Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sykepleie

Bibliotekets fagside for sykepleie

Lover og forskrifter. Rundskriv. Veileder. Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Bøker i biblioteket

Flere titler

Engel, L. V. (2013). Sygeplejeteoretikere - en historisk oversigt. I S. Hundborg & B. Lynggaard (Red.), Sygeplejens fundament (2. utg., s. 212-225). København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Oppslag i ORIA

 

CINAHL - søk etter sykepleieteorier i CINAHL

Ulike typer søk i CINAHL

 1. Søk etter forskning - informasjon om en teori
 2. Finnes det studier - forskning - som har anvendt - bygger på - en spesifikk sykepleieteori

Søk 1:  Du søker informasjon/forskning - om en spesifikk teori

 1. Velg CINAHL subject headings
 2. Søk på teorien - feks OREM - alternativt søk på overordnet Nursing theory og åpne + tegnet for å se hvilke teorier som er dekket i CINAHL
 3. Velg emenord - og hak av for MAJOR headings - Velger du major headings vil du finne artikler der dette ement har hovedfokus i artikkelen
 4. For å se andre teorier, velg for eksempel
  • Physiological Theory
  • Psychological Theory
  • Sociological Theory

Søk på teorien som et hovedemne for å finne forskning/informasjon om teorien -eksempel- sett feltkoden MM foran søkeord = søk på emnet, der dette er hovedfokus i artikkelen - eksempler nedenfor. Merk at du kan søke bredere, endre fra MM til MH - som søker også på artikler som har fått emneordet men der ikke dette nødvendigvis er hovedfokuset i artikkelen

Sykepleieteorier
Psykologiske 
Sosiologiske

MM "Orem Self-Care Model"
MM "Roy Adaptation Model" 
MM "Nightingale's Nursing Theory"
MM "Watson's Theory of Caring"
MM "Leininger's Theory of Culture Care Diversity and Universality"
MM "Henderson Nursing Model"
MM "Benner's Professional Advancement Model"

...

MM "Lazarus Theory of Stress and Coping"
MM "Erikson's Theory of Human Development"
MM "Maslow's Hierarchy of Needs"

...

MM "Crisis Theory

...

Søk 2. Du ønsker å finne forskning/studier som har anvendt en spesifikk teori

 1. Søk på ditt emne bredt - feks diabetes
 2. Velg deretter CINAHL headings - søk etter ønsket teori - feks OREM- velg emnet  - men ikke hak av for Major. Alternativt - søker du studier som bruker en eller annen sykepleieteori - søk på Nursing theory og hak av for explode for treff på alle under, da søkes det slik: (MH "Nursing Theory+")  - du kan eventuelt legge til dette i ditt søk - eksempel diabetes AND (MH "Nursing Theory+")
 3. Koble det to søk sammen via søkehistorikken​

Merk at det finnes relativt få studier som bygger på/ eller anvender en spesifikk sykepleieteori

Empati

Thoresen, L. (2013). Empati - ulike forståelser. Sykepleien Forskning, (4), 362-367. https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2013.0167

Empowerment

 • Bridges, J. F. P., Loukanova, S. & Carrera, P. (2008). Patient Empowerment in Health Care. I H. K. Heggenhougen (Red.), International Encyclopedia of Public Health (s. 17-28). Oxford: Academic Press.
 • Jerofke-Owen, T., & Bull, M. (2018). Nurses’ Experiences Empowering Hospitalized Patients. Western Journal of Nursing Research, 40(7), 961–975. https://doi.org/10.1177/0193945917701395
 • Tveiten, S. (2018). Empowerment og veiledning. Sykepleierens pedagogiske funksjon i helsefremmende arbeid. I Å. Gammersvik & T. B. Larsen (Red.), Helsefremmende sykepleie : i teori og praksis (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.  Søk i ORIA, hyllaplass: 613 Hel

Helsefremmende sykepleie

"Sykepleieren har ansvar for en sykepleiepraksis som fremmer helse og forebygger sykdom". Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (Norsk), punkt 2.1 -  hentet fra http://yrkesetikk.nsf.no/nsfs-etiske-retningslinjer/retningslinjene

