Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

PSY918. Animal-Assisted Interventions. Antrozoologi

BIblitekets fagside

Arbeidsdokument - utarbeide søkestrategi for å finne forskningsartikler. Systematisk tilnærming til søk

Informasjonen i dokumentene og filmene bygger på databasehjelp innebygget i EBSCOhost søkegrensesnitt, bruk HELP knappen øverst til høyre.

Når man har åpnet hjelpeguide, vil man nederst til venstre finne mer spesifikk mer hjelp for hver av de databasene som du har valgt før du klikket på HELP knappen.

Del 1 - Databaser tilgjengelig via EBSCOhost

English

 

Del 1

 • Databaser og innhold
 • Tilganger

Gå til:

Informasjon om databasene og søkesgrensesnitt EBSCOhost

Se eventuelle informasjon om flere av databasens som tilbys via EBSCOhost. Velg EBSCOhost fra databaselisten, Gå til EBSCOhost

Del 2 - Fra informasjonsbehov til søkespørsmål og søkeord

Finn søkeord

 • Sjekk søkeord via norsk oversettelse av Medical subject Headings  (MeSH) Gå til mesh.uia.no
 • CINAHL bruker tildels de samme emneordene som MeSH (brukt i MEDLINE) men er bedre utbygd for sykepleiefaglige emner
 • Bruk "knappene" for emneord i databasene
 • Du kan også finne emneord som brukes i MEDLINE (MeSH) i MeSH Browser -alternativt via PubMed
 • Du finner også tips til søkeord via søk i databasen SveMed+ - søk på norsk og legg merke til hvilke emneord som er blitt tildelt de treffene d har fått i søket. Du finner de til høyre i trefflisten. SveMed+ basen er ikke oppdatert etter 2019

Tips

 • Foreta testsøk i MEDLINE via PubMed. Sjekk hvordan PubMed har utført søket! Gå til Advanced search, se Search history og åpne detaljer om søket- du vil da kunne legge merke til om hvilket MeSH ord som dine ord er "mappet" med - noter emneordene (MeSH) som kan være aktuelle og søke videre med.
 • Orienter deg også via treff fra søk i Google Scholar, finner du relevante, søk artikler opp i databasen. Du kan også gjerne teste ut elicit.org og "brainstorme" noen spørsmål, via disse finner du også om mulig relevante aritkler, og får også foreslått flere spørsmål du skan søke svar på via forskningslitteraturen. Finne du relevaten? Søk disse opp i databasene og sjekk hvilke ord du kan ta med i ditt endelige søk. Gå til elicit.org 
 • Se også hvordan allerede kjent litteratur er registrert (indeksert) i basen (dvs. hvilke emneord artikkelen er blitt tildelt)
 • Søk bredt på et tema i CINAHL & MEDLINE via EBSCOhost, legg merke til Subject headings (venstremenyen)
 • Søk i MEDLINE via Ovid, basic search modulen. Du får en relevansvurdert treffliste, sjekk de første relevante artiklene og legg merke til hvordan artikkelen er indeksert

Den typiske måte å forbedre og utvikle søkestrategien er å foreta flere gjentatte søkinger - med ulike søkeord og kombinasjoner av disse.  

 Vi skiller gjerne mellom de innledende søk (test-søk, eller orienterende søk) og hoved-søket.

 • Førsøk noen søk på de ordene som du først mener kan være relevante
 • Se gjennom trefflisten – se gjerne raskt de første ca 50 treff 
 • Noter søkeord som du finner fra treffene og søk med de nye ordene du finner – evaluer på nytt
 • Merk – spar på treff   - som du allerede nå tenker er relevante og som du forventer å finne i din endelige søkestrategi. 
 • Når du ikke kan finne flere søkeord - foreta ditt endelige søk (hovedsøket) 

Tips

 • "When beginning the search for evidence, you should conduct a few small searches as a test of various search terms and combinations of terms" Aromataris, E. & Riitano, D. (2014). Systematic Reviews: Constructing a Search Strategy and Searching for Evidence. AJN The American Journal of Nursing, 114(5). https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000446779.99522.f6 

Del 3 Søketeknikker i EBSCOhost

Informasjon er innebygget i databasen. Klikk på "Help" knappen i søkeskjermen øverst til høyre. English search guide

Del 3

Søketeknikker. PDF format

 • Koble søkeord sammen - AND - OR - NOT
 • Koble søkeord sammen; Nærhetsoperatorer (N# - W#) - tid ca 4.17 (To ord som står nært hverandre, der # angir antall tillatte ord mellom de to, N uavhengig av rekkefølgen på ordet, W i denne rekkefølgen)
 • Koble søkeord sammen; fraser (tid: 8:47)- to ord helt ved siden av hverandre;  "pressure ulcer"
 • Trunkering (tid: 10:08):  søk på stammen av et ord for treff på alle endelser av ordet; child* gir treff på alle ord som starter med child, child, children, childhood ... 

