Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Folkehelse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne: Folkehelse. Se eventuelt Idrett og kroppsøveing https://libguides.uia.no/idr eller ernæring. https://libguides.uia.no/ern

Arbeidsdokument - utarbeide søkestrategi for å finne forskningsartikler. Systematisk tilnærming til søk

Informasjon om databasene og søkesgrensesnitt EBSCOhost

Se eventuelle informasjon om flere av databasens som tilbys via EBSCOhost. Velg EBSCOhost fra databaselisten, Se More information for hver database. Gå til EBSCOhost

Del 1 - Databaser tilgjengelig via EBSCOhost

Del 1

 • Databaser og innhold
 • Tilganger

Gå til:

Del 2 - Fra informasjonsbehov til søkespørsmål PICO og tilsvarende rammeverk

Del 2

 • Søkespørsmål
 • Søkeord

 

 

Det tre-delte spørsmål

Finn søkeord

 • Sjekk søkeord via norsk oversettelse av Medical subject Headings  (MeSH) mesh.uia.no
 • CINAHL bruker tildels de samme emneordene som MeSH (brukt i MEDLINE) men er bedre utbygd for sykepleiefaglige emner
 • Bruk "knappene" for emneord i databasene
 • Du kan også finne emneord som brukes i MEDLINE (MeSH) i MeSH Browser -alternativt via PubMed
 • Du finner også tips til søkeord via søk i databasen SveMed+ - søk på norsk og legg merke til hvilke emneord som er blitt tildelt de treffene d har fått i søket. Du finner de til høyre i trefflisten. SveMed+ basen er ikke oppdatert etter 2019

Del 3 Søketeknikker i EBSCOhost

Del 3

 • Søketeknikker
 • Koble søkeord sammen

 

Del 4 - Utøre søk i EBSCOhost

Del 4

 • Utføre søket 
 • Bruk av søketeknikkene
 • Avansert søk
 • Basic søk
 • Limit valg
 • Bruke søkehistorikken til å koble søkesett sammen: 09:31

Limit valg

 • Merk at databasene kan ha ulike valg i limit. 
 • Vær varsom med å bruke valg fra noen av limit valgene som Age group - de nyste artiklene vil hverken ha fått tildelt emneord eller blitt "tagget" med aldersgrupper eller publikasjonstype- avgrenser du med valg fra slike limit valg vil du gå glipp av de nyeste treffene. Alternativt måte å avgrense, legg til AND og bruk søkeord for å fange opp valgene
 • Limit valget Research article brukes ikke lenger i CINAHL (fom 2019) da poster - treff i databasen ikke lenger blir indeksert med denne publikasjonstypen
 • I mange sammenhenger kan det være aktuelt å avgrense søk til studier med spesifikke studiedesign: Se gjerne limit valgene i Clinical queries, alternativt legg til søkeord for studiedesign i søket ditt selv, eksempel ... AND ... AND (random* OR "double blind*" OR placebo)

 

Del 5 Bruk av databasens emneord i EBSCOhost

Del 5

Søk med emneord

 • Søkestrategi  - bygg opp din søkestrategi via søk på et og et begrep og koble søkesettene fra din søkehistorikk sammen til slutt
 • Start med å søke på emneordet for hvert av dine søkebegrep
 • Koble søkesett sammen 
 • Du kan redigere søk i etterkant  om du finner flere søkeord for dine søkebegreper

 

For mer hjelp - bruk gjerne Help knappen i databasen, se øverst til høyre, alternativt gå direkte til Help

Brede - eller smale søk? Fullstendighet eller presisisjon? Litteratursøkets omfang

To begreper som er relevante når man evaluerer sitt søk er fullstendighet og presisjon

 • Precision / Presisjon = Andelen relevante treff funnet i forhold til det totale antallet treff som ble funnet
 • Recall / Fullstendighet = Andelen av de relevante treffene som er funnet i forhold til  det totalt antall relevante treff som finnes i databasen

Dersom ditt mål er å finne "alle" (flest mulige) relevante treff må du søke bredt for å øke fullstendighet. Ofte må vi gjøre en avveining mellom å søke bredt og smalt for ikke å få for mange irrelevante treff, slik at presisjonen blir lav,  men samtidig ikke gå glipp av  for mange relevante treff, slik at fullstendigheten blir lav. Høy fullstendighet gir ofte lavere preisjon og omvendt, høy presisjon, gir ofte lavere fullstendighet

Bredt søk

Dersom du bruker flere alternative søkeord - synonymer og eller relaterte ord - for hver søkeblokk, desto bredere blir ditt søk, om du  i tillegg søker på ord fra både tittel, sammendrag og emneord vil du også søke bredere. Bruk av færre AND kombinasjoner vil du bidra til å gjøre søke bredere. Et bredt søk vil gi treff på både på flere relevante og irrelevante treff enn et smalt søk.

