Skip to Main Content

Ovid. Databaseguide

Søkehjelp - Search guide

Ovid search help

Ovid er en databasevert som tilbyr flere databaser i samme søkegrensesnitt. UiA har tilgang til følgende databaser AMED (Complementary therapies), EMBASE (Biomedisin, Medisin, Helsefag); MEDLINE (Medisin, helsefag) og APA PsycInfo (Psykologiske emner, Psykiatri. Dekker også avhandlinger, bøker og bokkapitler)

English

Ovid is a database host that covers different databases to search from in the same search interface. UiA has access to the following database AMED (a small database covering alternative medicine), EMBASE & MEDLINE the large medical and health databases, and APA PsycInfo covering psychological and behavioral science and psychiatry. Note that APA PsycInfo also covers book chapters and dissertations- EMBASE also covers conference proceedings and  MEDLINE records.

Ovid Search help

Ovid Search modes (Søkeskjermer)

Use this screen for a systematic, structured search process- Avansert søk brukes for en strukturert søkeprosess

EnglishOvid Advanced Search help Video demo below

 • Velger du Ovid database via UiA vil du automatisk komme til det Avansert søk  (Avdanced search) som brukes til å bygge opp en søkestrategi via  en blokksøkestrategi (søk på et og et ord/konsept - og koble søke sammen via søkehistorikken (Systematisk, strukturert tilnærming til søk).
 • Bruk søketeknikker som AND og OR, i tillegg til fraser og nærheter mellom ord (adjacency (proximity)Trunkering/maskering. Merk at feltkode må settes bak søkeord (eller en søkestreng). Velges ikke feltkode settes automatisk feltkoden .mp på slutten av søket. Dette feltet dekker vidt, ord fra tittel, sammendrag, emneord ++ feltet er ord-indeksert slik at hvert enkelt ord fra tittel er søkbart, det gjelder også hvert enkelt ord fra et emneord, f.eks et enkeltord i en emneordsfrase. 

Eksempel

 • Feltkoder. Alle søkeord må ha en feltkode, som angir hvor ordet søkes fra. Søkes uten feltkoder settes automatisk .mp feltet etter søkeord = søk fra databasens standard felter, som normalt inkluderer ord fra tittel, sammendrag og emneord - i tillegg til en del andre felter. Se databaseguide for oversikt over felter
  • (nurse* OR nursing*).ti,ab = søk på ordene nurse* eller nursing fra artikkelens tittel eller sammendrag
  • (nurse* OR nursing),ti,ab,hw = søk på ordene nurse* eller nursing fra artikkelens tittel, sammendrag eller emneord
  • (nurse* OR nursing).mp = søk på ordene fra .mp feltet, som inkluderer blant annet feltene, ti,ab,hw, + flere
  • Demo
 • Søk på eksakt emneord: pressure ulcer/ der / angir eksakt emneord. Dersom underemner også skal inkluderes angi kode for dette (exp), eksempel exp mental disorders/
  • Merk at databasene bruker ulike emneordssystem, EMTREE i EMBASE, MeSH (Medical Subject headings) i MEDLINE,  APA  PsycInfo bruker Thesaurus of Psychological Index Terms. Alle emneordssystemene finnes inkludert i databsen. Velg en og en base for eventuelle oppslag i disse - søk på et ord, og hak av for Map term to subject headings for å finne emneord. MeSH kan du eventuelt også sjekke via MeSH Browser Norsk oversettelse mesh.uia.no
  • Søker du på et ord i en enkelt database, vil funksjonen Map term to Subject headings - som er haket av i søkeboksen, lede deg til forslag til emneord. Velg fra listen om du finner passende emneord, eller søk på ordet som fritekst (.mp inkluderer de fleste felter). Merk at for et utømmende søk må du både søke på ord fra emneord og eventuelt inkludere også underemner, i tilegg til søk på fritesktord (tittelord, sammendragsord, ord fra forfatters stikkord), da de nyeste postene i databasen ikke er ferdig indeksert (registrert) med emneord.
 • Søk et og et element, og koble søk sammen via søkehistorikken: 1 AND 2 - kobler søk 1 og søk 2 sammen, der treff vil inkludere minst et av ordene fra hvert søk. 1 OR 2, kobler søk sammen, vil inkludere treff fra enten søk nummer 1 eller søk nummer 2, også treff som inkluderer treff som inneholder begge. Har du en lang rekke søk som skal kobles sammen med or kan du med fordel bruke kommandoen: or/1-10  - som betyr 1 or 2 or 3... or 10
Ovid Advanced search - DEMO example MEDLINE

Alternativt til Advanced search kan du velge Multi-field search - da vil du finne søkebokser og søkefelt - ala det avanserte søket i EBSCOhost søkegrensesnitt (CINAHL; MEDLINE; ERIC og flere baser) og basic search i Scopus. Bruk søketeknikker som AND og OR til å søke på enkeltord og koble søkeord - eller søkesett sammen via søkehistorikken