Se også filmene Mer søketenikker om feltkoder pg søk med nærhet mellom søkeord  - som følger etter film 4

Test deg selv, søketeknikker

Del 4 - Utøre søk i EBSCOhost

Del 4

 • Utføre søket på et konkret spørsmål. Bruk av søketeknikkene (trunkering, OR, AND etc).  Avansert søk. Basic søk. Se mer om dette i film 2 og 3, i tillegg til dokumentene (PDF) ovenfor
 • View trefflisten og valg i Limit valg (IKKE bruk limit PEER Review dersom du søker i MEDLINE sammen med andre databaser), ca tid: 4:21
 • Tilgang til artikkelens tekst, tid ca 6.50
 • Lagre treff og søk, ca tid 9.20
 • Bruke søkehistorikken til å koble søkesett sammen: ca 10:10
 • Endre database du søker, og utføre samme søk i ny database, eller samtidig: ca 13:59

 

 

Limit valg

 • Merk at databasene kan ha ulike valg i limit. MEDLINE bruker ikke PEER review valget, så søkes det i denne basen sammen med andre databaser må du ikke bruke Limit Peer Review, da mister du MEDLINE treffene
 • Vær varsom med å bruke valg fra noen av limit valgene som Age group - de nyste artiklene vil hverken ha fått tildelt emneord eller blitt "tagget" med aldersgrupper eller publikasjonstype- avgrenser du med valg fra slike limit valg vil du gå glipp av de nyeste treffene. Alternativt måte å avgrense, legg til AND og bruk søkeord for å fange opp valgene
 • Limit valget Research article finnes i CINAHL, men du kan risikere å fjerne forskningsartikler som av en eller annen grunn ikke er blitt tagget/merket med denne publikasjonstypen om du lbruker dette limit valget
 • I mange sammenhenger kan det være aktuelt å avgrense søk til studier med spesifikke studiedesign: Se gjerne limit valgene i Clinical queries, alternativt legg til søkeord for studiedesign i søket ditt selv, eksempel for randomiserte kontrollerte studier: (TI randomi* OR PT randomi*), for kvalitative studier er her noen aktuelle ord: (qualitative OR interview* OR experience* OR phenomenolog* OR themes OR "thematic analys*" OR "focus group*"

Se også filmer ovenfor

 • databaser tiljgenglig via EBSCOhost
 • Å planlegge søket
 • Søketeknikker

Se også nedenfor filmer

 • Om å strukturere søkespørsmålet, fra PICO .. til søkeord, til strukturering av søket i basen
 • Lagre søk og treff
 • Mer om søketeknikker, som bruk av nærhetsoperator mellom søkeord, og å søke etter ord i spesifikke felter

Informasjon om EBSCOhost søkegrensesnitt og databasene:

Informasjon er innebygget i databasen, klikk på HELP knapp

nedenfor er direkte  linker til hjelp:

Mer om søk - visning-treffliste-valg-limit-tilgang-tekst-

Mer søketeknikker: Søk med feltkoder for å avgrense søket

Nyttige feltkoder i EBSCOhost baser

TI Ord i tittelen

TI adolescen*

TI (adolescen* OR youth*)

AB Ord i sammendrag AB adolescen*
AB (adolescen* OR youth*)
SU

Ord fra databasens emneord

Se også MH søk på eksakt emneord CINAHL & MEDLINE basen

Settes en + etter emneordet vil du også søke på alle underemner

SU Norway

SU (Norway OR Denmark)

MH aged+

AF Ord fra forfatters institusjon

AF Norway

AF ( (Norway OR Denmark)

AU Ord fra forfatters navn

AU etternavn

AU "etternavn f*"

PT Publikasjonstype (CINAHL og MEDLINE) PT randomi*
TX Ord "overalt" -også inkludert ord i teksten om fulltekst av artikkelen finnes i databasen.
Dekker således ord i alle overnevnte felt + alle andre felt

