Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Scopus. Databaseguide

Søkeveiledning/Search guide Scopus

Søketeknikker. Søk etter dokumenter (artikler) om et emne

 

Start søk etter dokumenter om et emne via det enkle søket (Basic) eller bytt til avansert (Advanced)

Velg søkefelt (ord fra tittel, sammendrag og eller keywords er valg som standard!) for søkeordene dine,

Velg om du vil inkludere entall/flertall, eller ulike bøyninger av ordet (trunkering/maskering). Merk at lemmatization automatisk inkluderer flertall/ulike bøyninger med mere, funksjonen kan slås av. Se mer nedenfor i tabellen

Søker du med flere ord; bestem koblingen mellom søkeordene, bruk:  AND og eller OR (logiske boolske operatorer),  fraser eller nærhet (proximity).

Merk at søker du på to ord uten bruk av frase, kobles disse automtisk sammen med AND! social media = social AND media = begge må finnes men ikke nødvendigvis nært. Søkes som frase "social media" må ordene stå slik ved siden av hverandre

Legg videre merke til at Scopus, i motsetning til de fleste andre søkegrensesnitt/plattformer løser opp en søkestreng med både AND og OR - med OR før AND! Sett () rundt ord som skal kobles sammen med OR, men vær obs dersom du søker på ord som skal kobles sammen med OR, og et av de består av to ord, velg da () rundt de ordene, eller sett ordene i frase (anførselstegn), eller nærhet: 

Se mer i tabellen nedenfor - og Scopus 6 simple search tips !!

Se videre også fanene Enkelt søk og Avansert. Bruke søkehistorikken. Trefflisten. Lagre søk og sette opp varslinger, og Eksport til EndNote

 

Tabell over søkteknikker

Trunkering

En * etter et søkeord kan legges til for treff på ulike endelser av et ord, eller ulike bøyninger; nurse* finner også nurses – child* finner også children. 

MERK

Ved å søke på entallsform, eller stammen av ordet, så vil Scopus også automatisk søke på entall- flertallsformer av ordet, og ulike bøyninger eller stavemåter.

 

Eksempel:
•    Et søk på ordet criterion - finner også: criteria - criterion
•    Et søk på behavior- finner også: behavior - behaviour - behaviors - behaviours - behaviorally - 
•    Student – finner også students

Det anbefales allikevel å søke med trunkering om du ønsker å få treff på ulike endelser av ord du søker på. Vær oppmerksom på om du trunkerer for tidlig, det kan resultere i treff som er irrelevante

Du kan slå av denne automatikken: Det er ikke alltid at disse tilleggsøkene er hensiktsmessige. Om du ønsker å søke et ord presist setter du ordet, eller frasen (flere ord etter hverandre)– eller frasen i krølleparentes {}. Ordene søkes akkurat slik de står.  Se eventuelt forskjell i treff på søk i artikkelens tittel på down's – alterantivt {down's}

Andre søkegrensesnitt:

  • Automatikken finnes også delvis i EBSCOHost:  dette kan slås av ved å sette et enkeltord i "" eller hele frasen, dvs. flere ord etter hverandre i "" I Ovid Avansert  søk; det søkes eksakt slik du angir søkeordene
  • Trunkeringstegnet i både EBSCOhost og Ovid er også *

Logiske boolske operatorer

OBS! en søkestreng som består både av AND og OR løses opp i denne rekkefølgen i Scopus:

OR før AND

 


(Omvendt i EBSCOhost og Wos, der AND løses opp før OR)
 

AND OR AND NOT

Minst et ord må forekomme, eksempel

youth OR adolescent

AND mellom to søkeord er default/standard:

Søker du social media - søkes automatisk med AND mellom ordene; ordene kan da stå hvor som helst i opplysningene om dokumentet; et av ordene i tittel, et annet i sammendraget. For færre treff, søk med ordene som frase, sett anførselstegn før og etter søkeordene "social media", eller søk med nærhetsoperatorer mellom ordene, se nedenfor

Begge ordene må forekomme, eksempel

youth AND diabetes

Ekskluderer treff som inneholder et ord. OBS du bør være varsom med å bruke denne operatoren, da du lett kan ekskludere for mye.

 adolescent AND NOT children – vil for eksempel ta vekk treff som omhandler både ungdom og barn. Legg ellers merke til at i andre søkegrensesnitt brukes NOT – ikke AND NOT.

