Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Folkehelse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne: Folkehelse. Se eventuelt Idrett og kroppsøveing https://libguides.uia.no/idr eller ernæring. https://libguides.uia.no/ern

Systematisk tilnærming til søk

Trinn i et systematisk søk

 1. Hva er ditt søkespørsmål?  - hva søker du forskning om - hva er ditt informasjonsbehov? Hvor fullstendig - bredt bør du søke? Finne noen relevante, eller flest mulige av de relevante treffene som finnes for ditt søkespørsmål? (Bredt eller smalt søk?).
 2. Hvor søker du? Og hvorfor velger du disse databasene og nettstedene? 
 3. Fra ditt søkespørsmål finner du hovedbegreper som brukes i søket, finn så søkeord for disse. For å finne søkeord må du som oftest gjøre flere test søk. Du finner også søkeord fra kilder du allerede er kjent med, fra ordbøker og oppslagsverk, i tillegg til oppslag i databasens emneord ( Emneordene er standardiserte ord for et begrep (eller fenomen) og hentes fra databasens kontrollerte vokabular, for ekesempel MeSH som brukes i MEDLINE databasen). Noter deg ord underveis i prosessen som brukes i det endelige søket, se neste steg.. Underveis så må du evaluere, gir søkeordene relevante treff - ikke relevante treff. Noter deg relevante kilder som du kommer over underveis i test-søken dine, og som skal være med i ditt endelige søk, (hovedsøket).
 4. Kombiner søkeordene - dvs. utfør hovedsøket i de relevante databasene du har valgt
 5. Evaluer søket: Finner du relevante treff, eller for mange irrelevante, eller for få relevante? Mulig du må vurdere å søke på andre søkeord,  eller kombinere søkeordene på andre måter. Gå tilbake noen steg Kanskje du må starte fra toppen med ditt søkespørsmål
 6. Dokumenter dine valg underveis slik at du kan begrunne din endelige søkestrategi som i noen tilfeller må dokumenteres. Du kan både lagre søk og treff underveis via logge på databasen. I tillegg kan du skrive ut den endelige søkestrategien

Følg eventuelt opp med supplerende usystematiske søkestrategier:

 1. Similar articles - basert på ord (tittel, sammendrag, emneord) fra allerede funnet artikkel
 2. Cited reference - finn nyere studier som siterer aktuell kilde
 3. Reference check - finn studier som denne artikkelen har brukt

 

Les mer om systematiske søk på nettstedet Søk & Skriv

Aromataris, E., & Riitano, D. (2014). Constructing a search strategy and searching for evidence. A guide to the literature search for a systematic review. Amerian Journal of Nursing, 114(5), 49-56. https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000446779.99522.f6 

"Building block search strategy" (Blokksøk) - Kombiner søkeord

Fra søkespørsmålet  finner man de sentrale begrepene man vil søke på. Som hjelp til å lage spørsmål og finne hovedbegrepene brukes gjerne et rammeverk som PI(C)O/PICo - eller det tre delte spørsmål

1.Hvert av begrepene du har valgt å bruke i søkestrategien er representert ved en blokk av søkeord (enkeltord og/eller fraser). 
2.En søkeblokk er alle mulige synonymer (enkeltord og/eller fraser) for et begrep. Kontrollerte emneord (ex MeSH) og/eller fritekst (ord fra tittel og/eller sammendrag). Les om emneord og tekstord her
3.De enkelte søketermene i samme blokk kombineres med OR for treff på enten det ene eller andre ordet.
4.Man søker gjerne en og en blokk for seg  
5.Søkeblokkene kombineres med AND til et sluttresultat slik at minst et av søketermene fra hver søkeblokk er inkludert i sluttsummen
 
Figur: Kombiner søkeblokkene
 

 

 

Søketenikker for å koble søkeord sammen

 • OR mellom søkeord for treff på synonyme, relaterte begreper
 • AND mellom søkeord for treff på begge søkeordene
 • Nærhetsoperatorer  (Proximity/adjacency) - mellom søkeordene gir treff på begge søkeordene, men kun dersom de står i en viss nærhet til hverandre
 • Frasesøk - anføselstegn før og etter to eller flere ord gir treff dersom ordene forekommer slik ved siden av hverandre
 • NOT mellom søkeordene for treff på det ene søkeordet men ikke det andre
 • Brukes flere operatorer i sammem søkestreng, husk () mellom ord som skal kobles sammen med OR
 • Bruk ellers søketeknikker for å avgrense søk til visse felt, feks søkeord i tittelen. Trunkering for søk på stammen av et ord for treff på alel mulige endelser av ordet

