Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Folkehelse

Universitetsbiblioteket i Agder (2024). Bibliotekets fagside. Ressurser for ditt emne. Databaser og søkhjelp. Tips litteratur

"Building block search strategy" (Blokksøk) - Søk med søkekonsepter (søke-elementer). Kombiner søkeord

"Et systematisk litteratursøk er et søk som er som er planmessig, begrunnet, dokumentert og etterprøvbart" (Haraldstad & Christophersen, 2004, s.117). 

En søkestrategi er "en eksplisitt sammenstilling av termer brukt for å finne relevant litteratur i oppgitte kilder og definerte tidsrom" Termliste for forskningsoppsummeringer" FHI

Fra søkespørsmålet  finner man de sentrale begrepene (søke-konsepter, søke-elementer).

Velg søke-elementer (konsepter) som er best egnet til å fange opp litteraturen som kan svare på dine forskningssprørsmål. 

Et rammeverk som PICO og tilsvarende (PIO, PEO, PO, PICo) kan være til hjelp, men er ikke en forutsetning for å gjennomføre et godt søk.

 

 1. Hvert av begrepene (konsepter, elementer)  du har valgt å bruke i søkestrategien er representert ved en blokk av søkeord (enkeltord og/eller fraser). 
 2. En søkeblokk er alle mulige synonymer (enkeltord og/eller fraser) for et begrep (konsept, element) som skal brukes i søket. Ordene som brukes (søkeord)  kan være hentet fra teksten (fritekst, tekstord), ord fra forfatter f.eks. ord i tittel og sammendrag, i tillegg til emneord (ord fra databasens  kontrollerte vokabular, emneord som f..eks. MeSH som brukes i MEDLINE databasen, eller CINAHL Subject headings som brukes i CINAHL). Du foretar gjerne flere ulike søk (innledende, orienterende test-søk) for å finne søkeord til de søkeelementer du bruker i søket.  Les om emneord og tekstord i kurset Kunnskapsbasert praksis (Helsebiblioteket). Sjekk også ut norsk oversettelse av MeSH - gå til mesh.uia.no
 3. De enkelte søketermene, ordene i samme blokk kombineres med OR for treff på enten det ene eller andre ordet, for treff på synonyme/relaterte ord for et begrep (konspet, element). Les om søketeknikker på bibliotekets fagside for helse, se også søkteknikker for søk i baser via EBSCOhost (CINAHL; MEDLINE mfl). Tilsvarende søketeknikker brukes også i andre databaser som Scopus.
 4. Man søker gjerne en og en blokk for seg. 
 5. Søkeblokkene kombineres med AND til et sluttresultat slik at minst et av søketermene fra hver søkeblokk er inkludert i sluttsummen
 6. Bruk gjerne søkehistorikken som dannes for hvert søk i databasen til å koble søkesett sammen. 

Figur: Kombiner søkeblokkene
 

 

"When beginning the search for evidence, you should conduct a few small searches as a test of various search terms and combinations of terms" Aromataris, E. & Riitano, D. (2014)
 

Søketeknikker for å koble søkeord sammen

Trunkering Trunkering for søk på stammen av et ord for treff på alle mulige endelser av ordet. Sett * etter søkeord

nurs*

child*

OR mellom søkeord for treff på synonyme, relaterte begreper personnel* OR staff OR carer OR professional*
AND mellom søkeord for treff på begge søkeordene nurs* AND patient*
Nærhet

 mellom søkeordene gir treff på begge søkeordene, men kun dersom de står nært hverandre. (engelsk: Proximity - Adjacency). # erstatter et tall som angir hvor nært de skal stå, 5 angir at det kan stå inntil 5 ord mellom de to, N i EBSCOhost angir at ordene kan forekomme uavhengig av rekkefølge

Kode for nærhet varierer fra base til base. Se hjelpetekst i basen. Se også bibliotekets databaseguider

nurs* N5 attitude*

patient* N5 (attitude* OR experience* OR perspective* OR satisfaction*)

old* N3 (adult* OR people* OR person*)

Frasesøk  anførselstegn før og etter to eller flere ord, gir treff dersom ordene forekommer slik, nøyaktig ved siden av hverandre:

"social media"

NOT mellom søkeordene for treff på det ene søkeordet men ikke det andre adult* NOT child*
Feltkoder for å avgrense søk til visse felt, f.eks. søkeord i tittelen. Ulike feltkoder for ulike databaser. Dersom du søker med flere ord, som kobles med OR og minst et av de må finnes i artikkelens tittel sett ordene i ()

TI review*

TI (review* OR meta-analy*)

TI (exerice OR "physical activ*")

  Brukes flere operatorer i samme søkestreng, husk () mellom ord som skal kobles sammen med OR

nurs* N5 (attitude* OR experience* OR perception* OR perspectiv*)

(adolescen* OR youth*) AND ("social media" OR tiktok) AND (impact* OR associat*)

 

Les gjerne mer:

