Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024) Sykepleie. Bibliotekets fagside

Finn bøker, rapporter, studentoppgaver i biblioteket

Tips - ta en kikk på våre hyller, se aktuelle hylleplasseringer nedenfor. Søk etter bøker, rapporter, studentoppgaver, artikler mm i ORIA

Se også emner

Kunnskapsbaserte oppslagsverk "Point of care"

"Kliniske oppslagsverk eller point-of-care tools som de kalles på engelsk, er elektroniske oppslagsverk
som gir god og rask oversikt over diagnose, behandling, prognose etc. for en lang rekke tilstander. I
point-of-care-begrepet ligger at de skal kunne brukes i pasientmøtet for å gjøre raske oppslag og få
raske svar".
(Medisinsk bibliotek (UiO) (2014). Kliniske opplsagsverk en veiledning)

Eksempler på innhold

Lenker til oppslagsverkene: 

Retningslinjer

Se lenkesamling til retningslinjer fra helsebiblioteket.no

Eksempel

Helsedirektoratet. KOLS  - diagnostisering og behandling. Nasjonal faglig retningslinje. Lenke

Systematiske oversikter

Systematiske oversikter oppsummerer forskning. Aktuelle databaser for søk: 

Tips til søk i CINAHL &  MEDLINE (EBSCOhost)

søk på ord for oversikter, begrenset til ord i artikkelens tittel. Søk og legg til søket ditt AND TI (review* OR meta-analys* OR meta-synthes* OR metasynthes* OR meta-ethno* OR metaethno* OR synthes*)

Eksempel på treff- link til søk i CINAHL (her må også ord for kroniske syke forekomme i artikkelens tittel, og ord for sykepleie i tittel, sammendrag, eller emneord)

Eksempel på treff

 • Aerts, N., Van Bogaert, P., Bastiaens, H., & Peremans, L. (2020). Integration of nurses in general practice: A thematic synthesis of the perspectives of general practitioners, practice nurses and patients living with chronic illness. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 29(1/2), 251–264. https://doi.org/10.1111/jocn.15092
 • Matarese, M., Pendoni, R., Piredda, M., & De Marinis, M. G. (2021). Caregivers’ experiences of contributing to patients’ self‐care in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A thematic synthesis of qualitative studies. Journal of Advanced Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 77(10), 4017–4034. https://doi.org/10.1111/jan.14942
 • Helvaci, A., & Gok Metin, Z. (2020). The effects of nurse‐driven self‐management programs on chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review and meta‐analysis. Journal of Advanced Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 76(11), 2849–2871. https://doi.org/10.1111/jan.14505
 • Tharani, A., Van Hecke, A., Ali, T. S., & Duprez, V. (2021). Factors influencing nurses’ provision of self-management support for patients with chronic illnesses: A systematic mixed studies review. International Journal of Nursing Studies, 120, N.PAG. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.103983
 • Steindal, S. A., Torheim, H., Oksholm, T., Christensen, V. L., Lee, K., Lerdal, A., Markussen, H. Ø., Gran, G., Leine, M., & Borge, C. R. (2019). Effectiveness of nursing interventions for breathlessness in people with chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review and meta‐analysis. Journal of Advanced Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 75(5), 927–945. https://doi.org/10.1111/jan.13902

Søk etter forskningsartikler

Søkeord ...

Kronisk syke

Sykdommer

 • "Chronic Disease*"
 • "Chronic Pain"
 • "chronic ill*"
 • søk samlet, eksempel for CINAHL&MEDLINE via EBSCOhost: (chronic W2 (disease* OR disorder* OR ill* OR patient*))
 • "pulmonary disease chronic obstructive"
 • "Pulmonary Disease, Chronic Obstructive"
 • copd
 • "Chronic Obstructive Pulmonary Disease"
 • diabetes
 • "Diabetes Mellitus"
 • "Diabetes Mellitus, Type 1"
 • "Diabetes Mellitus, Type 2"
 • (diabetes N2 type 2)

Mestring

psykososiale

håp

 • "Adaptation, Psychological"
 • psychosocial*
 • cope
 • coping
 • bandura
 • self-efficacy
 • "self care"
 • self-care
 • "self mangement"
 • "self mangement programs"
 • "self-help group*"
 • "sense of coherence"
 • soc
 • "disease management"
 • hope
 • hopelessness
 • power
 • motivation
 • empowerment*
 • ...

