Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Ernæring, mat og helse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne

"Building block search strategy" (Blokksøk) - Søk med søkekonsepter (søke-elementer). Kombiner søkeord

Fra søkespørsmålet  finner man de sentrale begrepene (søkekonsepter, søkeelementer) man vil søke på. Som hjelp til å lage spørsmål og finne hovedbegrepene (søkekonsepter/elementer for søket) brukes gjerne et rammeverk som PI(C)O/PICo - eller det tre delte spørsmål

 • Hvert av begrepene (søkekonsepter/øke-elementer)  du har valgt å bruke i søkestrategien er representert ved en blokk av søkeord (enkeltord og/eller fraser). 
 • En søkeblokk er alle mulige synonymer (enkeltord og/eller fraser) for et begrep/søkekonsept (søkeelement) som skal brukes i søket. Ordene som brukes (søkeord)  kan være hentet fra teksten (fritekst), ord fra forfatter f.eks. ord i tittel og sammendrag, i tillegg til emneord (ord fra databasens  kontrollerte vokabular, emneord som f..eks. MeSH som brukes i MEDLINE databasen, eller CINAHL Subject headings som brukes i CINAHL). Du foretar gjerne flere ulike søk (innledende, orienterende test-søk) for å finne søkeord til de søkeelementer du bruker i søket.  Les om emneord og tekstord i kurset Kunnskapsbasert praksis (Helsebiblioteket). Sjekk også ut norsk oversettelse av MeSH - gå til mesh.uia.no
 • De enkelte søketermene/ordene i samme blokk kombineres med OR for treff på enten det ene eller andre ordet, for treff på synonyme/relaterte ord for et begrep (søkekonsept/søkeelement). Les om søketeknikker på bibliotekets fagside for helse, se også guiden søk i CINAHL og MEDLINE: Søketeknikker Tilsvarende søketeknikker brukes også i andre databaser.
 • Man søker gjerne en og en blokk for seg. 
 • Søkeblokkene kombineres med AND til et sluttresultat slik at minst et av søketermene fra hver søkeblokk er inkludert i sluttsummen
 • Bruk gjerne søkehistorikken som dannes for hvert søk i databasen til å koble søkesett sammen. Se gjerne filmen om å utføre søk i CINAHL og MEDLINE basene via EBSCOhost, gå til guiden, film 4, se ca 10:10

Figur: Kombiner søkeblokkene
 

 

"When beginning the search for evidence, you should conduct a few small searches as a test of various search terms and combinations of terms" Aromataris, E. & Riitano, D. (2014)
 

Søketeknikker for å koble søkeord sammen

 • OR mellom søkeord for treff på synonyme, relaterte begreper
 • AND mellom søkeord for treff på begge søkeordene
 • Nærhetsoperatorer  (Proximity/adjacency) - mellom søkeordene gir treff på begge søkeordene, men kun dersom de står i en viss nærhet til hverandre
 • Frasesøk - anføselstegn før og etter to eller flere ord gir treff dersom ordene forekommer slik ved siden av hverandre
 • NOT mellom søkeordene for treff på det ene søkeordet men ikke det andre
 • Brukes flere operatorer i sammem søkestreng, husk () mellom ord som skal kobles sammen med OR
 • Bruk ellers søketeknikker for å avgrense søk til visse felt, feks søkeord i tittelen. Trunkering for søk på stammen av et ord for treff på alel mulige endelser av ordet

Les mer

Oppfølgende (supplerende) søkestrategier

 • Sjekk referanselister i relevante kilder (Eldre artikler) (Scopus databasen viser også referanselisten til et treff)
 • Sjekk artikler som siterer relevante kilder (Nyere artikler) - se feks Times cited i EBSCOhost baser, Cited by i Google Scholar, Scopus, eller PuMed
 • Sjekk similar/lignende artikler til relevante kilder (fra søk i en database vises ofte til similar, eller beslektede artikler) 

1. Fokuser ditt søkespørsmål (Rammeverk for fokuserte spørsmål (PICO))

PICO (eller tilsvarende) rammeverk hjelper deg med å 

 1. Fokusere ditt spørsmål
 2. Bestemme dine inklusjons- og eksklusjonskriterier
 3. Strukturere ditt søk i databasene(e)

Fyll ut begrepene - still deretter spørsmålet

 1. Population, problem, eller Hvem?
 2. I eller E: Intervention, eller Eksposisjon eller risikofaktor, innvirkning, influere, fenomen av interesse,  eller Hva?
 3. (Comparison - sammenligende tiltak, eller Context?)
 4. Outcome, utfall, resultat, - eller erfaringer?
 5. Time
 6. Studiedesign, eller type studie

Merk det er ikke alle spørsmål som vil ha alle deler

Videre:

Finn søkeord for de begrepene du velger ut til selve søket - merk at det ikke nødvendigvis er slik at alle delene i PICO''en skal inngå i selve søket - for ikke å avgrense for mye søkes gjerne ikke med flere enn 3 (alternativt 2) deler

Merk

Det er ikke alltid spørsmålet lar seg oversette til PICO formatet, se ellers tilsvarende format som PIO, PEO, PICo - eller bruk spørreord som hvem, hva og hvorfor. PICO, eller hva, hvem og hvoorfor,  handler om å tydeliggjøre søkespørsmålet ved å inndele det i ulike elementer (hovedbegreper / søkekonsepter) - du kan alternativt sette opp en tabell over søkekonsepter (de viktigste søkebegrepene) - uten bruk av noen overskrifter

For kvaliative studier, spørsmål om erfaringer -  brukes ofte rammeverket PICo

 1. Population/problem
 2. phenomen of Interest
 3. Context

JBI Manual

Se også for Scoping reviews

 • P - popoulation
 • C- concept
 • C - context

Peters MDJ, Godfrey C, McInerney P, Munn Z, Tricco AC, Khalil, H. Chapter 11: Scoping Reviews (2020 version). In: Aromataris E, Munn Z (Editors). JBI Manual for Evidence Synthesis, JBI, 2020, section, 11.2.2. https://wiki.jbi.global/display/MANUAL/11.2.2+Developing+the+title+and+question

 1. P - Population, problem
 2. E - Exposition, eller risikofaktor
 3. O - Outcome

Eksempel

P: barn - småbarn, spedbarn

E: tidspunkt for introduksjon av gluten i kostholdet

O: risiko for utvikling avcøliaki senere i barndom, ungdom

P - popoulation

C- concept

C - context

 

Peters MDJ, Godfrey C, McInerney P, Munn Z, Tricco AC, Khalil, H. Chapter 11: Scoping Reviews (2020 version). In: Aromataris E, Munn Z (Editors). JBI Manual for Evidence Synthesis, JBI, 2020, section, 11.2.2. https://wiki.jbi.global/display/MANUAL/11.2.2+Developing+the+title+and+question

 1. S - Setting:
 2. P - Perspective:
 3. I - Intervention:
 4. C - Comparison:
 5. E - Evaluation;

Side 28 pg 29 SBUs metodbok, kap 4 . Litteratursökning