Skip to main content

Systematiske litteraturstudier/Systematic literature reviews

Library subject pages. Health, Nursing and Sports. MA and Phd students, researcher

Steps in systematic literature reviews - 1-3

Steg i systematiske litteraturgjennomganger - en gjennomgang fra Ovid - step 1 - 3

 1. Formulere et spørsmål - Formulate a review question - https://www.youtube.com/watch?v=lfO5yB9EoJU
 2. Utvikle en søkestrategi - Develop search strategy - https://www.youtube.com/watch?v=Ky4bU94dZnY
 3. Utføre søket - Searching for the evidence https://www.youtube.com/watch?v=MEBal2QgH7c

Systematisk tilnærming til litteratursøk - Systematic approach to literature retrieval

"The so-called building-block strategy is commonly used when formulating a search strategy. Each part of the PICO that has been selected for use in the search strategy usually corresponds to a block of search terms and search phrases. Parts of the questions sometimes correspond to two blocks in the search" In Assessment of methods in health care A handbook, Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services (SBU), Sweden, 2018

 

Blokksøking - Building block search strategy

 1. What- is your question? Identifiser hovedbegrepene i ditt spørsmål eller problemstilling (bruk gjerne et rammeverk, feks PICO/PICo)
 2. Were - to search (Databaser og databaseverter)
 3. Words - Finn søkeord for dine hovedbegreper. (Kontrollerte emneord (Controlled vocabulary/Index words)) og ord hentet fra tittel/abstract (fritekst/keywords/natural language))
 4. Work - Gjennomfør søket. Building block search strategy. Søketeknikker
  • Hvert hovedbegrep (feks en PICO/PICo del) som du har valgt å bruke i søkestrategien er representert ved en blokk av søkeord (enkeltord/og eller fraser)
  • En Søkeblokk = alle mulige synonymer/fraser for et begrep (gjerne en PICO del)– både kontrollerte termer (emneord) og fritekstord (ord fra tittel, sammendrag, forfatters stikkord mm)
  • De enkelte søketermene i samme blokk kombineres med OR – for treff på enten det ene eller andre ordet
  • Søk hver blokk for seg
  • Søkeblokkene kombineres med AND til et sluttresultat – slik at minst et av ordene fra hver søkeblokk er inkludert i sluttsummen
 5. Wow - Evauler søket: For mange irrelevante? Mangler relevante artikler. Fullstendighet (recall/sensitivty) - presisjon (precision/specificity)? Smal eller bred søking?
 6. Dokumenter søket. Ekspporter treff til EndNote når søketstrategien er endelig og gjennomført  for videre screening

Follow up - Følg eventuelt opp med supplerende søkestrategier se referansesjekk nedenfor, i tillegg til håndsøk av enkelte tidsskrifter og kontakt eksperter.

 • Similar articles - basert på ord (tittel, sammendrag, emneord) fra allerede funnet artikkel
 • Cited reference - finn nyere studier som siterer aktuell kilde
 • Reference check - finn studier som denne artikkelen har brukt

Flere veiledninger - Read more:

1. What - question - Ditt spørsmål - og hovedbegreper

Fokuser ditt spørsmål  - finn hovedbegreper fra ditt spørsmål

Du kan gjerne bruke gjerne rammverket PICO/PICo - eller tilsvarende - for hjelp til å fokusere spørsmålet ditt og til å strukturere søket i databasene.

Rammeverk for fokuserte spørsmål. PICO - PIO-PEO-PICO and other framworks for building a question

PICO (eller tilsvarende) rammeverk hjelper deg med å 

 1. Fokusere ditt spørsmål
 2. Bestemme dine inklusjons- og eksklusjonskriterier
 3. Strukturere ditt søk i databaene(e)

Fyll ut begrepene - still deretter spørsmålet

 • P: Pasientgruppe - Population eller Problem (Alder, kjønn og/eller diagnoser)
 • I: Intervention eller  eksposisjon (test - risiko)  - eller  issue/interest?
 • C: Comparison - sammenligende tiltak, eller context?
 • O: Outcome, utfall, resultat, - eller opplevelser/erfaringer?
 • T: Time- tid
 • S: Studiedesign

Merk det er ikke alle spørsmål som har alle begrepene! Det er heller ikke slik at du nødvendigvis skal søke på alle delene i selve søket- et bredt søk vil kanskje bare søke på to (tre) av delene

Eksempel

 1. Populasjon:  nyfødte som utsettes for blodprøvetaking
 2. Intervensjon: sucrose
 3. Comparison: annet tiltak (kan være sukkervann, brystmelk, eller annet)
 4. Outcome: smerter

Spørsmål"Er  sucrose som smertestillende for nyfødte babyer som gjennomgår smertefulle prosedyrer som feks blodprøvetaking, effektivt?"

