Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

HEL203

Fagside fra Biblioteket - tips til litteratursøking og kildehåndtering

Tilganger utenfor kampus - ORIA - forskningsartikler

Tilkobling mot UiA


Ønsker du tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser utenfor universitetsområdet? Da må du koble deg opp mot UiA nettet via eduVPN. se informasjon på bibliotekets nettside

ORIA

Via ORIA biblioteksøket - finner du både bøker, studentoppgaver og fag- og forskningsartikler (norsk og internasjonalt). Sørg for å være tilkoblet UiA med eduVPN før du søker. Det anbefales også at du logger på ORIA - da har du mulighet til å spare treff og lagre søk, i tillegg til å bestille dokumenter som ikke er tilgjengelig fysisk på biblioteket. Les mer om søk i ORIA

Forskningsartikler (internasjonalt)

Se ellers nedenfor ad flere databaser for søk etter forskningsartikler via databasen MEDLINE (som kan søkes via EBSCOhost alternativt PubMed)

Nettressurs "Søk og skriv"

"Søk og skriv" 

Nettstedet "Søk & Skriv er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne."Søk og skriv er delt inn i fire deler. I delen som omhandler litteratursøk "finner du tips om hvordan du søker etter informasjon og hvordan informasjonssøk kan hjelpe deg i gang med oppgaveskriving".

Gå til Søk og skriv - Søking

Finn litteratur - Ofte brukte databaser og nettssteder

Se ellers Biblioteket - Databaser A-Å 

Hva søker du Søkeredskap - databaser og nettsted Hva finner du
Definisjoner og kortfattede forklaringer på ord og begreper. 
Korte beskrivelser og eventuelle kartlegginger av et emne- problemområde

Oppslagsverk (ordbøker, leksikon og encyclopedier)  og håndbøker og fagspesifikke oppslagsverk
Søkes direkte fra kilden, feks. ordnett.no - International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (der "Forfatterne er eksperter på sine felt og har kartlagt den sentrale litteraturen i oversiktsartikler")
eller også via ORIA – avgrense til materialtype oppslagsverk -  Eller søk ord og legg til søkeord for håndbok:  (handbook OR håndbok OR håndbog)

Definisjoner på begreper, forklaringer på ord, opprinnelse og utvikling, oversettelser av ord.
Kortfattede oversiktsartikler med henvisninger til kilder. I de «kunnskapsbaserte» helsefaglige oppslagsverkene kan du finne opplysninger om tilstander og sykdommer- definisjoner, årsaker, forekomst, behandling og forebygging
Forskningsartikler. Vitenskapelige artikler Vitenskapelige tidsskriftdatabaser som MEDLINE (PubMed eller EBSCOhost),  – men også via Google scholar og ORIA, eller fra forlagsdatabaser som Idunn.no, eller via søk i et enkelt tidsskrift Oppsummering av forskningsprosjekter – enkeltstudier eller sekundærstudier (oversiktsartikler (som oppsummerer flere forskningsprosjekt om samme type spørsmål))
Oppsummert forskning

Cocrane library, Folkehelseinstituttet, og andre forskningsinstitusjoner i tillegg til vitenskapelige tidsskriftbaser som MEDLINE med flere tilsvarende databaser

Oppsummering av forskningsprosjekter 
Nyhetskilder, aviser, fagtidsskrift, magasiner Avisers nettsider, Atekst (Retriever), forskning.no – etc, eller i databaser som ovenfor. 
Google og ORIA
nyheter. omtale av forskningsresultater
Offentlige publikasjoner og statistikk

Regjeringen.no (Stortingsmeldinger, NOU’er), Helsedirektoratet (Veiledere, Retningslinjer)
Lovdata (Lover og forskrifter), Folkehelseinsituttet fhi.no, SSB og Statistikkbanken, Norgeshelsa, WHO
Google 

offisielle tall, statistikk, lover, politikk og stoff om offentlig forvaltning, Nasjonale veiledere (Helsedirektoratet)

