Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Helse- og sosialinformatikk

Bibliotekets fagside

Velferdsteknologi

N# = nærhet mellom søkeord (EBSCOhost, i Scopus bruk w/n). Se søketeknikker

... eller andre aspekter av temaet velferdsteknologi. ... finn søkeord underveis i din søkeprosess, sjekk relevante artikler - hvordan er disse indeksert (registrert) i databasene -her er noen eksempler

velferdsteknologier brukerinvolvering implementering

hjemmeboende,  hjemmetjenester

erfaringer, meninger,
barrier, faktorer,
opplevelser ...

ledelse
organisatoriske
intressent

ansatte

 

"welfare technol*" - health* N3 technolog* - hous* N3 technolog* - eller bredere kun technolog* - gir treff på alle

frasene/nærhetene med andre ord der technolog... inngår

assist* N3  technolog*
gerontechnolog* OR gerotechnolog*
telemedicin*  - telehealth* OR "tele health*"
telecommunicat* OR "tele communicat*"
telemonitor*
"mobile phone*" OR "smart phone*"  OR smartphone* OR "celluar phone*"
videophone* OR "video phone*"
webcam* OR "web cam*"
"remote communicat*"
"mobile health" OR mhealth OR  "m-health" or ehealth OR "e-health"
robot*
smarthome* OR "smart home*"
smartcare OR "smart care" OR "smart healthcare" OR "smart health care"

"remote monitoring" OR "Remote Home Monitoring*" OR  "Remote Sensing"

OR  "sensor* technolog*"

OR "Wearable Sensor*"

--

Norske ...

velferdsteknologi

digitalt tilsyn - digitalt natttilsyn

trygghetsalarm

Avstandsoppfølging

...

...

(user* OR client* OR patient*) N1 (participat* OR involv*)

 

...

brukermedirkning

medvirkning

implement*

innovat*

...

implementering

innføring

home OR communi* OR district* OR homebound* OR municipal* OR primary OR homecare

 

health* OR care OR support

 

...

experience* OR attitude* OR percept* OR perspectiv* OR satisfact* OR view* OR opinion* OR belie* OR factor* OR barrier* OR facilitat* OR challenge* OR  resistance*

 

OR interview* OR survey* OR questionnaire* OR qualitative OR phenomenolog*

...

((middle OR nurs* OR health top OR upper) N2 (manager* OR leader* OR administrator*)

 

Manager - managers

leadership*

organization*

organisation*

Administration

Administrators

Stakeholder*

employee*

Staff OR staffing OR staffs

“health facility administrator*”

Norske søk, rapporter, masteroppgaver og artikler

 • Eksempel søk artikler i idunn.no - her via søk i Google Scholar
 • Eksempel på søk Google scholar - digitalt tilsyn OR digitalt natt tilsyn link - søk velferdsteknologi - link
 • Eksempel søk ORIA - avgrenset til artikler - også artikler som ikke finnes fulltekst for UiA: velferdsteknolog*
 • Eksempel søk Googel: filetype:pdf  digitalt tilsyn link- og filetype:pdf  velferdsteknologi AND (implementering OR innføring) link - eller uten filetype : velferdsteknologi implementering, link - eller koble med flere ord, ala velferdsteknologi AND (implementering OR innføring OR innovasjon) AND ledelse
 • Omsorgsbiblioteket - tema velferdsteknologi - link
 • Helsedirektoratet. Velferdsteknologi. Link

Noen treff

 • Lo, C., Waldahl, R. H. & Antonsen, Y. (2019). Tverrfaglig, sammenkoblet og allestedsnærværende – om implementering av velferdsteknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research, 4(1), 9-19. https://doi.org/10.18261/issn.2464-4161-2019-01-02 

 • Isaksen, J., Paulsen, K. B., Skarli, J., Stokke, R. & Melby, L. (2017). Hvilken nytte har hjemmeboende med hjelpebehov av velferdsteknologi? Tidsskrift for omsorgsforskning, 3(2), 117-127. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2017-02-09 

 • Breivik E., R. G. H., Michalsen K., Lindseth L. S., Bjørvig S. (2021). Kunnskapsoppsummering om effekter av trygghets- og mestringsteknologi Nasjonalt senter for e-helseforskning. LINK

