Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Metode

Bibliotekets fagside. Metode. Verktøy

Litteraturstudier - Literature review

"A literature review is a descriptive and/or analytic summary of the existing material relating to some topic or area of study. The term also refers to the process of producing such a review" sitat fra Sageresearchmethods

Bøker i biblioteket om litteraturstudie som metode

Søk i ORIA

Utvalg metodelitteratur fra SageResearchmethods

Litteratursøking

Litteratursøking -veiledning for helsefag, se Databaser etter fag/helse

Systematisk søk

 1. What- is your question? Identifiser hovedbegrepene i ditt spørsmål eller problemstilling (bruk gjerne et rammeverk, feks PICO/PICo - spesielt for helsefagene)
 2. Were - to search (Velg database(r) - fra databaseverter). Hva slags litteratur trenger du?
 3. Words - Finn søkeord for dine hovedbegreper. (Kontrollerte emneord (Controlled vocabulary/Index words)) og ord hentet fra tittel/abstract (fritekst/keywords/natural language))
 4. Work - Gjennomfør søket. Building block search strategy. Søketeknikker
  • Hvert hovedbegrep (concepts)  som du har valgt å bruke i søkestrategien er representert ved en blokk av søkeord (enkeltord/og eller fraser)
  • En Søkeblokk = alle mulige synonymer/fraser for et begrep både kontrollerte termer (databasens emneord)) og fritekstord (ord fra tittel, sammendrag, forfatters stikkord mm)
  • De enkelte søketermene i samme blokk kombineres med OR – for treff på enten det ene eller andre ordet
  • Søk hver blokk for seg
  • Søkeblokkene kombineres med AND til et sluttresultat – slik at minst et av ordene fra hver søkeblokk er inkludert i sluttsummen
 5. Wow - Evauler søket: For mange irrelevante? Mangler relevante artikler. Fullstendighet (recall/sensitivty) - presisjon (precision/specificity)? Smal eller bred søking?
 6. Dokumenter søket. Eksporter treff til EndNote når søketstrategien er endelig og gjennomført  for videre screening

Follow up - Følg eventuelt opp med supplerende usystematiske søkestrategier

 • Similar articles - basert på ord (tittel, sammendrag, emneord) fra allerede funnet artikkel
 • Cited reference - finn nyere studier som siterer aktuell kilde
 • Reference check - finn studier som denne artikkelen har brukt

Søketeknikker

Logiske - boolske (boolean)- operatorer

Boolske logiske operatorer brukes for å koble søkeordene sammen, og slik bygge opp en søkestrategi. i databasen. Ved å bruke disse oversetter vi vårt søkespørsmål  til et språk som som databasen kan forstå. Se også nærhetsoperatorer eller fraser  som også kan brukes for å binde - koble søkeord sammen

 • AND - og  - brukes for å koble de ulike delene/blokkene sammen. Eksempel children AND obesity - finner treff der begge disse søkeordene forekommer, vil avgrense antall treff.  Vurder eventuelt nærhetsoperatorer for mer presisjon
 • OR -  enten/eller - søk på synonymer, relaterte begrep, enten/eller - eksempel obesity OR overweight - finner treff på enten det ene ordet, eller det andre. Finner også treff som inneholder begge søkordene, vil øke antall treff
 • NOT - ikke - tar vekk treff som inneholder spesifikke søkeord. obesity NOT overweight - finner treff som inneholder obesity, men som ikke samtidig også inneholder ordet overweight, vil avgrense antall treff. Brukes med varsomhet! (I Scoups er NOT = AND NOT)

Ved bruk av både AND or OR i samme søkestreng, sett parentes rundt søkeord som søkes sammen med OR, eksempel:

(teenager OR adolescents OR adolescence) AND (overweight OR obesity)  = minst et av søkeordene fra hver parentes må forekomme

OBS sjekk databasens hjelpetekst for standard/default søk for kobling av søkeord!

