Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekets fagside for idrett

Rammeverk for fokuserte spørsmål: PICO(S)- PIO(S)-PEO(S)-PICo(S)-PO-PS og flere…

"Et eksplisitt og fokusert spørsmål er avgjørende hvis du skal lykkes med et litteratursøk" Nortdvedt et al, 2021. Jobb kunnskapsbasert, s. 37.

Du kan bruke PICO eller tilsvarende rammeverk (PICo, PIO, PO...) til å strukturere søke-spørsmålet ditt. Rammeverket bidrar også til å strukturere søket i databasene,. Har du flere spørsmål du søker svar på? Da bruker du flere PICO'er. Merk ellers at bruk av rammeverket IKKE er en forutsetning for å gjøre et godt søk, men KAN være til hjelp. Se ellers merknader nedenfor. 

Se også om ulike type spørsmål, bakgrunn, og forgrunnsspørsmål,  og om verktøy for inndelingen av forgrunnspørsmålene i såkalte kjernespørsmål. De fleste fokuserte kliniske spørsmålene kan inndeles, eller kategoriseres i seks ulike typer spørsmål: Spørsmål om forekomst, om årsaker eller sammenhenger, spørsmål om diganose, diagnostisering, spørsmål om effekter av tiltak (behandling, forebygging eller rehabilitering), spørsmål om prognose, og spørsmål om fenomener, opplevelser, erfaringer eller holdninger. Bakgrunnspørsmålene besvares typisk via lærebøker eller i oppslagsverk (Nortvedt et al 2021. Jobb Kunnskapsbasert s. 32-34). Les mer om kjernespørsmål på nettstedet Kunnskapsbasertpraksis.no (Helsebiblioteket)

PICO, PICo, PIO,PEO, PO, PS (eller tilsvarende) rammeverk hjelper deg med å 

 1. Fokusere ditt kliniske kjernespørsmål, tydeliggjøre hva spørsmålet du søker forskningslitteratur handler om (Focusing the search question)
 2. Bestemme dine inklusjons- og eksklusjonskriterier (Decide the inclusion and exclusion criteria)
 3. Strukturere ditt søk i databasene(e) (Structuring the search in the database). Se eventuelt filmen under

Se ulike rammeverk PICO, PIO, PICo, PO eller PS, PEO etc for ulike type spørsmål, velg faner for å se nærmere  - se ellers merknader nedenfor

Les gjerne

Møller, A. F. (2019). Systematisk litteraturstudie, SLS: - metodeanvisning til brug på professionsbachelorstudier. Sundhedsprofessionelle Studier, 3(4). Hentet fra https://tidsskrift.dk/Sundhedsprofessionnelle_studier/article/view/117528

Se  også artikkel fra Sykepleien.no 

Gjevjon, E. R. (2019). Tema, problemstilling, hensikt, forskningsspørsmål, hypotese og mål – hva er hva? Sykepleien Forskning, (79024), e-79024. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2019.79024

Les mer: PICO/PICo Helsebiblioteket

P Population - or problem. (Age, sex, diagnosis). P'en kan være en pasientgruppe, eller  pårørende, eller  helsepersonell ... Hvem gir data til undersøkelsen?
P'en kan også være mer generelt et problem
I Intervention (tiltak), eller Exposition or risk factor  (risikofaktorer - påvirkningsfaktorer), eller Issue/ phenomena of Interest (fenomen av interesse) / Instrument (kartleggingsvertkøy)
C Comparison, or Context (sammenlignende tiltak, or kontekst, eller setting)
O Outcomes, results - eller opplevelser (experiences)- eller evaluation (evaluation) - eller måleegenskaper (measurement properties)
T Time - type of studies - tidsfaktorer - eller type studier, (se også S under)
S Study design - studiedesign, forskningsmetode

Merk det er ikke alle spørsmål som har alle begrepene! Det er heller ikke slik at du nødvendigvis skal søke på alle delene i selve søket- et bredt søk vil kanskje bare søke på to (tre) av delene

Eksempel på PICO, der I'en er en intervensjon

 1. Populasjon:  nyfødte som utsettes for blodprøvetaking
 2. Intervensjon: sucrose
 3. Comparison: annet tiltak (kan være sukkervann, brystmelk, eller annet)
 4. Outcome: smerter

Spørsmål"Er  sucrose som smertestillende for nyfødte babyer som gjennomgår smertefulle prosedyrer som f.eks. blodprøvetaking, effektivt?"

