Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024) Sykepleie. Bibliotekets fagside

Barnesykepleie - finn litteratur

Pasient- og brukerrettighetsloven (1999, oppdatert siste 2019). Kapittel 6. Barns særlige rettigheter. Lovdata https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63#KAPITTEL_7 

Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon (2000, oppdatert 2016). Lovdata https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-01-1217

NSFs etiske retningslinjer. http://yrkesetikk.nsf.no/nsfs-etiske-retningslinjer

UpToDate (OBS krever VPN også på Kampus) - Emne Pediatri

Norsk elektronisk legehåndbok - pediatri

BMJ Best practice - pediatri

Retningslinjer: Barn og unge. Lenker fra Helsebiblioteket.no

Prosedyer: VAR Healthcare - søk på barn

Systematiske oversikter oppsummerer forskning. Aktuelle databaser/nettsteder for søk:

Cochrane library

Joanna Briggs Institute

Nasjonale sentre som Folkehelseinstituttet

Oversikter kan også finnes via søk i CINAHL og MEDLINE - avgrens søket til oversikter feks AND TI review* OR TI meta* - eller via limit - valg fra Clinical queries

Eksempler

Jepsen, S. L., Haahr, A., Eg, M., & Jørgensen, L. B. (2019). Coping with the unfamiliar: How do children cope with hospitalization in relation to acute and/or critical illness? A qualitative metasynthesis. Journal of Child Health Care, 23(4), 534–550. https://doi.org/10.1177/1367493518804097

Uman, L. S., Birnie, K. A., Noel, M., Parker, J. A., Chambers, C. T., McGrath, P. J. & Kisely, S. R. (2013). Psychological interventions for needle-related procedural pain and distress in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic reviews.  https://doi.org/10.1002/14651858.CD005179.pub4

Bice, A. A. & Wyatt, T. H. (2017). Holistic Comfort Interventions for Pediatric Nursing Procedures: A Systematic Review. Journal of Holistic Nursing, 35(3), 280-295. https://doi.org/10.1177/0898010116660397

Kusi Amponsah, A., Björn, A., Bam, V. & Axelin, A. (2019). The Effect of Educational Strategies Targeted for Nurses on Pain Assessment and Management in Children: An Integrative Review. Pain Management Nursing, 20(6), 604-613. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2019.03.005

Sng, Q. W., He, H., Wang, W., Taylor, B., Chow, A., Klainin, Y. P., & Zhu, L. (2017). A Meta-Synthesis of Children’s Experiences of Postoperative Pain Management. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 14(1), 46–54. https://doi.org/10.1111/wvn.12185

Woragidpoonpol, P., Yenbut, J., Picheansathian, W. & Klunklin, P. (2013). Effectiveness of non-pharmacological interventions in relieving children's postoperative pain: a systematic review. JBI Evidence Synthesis, 11(10), 117-156. https://doi.org/10.11124/jbisrir-2013-926

Søk i ORIA for å finne bøker

Tips - ta en hyllevandring i bibliotek - se aktuelle hylleplasseringer:

Start søk i Svemed+ (OBS databasen er ikke oppdatert etter 2019)

Svemed+ bruker de medisinske emneordene fra MeSH - noen aktuelle søkeord kan være

Barn på sykehus: "Child, Hospitalized"

Nyfødte: "Infant, Newborn"

Prematurt spedbarn: "Infant, Premature" se også Premature fødsel: "Premature Birth"

Du kan finne flere via søk i mesh.uia.no- eller søke med norske ord i Svemed+

Eksempler på søk i SveMed+

Søk på Premature spedbarn: exp:"infant premature" Limits: granskning:"peer reviewed"

Barn på sykehus -  Limit- fagfellevurderte tidsskrift:  Child, Hospitalized Limits: granskning:"peer reviewed"​ Lenke til søk

Barnesykepleie  - eller barn på sykehus: Lenke til søk exp:"Child, Hospitalized" OR exp:"Pediatric Nursing" OR exp:"Pediatric Nurse Practitioners" Limits: granskning:"peer reviewed"

Eksempel på søk i ORIA - artikkelsøk

ORIA, Avansert søk.
Tittel: (sykeple* OR sjukeple* OR sygeple*) AND (barn* OR pediatr*)
Materialtype: Artikler
Siste 20 år
Limit Fagfellevurderte
Link til treff

