Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024) Sykepleie. Bibliotekets fagside

Velferdsteknologi

Norske ...

velferdsteknologi

digitalt tilsyn - digitalt natttilsyn - digital hjemmeoppfølging

trygghetsalarm

telemedisin

Avstandsoppfølging

smarthus

...

brukermedvirning - brukerinvolvering

personesentrert

pårørende

Engelske...

se flere forslag til ord på guiden Helse- og sosialinformatikk

Søk i ORIA

Norske søk, rapporter, masteroppgaver og artikler

Eksempel; Sykepleien.no - Velferdsteknologi - forskning

Eksempel søk artikler i idunn.no - her via søk i Google Scholar

Eksempel på søk Google scholar - digitalt tilsyn OR digitalt natt tilsyn link - søk velferdsteknologi - link

Eksempel søk ORIA - velferdsteknolog* OR "digital hjemme*" OR "digital tilsyn*" - avgrenset til fagfellevurderte tidsskrifter. Link

Eksempel søk Googel: filetype:pdf  digitalt tilsyn link- og filetype:pdf  velferdsteknologi AND (implementering OR innføring) link - eller uten filetype : velferdsteknologi implementering, link - eller koble med flere ord, ala velferdsteknologi AND (implementering OR innføring OR innovasjon) AND ledelse

Omsorgsbiblioteket - tema velferdsteknologi - link

Helsedirektoratet. Velferdsteknologi. Link

Noen treff

Leirvik, Å. M., Bjørsland, B. & Nakrem, S. (2023). Erfaringer med en telemedisinsk tjeneste for pasienter med kols: en casestudie. Sykepleien Forskning, (94164), e-94164. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2023.94164  
 

Lo, C., Waldahl, R. H. & Antonsen, Y. (2019). Tverrfaglig, sammenkoblet og allestedsnærværende – om implementering av velferdsteknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research, 4(1), 9-19. https://doi.org/10.18261/issn.2464-4161-2019-01-02 

Isaksen, J., Paulsen, K. B., Skarli, J., Stokke, R. & Melby, L. (2017). Hvilken nytte har hjemmeboende med hjelpebehov av velferdsteknologi? Tidsskrift for omsorgsforskning, 3(2), 117-127. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2017-02-09 

Breivik E., R. G. H., Michalsen K., Lindseth L. S., Bjørvig S. (2021). Kunnskapsoppsummering om effekter av trygghets- og mestringsteknologi Nasjonalt senter for e-helseforskning. LINK

Hilland, G. H. & Rørvik, M. (2020). Drivere og barrierer for implementering og spredning av nye
løsninger i helse- og omsorgssektoren. En kvalitativ studie med dybdeintervjuer og samtaler med ledere i kommuner, helseforetak
og norsk helseindustri. Innomed. https://innomed.no/sites/default/files/2020-11/Innomed%20Rapport%202020.pdf

SINTEF. (2020). Digitalt tilsyn - erfaringer fra Smart omsorg i Bergen kommunehttps://hdl.handle.net/11250/2719161

Tønnessen, M. Innovasjonsprosesser i offentlig sektor : En casestudie av Digitalt tilsyn [Masteroppgave innovasjon og kunnskapsutvikling, Universitetet i Agder]. http://hdl.handle.net/11250/2627916

Isaksen, J., Paulsen, K. B., Skarli, J., Stokke, R. & Melby, L. (2017). Hvilken nytte har hjemmeboende med hjelpebehov av velferdsteknologi? Tidsskrift for omsorgsforskning, 3(2), 117-127. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2017-02-09 

Hansen, L. I. M. & Moe, C. E. (2016). Natt-tilsyn med teknologistøtte – rapport fra «følge med forskning». Senter for eHelse og omsorgsteknologI. https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2016/02/rapport_uia_2016_digitalt_tilsyn.pdf

SINTEF. (2020). Digitalt tilsyn - erfaringer fra Smart omsorg på Økernhjemmethttps://hdl.handle.net/11250/2719162

Nilsen, E., Dugstad, J. H., Eide, H., Eide, T., Eikebrokk, T. R., Gullslett, M. K., Meum, T. T., Moe, C. E. & Stendal, K. (2017). Digitalt tilsyn – en reise i samhandling og samskaping (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;16). http://hdl.handle.net/11250/2462955

Bjørkquist, C. F., Maria; Holone, Harald; Samuelsen, Finn. (2017). Innovasjonsreisen – innføring av digitale trygghetsalarmer på veien mot Helsevakt: Følgeforskning i Fredrikstad kommune. Høgskolen i Østfold. http://hdl.handle.net/11250/2431642

Nordtug, B., Aasan, H. M. & Myren, G. E. S. (2015). Implementering av Velferdsteknologi. En kvalitativ studie: Hvilken nytte og hvilke utfordringer erfarer ansatte i kommunal helsetjeneste? Omsorgsforskning. https://omsorgsforskning.brage.unit.no/omsorgsforskning-xmlui/bitstream/handle/11250/2730350/Nordtug.pdf

Wille, A. (2018). Implementering av velferdsteknologi - fra et i innovasjons- og organisasjonsperspektiv [Masteroppgave, Høgskolen i Innlandet]. http://hdl.handle.net/11250/2624465

Røhne, M., Svagård, I. S. & Holmesland, M. (2016). Effekt av trygghetspakker : Erfaringer fra velferdsteknologiprosjekter i Lister regionen. SINTEF. http://hdl.handle.net/11250/2429524 

Fiskvik, I. L. (2015). Velferdsteknologi : en teoretisk studie knyttet til ledelsesmessige utfordringer ved implementering av velferdsteknologi innen helse og omsorg [Masteroppgave, Handelshøjskolen i København]. http://hdl.handle.net/11250/284232