Lage søkestrategi (Kunnskapsbasert praksis)- Helsebiblioteket

Systematisk litteraturöversikt som examensarbete  - en guide fra Karolinska Instituts Bibliotek (Sverige)

Søk og Skriv- Systematisk søk


Møller, A. F. (2019). Systematisk litteraturstudie, SLS: - metodeanvisning til brug på professionsbachelorstudier. Sundhedsprofessionelle Studier, 3(4). Hentet fra https://tidsskrift.dk/Sundhedsprofessionnelle_studier/article/view/117528


Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU  Vår metod. Se Kap. 3 om  Litteratursökning


 

 Nortvedt, M. W., Graverholt, B., Jamtvedt, G., Gundersen, M. W. & Nortvedt, M. W. (2021). Jobb kunnskapsbasert! : en arbeidsbok (3. utg.). Cappelen Damm akademisk.  Kapittel 3. Oppslag i ORIA


Aromataris, E., & Riitano, D. (2014). Constructing a search strategy and searching for evidence. A guide to the literature search for a systematic review. Amerian Journal of Nursing, 114(5), 49-56. https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000446779.99522.f6 

Oppfølgende og supplerende søkestrategier:

Referanselister, siteringssøk, lignende artikler

Sjekk referanselister i relevante kilder (Eldre artikler) (Scopus databasen viser også referanselisten til et treff)

Sjekk artikler som siterer relevante kilder (Nyere artikler) - se feks Times cited i EBSCOhost baser, Cited by i Google Scholar, Scopus, eller PuMed

Sjekk similar/lignende artikler til relevante kilder (fra søk i en database vises ofte til similar, eller beslektede artikler) 

 

Eksempel på søking via baser EBSCOhost

1. Fokuser ditt søkespørsmål (Rammeverk for fokuserte spørsmål (PICO))

PICO (eller tilsvarende) rammeverk hjelper deg med å 

 1. Fokusere ditt spørsmål
 2. Bestemme dine inklusjons- og eksklusjonskriterier
 3. Strukturere ditt søk i databasene(e)

Fyll ut begrepene - still deretter spørsmålet

 1. Population, problem, eller Hvem?
 2. I eller E: Intervention, eller Eksposisjon eller risikofaktor, innvirkning, influere, fenomen av interesse,  eller Hva?
 3. (Comparison - sammenligende tiltak, eller Context?)
 4. Outcome, utfall, resultat, - eller erfaringer?
 5. Time
 6. Studiedesign, eller type studie

Merk det er ikke alle spørsmål som vil ha alle deler

Videre:

Finn søkeord for de begrepene du velger ut til selve søket - merk at det ikke nødvendigvis er slik at alle delene i PICO''en skal inngå i selve søket - for ikke å avgrense for mye søkes gjerne ikke med flere enn 3 (alternativt 2) deler

Merk

Det er ikke alltid spørsmålet lar seg oversette til PICO formatet, se ellers tilsvarende format som PIO, PEO, PICo - eller bruk spørreord som hvem, hva og hvorfor. PICO, eller hva, hvem og hvoorfor,  handler om å tydeliggjøre søkespørsmålet ved å inndele det i ulike elementer (hovedbegreper / søkekonsepter) - du kan alternativt sette opp en tabell over søkekonsepter (de viktigste søkebegrepene) - uten bruk av noen overskrifter

For kvaliative studier, spørsmål om erfaringer -  brukes ofte rammeverket PICo

 1. Population/problem
 2. phenomen of Interest
 3. Context

JBI Manual

Se også for Scoping reviews

 • P - popoulation
 • C- concept
 • C - context

Peters MDJ, Godfrey C, McInerney P, Munn Z, Tricco AC, Khalil, H. Chapter 11: Scoping Reviews (2020 version). In: Aromataris E, Munn Z (Editors). JBI Manual for Evidence Synthesis, JBI, 2020, section, 11.2.2. https://wiki.jbi.global/display/MANUAL/11.2.2+Developing+the+title+and+question

 1. P - Population, problem
 2. E - Exposition, eller risikofaktor
 3. O - Outcome
 4. S - studiedesign, studietyper

Eksempel

P: barn - småbarn, spedbarn

E: tidspunkt for introduksjon av gluten i kostholdet

O: risiko for utvikling avcøliaki senere i barndom, ungdom

S: sammheng, assosiasjoner

P - popoulation

C- concept

C - context

 

Peters MDJ, Godfrey C, McInerney P, Munn Z, Tricco AC, Khalil, H. Chapter 11: Scoping Reviews (2020 version). In: Aromataris E, Munn Z (Editors). JBI Manual for Evidence Synthesis, JBI, 2020, section, 11.2.2. https://wiki.jbi.global/display/MANUAL/11.2.2+Developing+the+title+and+question

 1. S - Setting:
 2. P - Perspective:
 3. I - Intervention:
 4. C - Comparison:
 5. E - Evaluation;

Side 28 pg 29 SBUs metodbok, kap 4 . Litteratursökning