Fokuser ditt søkespørsmål (Rammeverk for fokuserte spørsmål (PICO))

PICO (eller tilsvarende) rammeverk hjelper deg med å 

 1. Fokusere ditt spørsmål
 2. Bestemme dine inklusjons- og eksklusjonskriterier
 3. Strukturere ditt søk i databaene(e)

Fyll ut begrepene - still deretter spørsmålet

 1. Population, problem, eller Hvem?
 2. Intervention, eksposisjon, eller Hva?
 3. Comparison - sammenligende tiltak, eller context?
 4. Outcome, utfall, resultat, - eller erfaringer?
 5. Time
 6. Studiedesign

Merk det er ikke alle spørsmål som vil ha alle deler

Videre:

Finn søkeord for de begrepene du velger ut til selve søket - merk at det ikke nødvendigvis er slik at alle delene i PICO''en skal inngå i selve søket - for ikke å avgrense for mye søkes gjerne ikke med flere enn 3 (alternativt 2) deler

For kvaliative studier, spørsmål om erfaringer -  brukes ofte rammeverket PICo

 1. Population/problem
 2. Interest
 3. Context

JBI review manual 

Se også for Scoping reviews

 • P - popoulation
 • C- concept
 • C - context

Peters MDJ, Godfrey C, McInerney P, Munn Z, Tricco AC, Khalil, H. Chapter 11: Scoping Reviews (2020 version). In: Aromataris E, Munn Z (Editors). JBI Manual for Evidence Synthesis, JBI, 2020, section, 11.2.2. https://wiki.jbi.global/display/MANUAL/11.2.2+Developing+the+title+and+question

 1. P - Population, problem
 2. E - Exposition
 3. O - Outcome

Eksempel

P: barn - småbarn, spedbarn

E: tidspunkt for introduksjon av gluten i kostholdet

O: risiko for utvikling avcøliaki senere i barndom, ungdom

P - popoulation

C- concept

C - context

 

Peters MDJ, Godfrey C, McInerney P, Munn Z, Tricco AC, Khalil, H. Chapter 11: Scoping Reviews (2020 version). In: Aromataris E, Munn Z (Editors). JBI Manual for Evidence Synthesis, JBI, 2020, section, 11.2.2. https://wiki.jbi.global/display/MANUAL/11.2.2+Developing+the+title+and+question

 1. S - Setting:
 2. P - Perspective:
 3. I - Intervention:
 4. C - Comparison:
 5. E - Evaluation;
 1. S - Sample
 2. PI - Phenomen of interest
 3. D - Design
 4. E - Evaluation
 5. R - Research type (qualiative, quantiative, or mixed method)

Merknad:

Dersom man kobler alle elementene med AND blir dette søket for begrensende dersom siktemål er å finne flest mulig. Ofte må D og R kobles sammen med OR

Søkeord? Finn emneord og/ eller tekstord for dine søkebegreper

​Søkeordene for de begrepene du har valgt å søke på velges både fra databasens kontrollerte vokabular (EMNEORD) og/eller  ord fra tittel og sammendrag (TEKSTORD)

Emneordene i MELDINE databasen kalles for MeSH - Medical Subject Headings). Via oppslag i MeSH Browser vil du finne emneord og se hvilke over-og underordnede emneord som finnes (hierarki) - i tillegg bør du legge merke til de Entry terms - synonyme ord som bør søkes med om du ønsker et bredt søk som også skal dekke ord fra tittel og sammendrag. Eksempel Oppslag på Exercise

Koble søkeord - søketeknikker

Logiske - boolske - operatorer

Boolske logiske operatorer brukes for å koble søkeordene sammen, og slik bygge opp en søkestrategi. i databasen. Ved å bruke disse oversetter vi vårt søkespørsmål  til et språk som som databasen kan forstå. Se også nærhetsoperatorer eller fraser  som også kan brukes for å binde - koble søkeord sammen