Videre: finn søktermer for hovedbegrepene som benyttes i søkestrategien

 • P: Population/participants
 • C: Concept
 • C: Context

 

 

For kvaliative studier, spørsmål om erfaringer -  brukes ofte rammeverket PICo - alternativt PEO

 1. Population/pasient/problem
 2. Interest
 3. Context
 1. P - Population, problem
 2. E - Exposition / Issue / Interest 
 3. O - Outcome

Kan også brukes i forbindelse med spørsmål om erfaringer, holdninger (dvs kvalitative spørsmål) - Eksempel

 1. Population: Older people
 2. Exposition: Cancer
 3. Outcome: Patients views, experiences etc.

Eksempel hentet fra: Bettany-Saltikov, J., & McSherry, R. (2016). How to do a systematic literature review in nursing : A step-by-step guide (2nd ed.). London: Open University Press. S. 24. 

 1. S - Setting:
 2. P - Perspective:
 3. I - Intervention:
 4. C - Comparison:
 5. E - Evaluation;
 • S - Sample
 • PI - Phenomen of interest
 • D - Design
 • E - Evaluation
 • R - Research type (qualiative, quantiative, or mixed method)

Merknad:

Dersom man kobler alle elementene med AND blir dette søket for begrensende dersom siktemål er å finne flest mulig. Ofte må D og R kobles sammen med OR -  S AND PI AND E AND (D OR R)

SPIDER rammeverket brukes gjerne  for kvalitative studier - alternativt bruk PICO - PICo - eller PEO/PIO

C - Construct to be measured, or the name(s) of the measurement instrument: fatigue - pain
P - Population of interest:  patients with multiple sclerose - adult with cognitive impairments
I -  Type of instrument: self-report questionnaire, laboratory test, observational scales, performance-based intruments, interviews
M - Measurement properities of interest: all measurement properities

 

Ex page 20 from:

Mokkink, L. B., Prinsen, C. A. C., Patrick, D. L., Alonso, J., de Vet, H. C. W., & Terwee, C. B. (2018). COSMIN methodology for systematic reviews of Patient‐Reported Outcome Measures (PROMs) user manual.  Retrieved from https://www.cosmin.nl/wp-content/uploads/COSMIN-syst-review-for-PROMs-manual_version-1_feb-2018-1.pdf 

p.277

De Vet, H.C.W (2011). Measurement in medicine. Cambridge Universisty press

"Patient Reported Outcome (PRO) er pasientrapporterte utfallsmål som til dømes opplevingar knytt til helse og sjukdom. Patient Reported Outcome Measures (PROM) er skjema som måler korleis pasientane opplever forhold knytt til helse og sjukdom og behandlingseffektar. PROM inkluderer mål på symptom, funksjonsnivå, helsestatus og/eller helserelatert livskvalitet. Pasientrapporterte mål inneberer ikkje alltid å måle eit utfall (outcome). Det kan også vere at ein vil nytte pasientrapporterte mål til dømes for å identifisere pasientar eller grupper som har behov for spesielle intervensjonar" Sitat fra https://www.kvalitetsregistre.no/pasientrapporterte-data

 • P: Populasjon - pasientgruppe (diagnose)
 • I: Index test
 • R: Referanse standard
 • O: Outcomes

Campbell JM, Kulgar M, Ding S, Carmody DP, Hakonsen SJ, Jadotte YT, White S, Munn Z.  Chapter 9: Diagnostic test accuracy systematic reviews. In: Aromataris E, Munn Z (Editors). Joanna Briggs Institute Reviewer's Manual. The Joanna Briggs Institute, 2017. Available from https://reviewersmanual.joannabriggs.org/ 

Yao, X., Vella, E. & Brouwers, M. (2018). How to conduct a high-quality systematic review on diagnostic research topics. Surgical Oncology, 27(1), 70-75. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.suronc.2017.11.010

 

2. Were - Databases - database hosts

MEDLINE from different vendors

 1. PubMed Coverage: "PubMed citations come from 1) MEDLINE indexed journals, 2) journals/manuscripts deposited in PMC, and 3) NCBI Bookshelf" Readad more about the difference between PubMed and MEDLINE
 2. Ovid MEDLINE do not include the books from NCBI Bookshelf-  but 1 and 2. 
 3. EBSCOhost MEDLINE covers 1, 2 and 3 

As from January 2010, MEDLINE records are included in Embase on all vendor platforms (DataStar, Dialog, DIMDI, EBSCO, Ovid, ProQuest, STN) as well as on the Elsevier platform. Les mer Embase Whitepaper 2011