Smalt søk

I et smalt søk bruker du færre søkeord for hver søkeblokk, dvs. du inkluderer færre synonymer, og i tillegg kan du avgrense felt du ønsker at ordene skal forekomme i. Et smalt søk vil også kunne bruke flere AND kombinasjoner. Et smalt søk vil også gi treff på irrelevante, men vil gi færre irrelevante treff, men også færre relevante treff. 

Får du få treff 

 • Kontroller stavefeil?
 • Har du brukt OR og AND riktig?
 • Har du brukt for mange AND kombinasjoner - kanskje du skal ta vekk noen av disse
 • Forsøk andre - flere søkeord, synonymyer, relaterte begreper, mulig inkludere underemner, og eller overordnede emneord
 • Har du avgrenset søk til spesifikke felt? -
 • Har du brukt valg fra limit som bør oppheves

For mange treff

 • Vurder om du virkelig har fått for mange, mulig ditt søkespørsmål er for bredt. Forsøk om mulig å avgrense dette
 • Sjekk om du har brukt OR og AND riktig
 • Mulig du skal legge til flere AND kombinasjoenr
 • Avgrense søk til spesifikke felt
 • Bruke nærhet mellom søkeord, alterntiavt frasesøk
 • Har du brukt for brede emneord, kanskje finnes det ikke emneord for akkurat ditt søk, eller mulig emneordene er for brede - de gir mange irrelevante treff
 • Vurder om du skal begrense på studiedesign - hva slags type spørsmål har du, dreier det seg om effekter, årsaker, prevalens, opplevelser - benytt søkeord  - legg til en ny søkeblokk AND med søkeord for det studiedesign som best besvarer ditt spørsmål - alternativt bruk innebygde filtre i databasen, limit - valg fra clinical queries

Les mer 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU (2018). Vår metod. Kap. 4 Litteratursökning, s. 32

Eksempel søk på begrepet ungdom

 • Bredt søk
  • adolescen* OR young OR youth OR teen OR teens OR teenager*
  • Søker uten feltavgrensninger, vil også gi treff på søk nedenfor!
 • Smalt søk
  • MH Adolescent
  • TI (adolescen* OR young OR youth)

MH = feltkode for søk på emneord (EBSCOhost søkegrensesnitt)

TI = feltkdoe for søk på ord fra tittel (EBSCOhost søkegrensesnitt)

Lagre søket - skriv ut søkestrategien

Print search history / Utskrift av søke strategien

 1. Search
 2. Print search history
 3. Mark table -only from # to the last number of results - copy
 4. past to a Word doucment
 5. Fix the table, open table tools, choose:  oppsett og beste tilpasning

Save search history( Lagre søkehistorikken for senere bruk. Merk, det er søkeordene og koblingene som spares. Du kan velge å kjøre søket i samme database, eller en ny database.

 1. Search
 2. Choose Save searches from the Search history
 3. Log on (create account if you do not have any - then log on)
 4. Give the search a name

Run previous searches /Du kan senere finne søket tilbake, utføre søket i en annen database, eller samme, endre på søket og utføre på nytt.

 1. Choose a database you want to run the search from
 2. Log on (top of the screen)
 3. Choose folder (top of the screen)
 4. Choose the search you saved
  • Run the search: Choose Retrieve saved search
  • Or edit the search before running: Choose Edit, save - and the run search

Skrive ut søkehistorikken

 1. Utfør søket
 2. Velg display
 3. Merk en vilkårlig kilde
 4. Velg export - word. Husk å merke av for søkehistorikken

Lagre søkehistorikken for senere gjenbruk og bearbeidelse

Merk det er søkeordene, søkestrategien som lagres, dvs hvordan søkeordene er kombinert. Du kan kjøre søket på nytt i samme database eller en annen database

 1. Utfør søk
 2. Velg Save All
 3. Har du ikke opprettet en brukerkonto må dette gjøres først
 4. Logg på
 5. Gi navn til søket

Du kan senere endre søket direkte fra lagrede søk, eller utføre søket på nytt i samme database, eller en annen

 1. Velg database fra Ovid
 2. Velg My workspace
 3. Logg på
 4. Velg My searches & Alerts
 5. Velg søk - Velg hva du ønsker å gjøre med søket
  •  utføre søk (søket kan kjøres på nytt i feks en ny database, eller i samme database). Søket kjøres i den databasen du har valgt før du logget på. Huk av og velg Run
  • Redigere søket. Søket kan ev deretter kjøres på nytt i valgt database (punkt 1). Dersom du har gjort endringer, kan du lagre søket på nytt med eventuelt et nytt navn
  • Vise søket
  • Sende lenke til søket. OBS lenken inneholder pålogging, så kan ikke sendes til brukere som ikke har samme konto som deg.

Du kan også endre i søket underveis. I Søkesiden velg More > Edit

Eksport av treff fra databaser i EBSCOhost til EndNote- legge kilder i grupper - luke ut dubletter

Slik eksporterer (sender) du treff fra søk i EBSCOhost databaser til ditt EndNote bibliotek. Se informasjon på vår EndNote fagside

Se også hvordan du kan legge kilder i grupper  - og luke ut dubletter i ditt EndNote bibliotek - gå til EndNote fagsiden