TX norway

TX (norway OR norwegian

Se mer informasjon om databasens felter via EBSCOhost. Klikk på valget Moore i listen over databaser. Se ellers om bruk av emneord i filmen under

Mer søketeknikker: Søk med nærhet (Proximity) mellom søkeordene

Del 5 Bruk av databasens emneord i EBSCOhost

Søk med emneord i CINAHL & MEDLINE basen

 • Søkestrategi  - bygg opp din søkestrategi via søk på et og et begrep og koble søkesettene fra din søkehistorikk sammen til slutt
 • Start med å søke på emneordet for hvert av dine søkebegrep
 • Koble søkesett sammen 
 • Du kan redigere søk i etterkant  om du finner flere søkeord for dine søkebegrepe

For mer hjelp - bruk gjerne Help knappen i databasen, se øverst til høyre, alternativt gå direkte til Help

Del 6. Fra forskningsspørsmål til søk i databasen. PICO og søkeord

"Et eksplisitt og fokusert spørsmål er avgjørende hvis du skal lykkes med et litteratursøk" Nortdvedt et al, 2021. Jobb kunnskapsbasert, s. 37. Du kan bruke PICO eller tilsvarende rammeverk (PICo, PIO, PO) til å strukturere søke-spørsmålet ditt, rammeverket bidrar også til å strukturere søket i databasene,. Har du flere spørsmål du søker svar på? Da bruker du flere PICO'er

 • Søketeknikker EBSCOhost (PDF)
 • Se film 3 og 4: Søketeknikker ,se filmer ovenfor
 • Se ev mer informasjon om PICO og tilsvarende rammeverk nedenfor

Finn søkeord

 • Sjekk søkeord via norsk oversettelse av Medical subject Headings  (MeSH) mesh.uia.no
 • CINAHL bruker tildels de samme emneordene som MeSH (brukt i MEDLINE) men er bedre utbygd for sykepleiefaglige emner
 • Bruk "knappene" for emneord i databasene
 • Du kan også finne emneord som brukes i MEDLINE (MeSH) i MeSH Browser -alternativt via PubMed
 • Du finner også tips til søkeord via søk i databasen SveMed+ - søk på norsk og legg merke til hvilke emneord som er blitt tildelt de treffene d har fått i søket. Du finner de til høyre i trefflisten. SveMed+ basen er ikke oppdatert etter 2019

Tips

Merk

Det er ikke alltid spørsmålet lar seg oversette til PICO formatet eller tilsvarende format som PIO, PEO, PICoDet handler om å tydeliggjøre søke-spørsmålet ved å inndele det i ulike elementer (hovedbegreper / søkekonsepter).

 • Du kan eventuelt bruke spørreord som Hvem? Hva? og Hvorfor?
 • Du kan alternativt sette opp en tabell over søkekonsepter (de viktigste søkebegrepene, eller stikkordene fra ditt søkespørsmål) - uten bruk av noen overskrifter. Det gjelder typisk om du ikke har et tydelig og avgrenset spørsmål du søker forskningslitteratur om, men heller søker litteratur om et problemfelt/emne eller tema
 • Merk også at om du søker på flere ulike spørsmål bruker du tilsvarende flere PICO' er for disse

Se også

Bramer, W. (2018). "Elements in a search strategy do not necessarily follow the patient, intervention, comparison, outcome (PICO) structure or any other related structure. Using the PICO or another similar framework as guidance can be helpful to consider, especially in the inclusion and exclusion review stage of the SR, but this is not necessary for good search strategy development Link

Rammeverk for fokuserte spørsmål. PICO - PIO-PEO-PICo eller PO og flere…

"Et eksplisitt og fokusert spørsmål er avgjørende hvis du skal lykkes med et litteratursøk" Nortdvedt et al, 2021. Jobb kunnskapsbasert, s. 37. Du kan bruke PICO eller tilsvarende rammeverk (PICo, PIO, PO) til å strukturere søke-spørsmålet ditt, rammeverket bidrar også til å strukturere søket i databasene,. Har du flere spørsmål du søker svar på? Da bruker du flere PICO'er

