Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Vernepleie

Bibliotekets fagside. Lenker til databaser og søkehjelp. Tips litteratur og søkeord. Oppgaveskriving og kildebruk

Vernepleier - på engelsk?

Stenhammer, 2018. Vår engelske yrkestittel bør være Learning Disability Nurse eller Intellectual Disability Nurse. Link

 • "social educator*"
 • "Learning Disability Nurs*"
 • "Intellectual Disability Nurs*"

Bakken, T.L. (2010) Doctoral thesis.  s. 9 https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/30398/Bakken-avh-publ.pdf
In Norway the ‘social caregivers’ (In Norwegian vernepleiere) – for more than 50years - have cared for people with ID. In Demark there is another educational system for clinicians who care for intellectually disabled patients – ‘social pedagogues’. In Sweden there is no unique educational system for caregivers for people with ID. It seems at this point impossible to give a clear definition of ‘learning disability nursing’ – because the task of caring for people with ID seems to differ from one country to another – both in naming the discipline and in content of practice. In this thesis learning disability nursing will be used synonymously with the Norwegian term vernepleie.

Søk på generelle ord for helsepersonell kan også være aktuelt, eksmepel

"Care staff*"
"care personnel*"
carers
"health personnel*"
"social worker*"

Tips søkeord

 • sjekk norsk oversettelse av Medical Subject Headings (MeSH) som er emneord som brukes i databasen MELDINE, Gå til mesh.uia.no
 • Du kan også sjekke MeSH Browser - MeSH er også innebygget i MEDLINE databasen via EBSCOhost, og via søk i MEDLINE via PubMed søkegrensesnittet. Se lenker til databaser
 • Søk på norsk i databasen SveMed+ (merk ikke oppdatert etter 2019), sjekk engelske ord som er brukt for artikler du finner relevante. Gå til SveMed+

Søkeord - utviklingshemmede

Fra mesh.uia.no https://mesh.uia.no/
Psykisk utviklingshemning - "Intellectual Disability"
Forstyrrelse i intellektuell fungering som har sitt utspring i utviklingsperioden. Det finnes flere mulige årsaker, blant annet genetiske defekter og fødselsskader. IQ-skår, poeng på en skala for måling av intelligens (IQ), brukes vanligvis til å avgjøre om en person har en utviklingshemning. IQ mellom 70 og 79 er i grenseland til utviklingshemning. IQ under 67 er mål på utviklingshemning

Alternativer:

"Intellectual Disabilities"

"cognitive impairment"
"congenital disorders"
"Developmental Disabilities"
"delayed development"
"intellectual development disorder"

 

EBSCOhost baser: 

"slå sammen" ord med nærhetsoperator (N#)

((Intellect* or cognitive* or cognition* or mental* or development*) N3 (handicap* or disabil* or impair* or defect* or disorder* or retardat* or deficienc* or dysfunction* or difficult* or deviat* or delay* or disabled or deficit* or function* or divers*)) Se filmen som viser dette. 

Web of Science

((Intellect* or cognitive* or cognition* or mental* or development*) NEAR/3 (handicap* or disabil* or impair* or defect* or disorder* or retardat* or deficienc* or dysfunction* or difficult* or deviat* or delay* or disabled or deficit* or function* or divers*))

Miljøterapi. Miljøbehandling

Søkeord og tips litteratur

miljøterapi - miljøbehandling

"Milieu Therap*" OR "Situational Therap*"

Behavioral Medicin
Behavioral therapy

Tvang

Søkeord...

Coercion*  OR compulsion* OR  restraint* OR force  OR forcing OR involuntar* OR "non voluntary" OR confinement* OR seclusion*

flere

OR holding* OR "holds"

OR  (restrictive W2 (rule* OR practice* OR intervent*))

W2 = nærhet mellom ord, brukes i basene i EBSCOhost

noen artikler ...

