Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024) Sykepleie. Bibliotekets fagside

Brede - eller smale søk? Fullstendighet eller presisisjon? Litteratursøkets omfang

To begreper som er relevante når man evaluerer sitt søk er fullstendighet og presisjon

 • Precision / Presisjon = Andelen relevante treff funnet i forhold til det totale antallet treff som ble funnet
 • Recall / Fullstendighet = Andelen av de relevante treffene som er funnet i forhold til  det totalt antall relevante treff som finnes i databasen

Dersom ditt mål er å finne "alle" (flest mulige) relevante treff må du søke bredt for å øke fullstendighet. Ofte må vi gjøre en avveining mellom å søke bredt og smalt for ikke å få for mange irrelevante treff, slik at presisjonen blir lav,  men samtidig ikke gå glipp av  for mange relevante treff, slik at fullstendigheten blir lav. Høy fullstendighet gir ofte lavere preisjon og omvendt, høy presisjon, gir ofte lavere fullstendighet

Bredt søk

Dersom du bruker flere alternative søkeord - synonymer og eller relaterte ord - for hver søkeblokk, desto bredere blir ditt søk, om du  i tillegg søker på ord fra både tittel, sammendrag og emneord vil du også søke bredere. Bruk av færre AND kombinasjoner vil du bidra til å gjøre søke bredere. Et bredt søk vil gi treff på både på flere relevante og irrelevante treff enn et smalt søk. Et bredt søk har som mål å fange opp flest mulig av de relevante studiene og vil kunne redusere presisjonen.

Smalt søk

I et smalt søk bruker du færre søkeord for hver søkeblokk, dvs. du inkluderer færre synonymer, og i tillegg kan du avgrense felt du ønsker at ordene skal forekomme i. Et smalt søk vil også kunne bruke flere AND kombinasjoner. Et smalt søk vil også gi treff på irrelevante, men vil gi færre irrelevante treff, men også færre relevante treff. Et smalt søk vil ha fokus på å finne færrest mulig irrelvante studier i trefflisten, å øke presisjonen - som kan gå på bekostning av fullstendigheten. Dersom du har som mål å finne noen relevante studier, men ikke nødvendigvis de fleste relevante, så søk smalt

Får du få treff 

Kontroller stavefeil?

Har du brukt OR og AND riktig?

Har du brukt for mange AND kombinasjoner - kanskje du skal ta vekk noen av disse

Forsøk andre - flere søkeord, synonymyer, relaterte begreper, mulig inkludere underemner, og eller overordnede emneord

Har du avgrenset søk til spesifikke felt? Søk eventuelt uten feltavgrensning

Har du brukt valg fra limit som bør oppheves

 

For mange treff

Vurder om du virkelig har fått for mange treff. Det er om  mulig ditt søkespørsmålet ditt som er for bredt. Om det finnes mange studier på ditt emne/tematikk må du nødvendigvis fokusere bedre på hva akkurat du ønsker å finne forskningsresultater om Forsøk om mulig å avgrense spørsmålet du søker forskningsresultater om.

Sjekk om du har brukt OR og AND riktig

Mulig du skal legge til flere AND kombinasjoner

Avgrense søk til spesifikke felt, feks søke på ord kun fra tittelfeltet. I de fleste referansedatabaser er dette en mulighet. I baser via EBSCOhost settes feltkoden før søkeord/ene: Eksempel TI ("social media" OR tiktok OR facebook OR instagram OR snapchat) - der minst et av de må forekomme i artikkelens tittel.

Bruke nærhet mellom søkeord, alternativt frasesøk. (Frasesøk: sett anførselstegn før og etter ordene som skal søkes ved siden av hverandre). Nærhetsoperator i EBSCOhost er N# (alternativt W#), erstatt # med ønsket nærhet mellom ordene, feks N5, der 5 angir hvor mange ord som høyst tillates mellom to ord, feks nursing N5 student* - begge må forekomme, nært hverandre uavhengig av rekkefølgen, og det kan stå fra 0-5 ord mellom ordene)

Har du brukt for brede emneord, kanskje finnes det ikke emneord for akkurat ditt søk, eller mulig emneordene er for brede - de gir mange irrelevante treff

Vurder om du skal begrense på studiedesign - hva slags type spørsmål har du, dreier det seg om effekter, årsaker, prevalens, opplevelser - benytt søkeord  - legg til en ny søkeblokk AND med søkeord for det studiedesign som best besvarer ditt spørsmål - alternativt bruk innebygde filtre i databasen, limit - valg fra clinical queries. Eksempel på søkeord for kvalitative studier: (qualitative OR interview* OR phenomenolog OR themes OR thematic OR "focus group*")

Les mer 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Vår metod. Kap. 4 Litteratursökning

Eksempel søk på begrepet ungdom

 • Bredt søk
  • adolescen* OR young OR youth OR teen OR teens OR teenager*
  • Søker uten feltavgrensninger, vil også gi treff på søk nedenfor!
 • Smalt søk
  • MH Adolescent
  • TI (adolescen* OR young OR youth)

Merk om søketeknikker brukt i søkene:

 • MH = feltkode for søk på emneord (EBSCOhost søkegrensesnitt)
 • TI = feltkdoe for søk på ord fra tittel (EBSCOhost søkegrensesnitt)