Skip to main content

Folkehelse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne

Velkommen

Velkommen til bibliotekets fagside for folkehelse

På disse sidene finner du tips til relevant litteratur for ditt fagområde

Dersom du befinner deg utenfor kampus må du koble deg til UiA

ORIA - søk etter bøker og artikler

I ORIA  uia.oria.no finner du:

 1. dokumenter registrert i bibliotekkatalogen (bøker, tidsskrifter, noter, CD’er, DVD’er),
 2. i tillegg til artikler og lyd fra de fleste av våre elektroniske tidsskriftarkiv, databaser og musikkarkiv (JSTOR, Sage, Svemed+, Norske tidsskriftartikler, Idunn.no, Scopus, Web of Science, etc.)
 3. supplert med en mengde elektronisk materiale fra åpne forskningsarkiv (AURA, NORA etc.), som masteroppgaver, avhandlinger – og artikler med åpen tilgang («Open access» dokumenter)

Dersom du ikke befinner deg på universitetsområdet anbefales at du kobler til UiA nettet via programmet Cisco VPN Anyconnect for tilgang til elektroniske kilder

 • I fanen «Mitt bibliotek» søker du kun bibliotekkatalogen til i UiA (bøker, tidsskrifter, CD’er, DVD’er m.m.), i tillegg til artikler, film og lyd tilgjengelig elektronisk tilgjengelig for UiA.
 • I fanen «Alle bibliotek» søker du i alle universitet- og høgskolebibliotek (Norge) kataloger, i tillegg til artikler, film og lyd tilgjengelig elektronisk for UiA
 • For treff på artikler som ikke UiA har tilgang til elektronisk, hak av for Inkluder artikler som biblioteket ikke har elektronisk tilgang til (høyre i søkeskjermen)
 • Det anbefales at du logger på før du starter søk. Husk å logge av om du bruker en offentlig maskin! Du vil da kunne merke treff og lagre søk – i tillegg til å bestille dokumenter og fornye dine lån

Via ORIA bestiller du også lån og kopier og du kan fornye dine lån selv. Logg på ORIA med samme brukernavn og passord som CANVAS

Tips til søk i ORIA

Start med å logge på CISCO VPN Anyconnect. Logg deretter på ORIA!

 1. Søker du etter en kjent kilde? Søk på ord fra dokumentets tittel – alternativt også ord fra ord fra forfatter eller redaktørs etternavn
 2. Søker du etter bøker og artikler om et emne? Start med ditt emne/din problemformulering, eller søkespørsmål - Hvilke sentrale begreper, eller nøkkelord finnes det i denne? Begrepene, eller nøkkelordene er utgangspunkt for ditt søk: Finn mulige søkeord for disse. Det kan finnes flere søkeord for et begrep; vurder synonymer? Vurder norske og engelske søkeord, alternativt også flere språk.  Vurder relaterte termer som synonyme ord.
 3. Bruk trunkering etter søkeord for treff på ulike endelser av et ord. Trunkeringstegnet i ORIA er en * Søk på læreplan* gir treff på alle ord som starter med læreplan; læreplan, læreplaner, læreplanverk, læreplanverket etc.
 4. Koble søkeordene sammen
  1. ​Boolske operatorer
   • OR mellom søkeord betyr treff på enten det ene eller andre ordet, idrett OR sport
   • AND mellom søkeord betyr treff som inneholder begge søketermene, læreplan* AND kroppsøving*  
   • Merk at AND er "default" verdi - skriver du inn to søkeord, læreplan* kroppsøving* vil søket utføres som læreplan* AND kroppsøving*
   • NB! Bruker du både OR og AND i søket, sett parentes rundt ord som skal kobles sammen med OR, eksempel (barn OR child OR children) AND (fotball* OR soccer) - dvs. minst et av ordene fra hver parentes må forekomme
  2. Fraser "... ... " Ord som settes i anførselstegn, søkes som fraser, dvs. må stå slik ved siden av hverandre for treff, eksempel "health promotion" 
 5.  Begrense din treffmengde i etterkant av søket, se fasetter til høyre i trefflisten
 6. Merk aktuelle treff
 7. lagre søk du gjør underveis slik at du enkelt kan finne tilbake til disse, og dokumentere hvordan du har søkt om du har behov for dette
 8. Merk – for søk spesifikt etter forskningsartikler innen et fagfelt bruk de faglige spesialiserte databasene som MEDLINE (via EBSCOhost, PubMed eller Ovid), CINAHL, SPORTDiscus og de tverrfaglige Scopus, Web of Science, og Academic Search Complete. Se databaser A-Å

Ofte brukte databaser - finn forskning

Søketips: Finn forskningsartikler

Databaseverten EBSCOhost tilbyr flere spesialiserte faglige databaser - som alle kan søkes via samme søkegrensesnitt. UiA har blant annet tilgang til følgende databaser