PICO - PICo - PIO, PO, PEO (eller tilsvarende) rammeverk hjelper deg med å 

 1. Fokusere ditt spørsmål- tydeliggjøre hva spørsmålet du søker forskningslitteratur handler om (Focusing the search question)
 2. Bestemme dine inklusjons- og eksklusjonskriterier (Decide the inclusion and exclusion criteria)
 3. Strukturere ditt søk i databasene(e) (Structuring the search in the database). Se eventuelt filmen under

Se ulike rammeverk PICO, PIO, PICo, PO eller PS, PEO etc for ulike type spørsmål, velg faner for å se nærmere  - se ellers merknader nedenfor

TIPS, 

Les mer: PICO/PICo Helsebiblioteket

P Population - or problem. (Age, sex, diagnosis). P'en kan være en pasientgruppe, eller  pårørende, eller  helsepersonell ... Hvem gir data til undersøkelsen?
P'en kan også være mer generelt et problem
I Intervention (tiltak), eller Exposition or risk factor  (risikofaktorer - påvirkningsfaktorer), eller Issue/ phenomena of Interest (fenomen av interesse) / Instrument (kartleggingsvertkøy)
C Comparison, or Context (sammenlignende tiltak, or kontekst, eller setting)
O Outcomes, results - eller opplevelser (experiences)- eller evaluation (evaluation) - eller måleegenskaper (measurement properties)
T Time - type of studies - tidsfaktorer - eller type studier, (se også S under)
S Study design - studiedesign, forskningsmetode

Merk det er ikke alle spørsmål som har alle begrepene! Det er heller ikke slik at du nødvendigvis skal søke på alle delene i selve søket- et bredt søk vil kanskje bare søke på to (tre) av delene

Eksempel på PICO, der I'en er en intervensjon

 1. Populasjon:  nyfødte som utsettes for blodprøvetaking
 2. Intervensjon: sucrose
 3. Comparison: annet tiltak (kan være sukkervann, brystmelk, eller annet)
 4. Outcome: smerter

Spørsmål"Er  sucrose som smertestillende for nyfødte babyer som gjennomgår smertefulle prosedyrer som f.eks. blodprøvetaking, effektivt?"

Videre: finn søkeord for deler av PICO’en  ( søkekonsepter) som benyttes i søkestrategien og koble ordene sammen, se søketeknikker. Merk at ikke alle deler av din PICO ikke nødvendigvis bør tas med i selve søket. Merk at en del av PICO'en kan bestå av et eller to eller flere søkebegreper (søkekonsepter). For eksempel kan en Populasjon være: eldre med diabetes 1; her vil både eldre og diabetes1 være to søkebegreper, og det søkes med både ord for eldre og diabetes 1. Tilsvarende kan Fenomen av Interesse være, erfaringer med tvangsbruk, der man søker med ord for erfaringer og ord for tvangsbruk.

Eksempel på PICO, der I = interesse/eller issue, ikke et tiltak/intervensjon (Se eventuelt PICo, eller PIO, PEO eller PO)

 1. Population: nurses
 2. Issue/Interest: relatives witnessing resuscitation
 3. Contex: emercency room
 4. Outcomes: views or attitudes, or experiences

Question: What are nurses (P) views or attitudes (O) towards relatives witnessing resuscitation (I) in emergency rooms (Co)

s. 33, Aveyard, 2019. Doing a literature review in health and social care. Open University Press

Merk

Det er ikke alltid spørsmålet lar seg oversette til PICO formatet eller tilsvarende format som PIO, PEO, PICo. Det handler om å tydeliggjøre søke-spørsmålet ved å inndele det i ulike elementer (hovedbegreper / søkekonsepter).

 • Du kan eventuelt bruke spørreord som Hvem? Hva? og Hvorfor?
 • Du kan alternativt sette opp en tabell over søkekonsepter (de viktigste søkebegrepene, eller stikkordene fra ditt søkespørsmål) - uten bruk av noen overskrifter. Det gjelder typisk om du ikke har et tydelig og avgrenset spørsmål du søker forskningslitteratur om, men heller søker litteratur om et problemfelt/emne eller tema
 • Merk også at om du søker på flere ulike spørsmål bruker du tilsvarende flere PICO' er for disse

Se også

Bramer, W. (2018). "Elements in a search strategy do not necessarily follow the patient, intervention, comparison, outcome (PICO) structure or any other related structure. Using the PICO or another similar framework as guidance can be helpful to consider, especially in the inclusion and exclusion review stage of the SR, but this is not necessary for good search strategy development " Link