Scopus includes records from both MEDLINE & EMBASE

3. Words - Finn søkeord for dine hovedbegreper

Emneord - databasens kontrollerte termer (Controlled vocabulary - Index term, subject headings)

Man bør søke med databasens kontrollerte termer (emneord) for et emne, om dette finnes for begrepene. Et søk på emneordet "Pressure ulcer" - vil feks også finne artikler  der forfatter bruker andre begreper for emnet i tittel/abstract, feks "pressue sore", decubitus, "bed sore" osv. Når artikkelen er indeksert i databasen betyr det at artikkelen har fått tildelt et emneord. Les mer om emneord/tekstord på Helsebibliotekets kurs i litteratursøking

 • Medline - MeSH, Medical subject headings. Se også norsk oversettelse av MeSH mesh.uia.no
 • Cinahl - Cinahl subject headings (sjekk via databasen)
 • Embase - Emtree (sjekk via EMBASE (Ovid)
 • Psycinfo - Thesaurus of psychological index terms (Sjekk via Psycinfo (Ovid)

Emneordsystemene finnes innebygget i Ovid, EBSCOhost og Pubmed men det anbefales allikevel at man for MeSH sjekker via MeSh browser. For Cinahl/Psycinfo og Embase er eneste mulighet for UiA å sjekke via databasene. Søker du i Pubmed vil søket automatisk forsøkt "mappet" til ord fra MeSH, se Search details for å se hvordan pubmed har utført søket

Fritekstord (tekstord - fra naturlig språk) - ord fra feks tittel og abstract (Keywords)

For et mer fullstendig søk (sensitivity) må man også søke på på ord fra tittel/abstract - ev også forfatters keyword, da ikke alle artikler er ferdig indeksert med emneord i databasen, gjelder spesielt de nyeste artiklene. En annen grunn er at artikkelen kan ha blitt feilindeksert, eller at det ikke finnes et kontrollert term (emneord) for emnet.

Ved søk på fritekstord, husk eventuell trunkering for søk entall, flertall, ulike bøyninger og stavemåter, fraser - eller nærhet for sammensatte begreper. Se søketeknikker nedenfor

Eksempel på en post (opplysninger om en artikkel i en database)

MeSH - Medical subject headings, help:

Merk: Pubmed søker automatisk etter MeSH for ditt søk. Kan være en OK start. Tast inn dine søkeord, velg deretter Best match. Legg merke til hvordan Pubmed har utført søket!

Pearl growing - finn søkeord

Start gjerne med en aktuell artikkel - som du vet du vil inkludere i litteraturstudien. Søk den opp i databasen, sjekk indeksering i databasen:  emneord og ord forfatter bruker i tittel og sammendrag.

Søk så videre med disse nye tilleggsordene. Finn flere aktuelle, sjekk også disse for indeksering. Sjekk eventuelt også artikler som siterer denne (dvs nyere) - siteringssøk, og artikler som denne/disse har har sitert (referansesjekk). Finner du flere aktuelle, sjekk indeksering også for disse og legg til de nye søkeordene for ditt søk. Stopp når du ikke finner flere relevante nye artikler

Text mining

 • Glanville, J (2018). Text Mining Opportunities:White paper. Ottawa : CADTH. Link
 • Stansfield, C., O'Mara-Eves, A. & Thomas, J. (2017). Text mining for search term development in systematic reviewing: A discussion of some methods and challenges. Res Synth Methods, 8(3), 355-365. https://doi.org/10.1002/jrsm.1250

Verktøy

4. Work. Search strategy - Koble søkeordene - Combine the search words: Search techniques - search help

Logiske - boolske - operatorer

Boolske logiske operatorer brukes for å koble søkeordene sammen, og slik bygge opp en søkestrategi. i databasen. Ved å bruke disse oversetter vi vårt søkespørsmål  til et språk som som databasen kan forstå. Se også nærhetsoperatorer eller fraser  som også kan brukes for å binde - koble søkeord sammen

 • AND - og  - brukes for å koble de ulike delene/blokkene sammen. Eksempel children AND obesity - finner treff der begge disse søkeordene forekommer. Vurder eventuelt nærhetsoperatorer for mer presisjon
 • OR -  enten/eller - søk på synonymer, relaterte begrep, enten/eller - eksempel obesity OR overweight - finner treff på enten det ene ordet, eller det andre. Finner også treff som inneholder begge søkordene
 • NOT - ikke - tar vekk treff som inneholder spesifikke søkeord. obesity NOT overweight - finner treff som inneholder obesity, men som ikke samtidig også inneholder ordet overweight. Brukes med varsomhet! (I Scoups er NOT = AND NOT

Ved bruk av både AND or OR i samme søkestreng, sett parentes rundt søkeord som søkes sammen med OR.  Eksempel:

(teenager OR adolescents OR adolescence) AND (overweight OR obesity)  = minst et av søkeordene fra hver parentes må forekomme

OBS sjekk databasens hjelpetekst for standard/default søk for kobling av søkeord!

 • Pubmed: søk på to ord kobles automatisk sammen med AND
 • EBSCOhost - boolean/phrase search mode: Søk på to ord kobles sammen med nærhetsoperator N5
 • EBSCOhost - find all my search term: Søk på to ord kobles sammen med AND
 • Ovid - avansert søk - søk på to ord søkes som frase
 • Scopus - standard søket (basic) - søk på to ord kobles sammen med AND
 • Web of Science- standard søket/avansert - to ord kobles automatisk med AND, dvs. pressure ulcer* søkes pressure AND ulcer*

Det anbefales at du sjekker databasens egne hjelpefunksjoner for en oversikt over søketeknikker. og feltkoder. Se hjelp/informasjonsknapp i databasen. Eksempel EBSCOhost grensesnitt 

Nærhetsoperatorer/Proximity - Adjacency. Sjekk databases hjelpetekst!

 • EBSCOhost: N# - W#
  • Near Operator (N) - ex N5 finds the words if they are within five words of one another regardless of the order in which they appear. For example, type tax N5 reform to find results that would match tax reform as well as reform of income tax.
  • Within Operator (W) - In the following example, W8 finds the words if they are within eight words of one another and in the order in which you entered them.
 • Ovid: adj#
  • The ADJ operators finds two terms next to each other in the specified order. 
  • The ADJ1 operators finds two terms next to each other in any order. 
  • The ADJ2 operator finds terms in any order and with one word (or none) between them. 
  • The ADJ3 operator finds terms in any order with two words (or fewer) between them. 
  • The ADJ4 operator finds terms in any order and with three words (or fewer) between them, and so on
  • OBS adj4 tilsvarer N3 i EBSCHOhost
 • Scopus: W/n 
  • W/n "within". Where the terms in the search must be within a specified number of terms (n). Either word may appear first.
 • Web of Science: NEAR/x
  • Use NEAR/x to find records where the terms joined by the operator are within a specified number of words of each other. Replace the x with a number to specify the maximum number of words that separate the terms.
 • PubMed: Ikke mulig
 • Cochrane library:
  • NEXT - Finds the terms when they appear next to each other. Terms must appear in the order specified. Use for phrase searching with wildcards.
  • NEAR/X - Finds the terms when they are within X words of each other where X = the maximum number of words between search terms. Terms can appear in either order. NEAR/X Example: cancer near/3 lung (finds lung cancer, as well as, cancer of the lung)"

Fraser anbefales søkt med nærhetsoperatorer for mer fullstendighet (sensitivity) i søket.

Eksempel søk på sykepleiestudenter i databaser via EBSCOhost -  vurder frase/alternativt for et bredere søk, bruk nærhetsopeartorer:

 • nursing N5 student   
 • Trunkering bør også vurderes, eksempel nurs* N5 student*

Sjekk databasens standard kobling mellom to søkeord, Eksempel EBSCOhost:

Dersom du søker i EBSCOhost  - boolean/phrase search mode - er standard satt opp slik at dersom du søker på to ord, skjer det automatisk en kobling mellom søkeordene med N5. Dersom du bruker Find all my search term modus, søkes automatisk AND mellom søkeordene. Se valg av search mode under search options.

Det anbefales at du sjekker databasens egne hjelpefunksjoner for en oversikt over søketeknikker. og feltkoder. Se hjelp/informasjonsknapp i databasen. Eksempel EBSCOhost grensesnitt 

Frasesøk

Dersom to eller flere ord skal stå ved siden av hverandre og slik søkes som et sammensatt begrep, settes normalt ordene i anførselsestegn, eksempel "pressure ulcer". Sjekk databasens hjelpetekst. Eksempel Pubmed

For bredere søk, vurder søk med nærhetsoperatorer! OBS ikke mulig i Pubmed søkegrensesnitt

OBS PubMed

Frasesøk – nærhet- trunkering

I PubMed er det ikke mulig med nærhetsoperatorer. Brukes frase for nærhet (dvs. anførselstegn før og etter to eller flere søkeord som skal stå slik i denne rekkefølgen, eksempel "pressure ulcer" – må man ikke bruke *  (trunkering) etter ulcer - for treff på de ulike endelser av ulcer, ulcers, ulceration etc – søk slik i et spesifikt felt eksempel

(pressre ulcer*[TIAB]) – PubMed vil da søke ordene som en frase og samtidig trunkere ulcer