 • Tingleff, E. B., Hounsgaard, L., Bradley, S. K., & Fildberg, F. A. (2019). Sådan opfatter retspsykiatriske patienter baeltefikseringer. Sygeplejersken Fag & Forskning, 119(4), 36-47. https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/ff-nr-2019-4/saadan-opfatter-retspsykiatriske-patienter-baeltefikseringer
 • Husum, T. L., Hem, M. H. & Pedersen, R. (2018). En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 15(2-03), 98-111. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2018-02-03-02
  "Denne artikkelen presenterer en analyse av svarene som ble gitt på et åpent spørsmål om hva helsepersonell erfarte som etisk utfordrende i arbeidet relatert til bruk av tvang. Totalt 439 ansatte med ulik yrkesbakgrunn beskrev en eller flere etiske utfordringer"
 • Väkiparta, L., Suominen, T., Paavilainen, E. & Kylmä, J. (2019). Using interventions to reduce seclusion and mechanical restraint use in adult psychiatric units: an integrative review. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 33(4), 765-778. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/scs.12701 
 • Populasjon; pasient og pleiere
  Lydersen, G. S., Morken, M., Aasland, O., Pedersen, R. & Husum, T. L. (2022). Tvang i psykisk helsevern: En sammenligning av holdninger blant ansatte og pasienter. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 59(6). https://doi.org/10.52734/Sq5783E6 
   

Funksjonshemmede - søkeord - litteratur

Funksjonshemmede:
 • "Disabled person"
 • "Person with mentally disabil*"
 • "Person with hearing impairment*"
 • "Visually impaired person*"

Rammeverk for fokuserte spørsmål. PICO - PIO-PEO-PICo eller PO og flere…

"Et eksplisitt og fokusert spørsmål er avgjørende hvis du skal lykkes med et litteratursøk" Nortdvedt et al, 2021. Jobb kunnskapsbasert, s. 37. Du kan bruke PICO eller tilsvarende rammeverk (PICo, PIO, PO) til å strukturere søke-spørsmålet ditt, rammeverket bidrar også til å strukturere søket i databasene,. Har du flere spørsmål du søker svar på? Da bruker du flere PICO'er

PICO - PICo - PIO, PO, PEO (eller tilsvarende) rammeverk hjelper deg med å 

 1. Fokusere ditt spørsmål- tydeliggjøre hva spørsmålet du søker forskningslitteratur handler om (Focusing the search question)
 2. Bestemme dine inklusjons- og eksklusjonskriterier (Decide the inclusion and exclusion criteria)
 3. Strukturere ditt søk i databasene(e) (Structuring the search in the database). Se eventuelt filmen under

Se ulike rammeverk PICO, PIO, PICo, PO eller PS, PEO etc for ulike type spørsmål, velg faner for å se nærmere  - se ellers merknader nedenfor

TIPS, 

Les mer: PICO/PICo Helsebiblioteket

P Population - or problem. (Age, sex, diagnosis). P'en kan være en pasientgruppe, eller  pårørende, eller  helsepersonell ... Hvem gir data til undersøkelsen?
P'en kan også være mer generelt et problem
I Intervention (tiltak), eller Exposition or risk factor  (risikofaktorer - påvirkningsfaktorer), eller Issue/ phenomena of Interest (fenomen av interesse) / Instrument (kartleggingsvertkøy)
C Comparison, or Context (sammenlignende tiltak, or kontekst, eller setting)
O Outcomes, results - eller opplevelser (experiences)- eller evaluation (evaluation) - eller måleegenskaper (measurement properties)
T Time - type of studies - tidsfaktorer - eller type studier, (se også S under)
S Study design - studiedesign, forskningsmetode

Merk det er ikke alle spørsmål som har alle begrepene! Det er heller ikke slik at du nødvendigvis skal søke på alle delene i selve søket- et bredt søk vil kanskje bare søke på to (tre) av delene

Eksempel på PICO, der I'en er en intervensjon

 1. Populasjon:  nyfødte som utsettes for blodprøvetaking
 2. Intervensjon: sucrose
 3. Comparison: annet tiltak (kan være sukkervann, brystmelk, eller annet)
 4. Outcome: smerter

Spørsmål"Er  sucrose som smertestillende for nyfødte babyer som gjennomgår smertefulle prosedyrer som f.eks. blodprøvetaking, effektivt?"

Videre: finn søkeord for deler av PICO’en  ( søkekonsepter) som benyttes i søkestrategien og koble ordene sammen, se søketeknikker. Merk at ikke alle deler av din PICO ikke nødvendigvis bør tas med i selve søket. Merk at en del av PICO'en kan bestå av et eller to eller flere søkebegreper (søkekonsepter). For eksempel kan en Populasjon være: eldre med diabetes 1; her vil både eldre og diabetes1 være to søkebegreper, og det søkes med både ord for eldre og diabetes 1. Tilsvarende kan Fenomen av Interesse være, erfaringer med tvangsbruk, der man søker med ord for erfaringer og ord for tvangsbruk.

Eksempel på PICO, der I = interesse/eller issue, ikke et tiltak/intervensjon (Se eventuelt PICo, eller PIO, PEO eller PO)

 1. Population: nurses
 2. Issue/Interest: relatives witnessing resuscitation
 3. Contex: emercency room
 4. Outcomes: views or attitudes, or experiences

Question: What are nurses (P) views or attitudes (O) towards relatives witnessing resuscitation (I) in emergency rooms (Co)

s. 33, Aveyard, 2019. Doing a literature review in health and social care. Open University Press

Merk

Det er ikke alltid spørsmålet lar seg oversette til PICO formatet eller tilsvarende format som PIO, PEO, PICo. Det handler om å tydeliggjøre søke-spørsmålet ved å inndele det i ulike elementer (hovedbegreper / søkekonsepter).

 • Du kan eventuelt bruke spørreord som Hvem? Hva? og Hvorfor?
 • Du kan alternativt sette opp en tabell over søkekonsepter (de viktigste søkebegrepene, eller stikkordene fra ditt søkespørsmål) - uten bruk av noen overskrifter. Det gjelder typisk om du ikke har et tydelig og avgrenset spørsmål du søker forskningslitteratur om, men heller søker litteratur om et problemfelt/emne eller tema
 • Merk også at om du søker på flere ulike spørsmål bruker du tilsvarende flere PICO' er for disse

Se også

Bramer, W. (2018). "Elements in a search strategy do not necessarily follow the patient, intervention, comparison, outcome (PICO) structure or any other related structure. Using the PICO or another similar framework as guidance can be helpful to consider, especially in the inclusion and exclusion review stage of the SR, but this is not necessary for good search strategy development " Link

Filmen nedenfor går gjennom følgende

 • Ulike typer PICO  - PIO- PICo rammeverk - og om strukturering av søk i databasen
 • Tips til hvordan finne søkeord (tid ca 10.47 - informasjon om emneord (MeSH, Medical Subject headings og CINAHL subject headings), 13.10)
 • I Filmen vises det til tidligere filmer ad søketeknikker

Mer om å lage søkestrategi i kurset KunnskapsbasertPrasksis (Helsebiblioteket)

Se også artikkelen

Test deg selv, hvem er P'en

 1. P - Population, problem: 
 2. E - Exposition / Issue / Interest: 
 3. O - Outcome:

Eksempel (Bjørndal, et al, 2021, s. 36)

 1. P: sykepleiere
 2. E: lite kontroll over turnus/vs kontroll over turnus
 3. O: jobbtrivsel, gjennomtrekk

Kilde: Bjørndal et al (2021). Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag (4. utg.). Gyldendal

Kan også brukes i forbindelse med spørsmål om erfaringer, holdninger (dvs kvalitative spørsmål) - Eksempel

 1. Population: Older people
 2. Exposition: Cancer
 3. Outcome: Patients views, experiences etc.

Eksempel hentet fra: Bettany-Saltikov, J., & McSherry, R. (2016). How to do a systematic literature review in nursing : A step-by-step guide (2nd ed.). London: Open University Press. S. 24.  Se eventuelt PICo eller PO

For kvaliative studier, spørsmål om erfaringer -  brukes ofte rammeverket PICo - alternativt PEO, eller PO, eller kun P

 1. Population (nurses)
 2. phenomen of Interest (views or, attituteds towards, or experiences on, relatives witnessing resuscitation)
 3. Context (emergency room)

Merk at PICO kan eventuelt brukes, der I er interesse og C er context, O er feks opplevelse (erfaringer): 

