Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Folkehelse

Universitetsbiblioteket i Agder (2024). Bibliotekets fagside. Ressurser for ditt emne. Databaser og søkhjelp. Tips litteratur

Frisklivssentraler

Eksempler på titler ...

Artikler

  • Samdal, G. B., Meland, E., Eide, G. E., Berntsen, S., Abildsnes, E., Stea, T. H., & Mildestvedt, T. (2018). Participants at Norwegian Healthy Life Centres: Who are they, why do they attend and how are they motivated? A cross-sectional study. Scandinavian Journal Of Public Health, 46(7), 774–781. https://doi.org/10.1177/1403494818756081

Rapporter

Kallings, L (2010). Fysisk aktivitet på recept i Norden -erfarenheter och rekommendationer. Nordisk nettverk for fysisk aktivtet, mat og sunnhet.https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:734094/FULLTEXT01.pdf

Masteroppgave

Hauge, H.C.U (2014).Faktorer som bidrar til fortsatt fysisk aktivitet etter deltagelse i Frisklivssentral En kvalitativ studie Masteroppgave. http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:756949/FULLTEXT01.pdf

Se også litteraturtips Fysisk aktivitet