Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sykepleie

Bibliotekets fagside for sykepleie

Søketeknikker - databaser

Trunkering

Søk på stammen av et ord for treff på alle endelser av ordet - trunkeringertegnet er ofte en *

nurs* gir blant annet treff på nurs, nurse,nurses, i tillegg til nursing

Logiske - bolske operatorer

Logiske operatorer og nærhetsoperatorer brukes for å "koble søkeord sammen"

AND

AND mellom søkeord betyr at begge må forekomme for at du skal få treff. Vil avgrense søket. Se også nærhetsoperatorer og fraser. AND er som regel default verdi mellom søkeord, dvs søkes på to ord søkes automatisk disse med AND. Se ellers nærhetsoperatatorer og fraser nedenfor for mer nærhet mellom søkeordene som må forekomme

adolescent AND diabetes

OR 

OR mellom søleord betyr at mist et av ordene må forekomme. Dette vil øke antall treff. Brukes for å få treff på synonyme ord for et og samme begrep, eller relaterte ord

adolescent OR youth

NOT

NOT mellom søkeord betyr at det ene ordet må forekomme - men ikke det andre. Vil avgrense treff. OBS bruk med varsomhet - et søk på adolescent NOT children - vil feks utelukke treff som omhandler både ungdom og barn

 

Nærhetsoperatorer (N# eller W# i EBSCOhost)

Som AND betyr en nærhetsoperator mellom søkeordene, at begge må forekomme, men i tillegg bestemmes også hvor nært ordene må stå for at du skal få treff. Det er ikke mulig å bruke denne operatoren i ORIA eller PubMed - men bruker du MEDLINE eller CINAHL via databaseverten EBSCOhost kan dette være en meget nyttig operator å bruke mellom søkeordene for å avgrense treff.

nurs* N5 (attitude* OR perception* OR opinion* OR belief*) - betyr at søkeord som statert på nurs må forekomme - i tillegg må minst et av ordene i parentesen forekomme  - men kun dersom ordene står i nærhet av hverandre - ordeen må ikke stå lenger fra hverandre enn 5 ord. Du kan selv velge avstand - økes avstanden feks N10 vil du få flere treff, kanskje noen flere relevante - men også mulig flere irrelevante. Flere treff om du kobler med AND mellom ordene. Forsøk deg frem. 

  • N#  ordene kan stå i en hvilken som helst rekkelfølge, Bestem avstand med tall for #
  • W# ordene må stå i denne rekkefølge

I Ovid brukes adj#

I Socpus brukes W/#

I WoS brukes NEAR/#

 

Brukes flere søkeoperatorer i samme søkestreng, sett () rundt de ord som skal kobles sammen med OR

(adolescent OR youth OR young) AND diabetes

 

Fraser

Søkes to ord som frase - settes anførselsesteng før og etter - betyr at du kun får treff dersom ordene står slik ved siden av hverandre. Eksempel "pressure ulcer" gir treff kun dersom ordene står slik ved siden av hverandre

 

Feltsøk

Velges ikke felt søkes normalt etter ord fra artikkelens tittel og sammendrag, i tillegg til emneord som artikkelene har fått tildet. Du kan søke mer avgrenset ved å bestemme felt som ordene skal stå i - for eksempel kun tittelfelt, eller kun emneord. I CINAHL via EBSCOhost kan du velge felt fra søkeboksen i avansert søk, alterantivt settes feltkode foran søkeord. Om flere ord settes alle ordene i parentes og feltkoden foran, eksempel TI (nurs* AND attitude*) - begge ordene må forekomme i artikkelens tittel

Flere feltkoder som brukes for databaser via EBSCOhost (CINAHL & MEDLINE)

  • AB = ord fra sammendrag
  • MH = søk på eksakt emneord/emneordsfrase i MEDLINE søkes da på ord fra MeSH (Medical subject headings) - i CINAHL søkes det på eksakt ord /eller frase fra CINAHL subject headings. Settes det en + etter emneordet/emneordsfrase - søkes det også på alle underemner
  • MM = søk på eksakt emneord som ovenfor - men der dette emnet er angitt som hovedfokus i artikkelen

Se eventuelt mer om emneord CINAHL & MEDLINE 


Koble søkesett fra søk sammen

Søker du i CINAHL via EBSCOhost vil du få mulighet til å bygge opp søket via bruk av søkehistorikk. Søk gjerne på et og et ord, og koble sammen søkesettene til slutt. For hvert søk du gjør dannes automatisk en søkehistorikk. Velg søkesett og koble sammen med AND eller OR. OBS før du kobler søkesett sammen må du klikke på CLEAR knappen ved søkeboksene. Du kan alternativt skrive inn manuelt, eksempel S1 AND S2 

Eksempel - tre søk som kobles sammen til slutt. Siste treff vil da innehold minst et av søkeordene fra hvert søk

  1. dementia OR alzheim*
  2.  music OR singing
  3. agitation* OR disruptive OR behavio*
  4. S1 AND S2 AND S3

 

Søketeknikker litteratursøk