 1. Population: nurses
 2. Issue/Interest: relatives witnessing resuscitation
 3. Contex: emercency room
 4. Outcomes: views or attitudes

Question: What are nurses (P) views, attitudes (O) towards relatives witnessing resuscitation (I) in emergency rooms (Co)

s. 33, Aveyard, 2019. Doing a literature review in health and social care. Open University Press

Søk gjerne med å legge til en søkeblokk med ord for kvalitative studier

Eksempel på søkeord ...

qualitative OR phenomenolog*  OR interview* OR experienc* OR themes OR thematic OR Ethnographic* OR Ethnological* OR "Grounded Theor*" OR Ethnonursing*  OR  Audiorecording* OR hermeneutic* OR "focus group*" OR "content analys*"

Legg merke til at også experience* er lagt til- da mange studier som omhandler erfaringer benytter kvalitative innsamlingsmetoder og analyser

I noen tilfeller har du kanskje bare en populasjon og opplevelser. Det er ingen spesifikke tiltak som vi skal se effekter av  Vi har mulig bare en populasjon og er interessert i deres opplevelser av situasjonen. Se også rammeverket PICo som alternativt kan brukes, alternativt PEO, PIO, eller PO, PS eller kun P.

Hvordan oppleves det å ha et helseproblem/sykdom ... - eller hva er helsepersonnels holdninger til ...

Eksempel PO

 • P: children of parents with a severe mental illness
 • O: experience their lives

Q: how  do children of parents with a severe mental illness experience their lives
 

Eksempel P: hentet fra s. 17 Meaning or process: Polit & Beck, 2022. Essentials of nursing research. 10. utg. Wolters Kluwer

P: population with conditions, or illness

Q: What is it like for ... (Population) to experience (conditions, illness, cirumstance)? - eller What is the process by which ... (Population) cope with, adapt to, or live with ... (conditions, illness, circumstance)?

 

Eksempel  PS

 • P- populasjon
 • S - hvilken situasjon er de i og hvordan opplever/erfarer de den

Søk gjerne med å legge til en søkeblokk med ord for kvalitative studier

Eksempel på søkeord

 • qualitative OR phenomenolog*  OR interview* OR experienc* OR themes OR thematic OR Ethnographic* OR Ethnological* OR "Grounded Theor*" OR Ethnonursing*  OR  Audiorecording* OR hermeneutic*

Legg merke til at også experience* er lagt til- da mange studier som omhandler erfaringer benytter kvalitative innsamlingsmetoder og analyser

 • P: Population/participants (Deltakere, populasjon)
 • C: Concept (Innhold)
 • C: Context (Kontekst)

Peters MDJ, Godfrey C, McInerney P, Munn Z, Tricco AC, Khalil, H. Chapter 11: Scoping Reviews (2020 version). In: Aromataris E, Munn Z (Editors). JBI Manual for Evidence Synthesis, JBI, 2020, section, 11.2.2. https://wiki.jbi.global/display/MANUAL/11.2.2+Developing+the+title+and+question

Eksempel

 • Deltakere: Barn og unge med ADHD og deres familier (foreldre, nære omsorgspersoner)
 • Innhold: Ulike ernæringsintervensjoner med henblikk på redusere ADHD symtomer, og erfaringer barn og forledre har med disse
 • Kontekts: Enhver setting der ernæringsintervensjoner brukes, feks  i hjemme eller på skolen

Kilde: Larsen et al. (2017): Scoping review. I P. U. Pedersen et al. Fra forskning til praksis (s. 105-117). Munksgaard. Oppslag i ORIA. Scoping review protokoll i  JBI Evience Synthesis

 

S - Setting: Det kan være geografisk område, miljø, ulike nivåer av helsetjenesten, type omsorg lover, politikk, som påvirker fenomenet, 

P - Perspective: Her defineres spørsmålet om resultater i form av eksempler på opplevelser, opplevelser, åsikter eller observerte handlinger.

I - Intervention: Intervensjon eller interesse (fenomen)

C - Comparison:Om sammenligninge tiltak er aktuelt så kan de beskrives her

E - Evaluation: Her defineres spørsmålet om resultater i form av eksempler på opplevelser, opplevelser, åsikter eller observerte handlinger.