Videre: finn søkeord for deler av PICO’en  ( søkekonsepter) som benyttes i søkestrategien og koble ordene sammen, se søketeknikker. Merk at ikke alle deler av din PICO ikke nødvendigvis bør tas med i selve søket. Merk at en del av PICO'en kan bestå av et eller to eller flere søkebegreper (søkekonsepter). For eksempel kan en Populasjon være: eldre med diabetes 1; her vil både eldre og diabetes1 være to søkebegreper, og det søkes med både ord for eldre og diabetes 1. Tilsvarende kan Fenomen av Interesse være, erfaringer med tvangsbruk, der man søker med ord for erfaringer og ord for tvangsbruk.

Eksempel på PICO, der I = interesse/eller issue, ikke et tiltak/intervensjon (Se eventuelt PICo, eller PIO, PEO eller PO)

 1. Population: nurses
 2. Issue/Interest: relatives witnessing resuscitation
 3. Contex: emercency room
 4. Outcomes: views or attitudes, or experiences

Question: What are nurses (P) views or attitudes (O) towards relatives witnessing resuscitation (I) in emergency rooms (Co)

s. 33, Aveyard, 2019. Doing a literature review in health and social care. Open University Press

Merk

Det er ikke alltid spørsmålet lar seg oversette til PICO formatet eller tilsvarende format som PIO, PEO, PICo. Det handler om å tydeliggjøre søke-spørsmålet ved å inndele det i ulike elementer (hovedbegreper / søkekonsepter).

 • Du kan eventuelt bruke spørreord som Hvem? Hva? og Hvorfor?
 • Du kan alternativt sette opp en tabell over søkekonsepter (de viktigste søkebegrepene, eller stikkordene fra ditt søkespørsmål) - uten bruk av noen overskrifter. Det gjelder typisk om du ikke har et tydelig og avgrenset spørsmål du søker forskningslitteratur om, men heller søker litteratur om et problemfelt/emne eller tema
 • Merk også at om du søker på flere ulike spørsmål bruker du tilsvarende flere PICO' er for disse

Se også

Bramer, W. (2018). "Elements in a search strategy do not necessarily follow the patient, intervention, comparison, outcome (PICO) structure or any other related structure. Using the PICO or another similar framework as guidance can be helpful to consider, especially in the inclusion and exclusion review stage of the SR, but this is not necessary for good search strategy development " Link

Filmen nedenfor går gjennom følgende:

Ulike typer PICO  - PIO- PICo rammeverk - og om strukturering av søk i databasen

Tips til hvordan finne søkeord (tid ca 10.47 - informasjon om emneord (MeSH, Medical Subject headings og CINAHL subject headings), 13.10)

I Filmen vises det til tidligere filmer ad søketeknikker

Mer om å lage søkestrategi i kurset KunnskapsbasertPrasksis (Helsebiblioteket)

Se også artikkelen

Møller, A. F. (2019). Systematisk litteraturstudie, SLS: - metodeanvisning til brug på professionsbachelorstudier. Sundhedsprofessionelle Studier, 3(4). Hentet fra https://tidsskrift.dk/Sundhedsprofessionnelle_studier/article/view/117528

Test deg selv, hvem er P'en

 1. P - Population, problem: 
 2. E - Exposition / Issue / Interest / instrument
 3. O - Outcome:
 4. (S - studiedesign)

Eksempel (Bjørndal, et al, 2021, s. 36)

 1. P: sykepleiere
 2. E: lite kontroll over turnus/vs kontroll over turnus
 3. O: jobbtrivsel, gjennomtrekk
 4. (S - studiedesign)

Kilde: Bjørndal et al (2021). Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag (4. utg.). Gyldendal

 

Eksempel

 1. P: ungdom
 2. E: "sosiale medier"
 3. O:mental helse, psykososial helse, velvære, depresjon, eller angst
 4. S: studiedesign