IKKE Bruk * (trunkering) når man bruker frasesøk "... ...", Pubmed vil ignorere trunkeringen, men søk på ordene ved siden av hverandre i et spesifikt felt [TIAB]

Se mer i veiledningen https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmedtutorial/020_440.html

Det anbefales at du sjekker databasens egne hjelpefunksjoner for en oversikt over søketeknikker. og feltkoder. Se hjelp/informasjonsknapp i databasen. Eksempel EBSCOhost grensesnitt 

Trunkering - Maskering

 • Trunkering - ofte en * - erstatter et vilkårlig antall tegn på slutten av et ord - child* gir også treff på children
 • maskering - av et eller flere tegn, i et ord
 • OBS noen database søkegrensesnitt bruker automatisk lemmatization  - som betyr at entall- flertallsformer av et ord automatisk blir søkt for, i ittegg til ulike bøyninger av et adjektiv. DETTE kan skrus av og bør skurs av i enkelte tilfeller.  Les databasens hjelpetekst

Sjekk databasens hjelpetekst

OBS PubMed Frasesøk – og bruk av trunkering

I PubMed er det ikke mulig med nærhetsoperatorer. Brukes frase for nærhet (dvs. anførselstegn før og etter to eller flere søkeord som skal stå slik i denne rekkefølgen, eksempel "pressure ulcer" – må man ikke bruke * etter ulcer - for treff på de ulike endelser av ulcer, ulcers, ulceration etc – søk slik i et spesifikt felt eksempel

(pressre ulcer*[TIAB]) – PubMed vil da søke ordene som en frase og samtidig trunkere ulcer

IKKE Bruk * (trunkering) når man bruker frasesøk, Pubmed vil ignorere trunkeringen, men søk på ordene ved siden av hverandre i et spesifikt felt [TIAB]

Det anbefales at du sjekker databasens egne hjelpefunksjoner for en oversikt over søketeknikker. og feltkoder. Se hjelp/informasjonsknapp i databasen. Eksempel EBSCOhost grensesnitt 

Feltkoder

Bestem i hvilke felter av referansen (posten) i databasen ordene skal forekomme. Standard søkefeltet dekker gjerne ord fra tittel, abstract, emneord ++ Så velges ikke felt, søkes automatisk etter ord fra disse feltene!

Se informasjon om databasen for å finne aktuelle felter som forekommer og hvordan disse feltene er indeksert, ordindeksert, eller fraseindeksert.

For søk i spesifikke felt, eksempel søk på ord fra tittel eller sammendrag, sett feltkode ved søkeordene, foran eller etter (avhengig av databasens/databasevertens søkegrensesnitt). Sjekk databasens hjelpetekst - Eksempel for MEDLINE via Ovid

Vanlig å søke i følgende felt

 • Ord fra de kontrollerte emneordene (index term), hele eller deler av ordet, med eller uten underemner (expanding)
 • Ord fra tittel og sammendrag
 • Ord fra forfatters keyword

Eksempler på søkestrenger med feltkoder. Søker du uten feltkoder søkes det i standardfeltet

 • Ovid: søkeord.feltkode
  • nursing.ti - flere felt, nursing.ti,ab.
  • Søkes ord fra emneord, sett / etter søkeordet, eksemel Alzheimer Disease/ - søkes også på underemner bruk kommando exp foran, eksempel, exp dementia/ 
  • Ord fra en emneordsfrase, .hw - heading word - eksempel attitude*.hw
  • Som standard søkes det i mp feltet om ikke annet angitt og det settes  .mp  etter dine søkeord -  gir treff på blant annet ord fra tittel, sammendrag og ord fra en emneordsfrase
 • EBSCOHost: feltkode søkeord
  • Feltkode for tittelsøk - TI nursing -
  • flere felt må søkes TI nursing OR AB nursing.
  • Søkes flere ord, sett i parentes - eksmepel TI (diet* OR nutrition*)
  • Søk på eksakt emneord sett MH foran søkeordet, eksempel MH "Alzheimer Disease"- søkes også med underemner, sett + etter emneordet - eksempel MH "Dementia+"
  • Søk på ord fra en emneordsfrase, sett MW foran søkeordet
  • Se ellers nedtrekksmenyen i søkeboksene i avansert søk.
 • PubMed, velg avansert søk, velg feltkodene derfra, alternativt tast inn feltkode bak søkeordet:  nursing[ti]nursing[tiab] er det samme som nursing[Title/Abstract]. Sjekk feltkoder her

 

Det anbefales at du sjekker databasens egne hjelpefunksjoner for en oversikt over søketeknikker. og feltkoder. Se hjelp/informasjonsknapp i databasen. Eksempel EBSCOhost grensesnitt 