Start søk i CINAHL (via EBSCOhost) 

Via EBSCOhost finner du også databasen MEDLINE

Forslag til søkeord nedenfor 

Merk: feltkode MH foran søkeord = søk på CINAHL emneord. MM foran søkeord = søk på CINAHL emneord, der dette emnet er hovedfokus i artikkelen. Settes ikke feltkode foran søkeordene søkes det både fra ord i tittel, sammendrag, eller ord fra emneord) 

Søkeord ?

child

children

pediatrics

hospital*

"Child, Hospitalized"


​Inpatients*

"Intensive Care Units"

Trust
Uncertainty
Anxiety
Stress
Fear
adapt* OR cope OR coping
psychosocial*

 

Experience*

play
playthings

 

Stress
Venipuncture

"Mother-Infant Relations" 
Father-Infant Relations
bonding OR bond OR bonds OR attachement*

kangaroo
nidcap

"Neonatal Intensive Care Nursing"
Neonatal Nursing
Neonatal, Infant
Newborn* OR neonat*

"Premature, Infant"

"infant, premature"
premature

 

"Pediatric nursing"
"Pediatric Oncology Nursing"

"Nurse Attitude*"
"Nurse-Patient Relation*"
"Nursing Interventions" 
"Parent-Child Relations"
"Parent-Infant Bonding"
"Parent-Infant Relations"
"Patient Attitudes"

"Professional-Family Relations"

(The relationship and interactions between a health care professional and the family of a patient)

"Family Centered Care"

Collaborative relationship between families and professionals in the continued pursuit of being responsive to the priorities and choices of the families.

 

Tips

sjekk norsk oversettelse av MeSH: Medical Subject headings, emneord som brukes i MEDLINE. CINAHL emneordene bygger på disse. Gå til mesh.uia.no

Søk med norske ord i basen SveMed+

Barn på sykehus - prosedyrer - smerter - opplevelser - mestring ... Søk artikler, eksempler

Fra søk i CINAHL (EBSCOhost)

Søkeord ...

child OR children OR pediatric

Inpatients

"Child, Hospitalized"

child* AND (hospital* OR inpatient*)

Venipuncture* OR Injection* OR Needles OR needle

procedure* OR procedural*

pain

fear OR anxiety OR worry OR worrying OR scared OR scaring ...

play* OR drawing* OR painting* OR relaxation* OR distraction* OR Psychological*

Nonpharmac* OR Non-pharmal*  OR "Non pharmac*" OR "non medical*"

"Patient Attitudes" OR experience* OR perception* OR "Patient Satisfaction" - attitude* OR perception* OR experience*

cope OR coping OR adapt* OR salutogen* OR empower*

psychosocial

 

Eksempel på søk på CINAHL emneord, avgrenset til psykososiale faktorer: 


MH "Child, Hospitalized/PF")  - limit: Peer Reviewed; Language: Danish, English, Norwegian, Swedish Lenke til søk

Eksempel på søk i CINAHL - ord fra tittel


TI ((child OR children) AND (Procedur* OR needle OR needles OR venipuncture*))

Eksempler på artikler funnet. Legg merke til ord i tittel, sammendrag ... 

Pelander, T., & Leino-Kilpi, H. (2010). Children’s best and worst experiences during hospitalisationScandinavian Journal of Caring Sciences, 24(4), 726-33. http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-6712.2010.00770.x

Söderbäck, M. (2013). Young (3–5 year-old) children’s ways of engagement in care procedures involving venepuncture. Journal of Research in Nursing, 18(7), 636–648. https://doi.org/10.1177/1744987111434191

Karlsson, K., Dalheim Englund, A.-C., Enskär, K., Nyström, M., & Rydström, I. (2016). Experiencing Support During Needle-Related Medical Procedures: A Hermeneutic Study With Young Children (3–7 Years). Journal of Pediatric Nursing, 31(6), 667–677. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2016.06.004