Filmen nedenfor går gjennom følgende

 • Ulike typer PICO  - PIO- PICo rammeverk - og om strukturering av søk i databasen
 • Tips til hvordan finne søkeord (tid ca 10.47 - informasjon om emneord (MeSH, Medical Subject headings og CINAHL subject headings), 13.10)
 • I Filmen vises det til tidligere filmer ad søketeknikker

Mer om å lage søkestrategi i kurset KunnskapsbasertPrasksis (Helsebiblioteket)

Se også artikkelen

Test deg selv, hvem er P'en

 1. P - Population, problem: 
 2. E - Exposition / Issue / Interest: 
 3. O - Outcome:

Eksempel (Bjørndal, et al, 2021, s. 36)

 1. P: sykepleiere
 2. E: lite kontroll over turnus/vs kontroll over turnus
 3. O: jobbtrivsel, gjennomtrekk

Kilde: Bjørndal et al (2021). Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag (4. utg.). Gyldendal

Kan også brukes i forbindelse med spørsmål om erfaringer, holdninger (dvs kvalitative spørsmål) - Eksempel

 1. Population: Older people
 2. Exposition: Cancer
 3. Outcome: Patients views, experiences etc.

Eksempel hentet fra: Bettany-Saltikov, J., & McSherry, R. (2016). How to do a systematic literature review in nursing : A step-by-step guide (2nd ed.). London: Open University Press. S. 24.  Se eventuelt PICo eller PO

For kvaliative studier, spørsmål om erfaringer -  brukes ofte rammeverket PICo - alternativt PEO, eller PO, eller kun P

 1. Population (nurses)
 2. phenomen of Interest (views or, attituteds towards, or experiences on, relatives witnessing resuscitation)
 3. Context (emergency room)

Merk at PICO kan eventuelt brukes, der I er interesse og C er context, O er feks opplevelse (erfaringer): 

 1. Population: nurses
 2. Issue/Interest: relatives witnessing resuscitation
 3. Contex: emercency room
 4. Outcomes: views or attitudes

Question: What are nurses (P) views, attitudes (O) towards relatives witnessing resuscitation (I) in emergency rooms (Co)

s. 33, Aveyard, 2019. Doing a literature review in health and social care. Open University Press

Søk gjerne med å legge til en søkeblokk med ord for kvalitative studier

Eksempel på søkeord ...

qualitative OR phenomenolog*  OR interview* OR experienc* OR themes OR thematic OR Ethnographic* OR Ethnological* OR "Grounded Theor*" OR Ethnonursing*  OR  Audiorecording* OR hermeneutic* OR "focus group*" OR "content analys*"

Legg merke til at også experience* er lagt til- da mange studier som omhandler erfaringer benytter kvalitative innsamlingsmetoder og analyser

I noen tilfeller har du kanskje bare en populasjon og opplevelser. Det er ingen spesifikke tiltak som vi skal se effekter av  Vi har mulig bare en populasjon og er interessert i deres opplevelser av situasjonen. Se også rammeverket PICo som alternativt kan brukes, alternativt PEO, PIO, eller PO, PS eller kun P.

Hvordan oppleves det å ha et helseproblem/sykdom ... - eller hva er helsepersonnels holdninger til ...

Eksempel PO

 • P: children of parents with a severe mental illness
 • O: experience their lives

Q: how  do children of parents with a severe mental illness experience their lives
 

Eksempel P: hentet fra s. 17 Meaning or process: Polit & Beck, 2022. Essentials of nursing research. 10. utg. Wolters Kluwer

P: population with conditions, or illness

Q: What is it like for ... (Population) to experience (conditions, illness, cirumstance)? - eller What is the process by which ... (Population) cope with, adapt to, or live with ... (conditions, illness, circumstance)?