 • AND - og  - brukes for å koble de ulike delene/blokkene sammen. Eksempel children AND obesity - finner treff der begge disse søkeordene forekommer, vil avgrense antall treff.  Vurder eventuelt nærhetsoperatorer for mer presisjon
 • OR -  enten/eller - søk på synonymer, relaterte begrep, enten/eller - eksempel obesity OR overweight - finner treff på enten det ene ordet, eller det andre. Finner også treff som inneholder begge søkordene, vil øke antall treff
 • NOT - ikke - tar vekk treff som inneholder spesifikke søkeord. obesity NOT overweight - finner treff som inneholder obesity, men som ikke samtidig også inneholder ordet overweight, vil avgrense antall treff. Brukes med varsomhet! (I Scoups er NOT = AND NOT)

Ved bruk av både AND or OR i samme søkestreng, sett parentes rundt søkeord som søkes sammen med OR, eksempel:

(teenager OR adolescents OR adolescence) AND (overweight OR obesity)  = minst et av søkeordene fra hver parentes må forekomme

OBS sjekk databasens hjelpetekst for standard/default søk for kobling av søkeord!

 • PubMed: søk på to ord kobles automatisk sammen med AND om ikke feltkoder er lagt til, se history details for hvordan søket er utørt, søk på pressure ulcer utføres slik: Search: "pressure ulcer"[MeSH Terms] OR ("pressure"[All Fields] AND "ulcer"[All Fields]) OR "pressure ulcer"[All Fields]
 • EBSCOhost: Boolean/phrase search mode: Søk på to ord kobles sammen med nærhetsoperator N5, pressure ulcer søkes pressure N5 ulcer
 • EBSCOhost: Find all my search term: Søk på to ord kobles sammen med AND, pressure ulcer søkes pressure AND ulcer
 • Ovid - Advanced search: - søk på to ord søkes som frase, dvs. pressure ulcer søkes slik "pressure ulcer"
 • Scopus: Standard søket (basic) - søk på to ord kobles sammen med AND: dvs. pressure ulcer søkes pressure AND ulcer
 • Web of Science: Standard søket/avansert - to ord kobles automatisk med AND, dvs. pressure ulcer søkes pressure AND ulcer

Vurderinger ved søk på to ord:

Ved søk på flere ord, som begge må forekomme for at du skal få treff, kan du avgjøre om hvordan du skal koble ordene sammen:

 1. skal bruke fraser – dvs. anførselstegn mellom de for treff på eksakt der disse står slik ved siden av hverandre- det er det smaleste søket, gir nok minst irrelevante treff, men du kan gå glipp av relevante
 2. alternativt søk med nærhetsoperatorer/avstandsoperatorer -  da øker du antall treff, søker bredere, flere treff, også mulig flere relevante, men også kanskje flere irrelevante
 3. eller aller bredest – med AND mellom ordene, da trenger de ikke stå nært hverandre, du øker antall treff, og får om mulig flere irrelevante – eller også treff på flere relevante

Merk også hva som er standard i databasen, se ovenfor

Om du gjør noen test søk på dine ord så kan du ev avgjøre hvor bredt du må søke, i denne sammenheng kan NOT være aktuell å bruke

 1. Søk 1 bredt
 2. Søk 2 smalt
 3. Søk 1 NOT Søk 2 – hva mister du

Nærhetsoperatorer/Proximity - Adjacency. Sjekk databases hjelpetekst!

 • EBSCOhost: N# - W#
  • Near Operator (N) - ex N5 finds the words if they are within five words of one another regardless of the order in which they appear. For example, type tax N5 reform to find results that would match tax reform as well as reform of income tax.
  • Within Operator (W) - In the following example, W8 finds the words if they are within eight words of one another and in the order in which you entered them.
 • Ovid: adj#
  • The ADJ operators finds two terms next to each other in the specified order. 
  • The ADJ1 operators finds two terms next to each other in any order. 
  • The ADJ2 operator finds terms in any order and with one word (or none) between them. 
  • The ADJ3 operator finds terms in any order with two words (or fewer) between them. 
  • The ADJ4 operator finds terms in any order and with three words (or fewer) between them, and so on
  • OBS adj4 tilsvarer N3 i EBSCHOhost
 • Scopus: W/n 
  • W/n "within". Where the terms in the search must be within a specified number of terms (n). Either word may appear first.
 • Web of Science: NEAR/x
  • Use NEAR/x to find records where the terms joined by the operator are within a specified number of words of each other. Replace the x with a number to specify the maximum number of words that separate the terms.
 • PubMed: Ikke mulig
 • Cochrane library:
  • NEXT - Finds the terms when they appear next to each other. Terms must appear in the order specified. Use for phrase searching with wildcards.
  • NEAR/X - Finds the terms when they are within X words of each other where X = the maximum number of words between search terms. Terms can appear in either order. NEAR/X Example: cancer near/3 lung (finds lung cancer, as well as, cancer of the lung)"

Fraser anbefales søkt med nærhetsoperatorer for mer fullstendighet (sensitivity) i søket.

