Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Helse

Bibliotekets fagside for helsefag

Søketeknikker - databaser

Trunkering

Maskering

Trunkering

Søk på stammen av et ord for treff på alle endelser av ordet - trunkeringstegnet er ofte en *

Eksempel nurs* gir blant annet treff på nurs, nurse, nurses, i tillegg til nursing

Merk følgende for ulike søkegrensesnitt

 • søker du i Scopus, Web of Science, baser via EBSCOhost søkes det ofte både flertallsendelser og ulike bøyninger av et ord- eventuelt også ulike stavemåter, Eksempel:
  • EBSCHost søk på behavior - søkes også på behaviors, behavior's
  • Scopus søk på behavior - søkes også flertallsendelser behavior(s) og ulike stavemåter behaviour (s)
 • Du kan overstyre dette ved å søke med anførselstegn i EBSCOhost og Web of Science eksempel "downs" og med krølleparentes i Scopus {downs}
 • Web of Science er både venstre og høyretrunkering mulig. Se WoS søkehjelp
 • Merk: Søker du PubMed med trunkering slås den automatiske mapping (søk på emneord) av. Unngå trunkering som hovedregel, legg heller til flere ord i søket selv slik at du inkluderer ulike endelser av et ord, i tillegg til ord med ulike stavemåter. Les mer PubMed User guide

Maskering

 • I flere søkegrensesnitt er det også mulig med maskering, maskering av et eller flere tegn midt i et ord, eller på slutten av et ord. S
 • Se alltid databasens søkehjelp for muligheter
 • Eksempel Ovid: wom#n gir treff både på women og woman

AND

AND mellom søkeord betyr at begge må forekomme for at du skal få treff. Vil avgrense søket. Se også nærhetsoperatorer og fraser. AND er som regel default verdi mellom søkeord, dvs søkes på to ord søkes automatisk disse med AND. Se ellers nærhetsoperatatorer og fraser nedenfor for mer nærhet mellom søkeordene som må forekomme

adolescent AND diabetes

OR

OR mellom søleord betyr at mist et av ordene må forekomme. Dette vil øke antall treff. Brukes for å få treff på synonyme ord for et og samme begrep, eller relaterte ord

adolescent OR youth

NOT NOT mellom søkeord betyr at det ene ordet må forekomme - men ikke det andre. Vil avgrense treff. Bruk med varsomhet - et søk på adolescent NOT children - vil feks utelukke treff som omhandler både ungdom og barn
Brukes flere operatorer i en søkestreng!

Brukes flere søkeoperatorer i samme søkestreng, sett () rundt de ord som skal kobles sammen med OR

(adolescent OR youth OR young) AND diabetes

Nærhet mellom søkeordene

Proximity/ Adjacency

Som AND betyr  nærhetsoperator mellom søkeordene, at begge må forekomme, men i tillegg bestemmes også hvor nært ordene må stå for at du skal få treff. Det er ikke mulig å bruke denne operatoren i ORIA eller PubMed

Bruker du  databaser som MEDLINE eller CINAHL via databaseverten EBSCOhost kan dette være en meget nyttig operator å bruke mellom søkeordene for å avgrense treff.

nurs* N5 (attitude* OR perception* OR opinion* OR belief*) - betyr at søkeord som statert på nurs må forekomme - i tillegg må minst et av ordene i parentesen forekomme  - men kun dersom ordene står i nærhet av hverandre - ordeen må ikke stå lenger fra hverandre enn 5 ord.

Du kan selv velge avstand - økes avstanden feks N10 vil du få flere treff, kanskje noen flere relevante - men også mulig flere irrelevante. Flere treff om du kobler med AND mellom ordene. Forsøk deg frem. 