 

Eksempel  PS

 • P- populasjon
 • S - hvilken situasjon er de i og hvordan opplever/erfarer de den

Søk gjerne med å legge til en søkeblokk med ord for kvalitative studier

Eksempel på søkeord

 • qualitative OR phenomenolog*  OR interview* OR experienc* OR themes OR thematic OR Ethnographic* OR Ethnological* OR "Grounded Theor*" OR Ethnonursing*  OR  Audiorecording* OR hermeneutic*

Legg merke til at også experience* er lagt til- da mange studier som omhandler erfaringer benytter kvalitative innsamlingsmetoder og analyser

 • P: Population/participants (Deltakere, populasjon)
 • C: Concept (Innhold)
 • C: Context (Kontekst)

Peters MDJ, Godfrey C, McInerney P, Munn Z, Tricco AC, Khalil, H. Chapter 11: Scoping Reviews (2020 version). In: Aromataris E, Munn Z (Editors). JBI Manual for Evidence Synthesis, JBI, 2020, section, 11.2.2. https://wiki.jbi.global/display/MANUAL/11.2.2+Developing+the+title+and+question

Eksempel

 • Deltakere: Barn og unge med ADHD og deres familier (foreldre, nære omsorgspersoner)
 • Innhold: Ulike ernæringsintervensjoner med henblikk på redusere ADHD symtomer, og erfaringer barn og forledre har med disse
 • Kontekts: Enhver setting der ernæringsintervensjoner brukes, feks  i hjemme eller på skolen

Kilde: Larsen et al. (2017): Scoping review. I P. U. Pedersen et al. Fra forskning til praksis (s. 105-117). Munksgaard. Oppslag i ORIA. Scoping review protokoll i  JBI Evience Synthesis

 

S - Setting: Det kan være geografisk område, miljø, ulike nivåer av helsetjenesten, type omsorg lover, politikk, som påvirker fenomenet, 

P - Perspective: Her defineres spørsmålet om resultater i form av eksempler på opplevelser, opplevelser, åsikter eller observerte handlinger.

I - Intervention: Intervensjon eller interesse (fenomen)

C - Comparison:Om sammenligninge tiltak er aktuelt så kan de beskrives her

E - Evaluation: Her defineres spørsmålet om resultater i form av eksempler på opplevelser, opplevelser, åsikter eller observerte handlinger.

 

Merk det ikke er nødvendig å ta med alle deler i selve søket. Noen elementer er kun styrende for valg av de treff du finner via søket. I noen tilfeller består en eller flere av elementene, flere søke-elementer, feks om perspektivet er eldre med kreft, søkes da med to søke-elementer

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2017). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten PDF Link  (Nettversjon 2020 https://www.sbu.se/sv/metod/sbus-metodbok/:  Punkt, 3, faktarute 3.1 og punkt 3.4.1 SPICE. Og videre punkt 4. Litteratursøking)

 • S - Sample
 • PI - Phenomen of Interest
 • D - Design
 • E - Evaluation
 • R - Research type (qualiative, quantiative, or mixed method)

Eksempel

 • S: Grandparents
 • PI: children removed from family home
 • D: interviews, questionnaires
 • E: views or attitudes
 • R: qualitative or quantitative

S. 34: Aveyard, 2019. Doing a literature reivew in health and social science. Open University Press

 • S: nurses
 • PI: relatives witnessing resuscitation
 • D: interviews
 • E: views, attitudes, experiences
 • R: qualitative

Merknad, alternativt bruk PICO, PICo, PEO/PIO - og legg til Type of studies

C - Construct to be measured, or the name(s) of the measurement instrument: ex pain, ex fatigue
P - Population of interest, examples  patients with multiple sclerose - adult with cognitive impairments
I -  Type of instrument, examples:  self-report questionnaire, laboratory test, observational scales, performance-based intruments, interviews
M - Measurement properties of interest: all measurement properties, examples reliability, validity, consistency, psychometrics ... Example search words

Ex page 20 from: 

Mokkink, L. B., Prinsen, C. A. C., Patrick, D. L., Alonso, J., de Vet, H. C. W., & Terwee, C. B. (2018). COSMIN methodology for systematic reviews of Patient‐Reported Outcome Measures (PROMs) user manual.  Retrieved from https://www.cosmin.nl/wp-content/uploads/COSMIN-syst-review-for-PROMs-manual_version-1_feb-2018-1.pdf 

See also: Vet, H. (2011). Measurement in medicine : A practical guide. Cambridge University Press: Kap, 9, s. 275-311 Systematic review of measurement properties

Se også PCC rammeverket, Population, Concept, Context

"Patient Reported Outcome (PRO) er pasientrapporterte utfallsmål som til dømes opplevingar knytt til helse og sjukdom. Patient Reported Outcome Measures (PROM) er skjema som måler korleis pasientane opplever forhold knytt til helse og sjukdom og behandlingseffektar. PROM inkluderer mål på symptom, funksjonsnivå, helsestatus og/eller helserelatert livskvalitet. Pasientrapporterte mål inneberer ikkje alltid å måle eit utfall (outcome). Det kan også vere at ein vil nytte pasientrapporterte mål til dømes for å identifisere pasientar eller grupper som har behov for spesielle intervensjonar" Sitat fra https://www.kvalitetsregistre.no/pasientrapporterte-data