 

Merk det ikke er nødvendig å ta med alle deler i selve søket. Noen elementer er kun styrende for valg av de treff du finner via søket. I noen tilfeller består en eller flere av elementene, flere søke-elementer, feks om perspektivet er eldre med kreft, søkes da med to søke-elementer

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2017). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten PDF Link  (Nettversjon 2020 https://www.sbu.se/sv/metod/sbus-metodbok/:  Punkt, 3, faktarute 3.1 og punkt 3.4.1 SPICE. Og videre punkt 4. Litteratursøking)

 • S - Sample
 • PI - Phenomen of Interest
 • D - Design
 • E - Evaluation
 • R - Research type (qualiative, quantiative, or mixed method)

Eksempel

 • S: Grandparents
 • PI: children removed from family home
 • D: interviews, questionnaires
 • E: views or attitudes
 • R: qualitative or quantitative

S. 34: Aveyard, 2019. Doing a literature reivew in health and social science. Open University Press

 • S: nurses
 • PI: relatives witnessing resuscitation
 • D: interviews
 • E: views, attitudes, experiences
 • R: qualitative

Merknad, alternativt bruk PICO, PICo, PEO/PIO - og legg til Type of studies

C - Construct to be measured, or the name(s) of the measurement instrument: ex pain, ex fatigue
P - Population of interest, examples  patients with multiple sclerose - adult with cognitive impairments
I -  Type of instrument, examples:  self-report questionnaire, laboratory test, observational scales, performance-based intruments, interviews
M - Measurement properties of interest: all measurement properties, examples reliability, validity, consistency, psychometrics ... Example search words

Ex page 20 from: 

Mokkink, L. B., Prinsen, C. A. C., Patrick, D. L., Alonso, J., de Vet, H. C. W., & Terwee, C. B. (2018). COSMIN methodology for systematic reviews of Patient‐Reported Outcome Measures (PROMs) user manual.  Retrieved from https://www.cosmin.nl/wp-content/uploads/COSMIN-syst-review-for-PROMs-manual_version-1_feb-2018-1.pdf 

See also: Vet, H. (2011). Measurement in medicine : A practical guide. Cambridge University Press: Kap, 9, s. 275-311 Systematic review of measurement properties

Se også PCC rammeverket, Population, Concept, Context

"Patient Reported Outcome (PRO) er pasientrapporterte utfallsmål som til dømes opplevingar knytt til helse og sjukdom. Patient Reported Outcome Measures (PROM) er skjema som måler korleis pasientane opplever forhold knytt til helse og sjukdom og behandlingseffektar. PROM inkluderer mål på symptom, funksjonsnivå, helsestatus og/eller helserelatert livskvalitet. Pasientrapporterte mål inneberer ikkje alltid å måle eit utfall (outcome). Det kan også vere at ein vil nytte pasientrapporterte mål til dømes for å identifisere pasientar eller grupper som har behov for spesielle intervensjonar" Sitat fra https://www.kvalitetsregistre.no/pasientrapporterte-data

 • P: Population (health condition, diagnose, age)
 • I: Index test
 • R: Referanse standard
 • O: Outcomes

Campbell JM, Kulgar M, Ding S, Carmody DP, Hakonsen SJ, Jadotte YT, White S, Munn Z.  Chapter 9: Diagnostic test accuracy systematic reviews. In: Aromataris E, Munn Z (Editors). Joanna Briggs Institute Reviewer's Manual. The Joanna Briggs Institute, 2017. Available from https://reviewersmanual.joannabriggs.org/ 

Yao, X., Vella, E. & Brouwers, M. (2018). How to conduct a high-quality systematic review on diagnostic research topics. Surgical Oncology, 27(1), 70-75. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.suronc.2017.11.010

 

Context - Intervention - Mechanisms - Outcomes - (CIMO) framework) - for use in research synthesis in management and organization studies

Source: Denyer, D., Tranfield, D., & van Aken, J. E. (2008). Developing Design Propositions through Research Synthesis. Organization Studies, 29(3), 393–413. https://doi.org/10.1177/0170840607088020