PubMed

Søk på to ord kobles automatisk sammen med AND om ikke feltkoder er lagt til,

Se history details (gå til advanced search, se history og åpne detaljer for søket) for hvordan søket er utørt, søk på pressure ulcer utføres slik:

Search: "pressure ulcer"[MeSH Terms] OR ("pressure"[All Fields] AND "ulcer"[All Fields]) OR "pressure ulcer"[All Fields]he terms in the search must be within a specified number of terms (n). Either word may appear first.

EBSCOhost

Boolean/phrase search mode: Søk på to ord kobles sammen med nærhetsoperator N5, pressure ulcer søkes pressure N5 ulcer

Find all my search term: Søk på to ord kobles sammen med AND, pressure ulcer søkes pressure AND ulcer

Ovid Advanced search: - søk på to ord søkes som frase, dvs. pressure ulcer søkes slik "pressure ulcer"
Scopus søk på to ord kobles sammen med AND: dvs. pressure ulcer søkes pressure AND ulcer
Web of Science to ord kobles automatisk med AND, dvs. pressure ulcer søkes pressure AND ulcer

Vurderinger ved søk på to ord:

Ved søk på flere ord, som begge må forekomme for at du skal få treff, kan du avgjøre om hvordan du skal koble ordene sammen:

 1. skal bruke fraser – dvs. anførselstegn mellom de for treff på eksakt der disse står slik ved siden av hverandre- det er det smaleste søket, gir nok minst irrelevante treff, men du kan gå glipp av relevante
 2. alternativt søk med nærhetsoperatorer/avstandsoperatorer -  da øker du antall treff, søker bredere, flere treff, også mulig flere relevante, men også kanskje flere irrelevante
 3. eller aller bredest – med AND mellom ordene, da trenger de ikke stå nært hverandre, du øker antall treff, og får om mulig flere irrelevante – eller også treff på flere relevante

Merk også hva som er standard i databasen, se ovenfor

Om du gjør noen test søk på dine ord så kan du ev avgjøre hvor bredt du må søke, i denne sammenheng kan NOT være aktuell å bruke

 1. Søk 1 bredt
 2. Søk 2 smalt
 3. Søk 1 NOT Søk 2 – hva mister du

Nærhetsoperatorer/Proximity - Adjacency. Sjekk databases hjelpetekst!

EBSCOhost

N# - Near Operator (N) - ex N5 finds the words if they are within five words of one another regardless of the order in which they appear. For example, type tax N5 reform to find results that would match tax reform as well as reform of income tax.

W# - Within Operator (W) - In the following example, W8 finds the words if they are within eight words of one another and in the order in which you entered them.

Merk:

Dersom du søker i EBSCOhost  - boolean/phrase search mode - er standard satt opp slik at dersom du søker på to ord, skjer det automatisk en kobling mellom søkeordene med N5. Dersom du bruker Find all my search term modus, søkes automatisk AND mellom søkeordene. Se valg av search mode under search options.

Ovid

adj#

The ADJ operators finds two terms next to each other in the specified order. 
The ADJ1 operators finds two terms next to each other in any order. 
The ADJ2 operator finds terms in any order and with one word (or none) between them. 
The ADJ3 operator finds terms in any order with two words (or fewer) between them. 
The ADJ4 operator finds terms in any order and with three words (or fewer) between them, and so on
OBS adj4 tilsvarer N3 i EBSCHOhost

Scopus

w/n

W/n "within". Where the terms in the search must be within a specified number of terms (n). Either word may appear first.

PubMed Ikke mulig
Cochrane library
NEXT - Finds the terms when they appear next to each other. Terms must appear in the order specified. Use for phrase searching with wildcards.
 
NEAR/X - Finds the terms when they are within X words of each other where X = the maximum number of words between search terms. Terms can appear in either order. NEAR/X Example: cancer near/3 lung (finds lung cancer, as well as, cancer of the lung)"
Web of Science

NEAR/n

Use NEAR/x to find records where the terms joined by the operator are within a specified number of words of each other. Replace the x with a number to specify the maximum number of words that separate the terms.

