Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips til søkeord og litteratur emner. Tips oppgaveskriving og EndNote

Finn bøker, rapporter, studentoppgaver i biblioteket

Tips - ta en kikk på våre hyller, se aktuelle hylleplasseringer nedenfor. Søk etter bøker, rapporter, studentoppgaver, artikler mm i ORIA

Se også emner

Kunnskapsbaserte oppslagsverk "Point of care"

"Kliniske oppslagsverk eller point-of-care tools som de kalles på engelsk, er elektroniske oppslagsverk
som gir god og rask oversikt over diagnose, behandling, prognose etc. for en lang rekke tilstander. I
point-of-care-begrepet ligger at de skal kunne brukes i pasientmøtet for å gjøre raske oppslag og få
raske svar".
(Medisinsk bibliotek (UiO) (2014). Kliniske opplsagsverk en veiledning)

Eksempler på innhold

Lenker til oppslagsverkene: 

Retningslinjer

Se lenkesamling til retningslinjer fra helsebiblioteket.no

Eksempel

 • Helsedirektoratet. KOLS  - diagnostisering og behandling. Nasjonal faglig retningslinje. Lenke

Systematiske oversikter

Systematiske oversikter oppsummerer forskning. Aktuelle databaser for søk: 

Tips til søk i CINAHL &  MEDLINE (EBSCOhost)

søk på ord for oversikter, begrenset til ord i artikkelens tittel. Søk og legg til søket ditt AND TI (review* OR meta-analys* OR meta-synthes* OR metasynthes* OR meta-ethno* OR metaethno* OR synthes*)

Eksempel på treff- link til søk i CINAHL (her må også ord for kroniske syke forekomme i artikkelens tittel, og ord for sykepleie i tittel, sammendrag, eller emneord)

Eksempel på treff

 • Aerts, N., Van Bogaert, P., Bastiaens, H., & Peremans, L. (2020). Integration of nurses in general practice: A thematic synthesis of the perspectives of general practitioners, practice nurses and patients living with chronic illness. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 29(1/2), 251–264. https://doi.org/10.1111/jocn.15092
 • Matarese, M., Pendoni, R., Piredda, M., & De Marinis, M. G. (2021). Caregivers’ experiences of contributing to patients’ self‐care in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A thematic synthesis of qualitative studies. Journal of Advanced Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 77(10), 4017–4034. https://doi.org/10.1111/jan.14942
 • Helvaci, A., & Gok Metin, Z. (2020). The effects of nurse‐driven self‐management programs on chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review and meta‐analysis. Journal of Advanced Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 76(11), 2849–2871. https://doi.org/10.1111/jan.14505
 • Tharani, A., Van Hecke, A., Ali, T. S., & Duprez, V. (2021). Factors influencing nurses’ provision of self-management support for patients with chronic illnesses: A systematic mixed studies review. International Journal of Nursing Studies, 120, N.PAG. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.103983
 • Steindal, S. A., Torheim, H., Oksholm, T., Christensen, V. L., Lee, K., Lerdal, A., Markussen, H. Ø., Gran, G., Leine, M., & Borge, C. R. (2019). Effectiveness of nursing interventions for breathlessness in people with chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review and meta‐analysis. Journal of Advanced Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 75(5), 927–945. https://doi.org/10.1111/jan.13902

Søk etter forskningsartikler

Søkeord ...

Kronisk syke

Sykdommer

 • "Chronic Disease*"
 • "Chronic Pain"
 • "chronic ill*"
 • søk samlet, eksempel for CINAHL&MEDLINE via EBSCOhost: (chronic W2 (disease* OR disorder* OR ill* OR patient*))
 • "pulmonary disease chronic obstructive"
 • "Pulmonary Disease, Chronic Obstructive"
 • copd
 • "Chronic Obstructive Pulmonary Disease"
 • diabetes
 • "Diabetes Mellitus"
 • "Diabetes Mellitus, Type 1"
 • "Diabetes Mellitus, Type 2"
 • (diabetes N2 type 2)

Mestring

psykososiale

håp

 • "Adaptation, Psychological"
 • psychosocial*
 • cope
 • coping
 • bandura
 • self-efficacy
 • "self care"
 • self-care
 • "self mangement"
 • "self mangement programs"
 • "self-help group*"
 • "sense of coherence"
 • soc
 • "disease management"
 • hope
 • hopelessness
 • power
 • motivation
 • empowerment*
 • ...