English: Ovid Basic Search - demo (Example MEDLINE)Link to Youtube

Basic search kan gjerne brukes som en start. Søk i basic search ala Google/Google scholar og PubMed - og er god å bruke for å finne noen relevante artikler, kanskje det holder for din oppgave? Men artikler du finner relevante via Basic search kan også bidra til mer kunnskap om det emnet du søker, inspirasjon og hjelp til å finne søkeord. Inspiser artiklene og ordene som er brukt i disse. Brukes gjerne i den eksplorative fasen av et søk.  I Basic search bruker du ikke operatorer som AND og OR mellom søkeord, heller ikke trunkering eller feltkoder. Se mer om Basic searchDemo BASIC søk

Ovid: Search Techniques (Advanced/Multi-field search)

Trunkering

Maskering 

Bruk * etter søkeordet for treff også på endelser av ordet som entall/flertallsendelser, ulike bøyninger

Eksempel:

behavi* - gir treff på behaviour - behavior- behaviours ... 

nurs* - gir treff på nurs- nurse- nurse- nurses-nursing

Videre, legg også merke til muligheter som 

# - erstatter et tegn, eksempel wom#n - gir treff på woman, eller women, dog# kan gi treff på dog eller dogs
? - erstatter et eller 0 tegn, feks col?r, gir treff både på color og colour

English documentation from Ovid

AND

AND mellom to søkeord brukes for å koble to ord sammen, der begge må forekomme. Eksempel children AND obesity - finner treff der begge disse søkeordene forekommer. Vurder eventuelt nærhetsoperatorer for mer presisjon, eller bruk fraser, se nedenfor.

Merk:

 • Som standard i Ovid Avansert søk: Søk på to uten bruk av AND eller andre operatorer mellom ordene, søkes ordene som frase, dvs. ordene må stå ved siden av hverandre (se frasesøk nedenfor) - i andre søkegrensesnitt søkes automatisk to ord med AND mellom (I BASIC search vil et søk på ord ord kobles sammen med AND)
 • Bruk AND om begge søkeordene må forekomme, men ikke nødvendigvis ved siden av hverandre, alternativt bruk nærhet mellom ordene, se adj#
OR OR mellom to søkeord betyr enten/eller - dvs. du får treff på enten det ene eller andre ordet. Eksempel obesity OR overweight - Finner også treff som inneholder begge søkeordene
NOT

NOT - ikke - tar vekk treff som inneholder spesifikke søkeord. obesity NOT overweight - finner treff som inneholder obesity, men som ikke samtidig også inneholder ordet overweight. Brukes med varsomhet

MERK

Ved bruk av både AND or OR i samme søkestreng, sett parentes rundt søkeord som søkes sammen med OR.  Eksempel

(teenager OR adolescents OR adolescence) AND (overweight OR obesity)  = minst et av søkeordene fra hver parentes må forekomme

English documentation (Ovid)

Nærhet - ADJ

ADJn is a positional operator that lets you retrieve records that contain your terms (in any order) within a specified number (n) of words of each other. To apply adjacency, separate your search terms with the ADJ operator and a number from 1 to 99."

 • The ADJ operators finds two terms next to each other in the specified order. 
 • The ADJ1 operators finds two terms next to each other in any order. 
 • The ADJ2 operator finds terms in any order and with one word (or none) between them. 
 • The ADJ3 operator finds terms in any order with two words (or fewer) between them. 
 • The ADJ4 operator finds terms in any order and with three words (or fewer) between them, and so on
 • adj4 = N3 in EBSCOhost 
Fraser Søk på to  eller flere ord, der disse må stå ved siden av hverandre. Dette er satt som standard i Ovid Avansert søk - i andre søkegrensesnitt må man aktivt legge til anførselstegn før og etter ordene, ellers blir ordene søkt med AND mellom ordene

English documentation from Ovid (see the adj information)

 

Felt -søk

Template:  searchword(s).fieldcode,fieldcode

 • nursing.ti - words from title
 • nursing.ab - words from abstract
 • nursing.ti,ab - words from title or abstract (same as nursing.tw)
 • Field codes controlled vocabulary (subject headings)
  •  Alzheimer Disease/   (searches the exact subject heading word in the database (same as alzheimer disease.sh))
  • exp dementia/  (Explode commands also including the narrower subject headings terms)
  • attitude*.hw (Words from subject headings, single word)

MERK

 • Setter du ikke inn feltkode i søkestrengen din - søkes det som  standard  i mp (multiple purposes) feltet og  det settes  .mp  etter dine søkeord
 • mp feltet dekker søk på ord fra blant annet ord fra tittel, sammendrag og ord fra et emneord eller et ord i en emneordsfrase. Se informasjon om databasens felt for mer beskrivelse av hvilke felt som er dekket i .mp
 • Sjekk databasens feltkoder og hvordan disse er indeksert - ordindeksert: hvert enkelt ord er søkbare (word indexed), eller phrase indexed: frasen er søkbar- men ikke de enkelte ordene i frasen

Se mer informasjon om databasens felter via databasen!

English documentation Ovid and demos below

Ovid Field guide

 

Not specifying any fiels in Ovid Advanced search