Eksempel søk på sykepleiestudenter i databaser via EBSCOhost -  vurder frase/alternativt for et bredere søk, bruk nærhetsopeartorer:

 • nursing N5 student   
 • Trunkering bør også vurderes, eksempel nurs* N5 student*

Sjekk databasens standard kobling mellom to søkeord, Eksempel EBSCOhost:

Dersom du søker i EBSCOhost  - boolean/phrase search mode - er standard satt opp slik at dersom du søker på to ord, skjer det automatisk en kobling mellom søkeordene med N5. Dersom du bruker Find all my search term modus, søkes automatisk AND mellom søkeordene. Se valg av search mode under search options.

Det anbefales at du sjekker databasens egne hjelpefunksjoner for en oversikt over søketeknikker. og feltkoder. Se hjelp/informasjonsknapp i databasen. Eksempel EBSCOhost grensesnitt 

Ad søk på nærhet mellom søkeord (proximit/adjacency- boolean operator, eller fraser)

Ved søk på flere ord – som begge må forekomme, kan du avgjøre om du

 1. skal bruke fraser – dvs. anførselstegn mellom de for treff på eksakt der disse står slik ved siden av hverandre- det er det smaleste søket, gir nok minst irrelevante treff, men du kan gå glipp av relevante
 2. alternativt med nærhet, da øker du antall treff, søker bredere, flere treff, også mulig flere relevante, men også kanskje flere irrelevante
 3. eller aller bredest – med AND mellom ordene, da trenger de ikke stå nært hverandre, du øker antall treff, og får om mulig flere irrelevante – eller også treff på flere relevante

Se ev også demo søketeknikker https://libguides.uia.no/c.php?g=652868&p=4863754#s-lg-box-15210925

Om du gjør noen test søk på dine ord så kan du ev avgjøre hvor bredt du må søke, i denne sammenheng kan NOT være aktuell å bruke

 1. Søk 1 bredt
 2. Søk 2 smalt
 3. Søk 1 NOT Søk 2 – hva mister du

Frasesøk

Dersom to eller flere ord skal stå ved siden av hverandre og slik søkes som et sammensatt begrep, settes normalt ordene i anførselsestegn, eksempel "pressure ulcer". Sjekk databasens hjelpetekst. Eksempel Pubmed

For bredere søk, vurder søk med nærhetsoperatorer! OBS ikke mulig i Pubmed søkegrensesnitt

OBS PubMed

Frasesøk – nærhet- trunkering

I PubMed er det ikke mulig med nærhetsoperatorer. Brukes frase for nærhet (dvs. anførselstegn før og etter to eller flere søkeord som skal stå slik i denne rekkefølgen, eksempel "pressure ulcer" – må man ikke bruke *  (trunkering) etter ulcer - for treff på de ulike endelser av ulcer, ulcers, ulceration etc – søk slik i et spesifikt felt eksempel

(pressre ulcer*[TIAB]) – PubMed vil da søke ordene som en frase og samtidig trunkere ulcer

IKKE Bruk * (trunkering) når man bruker frasesøk "... ...", Pubmed vil ignorere trunkeringen, men søk på ordene ved siden av hverandre i et spesifikt felt [TIAB]

Se mer i veiledningen https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmedtutorial/020_440.html

Det anbefales at du sjekker databasens egne hjelpefunksjoner for en oversikt over søketeknikker. og feltkoder. Se hjelp/informasjonsknapp i databasen. Eksempel EBSCOhost grensesnitt 

Ad søk på nærhet mellom søkeord (proximit/adjacency- boolean operator, eller fraser)