Oversikt over søkegrensesnitt. OBS se databasens hjelpetekst

Databasevert AND OR ProximityAdjacency Frasesøk FELT Trunkering - Maskering

Ovid

Advanced search

AND OR

adj

Merk følgende:

​adj:finds two terms next to each other in the specified order

adj1:finds two terms next to each other in any order.

adj2: finds terms in any order and with one word (or none) between them.

adj3: finds terms in any order with two words (or fewer) between them.

adj4: finds terms in any order and with three words (or fewer) between them,

and so on

osv

adj3 tilsvarer N2 i EBSCOhost

Søk på to ord uten operator imelom kobles automatisk som frase, dvs

nursing students.ti er det samme som

"nursing students".ti

søkeord.feltkode

.ti

.ab

.hw (enkeltord fra et emneord)

Søk på spesifkt emne

emneord/

Søk på emnet i tillegg til alle underemner

exp emneord/

 

Oppgis ikke felt, søkes det i .mp (multiple fields - tittel, abstract, emneord ++)

Obs

Dersom du søker flere ord som er koblet sammen med operator, husk å sette () rundt søkestrengen dersom alle ordene skal forekomme i samme felt(er)

Eksempel

(nursing students and simulation*).ti.

​For feltkoder spesifikke for en database, sjekk info. Eksempel Medline (via OvidSP)

*  (eller $) etter et søkeord erstatter et vilkårlig antall tegn, eksempel child* finner også children

 

EBSCOhost,
search
mode:Boolean/phrase search mode

AND OR

N#  - finds the words if they are within # words of one another regardless of the order in which they appear.

W# - finds the words if they are within eight words of one another and in the order in which you entered them.

Defaultverdi:

Dersom søk på to ord, kobles disse automatisk sammen med  N5

 

FELTKODE søkeord

TI

AB

MW (enkeltord fra kontrollert emneord)

Oppgis ikke felt søkes det i følgende felt:tittel, abstract, emneord ++

Se felter i avansert søk

 

For feltkoder spesifikke for en database, sjekk info. Eksempel Cinahl

 

 

EBSCOhost -
search mode:

Find all my search term

AND

Default verdi. Dersom søk på to ord kobles disse automatisk sammen med AND

 OR

N# og W# som ovenfor

 

"søketerm søketerm"

Se felter i avansert søk

Sjekk databasens informasjon for feltkoder

 
Pubmed AND default verdi OR Ikke mulig OBS, se hjelpetekst   * kun de første 600 - obs trunkering slår av automatisk mapping. Se hjelp
Scopus

AND

default verdi

OR W/# Within". Where the terms in the search must be within a specified number of terms (#). Either word may appear first.W/#

To find documents that contain an exact phrase, including any stop words, spaces, and punctuation, enclose the phrase in braces: {oyster toadfish}


To find documents where your search terms appear adjacent to each other, enclose the terms in double quotation marks: "cell behaviour".

Se hjelpetekst

Se felter i avansert søk, eller velg felt i basic search (documents) via nedtrekksmenyen.

Se hjelptekst feltkoder

Standardfeltene det søkes i er tittel,abstract, keywords (som inkluderer treff på MeSH/Emtree

TITLE-ABS-KEY("heart attack")

* Replace multiple characters anywhere in a word.

Se hjelpetekst

Web of Science AND OR NEAR/# der #= represents number of words that could appear between the two words   se felter i avansert søk ? erstatter 1 tegn
$ - erstatter 0 eller 1 tegn
Cochrane library AND OR

NEAR
Finds the terms when they are within 6 words of each other. Terms can appear in either order.
Example: cancer near lung (finds lung cancer as well as cancer of the lung)

NEAR/X
Finds the terms when they are within X words of each other where X = the maximum number of words between search terms. Terms can appear in either order.
Example: cancer near/3 lung (finds lung cancer, as well as, cancer of the lung)

NEXT
Finds the terms when they appear next to each other. Terms must appear in the order specified. Use for phrase searching with wildcards.
Example: lung next cancer (finds lung cancer but not cancer of the lung)
Example: hearing NEXT aid* (finds hearing aid and hearing aids)

     

Funksjoner innebygget i databasene/vertene for sitering/referansesjekk:

 • Google scholar
  • Cited by
 • ORIA
  • ​ Siteringer og sitert av.
  • Anbefalinger (andre som har lest denne artikkelen, har også lest)
 • EBSCHohost  (Cinahl & Medline):
  • «Time cited»
  • «Similar»
 • Pubmed (Medline)
  • Similar for lignende artikler,
  • Cited by systematic reviews
 • Socups
  • Cited by (sitert av)
  • Related (som sjekker referanselister og finner artikler som bruker de samme referansene, alternativt velg keyword)
  • References (artikkelens kilder)
    

