Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Metode

Bibliotekets fagside. Metode. Verktøy

Om metode

Valg av metode avhenger av problemstillingen din og hva slags data du har behov for. Metodevalg er sterkt knyttet til fagtradisjon. Forenklet kan man si at metode er en framgangsmåte for å frembringe ny kunnskap eller etterprøve etablert kunnskap.

Sage Research Methods

Find resources to answer your research methods and statistics questions http://methods.sagepub.com/

Finn bøker

Søk i  ORIA, eller let på hylla

Etikk og personvern

Etikk og personvern

Les mer på UiA.no her.

Ord og begreper

Case study - undersøkelse av enkelttilfeller (Bøker om case study som medtode)

Dataanalyse - systematisering av resultater (Bøker om dataanalyse)

Deduktiv metode - å trekke slutninger fra det allmenne (generelle) til det enkelte (spesielle)

Feltstudie - observasjon (Bøker om feltstudier som metode)

Fenomenologi - rent beskrivende metode (Bøker om fenomenologi som metode)

Hermeneutikk - læren om fortolkning av tekste (Bøker om hermeneutikk som metode)

Induktiv metode - årsakssammenhenger (Bøker om induktiv metode)

Intervjuguide - ramme for innhold i intervju (Bøker om intervju som metode)

Kulturrelativisme - å se alle kulturmønstre som likeverdige (Bøker om kulturrelativisme)

Kvalitativ metode - dyptgående informasjon om hver respondent

Kvantitativ metode - mange respondenter med målbare resultater

Observasjonsstudier - observasjon av andre mennesker (både deltagende og ikke-deltagende observasjoner) (Bøker om observasjon som metode)

Positivisme - objektiv observasjon der obeservatørens fortolkning ikke problematiseres

Skrivebordsundersøkelse - ny systematisering av sekundærlitteratur (hermeneutisk metode)

Kvalitativ metode. Kvaliativ dataanalyse

 

Kvantitativ metode

 

StatSoft has freely provided the Electronic Statistics Textbook as a public service since 1995. This textbook offers training in the understanding and application of statistics and data mining. Gå til  tekstboken http://www.statsoft.com/Textbook