Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Metode

Universitetsbiblioteket i Agder. Bibliotekets fagside. Metodelitteratur og brukerstøtte til verktøy, som Nvivo, SPSS

Litteraturstudier - Literature review

"A literature review is a descriptive and/or analytic summary of the existing material relating to some topic or area of study. The term also refers to the process of producing such a review" sitat fra Sageresearchmethods

Project planner Reviewing the Literature (from SageReserachMethods)

Bøker i biblioteket om litteraturstudie som metode

Søk i ORIA

Utvalg metodelitteratur fra SageResearchmethods

Litteratursøking

Welch Medical Library (2020). Overview of Searching techniques. YouTube. Filmen gjennomgår ulike søkestrategier, avhengig av ditt formål med søket. I eksempelet brukes PubMed, men er overførtbart til andre databaser 

Systematisk tilnærming til et søk (strukturert søk)

Planlagt og begrunnet og dokumentert på en slik måte at andre kan gjøre tilsvarende søk

 1. What- is your question? Identifiser hovedbegrepene i ditt spørsmål eller problemstilling. Hva slags litteratur trenger du?
 2. Were - to search (Velg database(r)). A-Å databaseliste UiA. Se også bibliotekets fagsider for hjelp til søk for ditt studieprogram
 3. Words - Finn søkeord for dine hovedbegreper (søke-elementer). De enkelte ordene kan trunkeres for treff på ulike endelser av ordet
 4. Work - Gjennomfør søket. "Building block search strategy"
  • Hvert hovedbegrep /søke-element (konsept)  som du har valgt å bruke i søkestrategien er representert ved en blokk av søkeord (enkeltord/og eller fraser)
  • En Søkeblokk = alle mulige synonymer/fraser for et begrep både kontrollerte termer (databasens emneord)) og fritekstord (ord fra tittel, sammendrag, forfatters stikkord mm)
  • De enkelte søketermene i samme blokk kombineres med OR – for treff på enten det ene eller andre ordet
  • Søk hver blokk for seg
  • Søkeblokkene kombineres med AND til et sluttresultat – slik at minst et av ordene fra hver søkeblokk er inkludert i sluttsummen
 5. Wow - Evauler søket: For mange irrelevante? Mangler relevante artikler. Fullstendighet (recall/sensitivty) - presisjon (precision/specificity)? Smal eller bred søking? Søk på nytt eventuelt
 6. Dokumenter søket

Follow up - Følg eventuelt opp med supplerende usystematiske søkestrategier

 • Similar articles - basert på ord (tittel, sammendrag, emneord) fra allerede funnet artikkel
 • Cited reference - finn nyere studier som siterer aktuell kilde, typisk bruk Google Scholar, se cited by, eller Scopus databasen
 • Reference check - finn studier som denne artikkelen har brukt (se i referanselisten til artikkelen/kilden)

 

Merk at ikke alle databaser har like gode funksjoner for å utføre et mer planlagt søk, de mangler visse søkefunksjoner. Noen databaser egner seg bedre til orienterende utforskende søk. 

For noen fagfelt publiseres det mye litteatur i kapitler i bøker som kan være utfordrende å finne, Noen fagfelt publiserer mye grå litteratur, bruk Google og Google Scholar, og institusjoners nettsider i tillegg

 "Grå litteratur"

- rapporter og tilsvarende som ikke er utgitt av forlag, bruk Google og Google scholar