Ved søk på flere ord – som begge må forekomme, kan du avgjøre om du

 1. skal bruke fraser – dvs. anførselstegn mellom de for treff på eksakt der disse står slik ved siden av hverandre- det er det smaleste søket, gir nok minst irrelevante treff, men du kan gå glipp av relevante
 2. alternativt med nærhet, da øker du antall treff, søker bredere, flere treff, også mulig flere relevante, men også kanskje flere irrelevante
 3. eller aller bredest – med AND mellom ordene, da trenger de ikke stå nært hverandre, du øker antall treff, og får om mulig flere irrelevante – eller også treff på flere relevante

Se ev også demo søketeknikker https://libguides.uia.no/c.php?g=652868&p=4863754#s-lg-box-15210925

Om du gjør noen test søk på dine ord så kan du ev avgjøre hvor bredt du må søke, i denne sammenheng kan NOT være aktuell å bruke

 1. Søk 1 bredt
 2. Søk 2 smalt
 3. Søk 1 NOT Søk 2 – hva mister du

Trunkering - Maskering

 • Trunkering - ofte en * - erstatter et vilkårlig antall tegn på slutten av et ord - child* gir også treff på children
 • maskering - av et eller flere tegn, i et ord
 • OBS noen database søkegrensesnitt bruker automatisk lemmatization  - som betyr at entall- flertallsformer av et ord automatisk blir søkt for, i ittegg til ulike bøyninger av et adjektiv. DETTE kan skrus av og bør skurs av i enkelte tilfeller.  Les databasens hjelpetekst

Sjekk databasens hjelpetekst

OBS PubMed Frasesøk – og bruk av trunkering

I PubMed er det ikke mulig med nærhetsoperatorer. Brukes frase for nærhet (dvs. anførselstegn før og etter to eller flere søkeord som skal stå slik i denne rekkefølgen, eksempel "pressure ulcer" – må man ikke bruke * etter ulcer - for treff på de ulike endelser av ulcer, ulcers, ulceration etc – søk slik i et spesifikt felt eksempel

(pressre ulcer*[TIAB]) – PubMed vil da søke ordene som en frase og samtidig trunkere ulcer

IKKE Bruk * (trunkering) når man bruker frasesøk, Pubmed vil ignorere trunkeringen, men søk på ordene ved siden av hverandre i et spesifikt felt [TIAB]

Det anbefales at du sjekker databasens egne hjelpefunksjoner for en oversikt over søketeknikker. og feltkoder. Se hjelp/informasjonsknapp i databasen. Eksempel EBSCOhost grensesnitt 

Feltkoder

Bestem i hvilke felter av referansen (posten) i databasen ordene skal forekomme. Standard søkefeltet dekker gjerne ord fra tittel, abstract, emneord ++ Så velges ikke felt, søkes automatisk etter ord fra disse feltene!

Se informasjon om databasen for å finne aktuelle felter som forekommer og hvordan disse feltene er indeksert, ordindeksert, eller fraseindeksert.

For søk i spesifikke felt, eksempel søk på ord fra tittel eller sammendrag, sett feltkode ved søkeordene, foran eller etter (avhengig av databasens/databasevertens søkegrensesnitt). Sjekk databasens hjelpetekst - Eksempel for MEDLINE via Ovid

Vanlig å søke i følgende felt

 • Ord fra de kontrollerte emneordene (index term), hele eller deler av ordet, med eller uten underemner (expanding)
 • Ord fra tittel og sammendrag
 • Ord fra forfatters keyword

Eksempler på søkestrenger med feltkoder. Søker du uten feltkoder søkes det i standardfeltet

 • Ovid: søkeord.feltkode
  • nursing.ti - flere felt, nursing.ti,ab.
  • Søkes ord fra emneord, sett / etter søkeordet, eksemel Alzheimer Disease/ - søkes også på underemner bruk kommando exp foran, eksempel, exp dementia/ 
  • Ord fra en emneordsfrase, .hw - heading word - eksempel attitude*.hw
  • Som standard søkes det i mp feltet om ikke annet angitt og det settes  .mp  etter dine søkeord -  gir treff på blant annet ord fra tittel, sammendrag og ord fra en emneordsfrase
 • EBSCOHost: feltkode søkeord
  • Feltkode for tittelsøk - TI nursing -
  • flere felt må søkes TI nursing OR AB nursing.
  • Søkes flere ord, sett i parentes - eksmepel TI (diet* OR nutrition*)
  • Søk på eksakt emneord sett MH foran søkeordet, eksempel MH "Alzheimer Disease"- søkes også med underemner, sett + etter emneordet - eksempel MH "Dementia+"
  • Søk på ord fra en emneordsfrase, sett MW foran søkeordet
  • Se ellers nedtrekksmenyen i søkeboksene i avansert søk.
 • PubMed, velg avansert søk, velg feltkodene derfra, alternativt tast inn feltkode bak søkeordet:  nursing[ti]nursing[tiab] er det samme som nursing[Title/Abstract]. Sjekk feltkoder her