Keles, B., McCrae, N. & Grealish, A. (2020). A systematic review: the influence of social media on depression, anxiety and psychological distress in adolescents. International Journal of Adolescence and Youth, 25(1), 79-93. https://doi.org/10.1080/02673843.2019.1590851

Se gjerne eksempel på strukturert søk via baser i EBSCOhost: 

 

Kan også brukes i forbindelse med spørsmål om erfaringer, holdninger (dvs kvalitative spørsmål) - Eksempel

 1. P: ungdom
 2. E: "sosial medier"
 3. O: ungdoms opplevelser av velvære, psykisk helse, vennskap, knyttet til bruk av sosiale medier
 4. S: studiedesign: kvalitative

Eksempel på artikler:

Keles, B., Grealish, A. & Leamy, M. (2024). The beauty and the beast of social media: an interpretative phenomenological analysis of the impact of adolescents' social media experiences on their mental health during the Covid-19 pandemic. Current Psychology, 43(1), 96-112. https://doi.org/10.1007/s12144-023-04271-3 

Sjolie, H., Olsen, C. F. & Hempel, M. F. Attachments or Affiliations? The Impact of Social Media on the Quality of Peer Relationships—A Qualitative Study Among Norwegian High School Students. Youth & Society.  https://doi.org/10.1177/0044118x231171180 
Hjetland, G. J., Schønning, V., Hella, R. T., Veseth, M. & Skogen, J. C. (2021). How do Norwegian adolescents experience the role of social media in relation to mental health and well-being: a qualitative study. BMC Psychology, 9(1), 78. https://doi.org/10.1186/s40359-021-00582-x 


 

og flere

 1. Population: Older people
 2. Exposition: Cancer
 3. Outcome: Patients views, experiences etc.
 4. (Study design: Qualitative studies)

Eksempel hentet fra: Bettany-Saltikov, J., & McSherry, R. (2016). How to do a systematic literature review in nursing : A step-by-step guide (2nd ed.). London: Open University Press. S. 24.  Se eventuelt PICo eller PO
 

 

Søk gjerne med å legge til en søkeblokk med ord for kvalitative studier

Eksempel på søkeord ...

qualitative OR phenomenolog*  OR interview* OR experienc* OR themes OR thematic OR Ethnographic* OR Ethnological* OR "Grounded Theor*" OR Ethnonursing*  OR  Audiorecording* OR hermeneutic* OR "focus group*" OR "content analys*"

Legg merke til at også experience* er lagt til- da mange studier som omhandler erfaringer benytter kvalitative innsamlingsmetoder og analyser. 

(Flere ord kan være: perspectiv* OR attitude* OR satisfac* OR view* OR opinion* OR belie*)

flere eksempler- Screening - instrument

 

 1. Populasjon: akutt innlagte pasienter over 65 år
 2. Intervensjon, instrument: CAM-screening
 3. Utfall: diagnostisering av delirium

Eksempel


Rekvad, L. E., Østervang, C., Lassen, A. & Hansen, C. M. Tidlig opsporing af delirium hos akut indlagte ældre. Nordisk sygeplejeforskning, 11(4), 262-276. https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2021-04-02 

For kvaliative studier, spørsmål om erfaringer -  brukes ofte rammeverket PICo - alternativt PEO, eller PO, eller kun P

Eksempel

 1. Population (nurses)
 2. phenomen of Interest (views or, attituteds towards, or experiences on, relatives witnessing resuscitation)
 3. Context (emergency room)
 4. (Study design; Qualitative)

Eksempel til som ellers også er vist i PEO:

 1. Populasjon: Ungdoms
 2. Fenomen av interesse: deres erfaringer med bruk av sosial medier og påvirkning vennskap, psykososial helse
 3. Kontekst: Norge
 4. Studiedesign: kvalitative

 

Merk at PICO kan eventuelt brukes, der I er interesse og C er context, O er feks opplevelse (erfaringer): 

 1. Population: nurses
 2. Issue/Interest: relatives witnessing resuscitation
 3. Contex: emercency room
 4. Outcomes: views or attitudes