 • Hilland, G. H. & Rørvik, M. (2020). Drivere og barrierer for implementering og spredning av nye
  løsninger i helse- og omsorgssektoren. En kvalitativ studie med dybdeintervjuer og samtaler med ledere i kommuner, helseforetak
  og norsk helseindustri. Innomed. https://innomed.no/sites/default/files/2020-11/Innomed%20Rapport%202020.pdf

 • SINTEF. (2020). Digitalt tilsyn - erfaringer fra Smart omsorg i Bergen kommune. https://hdl.handle.net/11250/2719161

 • Tønnessen, M. Innovasjonsprosesser i offentlig sektor : En casestudie av Digitalt tilsyn [Masteroppgave innovasjon og kunnskapsutvikling, Universitetet i Agder]. http://hdl.handle.net/11250/2627916

 • Isaksen, J., Paulsen, K. B., Skarli, J., Stokke, R. & Melby, L. (2017). Hvilken nytte har hjemmeboende med hjelpebehov av velferdsteknologi? Tidsskrift for omsorgsforskning, 3(2), 117-127. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2017-02-09 

 • Hansen, L. I. M. & Moe, C. E. (2016). Natt-tilsyn med teknologistøtte – rapport fra «følge med forskning». Senter for eHelse og omsorgsteknologI. https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2016/02/rapport_uia_2016_digitalt_tilsyn.pdf

 • SINTEF. (2020). Digitalt tilsyn - erfaringer fra Smart omsorg på Økernhjemmet. https://hdl.handle.net/11250/2719162

 • Nilsen, E., Dugstad, J. H., Eide, H., Eide, T., Eikebrokk, T. R., Gullslett, M. K., Meum, T. T., Moe, C. E. & Stendal, K. (2017). Digitalt tilsyn – en reise i samhandling og samskaping (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;16). http://hdl.handle.net/11250/2462955

 • Bjørkquist, C. F., Maria; Holone, Harald; Samuelsen, Finn. (2017). Innovasjonsreisen – innføring av digitale trygghetsalarmer på veien mot Helsevakt: Følgeforskning i Fredrikstad kommune. Høgskolen i Østfold. http://hdl.handle.net/11250/2431642

 • Nordtug, B., Aasan, H. M. & Myren, G. E. S. (2015). Implementering av Velferdsteknologi. En kvalitativ studie: Hvilken nytte og hvilke utfordringer erfarer ansatte i kommunal helsetjeneste? Omsorgsforskning. https://omsorgsforskning.brage.unit.no/omsorgsforskning-xmlui/bitstream/handle/11250/2730350/Nordtug.pdf

 • Wille, A. (2018). Implementering av velferdsteknologi - fra et i innovasjons- og organisasjonsperspektiv [Masteroppgave, Høgskolen i Innlandet]. http://hdl.handle.net/11250/2624465

 • Røhne, M., Svagård, I. S. & Holmesland, M. (2016). Effekt av trygghetspakker : Erfaringer fra velferdsteknologiprosjekter i Lister regionen. SINTEF. http://hdl.handle.net/11250/2429524 

 • Fiskvik, I. L. (2015). Velferdsteknologi : en teoretisk studie knyttet til ledelsesmessige utfordringer ved implementering av velferdsteknologi innen helse og omsorg [Masteroppgave, Handelshøjskolen i København]. http://hdl.handle.net/11250/284232
   

Internasjonalt, artikler: Søk MEDLINE & CINAHL via EBSCOhost, søk Google scholar (med engelske ord). Eksempel på treff nedenfor

 • Gjestsen, M. T., Wiig, S. & Testad, I. (2017). What are the key contextual factors when preparing for successful implementation of assistive living technology in primary elderly care? A case study from Norway. BMJ open, 7(9), e015455. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-015455 
 • Zander, V., Gustafsson, C., Landerdahl Stridsberg, S., & Borg, J. (2021). Implementation of welfare technology: a systematic review of barriers and facilitators. Disability and Rehabilitation. Assistive Technology, 1–16. https://doi.org/10.1080/17483107.2021.1938707
 • Glomsås, H. S., Knutsen, I. R., Fossum, M. & Halvorsen, K. (2020). User involvement in the implementation of welfare technology in home care services: The experience of health professionals—A qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 29(21-22), 4007-4019. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jocn.15424 