 

Det anbefales at du sjekker databasens egne hjelpefunksjoner for en oversikt over søketeknikker. og feltkoder. Se hjelp/informasjonsknapp i databasen. Eksempel EBSCOhost grensesnitt 

Oversikt over søkegrensesnitt. OBS se databasens hjelpetekst

Databasevert AND OR ProximityAdjacency Frasesøk FELT Trunkering - Maskering

Ovid

Advanced search

AND OR

adj

Merk følgende:

​adj:finds two terms next to each other in the specified order

adj1:finds two terms next to each other in any order.

adj2: finds terms in any order and with one word (or none) between them.

adj3: finds terms in any order with two words (or fewer) between them.

adj4: finds terms in any order and with three words (or fewer) between them,

and so on

osv

adj3 tilsvarer N2 i EBSCOhost

Søk på to ord uten operator imelom kobles automatisk som frase, dvs

nursing students.ti er det samme som

"nursing students".ti

søkeord.feltkode

.ti

.ab

.hw (enkeltord fra et emneord)

Søk på spesifkt emne

emneord/

Søk på emnet i tillegg til alle underemner

exp emneord/

 

Oppgis ikke felt, søkes det i .mp (multiple fields - tittel, abstract, emneord ++)

Obs

Dersom du søker flere ord som er koblet sammen med operator, husk å sette () rundt søkestrengen dersom alle ordene skal forekomme i samme felt(er)

Eksempel

(nursing students and simulation*).ti.

​For feltkoder spesifikke for en database, sjekk info. Eksempel Medline (via OvidSP)

*  (eller $) etter et søkeord erstatter et vilkårlig antall tegn, eksempel child* finner også children

 

EBSCOhost,
search
mode:Boolean/phrase search mode

AND OR

N#  - finds the words if they are within # words of one another regardless of the order in which they appear.

W# - finds the words if they are within eight words of one another and in the order in which you entered them.

Defaultverdi:

Dersom søk på to ord, kobles disse automatisk sammen med  N5

 

FELTKODE søkeord

TI

AB

MW (enkeltord fra kontrollert emneord)

Oppgis ikke felt søkes det i følgende felt:tittel, abstract, emneord ++

Se felter i avansert søk

 

For feltkoder spesifikke for en database, sjekk info. Eksempel Cinahl

 

 

EBSCOhost -
search mode:

Find all my search term

AND

Default verdi. Dersom søk på to ord kobles disse automatisk sammen med AND

 OR

N# og W# som ovenfor

 

"søketerm søketerm"

Se felter i avansert søk

Sjekk databasens informasjon for feltkoder

 
Pubmed AND default verdi OR Ikke mulig OBS, se hjelpetekst   * kun de første 600 - obs trunkering slår av automatisk mapping. Se hjelp
Scopus

AND

default verdi

OR W/# Within". Where the terms in the search must be within a specified number of terms (#). Either word may appear first.W/#

To find documents that contain an exact phrase, including any stop words, spaces, and punctuation, enclose the phrase in braces: {oyster toadfish}


To find documents where your search terms appear adjacent to each other, enclose the terms in double quotation marks: "cell behaviour".

Se hjelpetekst

Se felter i avansert søk, eller velg felt i basic search (documents) via nedtrekksmenyen.

Se hjelptekst feltkoder

Standardfeltene det søkes i er tittel,abstract, keywords (som inkluderer treff på MeSH/Emtree

TITLE-ABS-KEY("heart attack")

* Replace multiple characters anywhere in a word.

