Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024) Sykepleie. Bibliotekets fagside

Pasientsikkerhet - tips søkeord og litteratur

Pasientsikkerhet - pasientskader  - feilbehandling

"patient safety"

"Patient Harm"

"patient injur'"

Malpractice

Kvalitet i pleie og omsorg

"quality of care"

"quality assurance health care"
"risk management"

"quality improvement
"safety management"

uønskede/ uheldige hendelser

"adverse event*"

"adverse health care event"
"medical error*" OR "medication error*" 
harm
harmfull

accident*

rapportering - varsling

"Adverse Drug Reaction Reporting Systems" - System for rapportering av legemiddelbivirkninger

"Mandatory Reporting"  -Misbruksrapportering

report OR reporting

Whistleblowing - Varsling

mandatory

compliance*

Kultur /arbeidsmiljø

cultur*

team

teamwork

interprofessional

multidisciplinary

"multidisciplinary care team"
"interprofessional relation*"
"patient care team"
collaboration*
co-operation
cooperation*
communication*
"hand off"
handoff
"clinical competence"
"continuity of patient care"
checklists
leadership


 

 

Eksempler på artikler

 • Bjerkan, J., Valderaune, V. & Olsen, R. M. (2020). «Vi har jo blåboka, svartboka og alle listene …» En kvalitativ studie blant pleiefaglig ansatte og studenter om dokumentasjonspraksis i helse- og omsorgstjenesten. Tidsskrift for omsorgsforskning, 6(2), 54-69. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2020-02-05 
 • Borgen, P.-C. (2014). Systematisk HMS-arbeid i sykehus som modernisering av offentlig sektor. Søkelys på arbeidslivet, 31(4), 354-372. https://doi.org/10.18261/ISSN1504-7989-2014-04-05 
 • Eliassen, E., Holla, S. & Bondas, T. (2018). Risiko for uheldige hendelser i perioperative pasientforløp til eldre – en kvalitativ studie. Klinisk Sygepleje, 32(2), 94-110. https://doi.org/10.18261/issn.1903-2285-2018-02-03 
 • Elvevoll, L. D., Isaksen, K. T., Hauan, M. & Alteren, J. (2022). Sykepleiernes erfaringer med bruk av sjekklister i spesialisthelsetjenesten, en kvalitativ studie. Klinisk Sygepleje, 36(2), 109-122. https://doi.org/10.18261/ks.36.2.4 
 • Lied, I. B., Lindgren, M. L. & Helberget, L. K. (2021). Tidspress blant sykepleiere kan påvirke kvalitet og pasientsikkerhet: en systematisk review. Klinisk Sygepleje, 35(3), 242-254. https://doi.org/10.18261/issn.1903-2285-2021-03-05 
 • Molven, O. & Grammeltvedt, G. A. (2012). Helsepersonellets varslingsplikt etter helsepersonelloven § 17. Arbeidsrett, 8(3-4), 91-119. https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3088-2011-03-04-01 
 • Oksavik, W. S., Heen, C. & Heggdal, K. (2021). Faktorer som påvirker kommunikasjon og samspill i kirurgiske team med betydning for pasientsikkerhet – belyst fra operasjonssykepleierens ståsted. Klinisk Sygepleje, 35(1), 3-22. https://doi.org/10.18261/issn.1903-2285-2021-01-02 
 • Ould Brahim, L., Hanganu, C. & Gros, C. P. (2020). Understanding Helpful Nursing Care From the Perspective of Mental Health Inpatients With a Dual Diagnosis: A Qualitative Descriptive Study. Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 26(3), 250-261. https://doi.org/10.1177/1078390319878773 
 • Rylander, A., Fredriksson, S., Stenwall, E. & Gustafsson, L.-K. (2018). Significant aspects of nursing within the process of end-of-life communication in an oncological context. Nordic Journal of Nursing Research, 39(2), 85-91. https://doi.org/10.1177/2057158518802564 
 • Steinsheim, G. & Malmedal, W. (2020). Tidlig oppdagelse av forverret tilstand. Tidsskrift for omsorgsforskning, 6(2), 10-22. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2020-02-02 
   

Søk via Google: (uheldig OR uheldige OR uønskede OR pasientsikkerhet OR pasientskader OR avvik) site:sykepleien.no

Enkelte treff fra sykepleie.no

Søk selv i sykepleien.no.

Enkelte treff i Tidsskrift for den Norske legeforening, søkt via Google:

(uheldig OR uheldige OR uønskede OR pasientsikkerhet OR pasientskader) site:tidsskriftet.no

link