 • MEDLINE (medisin, helse, folkehelse, sykepleie, ernæring, sport, idrett)
 • ERIC (pedagogikk og undervisning)
 • SPORTDiscus (sport, idrett)
 • SocINDEX (sosiologi)
 • Academic Search Complete (tverrfaglig dekning)
Gå til EBSCOhost og velg databaser

Tips til søk - søketeknikker

 1. Hva søker du litteratur om? Ta utgangspunkt i ditt spørsmål, (eller problemstilling)- og finn de mest sentrale nøkkelord (begreper) fra dette
 2. Hvilke søkeord kan benyttes for disse? Du må bruke engelske søkeord, og mulig du bør inkludere eventuelle synonyme ord, mulig også over- eller underordnede begreper. Bruker databasen spesfikke emneord er det lurt å sjekke disse. MEDLINE bruker emneordene som kalles for MeSH - disse finner du oversatt til norsk på mesh.uia.no. Engelske søkeord kan du også finne via ordentt.no og via litteratur du allerede kjenner, fra bøker, artikler og oppslagsverk om din problemstilling.
 3. Søkeordene kan trunkeres- for søk på alle endelser av et ord. Du setter en * for å indikere at du ønsker treff på alle endelser av ordet, eksempel child* vil også gi treff på children.
 4. Koble søkeordene sammen 
  1. Boolske logiske operatorer: AND - OR - NOT
   • AND- begge søkeord må forekomme; school* AND fruit*
   • OR - det ene eller andre søkeordet må forekomme; fruit* OR vegetable*
   • NOT - det ene søkeordet må forekomme, men ikke det andre. OBS brukes med varsomhet!
   • OBS, om du benytter flere operatorer i samme søkestreng, sett () rundt søkeord som skal kobles sammen via OR, eksempel: (child* OR adolescen*) AND (fruit* OR vegetable*) 
  2. Nærhetsoperatorer: W# eller N# - er en mer avgrensende funksjon av AND. Begge søkeord må forekomme, men må stå i en viss nærhet til hverandre, der # angir antall ord som tillates mellom de to søkeordene. W betyr at ordene må stå i denne rekkefølge, N betyr at ordene kan stå i en hvilken som helst rekkefølge. Eksempel school* N3 based 
  3. Fraser: "...  ..." Er mer avgrensende, da ordene må stå slik ved siden av hverandre for treff, eksempel "health promotion"
 5. Dersom du ikke angir feltkoder  søkes normalt etter ordene fra opplysninger om artikkelens tittel og sammendrag, i tillegg til emneord (emneord er ord fra databasens kontrollerte vokabular som er gitt av de som registrerer artikkelen i databasen). Dersom du setter inn feltkode for tittel - vil du få færre treff, da ordene du søker må stå i tittelen. Eksempel TI (school* AND fruit*)
 6. Avgrens treff - se valg i Limit til venstre i trefflisten. Du kan feks avgrense til artikler publisert i  fagfellevurderte tidsskrift (peer reveiw) i alle baser bortsett fra MEDLINE (her er alle artiklene publisert i fagfellevurderte tidsskrift), språk, utgivelsesår mm.
 7. Evaluer søket ditt. Vurder antall treff og relevansen - finner du aktuelle, for mange  - for få treff. Vurder om du må starte på nytt - må du begrense søkespørsmålet, legge til flere AND kombinasjoner (færre treff) - legge til flere OR kombinasjoner (flere treff)
 8. Tilganger til artiklene. Dersom det ikke finnes en lenke til fulltekst, eller PDF av artikkelen gis direkte i databasen. Bruk knappen BIBSYS X for å sjekke oppslag i ORIA. Dersom du heller ikke der finner tilgang, kan du bestille kopi av artikkelen. Mer informasjon
 9. Logg på EBSCOhost  for å lagre søkehistorikken, og artikler slik at du enkelt finner tilbake senere. Se brukerstøtte
 10. Send/Eksporter treff av aktuelle artikler til ditt EndNote bibliotek. Se brukerstøtte

Eksempel på søk i databaser via EBSCOhost

Bla i filmen

 • 5:46 - Om Søketeknikker - koble søkeord
 • 16:02 - Gjennomføring av søket

MERK

I MEDLINE vil det være andre muligheter for å begrense treffmengden via valg i LIMIT. Du vil ikke finne valget Peer Reveiw, da MEDLINE kun indekserer (registrerer) artikler publisert i fagfellevurderte tidsskrifter

Mer søkehjelp

Finn forskning: MEDLINE kan også søkes via PubMed - se tutorial

MEDLINE databasen kan også søkes via PubMed - se eventuell tutorial

Oppsalgsverk og håndbøker. Gode startsteder for søk!

Oppslagsverk "inneholder spesialisert informasjon og har bibliografier (lister over bøker, artikler og andre kilder), hvor du kan finne mer stoff om emnet. Bakgrunnsinformasjon kan hjelpe deg å forstå hvordan et fagområde er delt inn, og det blir lettere å avgrense emnet ditt." sitat VIKO

Kunnskaspbasert helsefaglige oppslagsverk gir deg en rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander