Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Riktig kildebruk ved UiA

Som student ved UiA plikter du å sette deg inn i reglene som gjelder for hvordan du skal henvise til kilder av ulike slag i skriftlige arbeider som leveres til vurdering/sensurering. . Til gjengjeld er det fagmiljøets plikt å gi den veiledning som trengs for at du skal bli trygg på om du følger god og akseptabel praksis med hensyn til kildebruk. Spør din veileder hvis du er i tvil.

 

Her finner du informasjon om kildebruk og hvordan du skal unngå plagiering

 

Når du som student arbeider med en skriftlig hjemmeoppgave, må du skaffe deg innsikt og kunnskap fra ulike kilder. Pensumlitteraturen vil ofte være et sentralt kildegrunnlag, men det kan også være aktuelt å nytte annen faglitteratur og andre kildetyper, som f.eks. informative brosjyrer og billedmateriale. Du kan lete etter litteratur og andre trykte kilder i biblioteket og søke i elektroniske databaser og på internett. Spør gjerne faglæreren eller bibliotekaren om hjelp til å finne de gode kildene.

 

Det skriftlige hjemmearbeidet skal utformes etter de krav for faglig redelighet som gjelder for et vitenskapelig arbeid. Det betyr at ditt arbeid skal kunne etterprøves og at du anerkjenner andre forfatteres arbeid. For å oppfylle disse kravene må din oppgave være utstyrt med en kildeoversikt, dvs. en litteraturliste eller referanseliste som gir fullstendig oversikt over alle tekster og andre kildetyper du har brukt. Underveis i teksten skal du gi henvisninger til de kildene som ligger til grunn for informasjon, teorier og argumenter du legger fram. Dersom du gjenbruker tekster du selv har skrevet i forbindelse med tidligere eksamensarbeider, skal du også henvise til disse. Dette i henhold til forskrift om studier og eksamen ved UiA § 31.2 (fjerde strekpunkt). Hensikten er at det skal gå klart fram hva du har hentet fra kildene og hva som er dine egne analyser, tolkninger og resonnement.

Kildeoversikt: Litteraturlister/referanselister

Litteraturlisten skal plasseres ved slutten av oppgaven. Den skal inneholde alle kilder du har brukt i arbeidet med oppgaven og som du har gitt henvisninger til i din tekst. Reglene for hvordan en slik litteraturliste/referanseliste skal se ut, kommer an på hvilken referansestil du bruker. De mest brukte stilene ved UiA er APA7 og IEEE, se Kildekompasset, men også MLA, Chicago osv. brukes i noen fagmiljøer.  For APA stilen se Norsk APA manual, side 22- 

Les mer

Kildehenvisning

Det fins ulike systemer for hvordan man fører opp kildehenvisninger underveis i teksten. Hvordan det skal se ut kommer an på hvilken referansestil du bruker. De mest brukte stilene ved UiA er APA7 og IEEE, men også MLA, Chicago osv. brukes i noen fagmiljøer.  For APA stilen, se mer informasjon i Norsk APA manual, de første sidene om henvisning i teksten, gå til  Norsk APA manual

Les mer

Gjengivelse fra kilder (Direkte sitat, indirekte sitat (parafrasering))

Noen ganger kan det være på sin plass å gjengi et utsnitt av en kilde. Korte utsnitt kan gjengis i form av sitat, lengre tekster eller tekstutsnitt kan gjengis i resymé. For APA stilen, se gjerne norsk APA manual, de første sidene om henvisninger i teksten, gå til Norsk APA manual

Les mer

Kunstig intelligens (KI) (AI)

Tekst skrevet av KI er ikke en informasjonskilde, og det anbefales ikke at det brukes som det i akademiske oppgaver. Samtidig finnes det situasjoner der det kan være relevant å bruke KI. Dersom du bruker kunstig intelligens til å generere tekst eller omskrive egen tekst, må du ta med både dine spørsmål og det du fikk til svar, i et vedlegg.

Tekst: Legg ved hele teksten du siterer fra som vedlegg. I teksten viser du til vedlegg når du siterer. I vedlegget skal du også ha med din del av samtalen, slik at det er tydelig hvorfor KI svarte det den gjorde. Vis tydelig i teksten hvor du har brukt KI, gjennom å følge de vanlige normene for kildehenvisning.

Bilde: Lag bildetekst som inkluderer hvilket program du brukte og hva du ba KI om å gjøre.

Se også informasjon om Bruk av kunstig intelligens i oppgaveskriving

Kildekompasset.no. Eksempel Kuntig intelliegens (ChatGPT og lignende)

 

Har du spørsmål om kilder og kildebruk kan du kontakte biblioteket. (hjelp@uia.no). Du kan komme innom bibliotekets veiledningsskranker eller sende en mail til din fagansvarlige bibliotekar.

 

Se også våre guider om kildebruk (referanseteknikk). Du finner også bøker om oppgaveskriving/akademisk skriving i biblioteket (se hylla nummer 808.066). Kildekompasset.no gir deg ellers eksempler på ulike type kilder og hvordan disse gjengis i tekst og litteraturlisten. Eksmpler fra referansestilen APA stilen bygger på Norsk APA manual, gå til manualen og bruk den sammen med Kildekompasset.no