 

Web of Science AND OR NEAR/# der #= represents number of words that could appear between the two words   se felter i avansert søk ? erstatter 1 tegn
$ - erstatter 0 eller 1 tegn
Cochrane library AND OR

NEAR
Finds the terms when they are within 6 words of each other. Terms can appear in either order.
Example: cancer near lung (finds lung cancer as well as cancer of the lung)

NEAR/X
Finds the terms when they are within X words of each other where X = the maximum number of words between search terms. Terms can appear in either order.
Example: cancer near/3 lung (finds lung cancer, as well as, cancer of the lung)

NEXT
Finds the terms when they appear next to each other. Terms must appear in the order specified. Use for phrase searching with wildcards.
Example: lung next cancer (finds lung cancer but not cancer of the lung)
Example: hearing NEXT aid* (finds hearing aid and hearing aids)

     

Funksjoner innebygget i databasene/vertene for sitering/referansesjekk:

 • Google scholar
  • Cited by
 • ORIA
  • ​ Siteringer og sitert av.
  • Anbefalinger (andre som har lest denne artikkelen, har også lest)
 • EBSCHohost  (Cinahl & Medline):
  • «Time cited»
  • «Similar»
 • Pubmed (Medline)
  • Similar for lignende artikler,
  • Cited by systematic reviews
 • Socups
  • Cited by (sitert av)
  • Related (som sjekker referanselister og finner artikler som bruker de samme referansene, alternativt velg keyword)
  • References (artikkelens kilder)
    

Det anbefales at du sjekker databasens egne hjelpefunksjoner for en oversikt over søketeknikker. og feltkoder. Se hjelp/informasjonsknapp i databasen. Eksempel EBSCOhost grensesnitt 

Clinical queries/Begrens på studiedesign, forskningsmetode:

Limit toClinical queries er tilgjengelig både i CINAHL og MEDLINE databasen via EBSCOhost (i tillegg til MEDLINE, EMBASE og PsycINFO via Ovid og PubMed)

Slik fungerer det

 • Limit valgene i "Clinical queries" begrenser ditt søk til de kliniske studiene som bruker et studiedesign som er egnet til å besvare ditt kliniske spørsmål.
 • Bak hvert valg ligger et "metodefilter", som består av de ord og begreper som i sum beskriver det aktuelle studiedesign (forskningsmetoden), som er best egnet for å besvare den aktuelle spørsmålstypen.

Gjør slik: 

 1. Søk på ditt emne, Klikk "Additional limits"  i Ovid, eller Show more knappen i Limit valg i  EBSCOhost. Fra Pubmed velger du søke i Clinical queries
 2. Velg fra Clinical queries, type studie:
  1. Therapy: For svar på spørsmål om effekt av behandling, forebygging eller rehabilitering: Hvilken effekt har ....?
  2. Diagnosis: For svar på diagnostiske spørsmål: Hvordan kan vi avgjøre om noen...?
  3. Prognosis: For svar på spørsmål om prognose - Hvordan går det?
  4. Etiology /Causation: For svar på årsaksspørsmål? Hvorfor får noen ... ?
  5. Qualitative studies: For svar på spørsmål om erfaringer, opplevelser, holdninger etc. som best lar seg besvare med kvalitative metoder. Hvordan oppleves det...?
  6. Reviews: For systematiske oversikter. Flest av disse på effektspørsmål. Start med disse - velg deretter Theraphy
 3. I tillegg velges enten
  1. "specificity" (de "beste" - men kan miste relevante)
  2. "sensitive" (flest mulig studier, men kan få mange irrelevante treff)
  3. "optimized" en mellomting.

Usikker på hvilket studiedesign som er best egnet til å besvare ditt spørsmål? 

Du kan eventuelt legge til søkeord for studiedesign selv - her er noen eksempler

 

Spørsmål om 

Type studiedesign

Mulige søkeord …

Erfaringer, eller opplevelser, meninger, holdninger

Kvalitative studer

AND (qualitative OR phenomenolog* OR grounded OR hermenutic* OR interview* OR themes OR thematic OR experience*)

 

Effektstudier

Randomiserte kontrollerte studier

AND (random* OR placebo OR "double blind")

 

Årsaksstudier

Kohortstudie

Kasus-kontrollstudie

AND (cohort OR risk OR risks  OR case-control)

flere mulig for et bredere søk ...

correlation OR association OR "case control" OR "nonexperimental stud*" OR "prospective stud*" OR "cross-sectional'"

Longitud* OR retrospective OR prospective

"Survival Analysis" OR mortalit* OR "confidence interval*"

Prevalens, forekomst

Tverrsnittstudie

AND (cross-sectional OR "cross sectional") 

Brede - eller smale søk? Fullstendighet eller presisisjon? Litteratursøkets omfang

