Skip to main content

Metode: Metode

Kvalitativ metode

Hva er kvalitativ metode?

Det er generelt vanskeligere å ivareta anonymiteten til respondentene i en kvalitativ metode fordi de utrykker seg med egne ord, og respondentene er færre. Metoden mer tidkrevende fordi det brukes lengre tid på hver enkelt respondent.
 

 

I kvalitativ metode er det vanlig å benytte intervju, observasjon, case study osv.

 

Etiske utfordinger

Bøker om kvalitativ metode

Bilde: Colourbox.no

Bilde: Colourbox.no

Verktøy for kvalitativ metode

 

 

Nvivo er et program som bistår med å håndterere mange av de manuelle oppgavene som er knyttet til kvalitativ analyse.

Programvare og lisenskode finner du ved å logge deg på Fronter.

Les mer her.

 

Om metode

Valg av metode avhenger av problemstillingen din og hva slags data du har behov for. Metodevalg er sterkt knyttet til fagtradisjon. Forenklet kan man si at metode er en framgangsmåte for å frembringe ny kunnskap eller etterprøve etablert kunnskap.

Lovverk og etikk

Lovverket må alltid tas hensyn til ved valg av metode. Det kan gjelde blant annet personvern. Les mer her.

Valg av metode kan innebære etiske problemstillinger. Les mer her.

 

Dataanalyse

En gjennomarbeidet og veldokumentert analyse er det som skiller den vitenskapelige tilnærmingen fra overfladiske påstander. Analyseprosedyren kan variere fra prosjekt til prosjekt, avhengig av problemstilling og materiale. Balansen mellom fleksibilitet og rigiditet i analysen er en krevende utfordring, der nybegynneren trenger bistand fra en erfaren veileder. Referanse til en tidligere velbeskrevet analyseprosedyre kan tilfredsstille leserens behov for å følge veien fra data til funn og lette tilgangen for nybegynneren. Et grunnleggende kjennetegn ved all forskning er at forskeren er åpen om sine metoder og derved gjør arbeidet tilgjengelig for kritikk. Kvalitative forskningsstudier har vært kritisert for manglende oppfyllelse av dette vilkåret, og spesielt er det beskrivelsen av dataanalysene som er blitt gjort til gjenstand for kritikk. Å gjøre dataanalysene mer transparente har derfor vært et viktig anliggende innen utviklingen av denne typen forskningsmetodikk.

Kilde: Forskningsetiske komiteer (2010) Fortolkning og analyse. Hentet 8. november 2012 fra http://www.etikkom.no/

Ord og begreper

Case study - undersøkelse av enkelttilfeller (Bøker om case study som medtode)

Dataanalyse - systematisering av resultater (Bøker om dataanalyse)

Deduktiv metode - å trekke slutninger fra det allmenne (generelle) til det enkelte (spesielle)

Feltstudie - observasjon (Bøker om feltstudier som metode)

Fenomenologi - rent beskrivende metode (Bøker om fenomenologi som metode)

Hermeneutikk - læren om fortolkning av tekste (Bøker om hermeneutikk som metode)

Induktiv metode - årsakssammenhenger (Bøker om induktiv metode)

Intervjuguide - ramme for innhold i intervju (Bøker om intervju som metode)

Kulturrelativisme - å se alle kulturmønstre som likeverdige (Bøker om kulturrelativisme)

Kvalitativ metode - dyptgående informasjon om hver respondent

Kvantitativ metode - mange respondenter med målbare resultater

Observasjonsstudier - observasjon av andre mennesker (både deltagende og ikke-deltagende observasjoner) (Bøker om observasjon som metode)

Positivisme - objektiv observasjon der obeservatørens fortolkning ikke problematiseres

Skrivebordsundersøkelse - ny systematisering av sekundærlitteratur (hermeneutisk metode)

Kvantitativ metode

Hva er kvantitativ metode?

Kvantitativ metode er en betegnelse for metode som gir et målbart resultat i en avgrenset gruppe. De samme spørsmålene stilles til alle respondentene og man vil kunne måle tendenser ut i fra svarene som blir gitt. Kvantitativ metode vil gi resultater som kan måles med tall og er et godt grunnlag for å lage statistikk. 

I kvantitativ metode er det vanlig å benytte spørreundersøkelser.

 

 

Etiske utfordringer

Bøker om kvantitativ metode

Bilde: Colourbox.no

Verktøy for kvantitativ metode

SurveyXact er et spørreundersøkelsesverktøy med gode muligheter for analyse og utforming av statistikk. Studenter og ansatte ved UiA har gratis tilgang. Les mer her.

SurveyXact kan blant annet brukes til:

 • Kundetilfredshetsundersøkelser
 • Image- og kjennskapsundersøkelser
 • Medarbeiderundersøkelser
 • Arbeidsplassvurderinger (APV)
 • Bruker- og medlemsundersøkelser
 • Innbyggerundersøkelser
 • Undervisningsevalueringer
 • Kursevalueringer
 • Panelundersøkelser
 • Holdningsundersøkelser
 • Hjemmesideundersøkelser
 • Påmeldings- og registreringsoppgaver

SPSS er et analyseprogram.

Tilgang se: uia.no/it