Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips til søkeord og litteratur emner. Tips oppgaveskriving og EndNote

Systematisk søkestrategi - concept building block search strategy

Fra søkespørsmålet  finner man de sentrale begrepene (søkekonsepter, søkeelementer) man vil søke på. Som hjelp til å lage spørsmål og finne hovedbegrepene (søkekonsepter/elementer for søket) brukes gjerne et rammeverk som PI(C)O/PICo - eller det tre delte spørsmål

 • Hvert av begrepene (søkekonsepter/øke-elementer)  du har valgt å bruke i søkestrategien er representert ved en blokk av søkeord (enkeltord og/eller fraser). 
 • En søkeblokk er alle mulige synonymer (enkeltord og/eller fraser) for et begrep/søkekonsept (søkeelement) som skal brukes i søket. Ordene som brukes (søkeord)  kan være hentet fra teksten (fritekst), ord fra forfatter f.eks. ord i tittel og sammendrag, i tillegg til emneord (ord fra databasens  kontrollerte vokabular, emneord som f..eks. MeSH som brukes i MEDLINE databasen, eller CINAHL Subject headings som brukes i CINAHL). Du foretar gjerne flere ulike søk (innledende, orienterende test-søk) for å finne søkeord til de søkeelementer du bruker i søket.  Les om emneord og tekstord i kurset Kunnskapsbasert praksis (Helsebiblioteket). Sjekk også ut norsk oversettelse av MeSH - gå til mesh.uia.no
 • De enkelte søketermene/ordene i samme blokk kombineres med OR for treff på enten det ene eller andre ordet, for treff på synonyme/relaterte ord for et begrep (søkekonsept/søkeelement). Les om søketeknikker på bibliotekets fagside for helse, se også guiden søk i CINAHL og MEDLINE: Søketeknikker Tilsvarende søketeknikker brukes også i andre databaser.
 • Man søker gjerne en og en blokk for seg. 
 • Søkeblokkene kombineres med AND til et sluttresultat slik at minst et av søketermene fra hver søkeblokk er inkludert i sluttsummen
 • Bruk gjerne søkehistorikken som dannes for hvert søk i databasen til å koble søkesett sammen. Se gjerne filmen om å utføre søk i CINAHL og MEDLINE basene via EBSCOhost, gå til guiden, film 4, se ca 10:10

Figur: Kombiner søkeblokkene
 

 

"When beginning the search for evidence, you should conduct a few small searches as a test of various search terms and combinations of terms" Aromataris, E. & Riitano, D. (2014)
 

Søketeknikker for å koble søkeord sammen

 • OR mellom søkeord for treff på synonyme, relaterte begreper
 • AND mellom søkeord for treff på begge søkeordene
 • Nærhetsoperatorer  (Proximity/adjacency) - mellom søkeordene gir treff på begge søkeordene, men kun dersom de står i en viss nærhet til hverandre
 • Frasesøk - anføselstegn før og etter to eller flere ord gir treff dersom ordene forekommer slik ved siden av hverandre
 • NOT mellom søkeordene for treff på det ene søkeordet men ikke det andre
 • Brukes flere operatorer i sammem søkestreng, husk () mellom ord som skal kobles sammen med OR
 • Bruk ellers søketeknikker for å avgrense søk til visse felt, feks søkeord i tittelen. Trunkering for søk på stammen av et ord for treff på alel mulige endelser av ordet

Les mer

Oppfølgende (supplerende) søkestrategier

 • Sjekk referanselister i relevante kilder (Eldre artikler) (Scopus databasen viser også referanselisten til et treff)
 • Sjekk artikler som siterer relevante kilder (Nyere artikler) - se feks Times cited i EBSCOhost baser, Cited by i Google Scholar, Scopus, eller PuMed
 • Sjekk similar/lignende artikler til relevante kilder (fra søk i en database vises ofte til similar, eller beslektede artikler) 

Betydninger for søkeresultat

 • Hvilke databaser du søker i, en eller flere
 • Emneanalyse - hva søker du litteratur om; hva skal du finne svar på via litteraturen? Hvilke aspekter av ditt emne er viktige, Du kan gjerne bruke et rammeverk som PICO, PIO, PICo, PEO og lignende som hjelp for å avgrense og spisse ditt emne. 
 • Hvilke søkeord du bruker for hovedbegrepene i ditt emne. Bruk også eventuelle synonyme ord for begrepet, søker du f.eks. etter artikler som skal omhandle pårørende kan det være flere ord for dette, relatives, family, spouses, next of kin, caregivers, carers etc. 
 • Søketeknikker - Hvordan du kobler søkeordene sammen, bruk av AND og OR - og fraser (anførselstegn) for sammensatte begreper. AND avgrenser treff med at begge ordene må forekomme; OR utdvider antall treff, minst et av ordene må forekeomme. 
 • Felt - Hvor i opplysningen om artikkelen (dokumentet) søker du; ord fra tittel eller sammendrag (fritekst, eller tekstord)- eller også emneord (ord fra databasens kontrollerte vokabular, som beskriver innholdet i artikkelen).  

Dokumentasjon. Eksempel på tabell søkestrategier - og loggføring utvelgelse av treff

Sykepleie BA:

Eksempler på tabell, figurer nedenfor

Merk: Søkestrategien som er brukt i filene er skrevet ut fra databasens søkehistorikk, se ovenfor filmer (Print search history). Brukes det avanserte søket, og hele søket fylles ut via "boksene"- vil man i søkehistorikken se hvordan søket er "oversatt", du vil se en søkestreng, med dine AND og OR brukt, Om du har brukt søkeboksene korrekt vil du typisk se () rundt de ordene som skal kobles sammen med OR, se søketeknikker PDF oppsummert 

 • Om du ikke bruker  PI(C)O elementer, bruk i stedet overskrifter for dine begreper/elementer du bruker i søket i stedet , og plasser søkeordene for hvert begrep/element
 • Det er to måter å sette opp et søk på. Søk på et og et element som søkestrategien bygger på å kombinere søkene til et sluttsøk, eller samle hele søket i en søkestreng. Se eventuelt filmen om å utføre søk i CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost)

Merk at du kan endre papirretning på tabellen i dokumentet fra stående til liggende. se Office hjelpen: