Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips til søkeord og litteratur emner. Tips oppgaveskriving og EndNote

Systematisk, strukturert søkestrategi - concept building block search strategy

"Et systematisk litteratursøk er et søk som er som er planmessig, begrunnet, dokumentert og etterprøvbart" (Haraldstad & Christophersen, 2004, s.117). 

En søkestrategi er "en eksplisitt sammenstilling av termer brukt for å finne relevant litteratur i oppgitte kilder og definerte tidsrom" Termliste for forskningsoppsummeringer" FHI

Fra søkespørsmålet  finner man de sentrale begrepene (søke-konsepter, søke-elementer).

Velg søke-elementer (konsepter) som er best egnet til å fange opp litteraturen som kan svare på dine forskningssprørsmål. 

Et rammeverk som PICO og tilsvarende (PIO, PEO, PO, PICo) kan være til hjelp, men er ikke en forutsetning for å gjennomføre et godt søk.

 

  1. Hvert av begrepene (konsepter, elementer)  du har valgt å bruke i søkestrategien er representert ved en blokk av søkeord (enkeltord og/eller fraser). 
  2. En søkeblokk er alle mulige synonymer (enkeltord og/eller fraser) for et begrep (konsept, element) som skal brukes i søket. Ordene som brukes (søkeord)  kan være hentet fra teksten (fritekst, tekstord), ord fra forfatter f.eks. ord i tittel og sammendrag, i tillegg til emneord (ord fra databasens  kontrollerte vokabular, emneord som f..eks. MeSH som brukes i MEDLINE databasen, eller CINAHL Subject headings som brukes i CINAHL). Du foretar gjerne flere ulike søk (innledende, orienterende test-søk) for å finne søkeord til de søkeelementer du bruker i søket.  Les om emneord og tekstord i kurset Kunnskapsbasert praksis (Helsebiblioteket). Sjekk også ut norsk oversettelse av MeSH - gå til mesh.uia.no
  3. De enkelte søketermene, ordene i samme blokk kombineres med OR for treff på enten det ene eller andre ordet, for treff på synonyme/relaterte ord for et begrep (konspet, element). Les om søketeknikker på bibliotekets fagside for helse, se også søkteknikker for søk i baser via EBSCOhost (CINAHL; MEDLINE mfl). Tilsvarende søketeknikker brukes også i andre databaser som Scopus.
  4. Man søker gjerne en og en blokk for seg. 
  5. Søkeblokkene kombineres med AND til et sluttresultat slik at minst et av søketermene fra hver søkeblokk er inkludert i sluttsummen
  6. Bruk gjerne søkehistorikken som dannes for hvert søk i databasen til å koble søkesett sammen. 

Figur: Kombiner søkeblokkene
 

 

"When beginning the search for evidence, you should conduct a few small searches as a test of various search terms and combinations of terms" Aromataris, E. & Riitano, D. (2014)
 

Søketeknikker for å koble søkeord sammen

Trunkering Trunkering for søk på stammen av et ord for treff på alle mulige endelser av ordet. Sett * etter søkeord

nurs*

child*

OR mellom søkeord for treff på synonyme, relaterte begreper personnel* OR staff OR carer OR professional*
AND mellom søkeord for treff på begge søkeordene nurs* AND patient*
Nærhet

 mellom søkeordene gir treff på begge søkeordene, men kun dersom de står nært hverandre. (engelsk: Proximity - Adjacency). # erstatter et tall som angir hvor nært de skal stå, 5 angir at det kan stå inntil 5 ord mellom de to, N i EBSCOhost angir at ordene kan forekomme uavhengig av rekkefølge

Kode for nærhet varierer fra base til base. Se hjelpetekst i basen. Se også bibliotekets databaseguider

nurs* N5 attitude*

patient* N5 (attitude* OR experience* OR perspective* OR satisfaction*)

old* N3 (adult* OR people* OR person*)

Frasesøk  anførselstegn før og etter to eller flere ord, gir treff dersom ordene forekommer slik, nøyaktig ved siden av hverandre:

"social media"

NOT mellom søkeordene for treff på det ene søkeordet men ikke det andre adult* NOT child*
Feltkoder for å avgrense søk til visse felt, f.eks. søkeord i tittelen. Ulike feltkoder for ulike databaser. Dersom du søker med flere ord, som kobles med OR og minst et av de må finnes i artikkelens tittel sett ordene i ()

TI review*

TI (review* OR meta-analy*)

TI (exerice OR "physical activ*")

  Brukes flere operatorer i samme søkestreng, husk () mellom ord som skal kobles sammen med OR

nurs* N5 (attitude* OR experience* OR perception* OR perspectiv*)

(adolescen* OR youth*) AND ("social media" OR tiktok) AND (impact* OR associat*)

 

Les gjerne mer:

Lage søkestrategi (Kunnskapsbasert praksis)- Helsebiblioteket

Systematisk litteraturöversikt som examensarbete  - en guide fra Karolinska Instituts Bibliotek (Sverige)

Søk og Skriv- Systematisk søk


Møller, A. F. (2019). Systematisk litteraturstudie, SLS: - metodeanvisning til brug på professionsbachelorstudier. Sundhedsprofessionelle Studier, 3(4). Hentet fra https://tidsskrift.dk/Sundhedsprofessionnelle_studier/article/view/117528


Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU (2018). Vår metod. Kap. 4 Litteratursökning

 Nortvedt, M. W., Graverholt, B., Jamtvedt, G., Gundersen, M. W. & Nortvedt, M. W. (2021). Jobb kunnskapsbasert! : en arbeidsbok (3. utg.). Cappelen Damm akademisk.  Kapittel 3. Oppslag i ORIA


Aromataris, E., & Riitano, D. (2014). Constructing a search strategy and searching for evidence. A guide to the literature search for a systematic review. Amerian Journal of Nursing, 114(5), 49-56. https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000446779.99522.f6 

Oppfølgende og supplerende søkestrategier:

Referanselister, siteringssøk, lignende artikler

Sjekk referanselister i relevante kilder (Eldre artikler) (Scopus databasen viser også referanselisten til et treff)

Sjekk artikler som siterer relevante kilder (Nyere artikler) - se feks Times cited i EBSCOhost baser, Cited by i Google Scholar, Scopus, eller PuMed

Sjekk similar/lignende artikler til relevante kilder (fra søk i en database vises ofte til similar, eller beslektede artikler) 

 

Eksempel på søking via baser EBSCOhost

Betydninger for søkeresultat

Hvilke databaser du søker i, en eller flere

Emneanalyse - hva søker du litteratur om; hva skal du finne svar på via litteraturen? Hvilke aspekter av ditt emne er viktige, Du kan gjerne bruke et rammeverk som PICO, PIO, PICo, PEO og lignende som hjelp for å avgrense og spisse ditt emne. 

Hvilke søkeord du bruker for hovedbegrepene i ditt emne. Bruk også eventuelle synonyme ord for begrepet, søker du f.eks. etter artikler som skal omhandle pårørende kan det være flere ord for dette, relatives, family, spouses, next of kin, caregivers, carers etc. 

Søketeknikker - Hvordan du kobler søkeordene sammen, bruk av AND og OR - og fraser (anførselstegn) for sammensatte begreper. AND avgrenser treff med at begge ordene må forekomme; OR utdvider antall treff, minst et av ordene må forekeomme. 

Felt - Hvor i opplysningen om artikkelen (dokumentet) søker du; ord fra tittel eller sammendrag (fritekst, eller tekstord)- eller også emneord (ord fra databasens kontrollerte vokabular, som beskriver innholdet i artikkelen).  

Dokumentasjon. Eksempel på tabell søkestrategier - og loggføring utvelgelse av treff

Sykepleie BA:

Se pensumboka til Thidemann side 89, kapittel 11

Se pensumboka, Jobb kunnskapsbasert, side 67 (Boks, 3.4 Å lage en søkestrategi)

Kunnskapsbasertpraksis.no (2020, 15.11). 3.6. Lage søkestrategi. https://www.helsebiblioteket.no/innhold/artikler/kunnskapsbasert-praksis/kunnskapsbasertpraksis.no#3litteratursok-36-lage-sokestrategi

Se eksempel på flyskjema, i CANVAS emnerommet SY-323. Tilpass til ditt prosjekt

 

Eksempler på tabell, figurer nedenfor

Merk: Søkestrategien som er brukt i filene er skrevet ut fra databasens søkehistorikk, se ovenfor filmer (Print search history). Brukes det avanserte søket, og hele søket fylles ut via "boksene"- vil man i søkehistorikken se hvordan søket er "oversatt", du vil se en søkestreng, med dine AND og OR brukt, Om du har brukt søkeboksene korrekt vil du typisk se () rundt de ordene som skal kobles sammen med OR, se søketeknikker PDF oppsummert 

  • Om du ikke bruker  PI(C)O elementer, bruk i stedet overskrifter for dine begreper/elementer du bruker i søket i stedet , og plasser søkeordene for hvert begrep/element
  • Det er to måter å sette opp et søk på. Søk på et og et element som søkestrategien bygger på å kombinere søkene til et sluttsøk, eller samle hele søket i en søkestreng. Se eventuelt filmen om å utføre søk i CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost)

Merk at du kan endre papirretning på tabellen i dokumentet fra stående til liggende. se Office hjelpen: