Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Vernepleie. Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips litteratur og søkeord. Oppgaveskriving og kildebruk

Litteratursøk - Databaser

Før du søker sørg for å være tilkoblet til UiA med eduVPN

ORIA biblioteksøket

I ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 

 

ORIA  er god å bruke når du

vil finne tilgang til kjente bøker og artikler,

trenger bøker eller studentoppgaver om et emne -

og foreta enkle emnesøk på artikler

 bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling. Se informasjon på bibliotekets nettsider for bestillinger/reservere dokumenter som ikke finnes ved ditt bibliotek: Lån og bestillinger, Søk, finn og bestill

 

 

 

Nedenfor eksempel på søk i ORIA: Finne dokumenter om

Se også film og  informasjon om hvordan du søker etter kjente titler, finner og bestiller via ORIA.

Se også filmen om hvordan du kobler deg til UiA med eduVPN

Se også fanen Databaser for søk forskningsartikler i faglige databaser. Der finner du film om søk etter forskningsartikler via databaser fra EBSCOhost

 

Nasjonalbibliotekets nettbibliotek

Les om mulighet til å lese norske bøker på nettet - les om nasjonalbibliotekets nettbiblioteket

Databaser for søk etter forskningsartikler

Før du søker sørg for å være tilkoblet til UiA med eduVPN

  • MEDLINE er hoveddatabase innen medisin og helsefaglige emner. Databasen dekker opplysninger om ca 25 millioner artikler publisert i ca 6000 tidsskrifter fra 1946 og fremover. Du kan lese mer om innholdet. Gå til  National library of Medicine. Merk at databasen MEDLINE kan søkes via flere ulike søkegrensesnitt (databaseverter), som EBSCOhost, Ovid og PubMed. Også søkbar via Web of Science.
  • EBSCOhost databasevert dekker også flere andre databaser i tillegg til MEDLINE, blant annet ERIC (undervisning, pedagogikk) og CINAHL (sykepleie og tilgrensende fagområder), i tillegg til den generelle tverrfaglige databasen Academic Search Complete, se under. ERIC kan søkes direkte via ERIC, https://eric.ed.gov/  - men denne har færre søkefunksjoner enn databasen via EBSCOhost

  • Les gjerne mer om vitenskapelige artikler (forskningsartikler) på nettstedet Søk & Skriv og på Kildekompasset.no

Lenker til databaser:

 

Nedenfor demonstrasjon av søk i databser via EBSCOhost

Oppslagsverk "inneholder spesialisert informasjon og har bibliografier (lister over bøker, artikler og andre kilder), hvor du kan finne mer stoff om emnet. Bakgrunnsinformasjon kan hjelpe deg å forstå hvordan et fagområde er delt inn, og det blir lettere å avgrense emnet ditt." sitat VIKO

Kunnskaspbasert helsefaglige oppslagsverk gir deg en rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander

Før du søker sørg for å være tilkoblet til UiA med eduVPN

En systematisk oversikt er en litteraturstudie der forfatterne har brukt en systematisk og tydelig framgangsmåte for å finne, velge ut, vurdere og oppsummere all forskning om et definert forskningsspørsmål (vanligvis om effekt av tiltak). S. 7 i  Slik oppsummer vi forskning

Du finner oversikter utgitt av ulike institusjoner og organisasjoner, se nettsteder og databaser nedenfor. Men de fleste oversikter blir publisert i tidsskrifter - disse kan du finne på samme måte som du søker original studier (resultat fra et enkelt forskningsprosjekt) i databaser som  CINAHL og MEDLINE.

Les mer 

En rask måte er å søke via Epistemonikos databasen, som samler oversikter fra flere andre databaser. Se ellers A-Å liste nedenfor

ORIA dekker også studentoppgaver. Søk og bruk filter for materialtype for studentoppgaver etter søket, se til høyre i trefflisten. Du finner også studentoppgaver via Google Scholar. Søk masteroppgave, eller bacheloroppgave, sammen med ord for ditt tema. Eksempel på søk - vernepleie bacheloroppgave|masteroppgave link til treff

Studentoppgaver finnes også via søk i Google scholar. Eksempel på søk

Google scholar: vernepleie masteroppgave

Googe scholar vernepleie bacheloroppgave

 

Strukturert, systematisk litteratursøk:

Fra søkespørsmålet  finner man de sentrale begrepene (søke-konsepter, søke-elementer).

Velg søke-elementer (konsepter) som er best egnet til å fange opp litteraturen som kan svare på dine forskningssprørsmål. 

Et rammeverk som PICO og tilsvarende (PIO, PEO, PO, PICo) kan være til hjelp, men er ikke en forutsetning for å gjennomføre et godt søk.

 

 

 

PICO - PICo - PIO, PO, PEO (eller tilsvarende) rammeverk kan hjelpe deg med å:

  1. Fokusere ditt spørsmål- tydeliggjøre hva spørsmålet du søker forskningslitteratur handler om (Focusing the search question)
  2. Bestemme dine inklusjons- og eksklusjonskriterier (Decide the inclusion and exclusion criteria)
  3. Strukturere ditt søk i databasene(e) (Structuring the search in the database)

Se  mer om de ulike rammeverk PICO, PIO, PICo, PO eller PS, PEO på bibliotekguiden Psykososial helse https://libguides.uia.no/psy/pico-pio-po-peo

 

Les gjerne

Møller, A. F. (2019). Systematisk litteraturstudie, SLS: - metodeanvisning til brug på professionsbachelorstudier. Sundhedsprofessionelle Studier, 3(4). Hentet fra https://tidsskrift.dk/Sundhedsprofessionnelle_studier/article/view/117528

 

Merk:

Det er ikke alltid spørsmålet lar seg oversette til PICO formatet eller tilsvarende format som PIO, PEO, PICo. Det handler om å tydeliggjøre søke-spørsmålet ved å inndele det i ulike elementer (hovedbegreper / søkekonsepter), og bruke søkeord for hvert element og koble disse sammen

Du kan eventuelt bruke spørreord som Hvem? Hva? og Hvorfor?


Du kan alternativt sette opp en tabell over søkekonsepter (de viktigste søkebegrepene, eller stikkordene fra ditt søkespørsmål) - uten bruk av noen overskrifter. Det gjelder typisk om du ikke har et tydelig og avgrenset spørsmål du søker forskningslitteratur om, men heller søker litteratur om et problemfelt/emne eller tema


Merk også at om du søker på flere ulike spørsmål bruker du tilsvarende flere PICO' er for disse

Eksempel på strukturering av et litteratursøk: 

Å finne forskningsartikler som omhandler  tjenesteyteres erfaringer med beslutningsstøtte i møte med personer med alvorlig utviklingshemming i kommunale botilbud
Viktige søke-elementer er

  1. Tjenesteyter (Populasjon)
  2. Beslutningsssøtte i møte med utviklingshemmede (Fenome av interesse, to elementer: beslutningsstøtte og utviklingshemmede)
  3. Kommunale botilbud (Kontekst)
  4. Studiedesign: Eventuelt  også ord for erfaringer, eller kvalitative studier

Sett sammen til et strukturert søk, blokksøk med bruk av de logiske operatorene (boolske operatorer) og trunkering (* for treff på ulike endelser av et ord). Fraser, se bruk av anførselstegn gir treff på to ord som står slik ved siden av hverandre:

(staff OR personel* OR carer* OR worker* OR provider*) AND (support* OR assistance*) AND (decision* OR "self determination") AND ("intellectual disabil*" OR "developement* disabil*")

 

Færre AND koblinger gir flere treff:

(staff OR personel* OR carer* OR worker* OR provider*)  AND (decision* OR "self determination") AND ("intellectual disabil*" OR "developement* disabil*")

Flere and gir færre treff:

(staff OR personel* OR carer* OR worker* OR provider*) AND (support* OR assistance*) AND (decision* OR "self determination") AND ("intellectual disabil*" OR "developement* disabil*") AND (experience* OR perspectiv* OR perception* OR attitude* OR qualitative OR interview*)


Færre treff om du bestemmer at ordene skal stå i spesifikke felt, f.eks. tittelfeltet. Her eksempel fra søk i basene Acadmic Search Complete, CINAHL, MEDLINE og SocINDEX, ord for tjenesteyter må finnes i artikkelens tittel, se feltkoden TI foran søkeordene for dette elementet

 

TI (staff OR personel* OR carer* OR worker* OR provider*) AND (support* OR assistance*) AND (decision* OR "self determination") AND ("intellectual disabil*" OR "developement* disabil*")  Link