ProQuest

NEAR/n

Look for documents that contain two search terms, in any order, within a specified number of words apart.  Replace ‘n’ with a number. In the example, 3 means within 3 words.  Help information: 

Fraser anbefales søkt med nærhetsoperatorer for mer fullstendighet (sensitivity) i søket.
Eksempel søk på sykepleiestudenter i databaser via EBSCOhost -  vurder frase/alternativt for et bredere søk, bruk nærhetsopeartorer:

 • nursing N5 student   
 • Trunkering bør også vurderes, eksempel nurs* N5 student*

Det anbefales at du sjekker databasens egne hjelpefunksjoner for en oversikt over søketeknikker. og feltkoder. Se hjelp/informasjonsknapp i databasen. Eksempel EBSCOhost grensesnitt 

Ad søk på nærhet mellom søkeord (proximit/adjacency- boolean operator, eller fraser)

Ved søk på flere ord – som begge må forekomme, kan du avgjøre om du

 1. skal bruke fraser – dvs. anførselstegn mellom de for treff på eksakt der disse står slik ved siden av hverandre- det er det smaleste søket, gir nok minst irrelevante treff, men du kan gå glipp av relevante
 2. alternativt med nærhet, da øker du antall treff, søker bredere, flere treff, også mulig flere relevante, men også kanskje flere irrelevante
 3. eller aller bredest – med AND mellom ordene, da trenger de ikke stå nært hverandre, du øker antall treff, og får om mulig flere irrelevante – eller også treff på flere relevante

Se ev også demo søketeknikker EBSCOhost:

Om du gjør noen test søk på dine ord så kan du ev avgjøre hvor bredt du må søke, i denne sammenheng kan NOT være aktuell å bruke

 1. Søk 1 bredt
 2. Søk 2 smalt
 3. Søk 1 NOT Søk 2 – hva mister du

Frasesøk

 • Dersom to eller flere ord skal stå ved siden av hverandre og slik søkes som et sammensatt begrep, settes normalt ordene i anførselsestegn, eksempel "pressure ulcer"
 • For bredere søk, vurder søk med nærhetsoperatorer, eventuelt søk med AND mellom søkeordene
 • Merk at søk med anførselstegn vil i noen sammenhenger slå av den automatiske inkludering av entall/ulike stavemåter/bøyninger av et ord, så inkluder trunkering om du vil ha treff på ulike endelser av ordet - eksempel "health behavio*"
 • Se om fraser i PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/help/#searching-for-a-phrase

Ad søk på nærhet mellom søkeord (proximit/adjacency- boolean operator, eller fraser)

Ved søk på flere ord – som begge må forekomme, kan du avgjøre om du

 1. skal bruke fraser – dvs. anførselstegn mellom de for treff på eksakt der disse står slik ved siden av hverandre- det er det smaleste søket, gir nok minst irrelevante treff, men du kan gå glipp av relevante
 2. alternativt med nærhet, da øker du antall treff, søker bredere, flere treff, også mulig flere relevante, men også kanskje flere irrelevante
 3. eller aller bredest – med AND mellom ordene, da trenger de ikke stå nært hverandre, du øker antall treff, og får om mulig flere irrelevante – eller også treff på flere relevante

Se ev også demo søketeknikker https://libguides.uia.no/c.php?g=652868&p=4863754#s-lg-box-15210925

Om du gjør noen test søk på dine ord så kan du ev avgjøre hvor bredt du må søke, i denne sammenheng kan NOT være aktuell å bruke

 1. Søk 1 bredt
 2. Søk 2 smalt
 3. Søk 1 NOT Søk 2 – hva mister du

Trunkering - Maskering

 • Trunkering - ofte en * - erstatter et vilkårlig antall tegn på slutten av et ord - child* gir også treff på children
 • maskering - av et eller flere tegn, i et ord
 • I WoS også mulig med høyretrunkering

OBS

 • Noen database søkegrensesnitt  (Socpus, Web of Science, EBSCOhost) bruker automatisk lemmatization/stemming  - som betyr at entall- flertallsformer av et ord automatisk blir søkt for, i tillegg til ulike bøyninger.
 •  DETTE kan skrus av og bør skurs av i enkelte tilfeller.  Les databasens hjelpetekst