 • P: Population (health condition, diagnose, age)
 • I: Index test
 • R: Referanse standard
 • O: Outcomes

Campbell JM, Kulgar M, Ding S, Carmody DP, Hakonsen SJ, Jadotte YT, White S, Munn Z.  Chapter 9: Diagnostic test accuracy systematic reviews. In: Aromataris E, Munn Z (Editors). Joanna Briggs Institute Reviewer's Manual. The Joanna Briggs Institute, 2017. Available from https://reviewersmanual.joannabriggs.org/ 

Yao, X., Vella, E. & Brouwers, M. (2018). How to conduct a high-quality systematic review on diagnostic research topics. Surgical Oncology, 27(1), 70-75. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.suronc.2017.11.010

 

Context - Intervention - Mechanisms - Outcomes - (CIMO) framework) - for use in research synthesis in management and organization studies

Source: Denyer, D., Tranfield, D., & van Aken, J. E. (2008). Developing Design Propositions through Research Synthesis. Organization Studies, 29(3), 393–413. https://doi.org/10.1177/0170840607088020

Supplerende ustruktrurert søk

Supplerende ustrukturerte søk

 1. Sjekk kilder i relevante dokumenter, se litteraturlisten til dokumentet
 2. Sjekk siteringer til relevante artikler- hvilke nyere artikler bruker denne kilden? Bruk gjerne Google scholar- søk opp dokumentes tittel, se cited by
 3. Sjekk lignede kilder - fra søk i databasen kan du bli ledet til "similar articles"

Lagre søk og treff. Skrive ut søkehistorikken

a) Lagre søk og treff

 • Du må signe-in for å kunne spare på søk og treff
 • Opprett konto, eller bruk Google kontoen din
 • Merke treff i trefflisten, velg Add to folder. Gå til Folder for å finne treff tilbake, velg Articles
 • I søkehistorikken. Velg Save search. For å kjøre søk på nytt - gå til Folder(Velg Saved search - Velg Retrieve) Slett søk du har fremme i søkehistorikken før du kjører sparte søk.
 • Merk at du også har mulighet til å opprette mapper for artikler, og at disse kan deles med en annen bruker - aktuelt om dere er to eller flere sammen som skal gå gjennom treff fra et søk.

b) Skrive ut søkehistorikken 

 • I Søkehistorikken, velg Print Search
 • Kopier #- og ikke mer en siste søk resultat
 • lim inn i Word, og fiks på tabellen

Sykepleie BA, Eksempler på søkehistorikk og loggføring av utvelgelse studier

Eksempler på tabell, figurer nedenfor

Merk: Søkestrategien som er brukt i filene er skrevet ut fra databasens søkehistorikk, se ovenfor filmer (Print search history). Brukes det avanserte søket, og hele søket fylles ut via "boksene"- vil man i søkehistorikken se hvordan søket er "oversatt", du vil se en søkestreng, med dine AND og OR brukt, Om du har brukt søkeboksene korrekt vil du typisk se () rundt de ordene som skal kobles sammen med OR, se søketeknikker PDF oppsummert 

 • Om du ikke bruker  PI(C)O elementer, bruk i stedet overskrifter for dine begreper/elementer du bruker i søket i stedet , og plasser søkeordene for hvert begrep/element
 • Det er to måter å sette opp et søk på. Søk på et og et element som søkestrategien bygger på å kombinere søkene til et sluttsøk, eller samle hele søket i en søkestreng. Se eventuelt filmen om å utføre søk i CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost) ovenfor

Merk at du kan endre papirretning på tabellen i dokumentet fra stående til liggende. se Office hjelpen: 

Eksport av treff fra databaser i EBSCOhost til EndNote- legge kilder i grupper - luke ut dubletter

Slik eksporterer (sender) du treff fra søk i EBSCOhost databaser til ditt EndNote bibliotek. Se informasjon på vår EndNote fagside

Se også hvordan du kan legge kilder i grupper  - og luke ut dubletter i ditt EndNote bibliotek - gå til EndNote fagsiden, Se duplikater og grupper