Karlsson, K., RydstrÖM, I., EnskÄR, K., & Dalheim Englund, A.-C. (2014). Nurses’ perspectives on supporting children during needle-related medical procedures. International Journal of Qualitative Studies on Health & Well-Being, 9, 1–11. https://doi.org/10.3402/qhw.v9.23063

Jepsen, S. L., Haahr, A., Eg, M., & Jørgensen, L. B. (2019). Coping with the unfamiliar: How do children cope with hospitalization in relation to acute and/or critical illness? A qualitative metasynthesis. Journal of Child Health Care, 23(4), 534–550. https://doi.org/10.1177/1367493518804097

Sng, Q. W., He, H., Wang, W., Taylor, B., Chow, A., Klainin, Y. P., & Zhu, L. (2017). A Meta-Synthesis of Children’s Experiences of Postoperative Pain Management. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 14(1), 46–54. https://doi.org/10.1111/wvn.12185

Ford, K. (2011). ‘I didn’t really like it, but it sounded exciting’: Admission to hospital for surgery from the perspectives of children. Journal of Child Health Care, 15(4), 250–260. https://doi.org/10.1177/1367493511420185

Lisieux Lima Gomes, G., & Miriam Lima da Nóbrega, M. (2015). Anxiety in children following hospitalization: a proposal for a nursing diagnosis. Revista Latino-Americana de Enfermagem (RLAE), 23(5), 963–970. https://doi.org/10.1590/0104-1169.0372.2637

Sundal, H. (2019). Hospitalized Children -- Parents’ and Nurses’ Collaboration in Procedural Situations. Pediatric Nursing, 45(4), 174–179. Fulltekst via CINAHL

og flere ... søk med ordet procedure*

Ueki, S., Yamagami, Y., & Makimoto, K. (2019). Effectiveness of vibratory stimulation on needle-related procedural pain in children: a systematic review. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Reports, 17(7), 1428–1463. https://doi.org/10.11124/JBISRIR-2017-003890

Olmstead, D. L., Scott, S. D., Mayan, M., Koop, P. M., & Reid, K. (2014). Influences shaping nurses’ use of distraction for children’s procedural pain. Journal for Specialists in Pediatric Nursing, 19(2), 162–171. https://doi.org/10.1111/jspn.12067

Uman, L. S., Birnie, K. A., Noel, M., Parker, J. A., Chambers, C. T., McGrath, P. J. & Kisely, S. R. (2013). Psychological interventions for needle-related procedural pain and distress in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews, (10), Cd005179. https://doi.org/10.1002/14651858.CD005179.pub3

Wieland, L. S. (2019). Psychological Interventions for Needle-Related Procedural Pain and Distress in Children and Adolescents: Summary of a Cochrane Review. Explore: The Journal of Science & Healing, 15(1), 74–75. https://doi.org/10.1016/j.explore.2018.10.014

Karakaya, A., & Gözen, D. (2016). The Effect of Distraction on Pain Level Felt by School-age Children During Venipuncture Procedure—Randomized Controlled Trial. Pain Management Nursing, 17(1), 47–53. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2015.08.005
Sundal, H. (2019). Hospitalized Children -- Parents’ and Nurses’ Collaboration in Procedural Situations. Pediatric Nursing, 45(4), 174–179. Fulltekst via CINAHL

Lloyd M, Law GU, Heard A, & Kroese B. (2008). When a child says “no”: experiences of nurses working with children having invasive procedures. Paediatric Nursing, 20(4), 29–34. Fulltekst via ProQuest

Ives M, & Melrose S. (2010). Immunizing children who fear and resist needles: is it a problem for nurses? Nursing Forum, 45(1), 29–39. https://doi.org/10.1111/j.1744-6198.2009.00161.x

Bray, L., Appleton, V. & Sharpe, A. (2019). The information needs of children having clinical procedures in hospital: Will it hurt? Will I feel scared? What can I do to stay calm? Child: Care, Health and Development, 45(5), 737-743. https://doi.org/10.1111/cch.12692

Dalley, J. S. & McMurtry, C. M. (2016). Teddy and I Get a Check-Up: A Pilot Educational Intervention Teaching Children Coping Strategies for Managing Procedure-Related Pain and Fear. Pain Research & Management, 1-12. https://doi.org/10.1155/2016/4383967