Det anbefales at du sjekker databasens egne hjelpefunksjoner for en oversikt over søketeknikker. og feltkoder. Se hjelp/informasjonsknapp i databasen. Eksempel EBSCOhost grensesnitt 

Tips

Anbefalinger

 • Søk det mest spesifikke først. Avhengig av antall treff - ikke sikkert du skal legge til  (AND) alle dine hovedbegreper, spesielt dersom målet til er mest mulig fullstendighet i søket (sensitivity).
 • Ikke bruk NOT - vær varsom da NOT fjerner
 • Bruk nærhetsoperatorer istedet for fraser om målet er mest mulig fullstendig søk
 • Bruk trunkering

Videre:

 • Det er ikke nødvendigvis slik at alle deler av et PICO tilsvarer en søkeblokk 
 • For brede søkinger – bruker man gjerne kun to søkeblokker  - P og I. 
 • OM MÅLET ER MEST MULIG FULLSTENDIGHET, så få søkeblokker som mulig 
 • Iblant kan en PICO del bestå av TO  SØKEBLOKKER for eksempel eldre med diabetes I en database med få referanser kan man tillate seg å søke bredere

Oversette søkestrategi fra en database til en annen? Få hjelp av Polyglot Search/CREBP-SRA

Limit - Begrens ev med søkeord for studiedesign. Søkefiltre for metode

Du kan begrens ditt søk på metode via Clinical queries filtre i databasene via Ovid, EBSCOhost og Pubmed, eller du legger selv til søkeord for metoden.Dersom du velger metodefilter fra basen (Clinical querie) velges i tillegg velges sensitity, specificity, eller best balanced:

 

 • "High Sensitivity – the broadest search to include ALL relevant material. It may include less relevant materials.
 • High Specificity – the most targeted search to include only the most relevant result set, may miss some relevant materials.
 • Best Balance – retrieves the best balance between Sensitivity and Specificity." (EBSCO)

Kvalitative studier -søkeord

Wilczynski, N. L., Marks, S., & Brian Haynes, R. (2007). Search Strategies for Identifying Qualitative Studies in CINAHL. Qualitative Health Research, 17(5), 705–710. https://doi.org/10.1177/1049732306294515

Ann McKibbon, K., Wilczynski, N. L., & Brian Haynes, R. (2006). Developing Optimal Search Strategies for Retrieving Qualitative Studies in PsycINFO. Evaluation & the Health Professions, 29(4), 440–454. https://doi.org/10.1177/0163278706293400

PDQ Evidence-Based Principles and Practice (2nd Edition), Kap. 9 /edited by Ann McKibbon, and Nancy Wilczynski

5. Wow - Evauler søket - Precision/recall - Specificity/sensitivity

Får du for mange irrelevante treff?- eller er relevante treff utelatt?. Vurder om søkestrategien må endres. 

Smal eller bred søking?

 • Precision (presisjon) = Andelen relevanta hittade artiklar i proportion till det totala antalet  hittade artiklar.
 • Recall (fullstendighet) = Andelen av de relevanta träffarna som man hittade i förhållande till  det totala antalet relevanta artiklar.

Øker du fullstendigheten (søker bredt) -  dvs flest mulig av alle relevante artikler skal finnes i trefflisten, går dette gjerne på bekostning av presisjonen, dvs flere irrelevante treff må lukes ut. Et smalere søk vil normalt øke presisjonen - men minske fullstendigheten

Se - read:

Specificity/Sensitivity er andre begreper som brukes på presisjon og fullstendighet

Sjekkliste for søk - Check list search strategies

McGowan, J., Sampson, M., Salzwedel, D. M., Cogo, E., Foerster, V., & Lefebvre, C. (2016). PRESS Peer Review of Electronic Search Strategies: 2015 Guideline Statement. Journal of Clinical Epidemiology, 75, 40-46. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2016.01.021 See Table 1

 

6. Save search history - dokumenter søket

Utskrift av søkehistorikk - Print search history

 1. Søk
 2. Velg Print search history
 3. Merk tabellen og kopier
 4. Lim inn i Word
 5. Endre på tabellen. Merk tabellen og velg tabellverktøy, oppsett og beste tilpasning

Lagre søkehistorikken for senere bruk. Merk, det er søkeordene og koblingene som spares. Du kan velge å kjøre søket i samme database, eller en ny database.

 1. Søk
 2. Velg Save searches
 3. Logg på. Om du ikke har brukerkonto - opprett denne først
 4. Logg på
 5. Gi søket et navn

Du kan senere finne søket tilbake, utføre søket i en annen database, eller samme, endre på søket og utføre på nytt.