Erfaringer

holdninger

opplevelser

 • experience OR experiences OR experienced
 • "social isolation"
 • stigma
 • well-being
 • fatigue
 • "attitude to health"
 • "body image"
 • "Self Concept"
 • "quality of life"
 • qol
 • hrqol
 • ...

Avrens søket til kvalitative studier med søk på ord for dette ... AND (qualitiative OR phenomenolog* OR thematic OR themes OR interview* OR experience*)

Pårørende

familie

søsken

ektefelle

nære personer

 • family OR families
 • parents OR parent
 • mother OR mothers OR father OR fathers OR maternal OR paternal
 • "Professional-Family Relations"
 • "next of kin*"
 • cares OR carer
 • caregiver OR caregivers OR caregiving
 • spouse OR spouses
 • "loved one"
 • "significant other* OR "significant others" 
 • TI relatives
 • kinship OR kinships

 Se flere termer for opplevelser, følelser/sykepleie-pasient-relasjoner (Termer för upplevelser och bemötande i olika former - Svensk MeSH)

Emneord

Tips

Flere bøker

Mestring- bøker i biblioteket

Søkeord

 • "Adaptation, Psychological"
 • Cope
 • Coping
 • "Self Efficacy"
 • "Self-Efficacy"
 • empower*
 • ...

Se mer om mestring

Livskvalitet. Velvære

"WHO defines Quality of Life as an individual's perception of their position in life in the context of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns." https://www.who.int/tools/whoqol

 

Helsedirektoratet. (2015). Well-being på norsk (IS-2344). Hentet fra Helsedirektoratet

Nes, R.B et al (2021).Livskvalitet i Norge. Folkehelseinstituttet.https://www.fhi.no/he/folkehelserapporten/samfunn/livskvalitet-i-norge/

Armenta, C. N., Ruberton, P. M. & Lyubomirsky, S. (2015). Subjective Wellbeing, Psychology of. I J. D. Wright (Red.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (s. 648-653). Oxford: Elsevier

Rustøen, T. (2016). Livskvalitet og velvære. I U. Knutstad & A. K. T. Heggestad (Red.), Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 2 (4. utg., s. 80-109). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Oppslag i ORIA

Rustøen, T. (1991). Livskvalitet - en sykepleieutfordring. Gyldendal. Oppslag i ORIA Søk eventuelt om tilgang til elektronisk versjon fra Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, følg lenken fra oppslag i ORIA

Flere bøker - søk i ORIA

Søkeord ...
 • "quality of life" OR qol OR hrqol
 • well-being OR "well being"  OR  wellbeing
 • prosperity, thriving, thrive, health and wealth, well-being, welfare, contentment, pleasantness
 • psychosocial
 • CINAHL -  emneord (MH feltkode for søk kun i emneordsdelen): MH "Psychological Well-Being"  OR MH "Quality of Life"

Helsefremmende sykepleie

"Sykepleieren har ansvar for en sykepleiepraksis som fremmer helse og forebygger sykdom". Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (Norsk), punkt 2.1 -  hentet fra http://yrkesetikk.nsf.no/nsfs-etiske-retningslinjer/retningslinjene

Flere titler

Gammersvik, Å. (2018). Helsefremmende arbeid i sykepleie. I Å. Gammersvik & T. B. Larsen (Red.), Helsefremmende sykepleie : i teori og praksis (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Søk i ORIA

André, B. (2017). Omsorg i sykepleien med en helsefremmende tilnærming. Klinisk Sygepleje, 31(1), 60-72. https://doi.org/10.18261/issn.1903-2285-2017-01-06

Kok, G. & de Vries, N. K. (2015, 2015/01/01/). Health Education and Health Promotion. I J. D. Wright (Red.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2nd. utg., s. 620-627). Oxford: Elsevier. Hentet fra http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080970868920555

Mjøsund, N. H. (2020). Helsefremmende sykepleie i psykisk helsevern – pasienters drømmesykehus. Sykepleien Forskning, (80478), e-80478. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2020.80478

Nordhelle, G. (2010). Motivasjon – hva driver mennesker til handling? I T.-J. Ekeland, O. Iversen, G. Nordhelle & A. Ohnstad (Red.), Psykologi for sosial- og helsefagene (s. 49-76). Cappelen Damm. Oppslag ORIA

Undervisning og veiledning

Søk i ORIA - eller let på hylla:

Fysisk aktivitet

Se emne-siden Fysisk aktivet