Question: What are nurses (P) views, attitudes (O) towards relatives witnessing resuscitation (I) in emergency rooms (Co)

s. 33, Aveyard, 2019. Doing a literature review in health and social care. Open University Press

Søk gjerne med å legge til en søkeblokk med ord for kvalitative studier

Eksempel på søkeord ...

qualitative OR phenomenolog*  OR interview* OR experienc* OR themes OR thematic OR Ethnographic* OR Ethnological* OR "Grounded Theor*" OR Ethnonursing*  OR  Audiorecording* OR hermeneutic* OR "focus group*" OR "content analys*"

Legg merke til at også experience* er lagt til- da mange studier som omhandler erfaringer benytter kvalitative innsamlingsmetoder og analyser

I noen tilfeller har du kanskje bare en populasjon og opplevelser. Det er ingen spesifikke tiltak som vi skal se effekter av  Vi har mulig bare en populasjon og er interessert i deres opplevelser av situasjonen. Se også rammeverket PICo som alternativt kan brukes, alternativt PEO, PIO, eller PO, PS eller kun P.

Hvordan oppleves det å ha et helseproblem/sykdom ... - eller hva er helsepersonnels holdninger til ...

Eksempel PO

 • P: children of parents with a severe mental illness
 • O: experience their lives

Q: how  do children of parents with a severe mental illness experience their lives
 

Eksempel P: hentet fra s. 17 Meaning or process: Polit & Beck, 2022. Essentials of nursing research. 10. utg. Wolters Kluwer

P: population with conditions, or illness

Q: What is it like for ... (Population) to experience (conditions, illness, cirumstance)? - eller What is the process by which ... (Population) cope with, adapt to, or live with ... (conditions, illness, circumstance)?

 

Eksempel  PS

 • P- populasjon
 • S - hvilken situasjon er de i og hvordan opplever/erfarer de den

Søk gjerne med å legge til en søkeblokk med ord for kvalitative studier

Eksempel på søkeord

 • qualitative OR phenomenolog*  OR interview* OR experienc* OR themes OR thematic OR Ethnographic* OR Ethnological* OR "Grounded Theor*" OR Ethnonursing*  OR  Audiorecording* OR hermeneutic*

Legg merke til at også experience* er lagt til- da mange studier som omhandler erfaringer benytter kvalitative innsamlingsmetoder og analyser

 • P: Population/participants (Deltakere, populasjon)
 • C: Concept (Innhold)
 • C: Context (Kontekst)

Peters MDJ, Godfrey C, McInerney P, Munn Z, Tricco AC, Khalil, H. Chapter 11: Scoping Reviews (2020 version). In: Aromataris E, Munn Z (Editors). JBI Manual for Evidence Synthesis, JBI, 2020, section, 11.2.2. https://wiki.jbi.global/display/MANUAL/11.2.2+Developing+the+title+and+question

Eksempel

 • Deltakere: Barn og unge med ADHD og deres familier (foreldre, nære omsorgspersoner)
 • Innhold: Ulike ernæringsintervensjoner med henblikk på redusere ADHD symtomer, og erfaringer barn og forledre har med disse
 • Kontekts: Enhver setting der ernæringsintervensjoner brukes, feks  i hjemme eller på skolen

Kilde: Larsen et al. (2017): Scoping review. I P. U. Pedersen et al. Fra forskning til praksis (s. 105-117). Munksgaard. Oppslag i ORIA. Scoping review protokoll i  JBI Evience Synthesis

 

S - Setting: Det kan være geografisk område, miljø, ulike nivåer av helsetjenesten, type omsorg lover, politikk, som påvirker fenomenet, 

P - Perspective: Her defineres spørsmålet om resultater i form av eksempler på opplevelser, opplevelser, åsikter eller observerte handlinger.

I - Intervention: Intervensjon eller interesse (fenomen)

C - Comparison:Om sammenligninge tiltak er aktuelt så kan de beskrives her

E - Evaluation: Her defineres spørsmålet om resultater i form av eksempler på opplevelser, opplevelser, åsikter eller observerte handlinger.

