Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Metode

Universitetsbiblioteket i Agder. Bibliotekets fagside. Metodelitteratur og brukerstøtte til verktøy, som Nvivo, SPSS

Ord og begreper

Case study - undersøkelse av enkelttilfeller (Bøker om case study som medtode)

Dataanalyse - systematisering av resultater (Bøker om dataanalyse)

Deduktiv metode - å trekke slutninger fra det allmenne (generelle) til det enkelte (spesielle)

Feltstudie - observasjon (Bøker om feltstudier som metode)

Fenomenologi - rent beskrivende metode (Bøker om fenomenologi som metode)

Hermeneutikk - læren om fortolkning av tekste (Bøker om hermeneutikk som metode)

Induktiv metode - årsakssammenhenger (Bøker om induktiv metode)

Intervjuguide - ramme for innhold i intervju (Bøker om intervju som metode)

Kulturrelativisme - å se alle kulturmønstre som likeverdige (Bøker om kulturrelativisme)

Kvalitativ metode - dyptgående informasjon om hver respondent

Kvantitativ metode - mange respondenter med målbare resultater

Observasjonsstudier - observasjon av andre mennesker (både deltagende og ikke-deltagende observasjoner) (Bøker om observasjon som metode)

Positivisme - objektiv observasjon der obeservatørens fortolkning ikke problematiseres

Skrivebordsundersøkelse - ny systematisering av sekundærlitteratur (hermeneutisk metode)