Erfaringer

holdninger

opplevelser

 • experience OR experiences OR experienced
 • "social isolation"
 • stigma
 • well-being
 • fatigue
 • "attitude to health"
 • "body image"
 • "Self Concept"
 • "quality of life"
 • qol
 • hrqol
 • ...

Avrens søket til kvalitative studier med søk på ord for dette ... AND (qualitiative OR phenomenolog* OR thematic OR themes OR interview* OR experience*)

Pårørende

familie

søsken

ektefelle

nære personer

 • family OR families
 • parents OR parent
 • mother OR mothers OR father OR fathers OR maternal OR paternal
 • "Professional-Family Relations"
 • "next of kin*"
 • cares OR carer
 • caregiver OR caregivers OR caregiving
 • spouse OR spouses
 • "loved one"
 • "significant other* OR "significant others" 
 • TI relatives
 • kinship OR kinships

 Se flere termer for opplevelser, følelser/sykepleie-pasient-relasjoner (Termer för upplevelser och bemötande i olika former - Svensk MeSH)

Emneord

Tips

Flere bøker

Mestring- bøker i biblioteket

Søkeord

 • "Adaptation, Psychological"
 • Cope
 • Coping
 • "Self Efficacy"
 • "Self-Efficacy"
 • empower*
 • ...

Se mer om mestring

Livskvalitet. Velvære

 • Helsedirektoratet. (2015). Well-being på norsk (IS-2344). Hentet fra Helsedirektoratet
 • Armenta, C. N., Ruberton, P. M. & Lyubomirsky, S. (2015). Subjective Wellbeing, Psychology of. I J. D. Wright (Red.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (s. 648-653). Oxford: Elsevier
 • Rustøen, T. (2016). Livskvalitet og velvære. I U. Knutstad & A. K. T. Heggestad (Red.), Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 2 (4. utg., s. 80-109). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Oppslag i ORIA
 • Rustøen, T. (1991). Livskvalitet - en sykepleieutfordring. Gyldendal. Oppslag i ORIA Søk eventuelt om tilgang til elektronisk versjon fra Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, følg lenken fra oppslag i ORIA

 • Flere bøker - søk i ORIA
Søkeord ...
 • "quality of life" OR qol OR hrqol
 • well-being OR "well being"  OR  wellbeing
 • prosperity, thriving, thrive, health and wealth, well-being, welfare, contentment, pleasantness
 • psychosocial
 • CINAHL -  emneord (MH feltkode for søk kun i emneordsdelen): MH "Psychological Well-Being"  OR MH "Quality of Life"

Helsefremmende sykepleie

"Sykepleieren har ansvar for en sykepleiepraksis som fremmer helse og forebygger sykdom". Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (Norsk), punkt 2.1 -  hentet fra http://yrkesetikk.nsf.no/nsfs-etiske-retningslinjer/retningslinjene

Flere titler

 • Gammersvik, Å. (2018). Helsefremmende arbeid i sykepleie. I Å. Gammersvik & T. B. Larsen (Red.), Helsefremmende sykepleie : i teori og praksis (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Søk i ORIA
 • André, B. (2017). Omsorg i sykepleien med en helsefremmende tilnærming. Klinisk Sygepleje, 31(1), 60-72. https://doi.org/10.18261/issn.1903-2285-2017-01-06
 • Kok, G. & de Vries, N. K. (2015, 2015/01/01/). Health Education and Health Promotion. I J. D. Wright (Red.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2nd. utg., s. 620-627). Oxford: Elsevier. Hentet fra http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080970868920555
 • Mjøsund, N. H. (2020). Helsefremmende sykepleie i psykisk helsevern – pasienters drømmesykehus. Sykepleien Forskning, (80478), e-80478. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2020.80478
 • Nordhelle, G. (2010). Motivasjon – hva driver mennesker til handling? I T.-J. Ekeland, O. Iversen, G. Nordhelle & A. Ohnstad (Red.), Psykologi for sosial- og helsefagene (s. 49-76). Cappelen Damm. Oppslag ORIA

Undervisning og veiledning

Søk i ORIA - eller let på hylla:

Fysisk aktivitet

Se emne-siden Fysisk aktivet