Vitenskapelige kilder (materialtyper) utgitt av forskere ved universitet, høgskoler og forskningsinstitusjoner ORIA – Google scholar  – NORA  -  og Google- eller direkte fra forskningsinstitusjonen

Forskningsartikler, rapporter, avhandlinger

Litteratur til oppgavens teorier, metoder og vitenskapsteori ORIA -  de vitenskapelige tidsskriftdatabasene som MEDLINE og flere

Lærebøker, håndbøker, og andre faglige vitenskapelige bøker, vitenskapelige avhandlinger og forskningsartikler

Den gode opgave (s. 147-148)

ORIA søketips

Søketips: Finn forskningsartikler

Databaseverten EBSCOhost tilbyr flere spesialiserte faglige databaser - som alle kan søkes via samme søkegrensesnitt. UiA har blant annet tilgang til følgende databaser med opplysninger om forskningsartikler (referansedatabaser)

 • MEDLINE (medisin, helse, folkehelse, sykepleie, ernæring, sport, idrett). (MEDLINE kan også søkes via PubMed)
 • ERIC (pedagogikk og undervisning)
 • SPORTDiscus (sport, idrett)
 • SocINDEX (sosiologi)
 • Academic Search Complete (tverrfaglig dekning)
Gå til EBSCOhost og velg databaser

Tips til søk

 1. Hva søker du litteratur om? Ta utgangspunkt i ditt spørsmål, (eller problemstilling), og finn de mest sentrale nøkkelord (begreper) fra dette
 2. Hvilke søkeord kan benyttes for dine nøkkelord (begreper)? Bruk engelske søkeord, og mulig du bør inkludere eventuelle synonymer og eller relaterte begreper. Bruker databasen emneord er det lurt å sjekke om det finnes emneord for dine nøkkelord. MEDLINE databasen bruker emneord som kalles for MeSH (Medical subject headings), og du finner disse oversatt til norsk på mesh.uia.no
 3. Søkeord kan trunkeres. Da får du treff på alle endelser ordet. Trunkeringstegnet er en *. Søk på  child* vil også gi treff på children
 4. Koble søkeordene sammen - se søketeknikker i tabellen under:
SØKETEKNIKK Hva skjer Eksempel
FRASER
Søker du på to ord som er "koblet sammen" med anførselstegn, får du treff der ordene står slik ved siden av hverandre. 
 
Brukes ikke anførselstegn mellom søkeord - eller noen av  operatorene (AND OR NOT N# W#) se nedenfor, kobles søk på to ord enten sammen med AND alternativt med N5 - avhengig av hvilken søkemodus i EBSCOhost du bruker. 

"health promotion"

 

 

AND

Brukes AND mellom søkeord MÅ begge søkeord forekomme. Det vil begrense antall treff til de treff som inneholder begge søkeordene

school AND fruit
OR

Brukes OR mellom søkeordene, kan enten det ene eller andre forekomme. Brukes for å treff på synonyme, eller relaterte begreper

adolescents OR adolescence

 

NOT Det ene ordet må forekomme men ikke det andre children NOT adolescents
Bruke AND og OR i samme søkestren om du benytter flere operatorer i samme søkestreng, sett () rundt søkeord som skal kobles sammen via OR

(adolescents OR adolescence) AND (fruit OR vegetable)

Nærhet melllom søkeord

N# eller W#

Begge søkeord må forekomme, men må stå i en viss nærhet til hverandre, # angir antall ord som tillates mellom de to søkeordene

W betyr at ordene må stå i denne rekkefølge,

N betyr at ordene kan stå i en hvilken som helst rekkefølge.

health N3 promotion

FELTAVGRENSNING

Dersom du ikke angir feltkoder  søkes normalt etter ordene fra opplysninger om artikkelens tittel og sammendrag, i tillegg til emneord (emneord er ord fra databasens kontrollerte vokabular som er gitt av de som registrerer artikkelen i databasen). Dersom du setter inn feltkode for tittel - vil du få færre treff, da ordene du søker må stå i tittelen.

