Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Metode

Bibliotekets fagside. Metode. Verktøy

Litteraturstudier - Literature review

"A literature review is a descriptive and/or analytic summary of the existing material relating to some topic or area of study. The term also refers to the process of producing such a review" sitat fra Sageresearchmethods

Bøker i biblioteket om litteraturstudie som metode

Søk i ORIA

Utvalg metodelitteratur fra SageResearchmethods

Litteratursøking

Welch Medical Library (2020). Overview of Searching techniques. Youtube

Systematisk (strukturert) søk

 1. What- is your question? Identifiser hovedbegrepene i ditt spørsmål eller problemstilling. Hva slags litteratur trenger du?
 2. Were - to search (Velg database(r)). A-Å databaseliste UiA. Se også bibliotekets fagsider for hjelp til søk for ditt studieprogram
 3. Words - Finn søkeord for dine hovedbegreper (søke-elementer). De enkelte ordene kan trunkeres for treff på ulike endelser av ordet
 4. Work - Gjennomfør søket. "Building block search strategy"
  • Hvert hovedbegrep /søke-element (konsept)  som du har valgt å bruke i søkestrategien er representert ved en blokk av søkeord (enkeltord/og eller fraser)
  • En Søkeblokk = alle mulige synonymer/fraser for et begrep både kontrollerte termer (databasens emneord)) og fritekstord (ord fra tittel, sammendrag, forfatters stikkord mm)
  • De enkelte søketermene i samme blokk kombineres med OR – for treff på enten det ene eller andre ordet
  • Søk hver blokk for seg
  • Søkeblokkene kombineres med AND til et sluttresultat – slik at minst et av ordene fra hver søkeblokk er inkludert i sluttsummen
 5. Wow - Evauler søket: For mange irrelevante? Mangler relevante artikler. Fullstendighet (recall/sensitivty) - presisjon (precision/specificity)? Smal eller bred søking? Søk på nytt eventuelt
 6. Dokumenter søket

Follow up - Følg eventuelt opp med supplerende usystematiske søkestrategier

 • Similar articles - basert på ord (tittel, sammendrag, emneord) fra allerede funnet artikkel
 • Cited reference - finn nyere studier som siterer aktuell kilde, typisk bruk Google Scholar, se cited by, eller Scopus databasen
 • Reference check - finn studier som denne artikkelen har brukt (se i referanselisten til artikkelen/kilden)