 • N#  ordene kan stå i en hvilken som helst rekkefølgen, Bestem avstand med tall for #
 • W# ordene må stå i denne rekkefølge

Nærhet i andre søkegrensesnitt. Les søkehjelpen for nærmere beskrivelser, # eller n erstatter et tall for nærhet

 • I Ovid brukes adj# Les mer
 • I Socpus brukes W/n - eller PRE/n Les mer
 • I WoS brukes NEAR/n Les mer
 • PubMed og ORIA = ikke mulig
Frase

Søkes to ord som frase - settes anførselsesteng før og etter - betyr at du kun får treff dersom ordene står slik ved siden av hverandre. Eksempel "pressure ulcer" gir treff kun dersom ordene står slik ved siden av hverandre

Se også ovenfor om automatisk søk på ulike endelser av et ord, slås av med bruk av anførselsteng (eller krølleparenteser)

Felt-søk

Velges ikke felt for søkeordene søkes det normalt på ord fra artikkelens tittel og sammendrag, i tillegg til emneord som artiklene har fått tildelt. Det er felter som oftest er inkludert i databasens standardfelter. Disse feltene er normalt ordindekserte, slik at hvert enkelt ord er søkbar, søker du f.eks. promot* - vil du også få treff der ordet health står ved siden av  - slik som health promot*

Du kan søke mer avgrenset ved å bestemme felt som ordene skal stå i, for eksempel kun tittelfelt, eller kun emneord,  eller sammendrag, eller forfatter, år feltene.

EBSCHost

Bruk det avansert søket- velg søkefelter for ordene via nedtrekks-menyen

Alternativt sett søkefelt før søkeordene. Husk () om alle ordene i søket skal søkes fra samme søkefelt, eksempel. Det kan søkes slik både i enkelt og avansert søk:

TI (nurs* AND attitude*) - søk på ord i tittel

AB (nurs* AND atititude*) - søk på ord fra sammendraget

Ovid

(nurs* AND atitude*).ti

(nurs* AND attitude).ab

Flere felt

(nurs* AND attitude).ti,ab

Merk

Søkes uten feltkoder søkes det i Avansert søk automatisk på ord fra feltkoden .mp Du vil se at Ovid automatisk legger til feltekoden i søket. MP = multiple places - og er standardfeltet for søket, og vil normalt inkludere ord fra tittel, sammendrag og emneord. Se hver enkelt database for hvilke felter som er inkludert i .mp feltet..mp feltet er ordindekser, dvs. at hvert enkelt ord i er søkbare

PubMed

Bruk avansert søk for å se søkefelter, eller sett feltkodene direkte til søkeordene

nurs*[Title] AND attitude*[Title] - det samme som : nurs*[TI] AND attitude*[TI]

Scoups

I BASIC search velges felt før søkeordene via nedtrekks-menyen

I Avansert søk, sett feltkoden før søkeordene

TITLE(nurs* AND attitude*)

I BASIC søket vil det være forvalgt som standard forvalgt felter, er ord i, tittel,sammendrag og keywords - TITLE-ABS-KEY -   (keywords er et kombinert felt som inkluderer forfatters stikkord, eller ord fra indeksert term, f.eks. et MeSH emneord om posten kommer fra MEDLINE)

Les mer om Scoups felter

WoS

I Enkelt søk vil forslag til felt være ferdig utfylt, Topic (= TS feltet. TS er standard søkefelt, topic, som inkluderer ord fra tittel,sammendrag og keywords. WoS bruker ikke emneord (ord fra et kontrollert vokabular) slik som MEDLINE og CINAHL

 I Avansert søk velger du søkefelter og der finnes også informasjon om feltene. Sett feltkoden før søkeordene, eksempel

TI=(nurs* AND attitude*)

Se Web of Sciene hjelp for mer informasjon om felter

For mer informasjon om databasens felter les databasenes hjelpetekster

Bruke søkehistorikken til å koble søk sammen

I databaser der du kan bruke tidligere søk kan du om mulig søke et og et ord  og koble søkesett sammen, eksempel

 1. adolescen*
 2. youth*
 3. young*
 4. 1 OR 2 OR  3
 5. diabetes
 6. 4 AND 5

Alternativt søk et og et søkekonsept/begrep - flere ord for dette, og deretter koble søkekonseptene sammen

 1. aged OR elder* OR old OR older OR oldest
 2. reposition* OR turn OR turning OR postion*
 3. "pressure ulcer*" OR "pressure injur*" OR "pressure sore*"
 4. 1 AND 2 AND 3

Søketeknikker PDF

 

Se også nettsted Søk & Skriv