Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

SY-917/ SY-918. Lindrende omsorg

Bibliotekets fagside

Finn litteratur

 

 • Via søk i ORIA finner du både bøker og artikler (fag- og forskningsartikler), i tillegg til studentoppgaver om et emne.
 • Du finner også kjente titler, og har mulighet til å bestille lån og kopier om dokumentet ikke finnes ved UiA.
 • Sørg for å være tilkoblet UiA med eduVPN før du statert søk. Logg også på ORIA. Gå til oria.no, eller bruk søkeboksen under. 

 

Søkehjelp ORIA

Ta en kikk på våre hyller for å lete etter aktuelle bøker - se hylle-plasseringer nedenfor. Klikk for oppslag i ORIA

 • "Hensikten med en forskningsartikkel er å presentere ny kunnskap, mens en fagartikkel skal gjøre gjeldende kunnskap kjent" Lerdal, A (2012). Hentet fra Sykepleien.no
 • Et vitenskapelig tidsskrift (forskningstidsskrift) har krav om fagfellevurdering (peer Review/refereed). Tidsskrifter listet opp i Publiseringskanaler (NSD) er fagfellevurderte (nivå 1 og 2). Tidsskriftene vil også opplyse om de har en slik ordning, se tidsskriftets hjemmeside.
 

Finn forskning, fag- og forskningsartikler, oppsummert forskning: lenker til databaser

Merk

 • MEDLINE databasen kan søkes via EBSCOhost søkegrensesnitt (se nedenfor) - alternativt via søkegrensesnittet PubMed.
 • Du også kan søke samtidig i MEDLINE og CINAHL via EBSCOhost. 
 • Dersom du søker både i MEDLINE & CINAHL samtidig må du ikke velge limit: Peer Review, da mister du treff fra MEDLINE basen. 
 • Se mer søkehjelp for CINAHL & MEDLINE via EBSCOhost nedenfor og  i søkeguiden

Aktuelle DATABASER:

SveMed+  - nordiske artikler

Merk at basen ikke er oppdatert etter 2019

 For tilganger til tekst om ikke lenke gis: Søk artikkelen i ORIA, hak av forå inkludere artikler som ikke funnes elektronisk. Du kan bestille kopi om UiA ikke har tilgang til teksten, tryk eller elektronisk. Søk selv, gå til SveMed+. Se eventuelt søkehjelpen

Eksempler på søk i SveMed+

CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost)

Merk

 • Valg for limit varier fra base til base.
 • Peer Review brukes ikke i MEDLINE Søkes samtidig CINAHL & MEDLINE ikke bruk limit til Peer Review, da mister du treff fra MEDLINE!
 • Se guiden

Eksempel på søk etter forskning om ... Se CINAHL og MEDLINE guiden: 

 • Les mer om Kildepyramiden på nettsiden Kunnskapsbasert praksis/Helsebibloteket
 • Se også boka, kaptittel 3 Nortvedt, M. W., Graverholt, B., Jamtvedt, G., Gundersen, M. W. & Nortvedt, M. W. (2021). Jobb kunnskapsbasert! : en arbeidsbok (3. utg.). Cappelen Damm akademisk.  Oppslag i ORIA

Kunnskapsbaserte oppslagsverk, "Point-of-the care tools" inneholder oversikter over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, årsaker, behandling, prognose for en rekke tilstander

Eksempler på artikler

For UpToDate må du være tilkoblet med VPN selv om du befinner deg på Campus

UpToDate
BMJ Best Practice
NEL
Norsk legemiddelhåndbok
Palliative care delivery in the home Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) Palliativ smertebehandling T21 Palliativ behandling
Palliative sedation Palliativ care Terminal behandling av eldre  
Ethical issues in palliative care   Terminal omsorg i sykehjem  
Palliativ care: Nursing home   Kommunikasjon i palliativ fase  
Assessment and management of nausea and vomiting   KOLS  
Artikler omhandler COPD (KOLS)      
Approach to symptom assessment in palliative care      

og flere - søk selv:

Advance care planning and advance directives

Palliative care: The last hours and days of life

Stopping nutrition and hydration at the end of life

Overview of spirituality in palliative care

Psychosocial issues in advanced illness

Ethical issues in palliative care

Overview of managing common non-pain symptoms in palliative care

     
Se også generelle faglige leksika og håndbøker for oversiktsartikler. Noen eksempler nedenfor:

En retningslinje er systematiske utviklede råd og anbefalinger til hjelp for å finne passende tiltak for en definert klinisk problemstilling. En fagprosedyre angir fremgangsmåter for å utføre en aktivitet eller prosess. Se også prosedyrer via databasen VAR Healthcare 

Eksempeler

 • Center for Kliniske retningslinjer. (2016). Klinisk retningslinje om interventioner, der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløp. Se Cfkr.dk

"En systematisk oversikt er en oversiktsartikkel der forfatterne har brukt en tydelig og systematisk metode for å finne, kvalitetsvurdere og oppsummere enkeltstudier over samme tema eller spørsmål" (Nortvedt, 2012, s. 49)

Merk at oversikter fra Cochrane og JBI også vil finnes via søk i CINAHL & MEDLINE

Hjelp til å finne søkeord?