 1. Velg database fra EBSCOhost
 2. Logg på
 3. Velg Folder
 4. Velg søket
  • Kjør søket på nytt, velg Retrieve saved search
  • Endre søket, velg Edit. Du kan etterpå kjøre på nytt

Skrive ut søkehistorikken

 1. Utfør søket
 2. Velg display
 3. Merk en vilkårlig kilde
 4. Velg export - word. Husk å merke av for søkehistorikken

Lagre søkehistorikken for senere gjenbruk og bearbeidelse

Merk det er søkeordene, søkestrategien som lagres, dvs hvordan søkeordene er kombinert. Du kan kjøre søket på nytt i samme database eller en annen database

 1. Utfør søk
 2. Velg Save All
 3. Har du ikke opprettet en brukerkonto må dette gjøres først
 4. Logg på
 5. Gi navn til søket

Du kan senere endre søket direkte fra lagrede søk, eller utføre søket på nytt i samme database, eller en annen

 1. Velg database fra Ovid
 2. Velg My workspace
 3. Logg på
 4. Velg My searches & Alerts
 5. Velg søk - Velg hva du ønsker å gjøre med søket
  •  utføre søk (søket kan kjøres på nytt i feks en ny database, eller i samme database). Søket kjøres i den databasen du har valgt før du logget på. Huk av og velg Run
  • Redigere søket. Søket kan ev deretter kjøres på nytt i valgt database (punkt 1). Dersom du har gjort endringer, kan du lagre søket på nytt med eventuelt et nytt navn
  • Vise søket
  • Sende lenke til søket. OBS lenken inneholder pålogging, så kan ikke sendes til brukere som ikke har samme konto som deg.

Du kan også endre i søket underveis. I Søkesiden velg More > Edit

Ekspore treff til Endnote. Opprette grupper av treff og duplikatsjekk

 1. Opprett et nytt EndNote bibliotek for eksport av treff fra de systematiske søkene.
 2. Treff fra de systematiske søkene legges i grupper i et nytt EndNote bibliotek, som kun brukes for den systematiske litteraturstudien. Se nedenfor om eksport av treff fra de ulike databasene/databaseverter:

3. Etter å ha eksportert alle treff til et og samme EndNote bibliotek  - foretas duplikatsjekk i EndNote. Se mer om EndNote og eventuelt andre screeningverktøy under Screening

Oppdatere søket

Går det en tid fra søket er utført til publisering  (6-12 mnd) bør det vurderes å oppdatere søket.  Det er felter i databasene for publiseringsår og felter for når poster ble lagt inn i databasen som kan være mulige begrensninger for det nye søket - se feltinformasjon for hver enkelt database. 

 

Flere anbefaler å kjøre samme søk på nytt - og deretter sammenligne det opprinnelige søket og det nye via EndNote - fjerne dubletter å stå igjen med de treffene som er kommet til etter sist søk.

 1. Ha det gamle Endnote biblioteket, fra forrige søk, den før dublett kontrollen er tatt åpent (du kan gjerne lage en kopi av dette - og legge alle treffene i en gruppe gammelt)
 2. Utfør samme søk i alle databasene, og importerter treffene til  samme bibliotek. Du kan gjerne legge alle treff i en gruppe ny
 3. Edit dublett sjekk til følgende felter, Edit - Preference - dublicate: author, year, title, secondary title (ta vekk referansetype)
 4. Merk en vilkårlig kilde i Alle referanser og foreta dublett sjekk
  • Reference – find duplicates – klikk cancel 
  • du får opp en egen gruppe dubletter, merk alle treff i denne gruppen: ctrl+A og legg alle treffene i trash
  • Gjenta prosessen med å teste på ulike dublett preferanser, se preferanser for dette Edit - preference (MAC: Se EndNote- preference). Se gjerne mer nformasjon fra KIB' bloggen
 5. Står igjen med de treff som er kommet til etter gammelt søk er tatt. Dubletter er til dels også fjernet, men det kan være dubletter blant  disse nye treffene, dubletter som ikke Endnote klarer å finne av ulike årsaker, forfatternavn skrevet på en annen måte i de ulike databasene etc.

Se gjerne Bramer, W., & Bain, P. (2017). Updating search strategies for systematic reviews using EndNote. Journal of the Medical Library Association, 105(3), 285-289.

Alternativte metoder

 • Oppdatere basert på dato postene (referansene, treff) ble registrert i databasen (dette er ikke publikasjonsdatoen). Se gjerne  mer informasjon 
 • Oppdaterer basert på publiseringsdato: Du risikerer å få med dubletter, da ditt siste søk sluttet midt i et år; du risikerer også å miste poster, som er eldre,  som av en eller annen grunn ikke var registrert i databasen på det tidspunktet du søkte første gang

Litteraturstudier - bøker i biblioteket. Books in the library