Sjekk databasens hjelpetekst

OBS PubMed Frasesøk – og bruk av trunkering

I PubMed er det ikke mulig med nærhetsoperatorer. Brukes frase for nærhet (dvs. anførselstegn før og etter to eller flere søkeord som skal stå slik i denne rekkefølgen, eksempel "pressure ulcer" – må man ikke bruke * etter ulcer - for treff på de ulike endelser av ulcer, ulcers, ulceration etc – søk slik i et spesifikt felt eksempel

(pressre ulcer*[TIAB]) – PubMed vil da søke ordene som en frase og samtidig trunkere ulcer

IKKE Bruk * (trunkering) når man bruker frasesøk, Pubmed vil ignorere trunkeringen, men søk på ordene ved siden av hverandre i et spesifikt felt [TIAB]

Det anbefales at du sjekker databasens egne hjelpefunksjoner for en oversikt over søketeknikker. og feltkoder. Se hjelp/informasjonsknapp i databasen. Eksempel EBSCOhost grensesnitt 

Feltkoder

Bestem i hvilke felter av referansen (posten) i databasen ordene skal forekomme. Standard søkefeltet dekker gjerne ord fra tittel, abstract, emneord ++ Så velges ikke felt, søkes automatisk etter ord fra disse feltene!

Se informasjon om databasen for å finne aktuelle felter som forekommer og hvordan disse feltene er indeksert, ordindeksert, eller fraseindeksert.

For søk i spesifikke felt, eksempel søk på ord fra tittel eller sammendrag, sett feltkode ved søkeordene, foran eller etter (avhengig av databasens/databasevertens søkegrensesnitt). Sjekk databasens hjelpetekst - Eksempel for MEDLINE via Ovid

Vanlig å søke i følgende felt

 • Ord fra de kontrollerte emneordene (index term), hele eller deler av ordet, med eller uten underemner (expanding)
 • Ord fra tittel og sammendrag
 • Ord fra forfatters keyword

Eksempler på søkestrenger med feltkoder. Søker du uten feltkoder søkes det i standardfeltet.

Det anbefales at du sjekker databasens egne hjelpefunksjoner for en oversikt over søketeknikker. og feltkoder. Se hjelp/informasjonsknapp i databasen.

Ovid
 • nursing.ti - flere felt, nursing.ti,ab.
 • Søkes ord fra emneord, sett / etter søkeordet, eksemel Alzheimer Disease/ - søkes også på underemner bruk kommando exp foran, eksempel, exp dementia/ 
 • Ord fra en emneordsfrase, .hw - heading word - eksempel attitude*.hw
 • Som standard søkes det i mp feltet om ikke annet a
EBSCOhost
 • Feltkode for tittelsøk - TI nursing -
 • flere felt må søkes TI nursing OR AB nursing.
 • Søkes flere ord, sett i parentes - eksmepel TI (diet* OR nutrition*)
 • Søk på eksakt emneord i CINAHL&MEDLINE sett MH foran søkeordet, eksempel MH "Alzheimer Disease"- søkes også med underemner, sett + etter emneordet - eksempel MH "Dementia+"
 • Søk på ord fra en emneordsfrase, sett MW foran søkeordet
 • Se ellers nedtrekksmenyen i søkeboksene i avansert søk.
PubMed Velg avansert søk, velg feltkodene derfra, alternativt tast inn feltkode bak søkeordet:  nursing[ti]nursing[tiab] er det samme som nursing[Title/Abstract]. Sjekk feltkoder her
Scopus

Se informasjon om felt i Advanced search. Felt kan velges i Basic search, velg søkefelt før søkeord angis i søkeboksene

Eksempel på søk i avansert søk, feltkoder angis før søkeordene

TITLE ("social media" OR facebook OR instagram OR snapchat OR tiktok) AND TITLE(adolescen* OR teenage* OR youth* OR young*) AND TITLE-ABS-KEY( "mental health*" OR psychological* OR psychosocial* OR "well being" OR wellbeing OR depres* OR anxiety)

 • TITLE = ord fra tittel
 • ABS = ord fra sammendrag
 • KEY = ord fra forfatters stikkord, eller index (emneord)
WoS Se informasjon om felt i Advanced search. Felt kan velges i Basic search, velg søkefelt før søkeord angis i søkeboksene