To begreper som er relevante når man evaluerer sitt søk er fullstendighet og presisjon

 • Precision / Presisjon = Andelen relevante treff funnet i forhold til det totale antallet treff som ble funnet
 • Recall / Fullstendighet = Andelen av de relevante treffene som er funnet i forhold til  det totalt antall relevante treff som finnes i databasen

Dersom ditt mål er å finne "alle" (flest mulige) relevante treff må du søke bredt for å øke fullstendighet. Ofte må vi gjøre en avveining mellom å søke bredt og smalt for ikke å få for mange irrelevante treff, slik at presisjonen blir lav,  men samtidig ikke gå glipp av  for mange relevante treff, slik at fullstendigheten blir lav. Høy fullstendighet gir ofte lavere preisjon og omvendt, høy presisjon, gir ofte lavere fullstendighet

Bredt søk

Dersom du bruker flere alternative søkeord - synonymer og eller relaterte ord - for hver søkeblokk, desto bredere blir ditt søk, om du  i tillegg søker på ord fra både tittel, sammendrag og emneord vil du også søke bredere. Bruk av færre AND kombinasjoner vil du bidra til å gjøre søke bredere. Et bredt søk vil gi treff på både på flere relevante og irrelevante treff enn et smalt søk.

Smalt søk

I et smalt søk bruker du færre søkeord for hver søkeblokk, dvs. du inkluderer færre synonymer, og i tillegg kan du avgrense felt du ønsker at ordene skal forekomme i. Et smalt søk vil også kunne bruke flere AND kombinasjoner. Et smalt søk vil også gi treff på irrelevante, men vil gi færre irrelevante treff, men også færre relevante treff. 

Får du få treff 

 • Kontroller stavefeil?
 • Har du brukt OR og AND riktig?
 • Har du brukt for mange AND kombinasjoner - kanskje du skal ta vekk noen av disse
 • Forsøk andre - flere søkeord, synonymyer, relaterte begreper, mulig inkludere underemner, og eller overordnede emneord
 • Har du avgrenset søk til spesifikke felt? -
 • Har du brukt valg fra limit som bør oppheves

For mange treff

 • Vurder om du virkelig har fått for mange, mulig ditt søkespørsmål er for bredt. Forsøk om mulig å avgrense dette
 • Sjekk om du har brukt OR og AND riktig
 • Mulig du skal legge til flere AND kombinasjoenr
 • Avgrense søk til spesifikke felt
 • Bruke nærhet mellom søkeord, alterntiavt frasesøk
 • Har du brukt for brede emneord, kanskje finnes det ikke emneord for akkurat ditt søk, eller mulig emneordene er for brede - de gir mange irrelevante treff
 • Vurder om du skal begrense på studiedesign - hva slags type spørsmål har du, dreier det seg om effekter, årsaker, prevalens, opplevelser - benytt søkeord  - legg til en ny søkeblokk AND med søkeord for det studiedesign som best besvarer ditt spørsmål - alternativt bruk innebygde filtre i databasen, limit - valg fra clinical queries

Les mer 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU (2018). Vår metod. Kap. 4 Litteratursökning, s. 32

Eksempel søk på begrepet ungdom

 • Bredt søk
  • adolescen* OR young OR youth OR teen OR teens OR teenager*
  • Søker uten feltavgrensninger, vil også gi treff på søk nedenfor!
 • Smalt søk
  • MH Adolescent
  • TI (adolescen* OR young OR youth)

MH = feltkode for søk på emneord (EBSCOhost søkegrensesnitt)

TI = feltkdoe for søk på ord fra tittel (EBSCOhost søkegrensesnitt)

Tilganger til tekst fra søk i databaser -bruk ORIA knapp (alternativt BIBSYS X knapp)

Finnes ikke PDF eller lenke til fulltekst i basen bruk ORIA.NO/BIBSYS X knappen for tilgang til artikkel. Du sendes da til bibliotekbasen ORIA og vil kunne få en av mulighetene

 1. Lenke til fullteksten - følg denne
 2. Bestill mulighet om UiA ikke har fullteksttilgang. Du må logge på for å bestille kopi

 

 

I andre databaser kan knappen hete BIBSYS X gir samme muliget

 

Litteraturstudier - bøker i biblioteket

 

Se også guiden fra KIB "Systematisk litteraturöversikt som examensarbete" - Gå til guiden

Flere titler