Kristensen, H. N., Sørensen, E. E., Stinson, J. & Thomsen, H. H. (2019). "WE do it together!" An Ethnographic Study of the Alliance Between Child and Hospital Clown During Venipunctures. Journal of Pediatric Nursing, 46, e77-e85. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2019.03.013

Kuo, H.-C., Pan, H.-H., Creedy, D. K. & Tsao, Y. (2018). Distraction-Based Interventions for Children Undergoing Venipuncture Procedures: A Randomized Controlled Study. Clinical Nursing Research, 27(4), 467-482. https://doi.org/10.1177/1054773816686262

Ortiz, G. S., O'Connor, T., Carey, J., Vella, A., Paul, A., Rode, D., … OʼConnor, T. (2019). Impact of a Child Life and Music Therapy Procedural Support Intervention on Parental Perception of Their Child's Distress During Intravenous Placement. Pediatric Emergency Care, 35(7), 498-505. https://doi.org/10.1097/PEC.0000000000001065

Shave, K., Ali, S., Scott, S. D. & Hartling, L. (2018). Procedural pain in children: a qualitative study of caregiver experiences and information needs. BMC Pediatrics, 18(1). https://doi.org/10.1186/s12887-018-1300-y

Taylor, C., Sellick, K. & Greenwood, K. (2011). The influence of adult behaviors on child coping during venipuncture: A sequential analysis. Research in Nursing and Health, 34(2), 116-131. https://doi.org/10.1002/nur.20424

Eksempel på søkeord:

Prosedyrerelatert tvang, elementer i søket tvang AND prosedyrerer, spesfikke eller generelt: 

(holding OR restrain* OR Coercion* OR force*) AND (procedure* OR treatment* OR Venipuncture)

Eller søk med nærhet, færre treff (Se søketeknikker for bruk av nærhetsoperator, N#)

(holding OR restrain* OR Coercion* OR force*) N5 (procedure* OR treatment* OR Venipuncture)

Barn:

child* OR pediatric*

flere; toddler OR kid OR kids OR boy* OR girl*

 

 

Noen eksempler på artikler, legg merke til ord du kan bruke i ditt søk

 

Rønningen, R. B. & Eilertsen, M.-E. (2023). Tvang på barneavdeling – en kartleggingsstudie. Sykepleien Forskning, (91598), e-91598. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2023.91598 


Sundal, H. (2021). Children’s Co-Determination During Challenging Procedures: Nurses and Parents Experiences of Caring Under Short-Term Hospital Stays in Norway. Journal of Pediatric Nursing, 57, e34–e39. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.09.018


Bray, L., Ford, K., Dickinson, A., Water, T., Snodin, J. & Carter, B. (2018). A qualitative study of health professionals’ views on the holding of children for clinical procedures: Constructing a balanced approach. Journal of Child Health Care, 23(1), 160-171. https://doi.org/10.1177/1367493518785777  


Kirwan, L. & Coyne, I. (2017). Use of restraint with hospitalized children: A survey of nurses' perceptions of practices. Journal of Child Health Care, 21(1), 46-54. https://doi.org/10.1177/1367493516666730  


Svendsen, E. J., Pedersen, R., Moen, A. & Bjørk, I. T. (2017). Exploring perspectives on restraint during medical procedures in paediatric care: a qualitative interview study with nurses and physicians. International Journal of Qualitative Studies on Health & Well-Being, 12(1), https://doi.org/10.1080/17482631.2017.1363623  


Tomás-Jiménez, M., Díaz, E. F., Sánchez, M. J. F., Pliego, A. N. & Mir-Abellán, R. (2021). Clinical Holding in Pediatric Venipuncture: Caring by Empowering the Caregiver. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(14). https://doi.org/10.3390/ijerph18147403


Brenner M. (2007). Child restraint in the acute setting of pediatric nursing: an extraordinarily stressful event. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 30(1–2), 29–37. https://doi.org/10.1080/01460860701366658


Karlsson, K., RydstrÖM, I., EnskÄR, K., & Dalheim Englund, A.-C. (2014). Nurses’ perspectives on supporting children during needle-related medical procedures. International Journal of Qualitative Studies on Health & Well-Being, 9, 1–11. https://doi.org/10.3402/qhw.v9.23063