MERK i andre søkegrensesnitt (Ovid, EBSCOhost, PubMed brukes kun NOT)

Merk: søkes det med både AND og OR løses dette opp slik i Scopus: Først OR, deretter AND (i EBSCOhost og flere andre søkegrensesnitt løses dette opp omvendt, dvs. AND før OR).


Søkes med både AND og OR i en søkestreng: sett () rundt de ordene som skal kobles sammen med OR, dette vil overstyre rekkefølgen. Søkestrengen nedenfor løes likt både i EBSCOhost og Scopus, et søk på artikler som omhandler ungdom og kreft, der minst et av ordene fra hver () må forekomme


(youth OR adolescents) AND (cancer OR neoplasms)

MERK videre!!!

Søker du på to ord uten bruk av AND/OR, fraser, eller nærhetsoperator mellom, søkes disse automatisk med AND mellom ordene. Dette er tilsvarende også i EBSCOhost (med søkemodus Find all my search term).  

Da Scopus har løser opp søkestrenger med både AND og OR, med OR først vil dette påvirke søket
Et søk på følgende søkestreng, artikler som skal omhandle ungdom OG sosiale medier OG ensomhet


(adolescents OR youth OR young people) AND (social media) AND (lonely OR loneliness)

Scopus setter AND mellom to ord, og utfører søket slik:


(adolescents OR youth OR young AND people) AND (social AND media) AND (lonely OR loneliness)

Denne søkestrengen blir ikke korrekt mht. til hva du ønsker å finne artikler om, da jo Scopus løser OR før AND:

((adolescents OR youth OR young) AND people) AND (social AND media) AND (lonely OR loneliness)

I søket ovenfor må ord for følgende tre elementer forekomme: ungdom AND folk (people) AND sosiale medier AND ensomhet

du vil også se at du få flere treff om du søker korrekt: 

(adolescents OR youth OR (young AND people)) AND (social AND media) AND (lonely OR loneliness)

Gir ca. 300 flere treff (feltkoder brukt TITLE-ABS-KEY)

 

Alternative søkestrenger kan være bruk av fraser for å koble de sammensatte begrepene, unge folk, og sosiale medier:


(adolescents OR youth OR "young people") AND ("social media") AND (lonely OR loneliness)

Et bredere søk, kan være å koble de sammen med nærhetsoperatorer


(adolescents OR youth OR (young w/2 (people OR person OR population OR adult))) AND ("social media") AND (lonely OR loneliness)

Se om fraser og bruk av nærhetsoperatorer nedenfor:
 

 

 

Fraser  Søker du på to ord som skal stå helt ved siden av hverandre, kan du sette ordene i anførselstegn, eksempel "Health Behavior"
merk ovenfor ad trunkering og automatisk søk på ulike endelser av ordet; søker du "Health Behavior" – vil du også få treff på følgende blant annet "health behaviors"- se ovenfor ad trunkering og automatisk søk på ulike endelser av et ord.  Ønskes ikke dette, sett frasen i {}, da slår du denne automatikken av. (I EBSCOhost slås automatikken ved bruk av "" før og etter et enkeltord, eller flere ord)
Nærhetsoperatorer

Du vil kunne søke mer avgrenset om du bruker nærhetsoperator mellom ordene w/# - der # angir antall ord som er tillatt mellom ordene; alternativt om du søker ordene som frase, sett anførselstegn før og etter de to ordene, da søkes ordene ved siden av hverandre

W/n

Angir nærhet/avstand mellom to ord, uavhengig av rekkefølgen på ordene. Erstatt n med antall ord; eksempel 2, tillater to ord mellom de to ordene:


video* W/2 consult*


Gir treff på blant annet

  • video-based telemedicine consultations
  • video consultations
  • consultations using video

EBSCOhost brukes tilsvarende N# mellom søkeordene

PubMed: Ikke mulig

OVID brukes adj

The ADJ operators finds two terms next to each other in the specified order. 
The ADJ1 operators finds two terms next to each other in any order. 
The ADJ2 operator finds terms in any order and with one word (or none) between them. 
The ADJ3 operator finds terms in any order with two words (or fewer) between them. 
The ADJ4 operator finds terms in any order and with three words (or fewer) between them, and so on
adj4 = N3 in EBSCOhost, w/3 in Scopus

Pre/n ordene må stå i denne rekkefølgen, video pre/2 consult* vil ikke gi treff på consultations using video  - men
  •  video-based telemedicine consultations
  • og video consultations

EBSCOhost: W#