Noen eksempler nedenfor:

Kreft

 

Livets slutt Påørende

Hjemmebaserte
tjenester

 

Palliativ pleie

Terminal pleie

Erfaringer
Opplevelser

Neoplasm*
Cancer

oncology

oncologic

"Oncologic Nurs*"

"Cancer Patient*"
 

"end of life"

terminal

terminally

death

dying

Caregiver* 
carer
carers
relatives

family
families
spouse*
spouse*
husband*
wife*
couple*

"next of kin*" 
"loved one*"
 

parent*
mother*
father*
 

 

Barn som pårørende:
Merk W# = nærhet mellom søkeord i EBSCOhost

"child* of Impaired Parent*"  
cancer W2 (parent* OR mother* OR father*)
"Parent-Child Relations"

Se mer om dette nedenfor

...

"Home Care"
"Home health*"
"Home Nursing, Professional"
"Community Health Nursing"
"district nurs*"

Flere, se emnet Hjemmesykepleie

Søkeord

"Palliative care"
"palliative nurs*"
"Terminal care"
"Terminally ill patient*"
"Hospice and Palliative Nursing"

"end of life"

terminal

terminally

death 

dying

 

experience*
attitude*
perception*
satisfaction*
view*
belie*
opion*

...

Søkeord for
kvalitative studier:


qualitative
phenomenolog*
interview*
experience*
themes
thematic*
grounded*
"focus group*"
grounded
ethnogra*
hermenetic*

...

 

 

Palliativ plan:  ("care plan*" OR "Individual plan" OR "care pathway*") AND (palliative OR "end of life" OR terminal*")

Forhåndssamtaler: "advance care planning" OR "advance directiv*"

 

 

Emneord

Når man søker i databasene søker man på ord fra artikkelens tittel og sammendrag, i tillegg brukes ord fra databasens eget vokabular, såkalte emneord (også kalt for kontrollerte termer, eller indekstermer)

Forskningsartikler - lenke til søk barn som pårørende til foreldre med kreft

CINAHL søket er utført slik. Bruk søkehistorikken til å koble søkesett sammen. Se ev søkefilm nummer 4 ca 9:16

AB = ord fra sammendrag

Søker på ord for foreldre nært ord for kreft fra ord i ittel eller sammendrag, tar vekk studier som handler om barns om har kreft (søkt med emneordet for dette)

S1

( AB (parent* W5 cancer) OR TI (parent* W5 cancer) ) NOT "childhood neoplasm*"

TI = ord fra tittel:

S2

TI (parent* W2 cancer)

Se filmen om søk med nærhet

Se filmen om søk med feltkoder for tittel 

Anførselstegn rundt ordene = frasesøk

Ordene må stå slik for treff

Søk uten feltkoder foran  = søk på ord 

fra databasens standard

søkefelter, inkluderer ord fra tittel, sammendrag

eller ord fra databasens emneord

S3

"Children of Impaired Parents" AND (cancer OR neoplasm* OR oncolog*)

Kobler søk sammen

S4

S1 OR S2 OR S3

Deretter limit:

Limiters - Peer Reviewed;
Language: Danish,
English, Norwegian, Swedish; Published Date: 20100101-

​Barn som pårørende - kreftsyke foreldre - Noen forslag til søkeord ...

"child* of Impaired Parent*"  AND (cancer OR neoplasm* OR oncolog*)
"Parent-Child Relations"  AND (cancer OR neoplasm* OR oncolog*)

"adptation, Psychological"
bereavement
cancer OR neoplasm* OR oncolog*
child*
coping OR cope OR adapt*
uncertain* 
anxiety
stress
death
"family Centered Care"
palliative
parent*
"psychosocial Factor*"
"social support*"
terminal*
"Terminally Ill Patient*"
"end of life"

Søk på ord i nærhet av hverandre -eksempler

parent* W2 cancer

(dependent W1 child*) AND (cancer OR neoplasm*)
child* W2 (relatives OR "next of kin")

W# = nærhetsoperator EBSCOhost databaser, det første ordet må komme før det andre, # angir antall ord som kan tillates mellom søkeorden

Kreftsykepleie, lindrende omsorg:  Et uvalg aktuelle tidsskrifter 

Generelle tidsskrift