TI (school* AND fruit*)

Videre

 1. Avgrens treff i etterkant av søket: se valg i Limit til venstre i trefflisten. Bruk show more knappen for å finne flere valg å avgrense med. . Du kan feks avgrense til artikler publisert i  fagfellevurderte tidsskrift (peer reveiw) i alle baser bortsett fra MEDLINE (her er alle artiklene publisert i fagfellevurderte tidsskrift), språk, utgivelsesår mm.
 2. Evaluer søket ditt. Vurder antall treff og relevansen - finner du aktuelle, for mange  - for få treff? Vurder om du må starte på nytt - må du begrense søkespørsmålet - eventuelt legge til flere AND kombinasjoner (færre treff), og mulige avgrens søket til spesifikke felter, feks. tittelfeltet TI (child* OR adolescen*). Legger du til flere synonyme ord med OR finner du flere treff.
 3. Tilganger til artiklene. Dersom det ikke finnes en lenke til fulltekst, eller PDF av artikkelen gis direkte i databasen. Bruk knappen ORIA.no for å sjekke oppslag i ORIA. Dersom du heller ikke der finner tilgang, kan du bestille kopi av artikkelen. Mer informasjon
 4. Logg på EBSCOhost  for å lagre søkehistorikken, og artikler slik at du enkelt finner tilbake senere. Se brukerstøtte
 5. Send/Eksporter treff av aktuelle artikler til ditt EndNote bibliotekSe brukerstøtte

Eksempel på søk MEDLINE (EBSCOhost) - Avansert søk

 • I Avansert søk setter du inn søkeord for hvert av søkebegrepene i hver sin boks.
 • Koble synonyme (relaterte) søkeord med OR og koble sammen søkebegrepene -boksene - med AND.
 • I dette eksempelet søkes litteratur om Ungdom AND sosiale medier AND Psykiske helse/uhelse- og det er satt inn flere alternative søkeord for hvert av begrepene - som kobles med OR. Minst et av ordene fra hver søkeboks må forekomme, da det brukes AND mellom søkeboksene.
 • For fraser – ord som skal søkes ved siden av hverandre, er det satt inn anførselstegn før og etter søkeordene, se eksempel "social media"
 • I søkehistorikken vil du se hvordan søket er utført, legg merke til () mellom OR søkeordene for hvert av begrepene. Søker du med den søkestrengen som vises i søkehistorikken vil søket bli utført på samme måte

undefined

 

En alternativt måte å søke på er å bruke databasens søkehistorikk - søk på hvert begrep for seg, og koble søkene sammen til slutt, her er ikke lagt til alle ord for hvert av søkebegrepene

 1. Søk 1: adolescen* OR young OR youth ...
 2. Søk 2: "social media" OR facebook" OR tiktok OR insta...
 3. Søk 3: "mental health" OR psychosocial OR ...
 4. Søk 4: S1 AND S2 AND S3

Google scholar- - finn forskningsartikler og studentoppgaver - søketips

via Google scholar kan du også finne forskningsartikler - du får også treff på kildetyper fra "åpne arkiv"  - slik som UiA's AURA . I Åpne arkiv vil du kunne finne både forskningsartikler og rapporter, i tillegg til studentoppgaver

Tips til søk

 • Du kan også her bruke AND og OR  - men da GS har en begrensning på antall tegn tillatt i en og samme søkestreng, kan det av og til være lurt å utelate AND og ersatte OR med tegnet | 
 • Søker du uten AND mellom søkeordene søkes de sammen med AND
 • Søk fraser med anførselstegn rundt ord som skal stå ved siden av hverandre  - eksmepel "health promotion"
 • Angi om ord skal forekomme kun i tittelfeltet  for færre treff - og mulig mer relevante treff blant treffene. Feltkoden for tittel settes foran søkeordene, eksempel:
  • intitle:frivillige  - ordet frivillig må stå i tittelen
  • intitle:school intitle:fruit|meal|meals|lunch|breakfast intitle:free​ - ordet skole må stå i tittelen, samtidig må minst et av ordene fruit, eller meal eller meals eller luch eller breakfast også stå i tittel -i tillegg til free som også må stå i tittelen

Statistikkbanken SSB - hvordan bruke?