 • Burrows, A., Meller, B., Craddock, I., Hyland, F. & Gooberman‐Hill, R. (2019). User involvement in digital health: Working together to design smart home health technology. Health Expectations, 22(1), 65-73. https://doi.org/10.1111/hex.12831 

 • Cuesta, M., German Millberg, L., Karlsson, S. & Arvidsson, S. (2020). Welfare technology, ethics and well-being a qualitative study about the implementation of welfare technology within areas of social services in a Swedish municipality. International Journal of Qualitative Studies on Health & Well-Being, 15, 1-12. https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1835138 

 • Farsjø, C., Kluge, A. & Moen, A. (2019). Using a tablet application about nutrition in home care—Experiences and perspectives of healthcare professionals. Health & Social Care in the Community, 27(3), 683-692. https://doi.org/10.1111/hsc.12685 

 • Frennert, S. (2020). Approaches to welfare technology in municipal eldercare. Journal of Technology in Human Services, 38(3), 226-246. https://doi.org/10.1080/15228835.2020.1747043 

 • Frennert, S. (2021). Hitting a moving target: digital transformation and welfare technology in Swedish municipal eldercare. Disability and rehabilitation. Assistive technology, 16(1), 103-111. https://doi.org/10.1080/17483107.2019.1642393 

 • Frennert, S. & Baudin, K. (2021). The concept of welfare technology in Swedish municipal eldercare. Disability and Rehabilitation, 43(9), 1220-1227. https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1661035 

 • Halvorsrud, L., Holthe, T., Karterud, D., Thorstensen, E. & Lund, A. (2021). Perspectives on assistive technology among older Norwegian adults receiving community health services. Disability and rehabilitation. Assistive technology, 1-8. https://doi.org/10.1080/17483107.2021.1906962 

 • Juul, A., Wilding, R. & Baldassar, L. (2019). The Best Day of the Week: New Technology Enhancing Quality of Life in a Care Home. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(6). https://doi.org/10.3390/ijerph16061000 

 • Kuoppamäki, S. (2021). The application and deployment of welfare technology in Swedish municipal care: a qualitative study of procurement practices among municipal actors. BMC Health Services Research, 21(1), 1-12. https://doi.org/10.1186/s12913-021-06944-w 

 • Luscombe, N., Morgan-Trimmer, S., Savage, S. & Allan, L. (2021). Digital technologies to support people living with dementia in the care home setting to engage in meaningful occupations: protocol for a scoping review. Systematic Reviews, 10(1), 1-8. https://doi.org/10.1186/s13643-021-01715-4 

 • Nilsen, E. R., Dugstad, J., Eide, H., Gullslett, M. K. & Eide, T. (2016). Exploring resistance to implementation of welfare technology in municipal healthcare services - a longitudinal case study. BMC Health Services Research, 16(1), 657. https://doi.org/10.1186/s12913-016-1913-5 
  Nilsen, E. R., Stendal, K. & Gullslett, M. K. (2020). Implementation of eHealth Technology in Community Health Care: the complexity of stakeholder involvement. BMC Health Services Research, 20(1), 1-13. https://doi.org/10.1186/s12913-020-05287-2 

 • Nilsson, C., Skär, L. & Söderberg, S. (2008). Swedish district nurses' attitudes to implement information and communication technology in home nursing. The open nursing journal, 2, 68-72. https://doi.org/10.2174/1874434600802010068 

 • Øyen, K. R., Sunde, O. S., Solheim, M., Moricz, S. & Ytrehus, S. (2018). Understanding attitudes toward information and communication technology in home-care: Information and communication technology as a market good within Norwegian welfare services. Informatics for Health & Social Care, 43(3), 300-309. https://doi.org/10.1080/17538157.2017.1297814 

 • Wälivaara, B.-M., Andersson, S. & Axelsson, K. (2011). General practitioners' reasoning about using mobile distance-spanning technology in home care and in nursing home care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25(1), 117-125. https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2010.00800.x 

 • Walsh, S., Golden, E. & Priebe, S. (2016). Systematic review of patients' participation in and experiences of technology-based monitoring of mental health symptoms in the community. BMJ open, 6(6), e008362. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-008362