Lloyd M, Law GU, Heard A, & Kroese B. (2008). When a child says “no”: experiences of nurses working with children having invasive procedures. Paediatric Nursing, 20(4), 29–34. https://doi.org/10.7748/paed.20.4.29.s24 

Barn som pårørende

Oslo Universitetssykehus (2022). Barn som pårørende. (eHåndbok for Oslo universitetssykehus). https://ehandboken.ous-hf.no/document/26326

Søk etter forskningsartikler

CINAHL emneord: 

caregivers

"Visitors to Patients"

"Professional-Family Relations"

(The relationship and interactions between a health care professional and the family of a patient)

"Family Centered Care"

Collaborative relationship between families and professionals in the continued pursuit of being responsive to the priorities and choices of the families.

CINAHL subject headings: "Children of Impaired Parents" - MeSH: "Child of Impaired Parents"

Tekstord - søkeord  - eksempler ...

W3 mellom søkeord = ordet må stå i nærhet av hverandre, 0-3 ord kan stå mellom søkeordene, ordene må stå i denne rekkefølgen. TI = ord fra artikkelens tittel

TI ((child* OR young  OR kid OR kids) W3 (parent* OR relatives)) AND TI (sick* OR ill*)

Koble ev med annet søkeord, for tilstand...

Eksempler på artikler - legg merke til ord...

Stavnes, K., Ruud, T., Benth, J. Š., Hanssen-Bauer, K., Weimand, B. M., Solantaus, T., Hilsen, M., Skogøy, B. E., Kallander, E. K., Kufås, E., Peck, G. C., Birkeland, B., & Hagen, K. A. (2022). Norwegian health personnel’s compliance with new legislation on children of ill parents: an exploratory cross-sectional multicentre study. BMC Health Services Research, 22(1), 1–18. https://doi.org/10.1186/s12913-022-08268-9

Knutsson, S., Enskär, K., Andersson-Gäre, B. & Golsäter, M. (2016). Children as relatives to a sick parent: Healthcare professionals’ approaches. Nordic Journal of Nursing Research, 37(2), 61-69. https://doi.org/10.1177/2057158516662538

Knutsson, S., Enskär, K., & Golsäter, M. (2017). Nurses’ experiences of what constitutes the encounter with children visiting a sick parent at an adult ICU. Intensive & Critical Care Nursing, 39, 9–17. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2016.09.003

Golsäter, M., Enskär, K. & Knutsson, S. (2019). Parents' perceptions of how nurses care for children as relatives of an ill patient- Experiences from an oncological outpatient department. European Journal of Oncology Nursing, 39, 35-40. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2019.01.004

Kallander, E. K., Weimand, B. M., Becker, S., Van Roy, B., Hanssen‐Bauer, K., Stavnes, K., … Ruud, T. (2018). Children with ill parents: extent and nature of caring activities. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32(2), 793-804. https://doi.org/10.1111/scs.12510

Skogøy, B. E., Sørgaard, K., Maybery, D., Ruud, T., Stavnes, K., Kufås, E., … Ogden, T. (2018). Hospitals implementing changes in law to protect children of ill parents: a cross-sectional study. BMC Health Services Research, 18(1). https://doi.org/10.1186/s12913-018-3393-2

Nettsted

Pårørendeprogrammet. https://parorendeprogrammet.no/

BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. https://sshf.no/helsefaglig/kompetansetjenester/barnsbeste

Lek - søk litteratur - eksempler

Søkeord ...

play ; playthings ; toy  toys ; clown (s) ...puppet*  OR ...

anxiety ; fear ; stress ; cope ; coping ; adapt* ... Uncertainty ; trust; 

preoperativ*  ; pre-operativ* ; procedure* ; needle*  ; Venipuncture*  ; "medical procedur*" 

pain*

Eksempel på søk i CINAHL  barn på sykehus og lek

#

Query

Limiters/ Expanders

Results

S1

"child, hospitalized" OR ( TI (child* OR pediatric) AND hospital* )

 

32,420

S2

"play and playthings" OR "play therapy" OR TI play*

 

23,807

S3

S1 AND S2

 

443

S4

S1 AND S2

Limiters - Peer Reviewed; Language: Danish, English, Norwegian, Swedish; Published Date: 20070101-
 

182

 

Lenke til søk

 

Nytt eksempel  søk - her på søk med ord i i tittel, se TI foran søkeord som må forekomme i artikkelens tittel, limit år 2012- og språk:

  • Play AND TI (child* OR pediatric* OR kid OR kids OR toddler* OR schoolchild*) AND TI (needle* OR procedure* OR Venipuncture*) 
  • LInk til treff i CINAHL

Eksempeler på artikler - legg merke til ord som kan brukes i ditt eget søk!

