Export format: RIS Format
 6. Velg felter som skal overføres, klikk på Export

 

Merk:

Du kan sende et eller flere treff fra trefflisten til ditt EndNote bibliotek (alternativt annet referansehåndteringssystem)- inntil 2000 av gangen, så om flere treff skal sendes, må du søke med limit år for å begrense treffmengden og søke eventuelt i flere omganger.

 

Figur: Velg RiS format og hak av for eventuelt mer informasjon du vil ha med om kilden(e) du eksporterer. Klikk deretter Export

Lagre søk i Scopus. Bli varslet på epost om nyere artikler fra søket/Save search, set up alerts

Du kan spare på søk via søkehistorikken

 • Logg på Scopus, opprett brukerkonto om du ikke har gjort dette tidligere
 • Velg lagre knappen fra søket du vil spare på i søkehistorikken

Fra søkehistorikken- velg Lagre

Du finner også knappen Save søkehistorikken via trefflisten

Du vil finne tilbake til dine lagrede søk ved å velge brukernavnet ditt til høyre øverst i skjermen - velg deretter Saved searches. 

 

Du kan også opprette varslinger om nye dokumenter fra søket: 

 1. Utfør søket. Velg Alerts, Velg deretter om du ønsker å bli varslet via e-post.
 2. Du vil finne tilbake til alle opprettede varslinger via Alerts knappen - til høyre ved siden av innloggingen
 3. Gi navn til varslingen, oppgi epost-adresse- og velg frekvens- Set alert