Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Helse

Bibliotekets fagside for helsefag

Ulike søkestrategier

Ulike søkestrategier - avhenig av ditt formål med søket

 • Enkelt søk etter noen få artikler om ditt emne
 • "Berry picking"
 • Scanne siteringer og referanselister
 • "Blokk-søk" - systematisk tilnærming til søk  - koble "søkekonsepter"

Film: Overview of search strategies  /Welch Medical Library

Systematisk tilnærming til søk

Trinn i et systematisk søk

 1. Hva er ditt søkespørsmål?  - hva søker du forskning om - hva er ditt informasjonsbehov? Hvor fullstendig - bredt bør du søke? Finne noen relevante, eller flest mulige av de relevante treffene som finnes for ditt søkespørsmål? (Bredt eller smalt søk?).
 2. Hvor søker du? Og hvorfor velger du disse databasene og nettstedene? 
 3. Fra ditt søkespørsmål finner du hovedbegreper som brukes i søket, finn så søkeord for disse. For å finne søkeord må du som oftest gjøre flere test søk. Du finner også søkeord fra kilder du allerede er kjent med, fra ordbøker og oppslagsverk, i tillegg til oppslag i databasens emneord ( Emneordene er standardiserte ord for et begrep (eller fenomen) og hentes fra databasens kontrollerte vokabular, for ekesempel MeSH som brukes i MEDLINE databasen). Noter deg ord underveis i prosessen som brukes i det endelige søket, se neste steg.. Underveis så må du evaluere, gir søkeordene relevante treff - ikke relevante treff. Noter deg relevante kilder som du kommer over underveis i test-søken dine, og som skal være med i ditt endelige søk, (hovedsøket).
 4. Kombiner søkeordene - dvs. utfør hovedsøket i de relevante databasene du har valgt
 5. Evaluer søket: Finner du relevante treff, eller for mange irrelevante, eller for få relevante? Mulig du må vurdere å søke på andre søkeord,  eller kombinere søkeordene på andre måter. Gå tilbake noen steg Kanskje du må starte fra toppen med ditt søkespørsmål
 6. Dokumenter dine valg underveis slik at du kan begrunne din endelige søkestrategi som i noen tilfeller må dokumenteres. Du kan både lagre søk og treff underveis via logge på databasen. I tillegg kan du skrive ut den endelige søkestrategien

Følg eventuelt opp med supplerende usystematiske søkestrategier:

 1. Similar articles - basert på ord (tittel, sammendrag, emneord) fra allerede funnet artikkel
 2. Cited reference - finn nyere studier som siterer aktuell kilde
 3. Reference check - finn studier som denne artikkelen har brukt

 

Les mer om systematiske søk på nettstedet Søk & Skriv

Aromataris, E., & Riitano, D. (2014). Constructing a search strategy and searching for evidence. A guide to the literature search for a systematic review. Amerian Journal of Nursing, 114(5), 49-56. https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000446779.99522.f6 

"Building block search strategy" (Blokksøk) - Kombiner søkeord

Fra søkespørsmålet  finner man de sentrale begrepene (søkekonsepter) man vil søke på. Som hjelp til å lage spørsmål og finne hovedbegrepene brukes gjerne et rammeverk som PI(C)O/PICo - eller det tre delte spørsmål

1.Hvert av begrepene (søkekonsepter)  du har valgt å bruke i søkestrategien er representert ved en blokk av søkeord (enkeltord og/eller fraser). 
2.En søkeblokk er alle mulige synonymer (enkeltord og/eller fraser) for et begrep/søkekonsept. Ordene som brukes kan være hentet fra databasens  kontrollerte vokabular (emneord, som f.eks. MeSH som brukes i MEDLINE databasen) og/eller fritekst (ord fra tittel og/eller sammendrag). Les om emneord og tekstord her
3.De enkelte søketermene/ordene i samme blokk kombineres med OR for treff på enten det ene eller andre ordet.
4.Man søker gjerne en og en blokk for seg  
5.Søkeblokkene kombineres med AND til et sluttresultat slik at minst et av søketermene fra hver søkeblokk er inkludert i sluttsummen
6. Bruk gjerne søkehistorikken som dannes for hvert søk i databasen til å koble søkesett sammen
 
 
Figur: Kombiner søkeblokkene
 

 

 

Søketeknikker for å koble søkeord sammen

 • OR mellom søkeord for treff på synonyme, relaterte begreper
 • AND mellom søkeord for treff på begge søkeordene
 • Nærhetsoperatorer  (Proximity/adjacency) - mellom søkeordene gir treff på begge søkeordene, men kun dersom de står i en viss nærhet til hverandre
 • Frasesøk - anføselstegn før og etter to eller flere ord gir treff dersom ordene forekommer slik ved siden av hverandre
 • NOT mellom søkeordene for treff på det ene søkeordet men ikke det andre
 • Brukes flere operatorer i sammem søkestreng, husk () mellom ord som skal kobles sammen med OR
 • Bruk ellers søketeknikker for å avgrense søk til visse felt, feks søkeord i tittelen. Trunkering for søk på stammen av et ord for treff på alel mulige endelser av ordet

Brede - eller smale søk? Fullstendighet eller presisisjon? Litteratursøkets omfang

To begreper som er relevante når man evaluerer sitt søk er fullstendighet og presisjon

 • Precision / Presisjon = Andelen relevante treff funnet i forhold til det totale antallet treff som ble funnet
 • Recall / Fullstendighet = Andelen av de relevante treffene som er funnet i forhold til  det totalt antall relevante treff som finnes i databasen

Dersom ditt mål er å finne "alle" (flest mulige) relevante treff må du søke bredt for å øke fullstendighet. Ofte må vi gjøre en avveining mellom å søke bredt og smalt for ikke å få for mange irrelevante treff, slik at presisjonen blir lav,  men samtidig ikke gå glipp av  for mange relevante treff, slik at fullstendigheten blir lav. Høy fullstendighet gir ofte lavere preisjon og omvendt, høy presisjon, gir ofte lavere fullstendighet

Bredt søk

Dersom du bruker flere alternative søkeord - synonymer og eller relaterte ord - for hver søkeblokk, desto bredere blir ditt søk, om du  i tillegg søker på ord fra både tittel, sammendrag og emneord vil du også søke bredere. Bruk av færre AND kombinasjoner vil du bidra til å gjøre søke bredere. Et bredt søk vil gi treff på både på flere relevante og irrelevante treff enn et smalt søk.

Smalt søk

I et smalt søk bruker du færre søkeord for hver søkeblokk, dvs. du inkluderer færre synonymer, og i tillegg kan du avgrense felt du ønsker at ordene skal forekomme i. Et smalt søk vil også kunne bruke flere AND kombinasjoner. Et smalt søk vil også gi treff på irrelevante, men vil gi færre irrelevante treff, men også færre relevante treff. 

Får du få treff 

 • Kontroller stavefeil?
 • Har du brukt OR og AND riktig?
 • Har du brukt for mange AND kombinasjoner - kanskje du skal ta vekk noen av disse
 • Forsøk andre - flere søkeord, synonymyer, relaterte begreper, mulig inkludere underemner, og eller overordnede emneord
 • Har du avgrenset søk til spesifikke felt? -
 • Har du brukt valg fra limit som bør oppheves

For mange treff

 • Vurder om du virkelig har fått for mange, mulig ditt søkespørsmål er for bredt. Forsøk om mulig å avgrense dette
 • Sjekk om du har brukt OR og AND riktig
 • Mulig du skal legge til flere AND kombinasjoner
 • Avgrense søk til spesifikke felt
 • Bruke nærhet mellom søkeord, alternativt frasesøk (sett anførselstegn før og etter ordene som skal søkes ved siden av hverandre)
 • Har du brukt for brede emneord, kanskje finnes det ikke emneord for akkurat ditt søk, eller mulig emneordene er for brede - de gir mange irrelevante treff
 • Vurder om du skal begrense på studiedesign - hva slags type spørsmål har du, dreier det seg om effekter, årsaker, prevalens, opplevelser - benytt søkeord  - legg til en ny søkeblokk AND med søkeord for det studiedesign som best besvarer ditt spørsmål - alternativt bruk innebygde filtre i databasen, limit - valg fra clinical queries

Les mer 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU (2018). Vår metod. Kap. 4 Litteratursökning, s. 32

Eksempel søk på begrepet ungdom

 • Bredt søk
  • adolescen* OR young OR youth OR teen OR teens OR teenager*
  • Søker uten feltavgrensninger, vil også gi treff på søk nedenfor!
 • Smalt søk
  • MH Adolescent
  • TI (adolescen* OR young OR youth)

MH = feltkode for søk på emneord (EBSCOhost søkegrensesnitt)

TI = feltkdoe for søk på ord fra tittel (EBSCOhost søkegrensesnitt)