Díaz-Rodríguez, M., Alcántara-Rubio, L., Aguilar-García, D., Pérez-Muñoz, C., Carretero-Bravo, J., & Puertas-Cristóbal, E. (2021). The Effect of Play on Pain and Anxiety in Children in the Field of Nursing: A Systematic Review. Journal of Pediatric Nursing, 61, 15–22. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2021.02.022

Kyriakidis, I., Tsamagou, E. & Magos, K. (2021). Play and medical play in teaching pre-school children to cope with medical procedures involving needles: A systematic review. Journal of Paediatrics and Child Health, 57(4), 491-499. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jpc.15442

da Cunha Salomão Barroso, M. C., Fernandes Vieira dos Santos, R. d. S., Vieira dos Santos, A. E., Rodrigues Nunes, M. D. & Fonseca Lucas, E. A. J. C. (2020). Children's perception of venipuncture through therapeutic toy. Acta Paulista de Enfermagem, 33(1), 1-8. https://doi.org/10.37689/acta-ape/2020AO0296 

Soares da Silva, J. R., Leite Pizzoli, L. M., do Prado Amorim, A. R., Pinheiros, F. T., Romanini, G. C., da Silva, a. G., da Silva Pepi, J. G., Joanete, S. & Alves, S. S. M. (2016). Using Therapeutic Toys to Facilitate Venipuncture Procedure in Preschool Children. Pediatric Nursing, 42(2), 61-68. Fulltekst hentet fra CINAHL (EBSCOhost) https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=114664997&site=ehost-live 

Soares Maia, E. B., Ortiz La Banca, R., Rodrigues, S., de Castro Duarte Pontes, E., Caetano Sulino, M. & Garcia de Lima, R. A. (2022). The power of play in pediatric nursing. The perspectives of nurses participatiting in focal groups. Texto & Contexto Enfermagem, 31, 1-14. https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2021-0170 

Oluç, T., & Sarialioğlu, A. (2023). The effect of a hand puppet-based therapeutic play for preschool children on the fear and pain associated with blood collection procedure. Journal of Pediatric Nursing, 72, e80–e86. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2023.06.012

Ebnezar, J. N. P. (2014). Effectiveness of Medical Play on the Reduction of Fear in Children Aged 4 - 8 Years Undergoing Hospital Procedures in Selected Hospitals at Mangalore. International Journal of Nursing Education, 6(2), 61–66. https://doi.org/10.5958/0974-9357.2014.00606.0

Kırkan, Ç., & Kahraman, A. (2023). Effect of therapeutic play using a toy nebulizer and toy mask on a child’s fear and anxiety levels. Journal of Pediatric Nursing, 73, e556–e562. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2023.10.033

Jones, M. T., Kirkendall, M., Grissim, L., Daniels, S., & Boles, J. C. (2021). Exploration of the Relationship Between a Group Medical Play Intervention and Children’s Preoperative Fear and Anxiety. Journal of Pediatric Healthcare, 35(1), 74–83. https://doi.org/10.1016/j.pedhc.2020.08.001

Li, W. H. C., Oi Kwan Chung, J., Ka Yan Ho, Ming Chau Kwok, B., Chung, J. O. K., Ho, K. Y., & Kwok, B. M. C. (2016). Play interventions to reduce anxiety and negative emotions in hospitalized children. BMC Pediatrics, 16, 1–9. https://doi.org/10.1186/s12887-016-0570-5

Og noen flere link til artikler CINAHL

oversiktsartikkel,
Díaz-Rodríguez, M., Alcántara-Rubio, L., Aguilar-García, D., Pérez-Muñoz, C., Carretero-Bravo, J., & Puertas-Cristóbal, E. (2021). The Effect of Play on Pain and Anxiety in Children in the Field of Nursing: A Systematic Review. Journal of Pediatric Nursing, 61, 15–22. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2021.02.022
 

 

Premature Nyfødtsykepleie - søk etter litteratur

Søkeord ...

"Neonatal Nursing"
"Neonatal Intensive Care Nursing"

"Mother-Infant Relations" 
Father-Infant Relations
bonding OR bond OR bonds OR attachement* OR interact* OR relation*

kangaroo

"Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program" OR nidcap: Link

skin-to-skin OR "skin to skin"

"infant, premature"
premature

"Neonatal, Infant"
Newborn* OR neonat*

"Intensive Care Units, Neonatal" OR NICU OR "neonatal intensive care unit*" 

parent* OR mother* OR father* OR maternal* OR paternal* 

"family centered care" 

Kvalitative metoder: qualitative OR interview* OR experience* OR phenomenolog* OR themes OR thematic OR "focus group*"

Erfaringer, meninger, holdninger, ... perspectiv* OR experience* OR attitude* OR percpetion* OR satisfaction* OR view* OR belie* OR opinion*

...

SveMed+

Merk at databasen SveMed+ ikke er oppdatert etter 2019. Kan være en god start, hvor du feks kan finne engelske søkeord for søk videre i CINAHL ovenfor

"Neonatal Nursing" OR "Intensive Care Units, Neonatal" OR  "Infant, Premature"  - limit peer reveiw- Lenke

Fra søk sykepleien.no

 

Moe, K., Skisland, A. V.-S. & Söderhamn, U. (2017). Encountering parents of a sick newborn child. Sykepleien Forskning, (62155), e-62155. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2017.62155

Fra søk Idunn.no premature* OR nyfødt* OR nicu OR neonatal* -  Limit forskningsartikler. Link

Ambrus, T. B., Pedersen, M., Lund Andersen, B. & Brødsgaard, A. (2019). Partnerskab via familiefokuserede sygeplejesamtaler. Klinisk Sygepleje, 33(2), 109-126. https://doi.org/10.18261/issn.1903-2285-2019-02-03 

Koreska, M., Rydahl-Hansen, S. & Brødsgaard, A. (2018). ”Vi glæder os til at samarbejde med jer …”. Klinisk Sygepleje, 32(4), 249-264. https://doi.org/10.18261/issn.1903-2285-2018-04-02

 

Fra søk CINAHL:

Bonding: 

Koliouli, F., Gaudron, C. Z., Bourque, C. J., & Raynaud, J.-P. (2022). Parental sense of competence, paternal stress and perceived construction of the relationship with the premature newborn: A mixed method study. Early Human Development, 168. https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2022.105576

Guillaume, S., Michelin, N., Amrani, E., Bernier, B., Durrmeyer, X., Lescure, S., Bony, C., Danan, C., Baud, O., Jarreau, P.-H., Zana-Glaieb, E., & Caeymaex, L. (2013). Parents expectation of staff in the early bonding process with their premature babies in the intensive care setting: a qualitative multicenter study with 60 parents. Neonatal Intensive Care, 26(3), 40–46.

Hladík, M., Jakšová, K., & Sikorová, L. (2016). Nurses’ Role in Promoting Relations between Parents and Premature Newborns in Accordance with the Concept of Family-Centered Care. Central European Journal of Nursing & Midwifery, 7(1), 396–401. https://doi.org/10.15452/CEJNM.2016.07.0006

Oversiktsartikkel: Alnuaimi, N., & Tluczek, A. (2022). Father’s Bonding With an Infant Born Prematurely: A Qualitative Meta-synthesis. Western Journal of Nursing Research44(5), 493–505. https://doi.org/10.1177/01939459211002909

UpToDate: pain neonatal

Se emnet smerter

Eksempel på søk CINAHL

TI = ord i tittel. Søker på ord for smerte, ord for sykepleie eller nicu:

TI (pain*) AND TI (premature* OR neonat* OR newborn*) AND TI (nurs* OR NICU) link til treff

 

Sykepleien.no

link treff

 

ORIA  - bøker, link - flere link

Barn med kreftsykdommer