 

Merk det ikke er nødvendig å ta med alle deler i selve søket. Noen elementer er kun styrende for valg av de treff du finner via søket. I noen tilfeller består en eller flere av elementene, flere søke-elementer, feks om perspektivet er eldre med kreft, søkes da med to søke-elementer

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2017). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten PDF Link  (Nettversjon 2020 https://www.sbu.se/sv/metod/sbus-metodbok/:  Punkt, 3, faktarute 3.1 og punkt 3.4.1 SPICE. Og videre punkt 4. Litteratursøking)

 • S - Sample
 • PI - Phenomen of Interest
 • D - Design
 • E - Evaluation
 • R - Research type (qualiative, quantiative, or mixed method)

Eksempel

 • S: Grandparents
 • PI: children removed from family home
 • D: interviews, questionnaires
 • E: views or attitudes
 • R: qualitative or quantitative

S. 34: Aveyard, 2019. Doing a literature reivew in health and social science. Open University Press

 • S: nurses
 • PI: relatives witnessing resuscitation
 • D: interviews
 • E: views, attitudes, experiences
 • R: qualitative

Merknad, alternativt bruk PICO, PICo, PEO/PIO - og legg til Type of studies

C - Construct to be measured, or the name(s) of the measurement instrument: ex pain, ex fatigue
P - Population of interest, examples  patients with multiple sclerose - adult with cognitive impairments
I -  Type of instrument, examples:  self-report questionnaire, laboratory test, observational scales, performance-based intruments, interviews
M - Measurement properties of interest: all measurement properties, examples reliability, validity, consistency, psychometrics ... Example search words

Ex page 20 from: 

Mokkink, L. B., Prinsen, C. A. C., Patrick, D. L., Alonso, J., de Vet, H. C. W., & Terwee, C. B. (2018). COSMIN methodology for systematic reviews of Patient‐Reported Outcome Measures (PROMs) user manual.  Retrieved from https://www.cosmin.nl/wp-content/uploads/COSMIN-syst-review-for-PROMs-manual_version-1_feb-2018-1.pdf 

See also: Vet, H. (2011). Measurement in medicine : A practical guide. Cambridge University Press: Kap, 9, s. 275-311 Systematic review of measurement properties

Se også PCC rammeverket, Population, Concept, Context

"Patient Reported Outcome (PRO) er pasientrapporterte utfallsmål som til dømes opplevingar knytt til helse og sjukdom. Patient Reported Outcome Measures (PROM) er skjema som måler korleis pasientane opplever forhold knytt til helse og sjukdom og behandlingseffektar. PROM inkluderer mål på symptom, funksjonsnivå, helsestatus og/eller helserelatert livskvalitet. Pasientrapporterte mål inneberer ikkje alltid å måle eit utfall (outcome). Det kan også vere at ein vil nytte pasientrapporterte mål til dømes for å identifisere pasientar eller grupper som har behov for spesielle intervensjonar" Sitat fra https://www.kvalitetsregistre.no/pasientrapporterte-data

Eksempler

 

Mehicic, A., Burston, A. & Fulbrook, P. (2024). Psychometric properties of the Braden scale to assess pressure injury risk in intensive care: A systematic review. Intensive and Critical Care Nursing, 83, 103686. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2024.103686 
 

 • P: Population (health condition, diagnose, age)
 • I: Index test
 • R: Referanse standard
 • O: Outcomes

Campbell JM, Kulgar M, Ding S, Carmody DP, Hakonsen SJ, Jadotte YT, White S, Munn Z.  Chapter 9: Diagnostic test accuracy systematic reviews. In: Aromataris E, Munn Z (Editors). Joanna Briggs Institute Reviewer's Manual. The Joanna Briggs Institute, 2017. Available from https://reviewersmanual.joannabriggs.org/ 

Yao, X., Vella, E. & Brouwers, M. (2018). How to conduct a high-quality systematic review on diagnostic research topics. Surgical Oncology, 27(1), 70-75. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.suronc.2017.11.010

 

Context - Intervention - Mechanisms - Outcomes - (CIMO) framework) - for use in research synthesis in management and organization studies

Source: Denyer, D., Tranfield, D., & van Aken, J. E. (2008). Developing Design Propositions through Research Synthesis. Organization Studies, 29(3), 393–413. https://doi.org/10.1177/0170840607088020