Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024) Sykepleie. Bibliotekets fagside

Informasjon- og litteratursøking

 

  1. Hva har jeg bruk for å vite noe om for å kunne besvare min oppgave?
  2. Hvor kan jeg finne det materiale – kildene, jeg skal bruke for å kunne besvare min oppgave?
  3. Hvordan søker jeg?
Det finnes ikke en fasitliste med litteratur til din oppgave – så HVA er viktig. Til en akademisk oppgave er en del av det selvstendige, at du selv skal avgrense din oppgave, søke, vurdere, velge og anvende den litteraturen, som du finner relevant for å kunne svare på problemformuleringen, du har satt opp
 
HVA dekker også alle de forskjellige materialtypene, eller kildetypene, som mulig kan være relevante for deg og i det ligger også et valg HVOR vi søker. Materialtyper, eller kildetyper, kan blant annet være bøker, lærebøker, fagbøker, håndbøker og oppslagsverk, og ikke minst forskningsresultater publisert i forskningsartikler. Hvor søker du - vil avhenge av ditt HVA – hvilke kildetyper, også kalt for materialtyper, eller dokumenttyper vil kunne dekke innholdet
 
HVORDAN du søker – er avhengig av søkeredskapet du velger, søker du i et enkelt oppslagsverk, google, eller en database som inneholder opplysninger om forskningsartikler. Se søkeveiledninger
 

etter Thing Rasmussen, Remvig & Wien (2017). Kap. 5 Litteratur- og informationssøgning til opgaven. I Den gode opgave L. Rienecker og P. Stray Jørgensen, (s. 14-148). Se modifisert tabell (med oversikt over type kilder og databaser nedenfor) 

Tabell - Kildetyper (materialtyper) - og valg av databaser
 

Se gjerne kapittel 9 i boka Tidemann, 2019. Bacheloroppgaven for sykepleierstudenter

Hva søker du?

HVOR søker du (søkeredskaper – databaser og nettsteder): Lenker til databaser/nettsteder finner du via databaseoversikten

Hva kan du finne?

Definisjoner og kortfattede forklaringer på ord og begreper.

Korte beskrivelser og innføringer i et emne, teorier, eller «problemområde» med henvisninger til mer litteratur

Prosedyrer og/eller retningslinjer

Oppslagsverk (ordbøker, leksikon, encyklopedier og håndbøker)

Søkes direkte fra kilden for eksempel ordnett.no, eller Norsk elektronisk legehåndbok, eller VAR Healthcare, eller prosedyrer og retningslinjer - lenker fra Helsebiblioteket.no

eller også via ORIAavgrense til materialtype oppslagsverk, eller søk ord og legg til søkeord for håndbok: (handbook OR håndbok OR håndbog

Definisjoner på begreper, forklaringer på ord, opprinnelse og utvikling, oversettelser av ord.

Kortfattede oversiktsartikler med henvisninger til kilder.

I de «kunnskapsbaserte» helsefaglige oppslagsverkene kan du finne opplysninger om tilstander og sykdommer- definisjoner, årsaker, forekomst, behandling og forebygging, se for eksempel Norsk elektronisk legehåndbok, UpToDate, BMJ Best practice

Forskningsartikler – vitenskapelige artikler Oppsummert forskning

referansedatabaser som CINAHL, MEDLINE og Svemed+  men også "søkemotorer som Google Scholar og bibliotekbasen ORIA, som dekker både bøker og artikler, eller via  fulltekstdatabaser som Idunn.no, eller via søk i et enkelt tidsskrift, som sykepleien.no – Sygeplejersken eller oppsøk institusjoner som oppsummer forskning som fhi.no, Cochrane og JBI

enkeltstudier (også kalt for primærstudier, oppsummerer resultater fra et enkelt forskningsprosjekt)

eller sekundærstudier (oversiktsartikler (som oppsummerer flere forskningsprosjekt om samme type spørsmål))

Nyhetskilder, aviser, fagtidsskrifter og magasiner

Avisers nettsider, Atekst (Retriever), forskning.no – etc., eller Google, ORIA og databaser som ovenfor

Nyheter, samfunnsdebatter, omtale av forskning

Offentlige publikasjoner og statistikk

Regjeringen.no (Stortingsmeldinger, NOU’er), Helsedirektoratet (Veiledere, Retningslinjer)

Lovdata (Lover og forskrifter), Folkehelseinstituttet fhi.no, SSB og Statistikkbanken, Norgeshelsa, WHO

Google

offisielle tall, statistikk, lover, politikk og stoff om offentlig forvaltning.

Litteratur til oppgavens teorier, metoder og vitenskapsteori

ORIA - og databaser som CINAHL og flere.
Google Scholar
Google Books

Lærebøker, håndbøker, og andre faglige vitenskapelige bøker, vitenskapelige avhandlinger og forskningsartikler

Se også nettstedet Søk & skriv - Søking