Flere titler

Håp

 • Tong, E. M. W. (2015). Hope and Hopelessness. I J. D. Wright (Red.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2nd ed. utg., s. 197-201). Oxford: Elsevier. 
 • Lohne, V. (2016). Håp og håpløshet. I U. Knutstad & A. K. T. Heggestad (Red.), Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 2 (4. utg., s. 110-126). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Oppslag i ORIA

Kriser og sorg

Lidelse

Livskvalitet. Velvære

 • Helsedirektoratet. (2015). Well-being på norsk (IS-2344). Hentet fra Helsedirektoratet
 • Armenta, C. N., Ruberton, P. M. & Lyubomirsky, S. (2015). Subjective Wellbeing, Psychology of. I J. D. Wright (Red.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (s. 648-653). Oxford: Elsevier
 • Rustøen, T. (2016). Livskvalitet og velvære. I U. Knutstad & A. K. T. Heggestad (Red.), Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 2 (4. utg., s. 80-109). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Oppslag i ORIA
Søkeord ...

"quality of life" OR qol OR hrqol

well-being OR "well being" 

prosperity, thriving, thrive, health and wealth, well-being, welfare, contentment, pleasantness

CINAHL - avgrens til søk på emneordet: MH "Psychological Well-Being" - MH "Quality of Life"

Mestring

Tillit

 • Tillid. (2007). I J. Lyngaa & B. Bidstrup Jørgensen (Red.), Sygeplejeleksikon (s. 363-366). Oppslag i ORIA 
 • Grimen, H. (2009). Hva er tillit. Oslo: Universitetsforlaget. Søk i ORIA
 • Ozaras, G., & Abaan, S. (2018). Investigation of the trust status of the nurse-patient relationship. Nursing Ethics, 25(5), 628–639. https://doi.org/10.1177/0969733016664971
 • Charalambous, A., Radwin, L., Berg, A., Sjovall, K., Patiraki, E., Lemonidou, C., … Suhonen, R. (2016). An international study of hospitalized cancer patients’ health status, nursing care quality, perceived individuality in care and trust in nurses: A path analysis. International Journal of Nursing Studies, 61, 176–186. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.06.013
 • Dinç, L., & Gastmans, C. (2012). Trust and trustworthiness in nursing: an argument-based literature review. Nursing Inquiry, 19(3), 223–237. https://doi.org/10.1111/j.1440-1800.2011.00582.x
 • Bell L, & Duffy A. (2009). A concept analysis of nurse--patient trust. British Journal of Nursing, 18(1), 46–51. Les via CINAHL

Søkeord

confidence, trust, faith, reliance

"Nurse-Patient Relations"

Trygghet - utrygghet

 • Segesten, K. (2016). Trygghet og uttrygghet ved uklar og/eller alvorlig sykdom. I U. Knutstad & A. K. T. Heggestad (Red.), Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 2 (4. utg., s. 146-158). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Oppslag i ORIA 
 • Zhang, Y., Kwekkeboom, K., Kim, K. S., Loring, S., & Wieben, A. M. (2020). Systematic Review and Meta-analysis of Psychosocial Uncertainty Management Interventions. Nursing Research, 69(1), 3–12. https://doi.org/10.1097/NNR.0000000000000368
 • Hansen, B et al. (2012). Patient experiences of uncertainty - a synthesis to guide nursing practice and research. Journal of Nursing Management, 20(2), 266–277. https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2011.01369.x
 • Scott SD, Estabrooks CA, Allen M, & Pollock C. (2008). A context of uncertainty: how context shapes nurses’ research utilization behaviors. Qualitative Health Research, 18(3), 347–357. https://doi.org/10.1177%2F1049732307313354
 • Lisieux Lima Gomes, G., & Miriam Lima da Nóbrega, M. (2015). Anxiety in children following hospitalization: a proposal for a nursing diagnosis. Revista Latino-Americana de Enfermagem (RLAE), 23(5), 963–970. https://doi.org/10.1590/0104-1169.0372.2637
 • Söderberg, A., Rydell Karlsson, M., & Löfvenmark, C. (2015). Upplevelse av trygghet och otrygghet bland patienter med hjärtsvikt som får avancerad sjukvård i hemmet. Nordic Journal of Nursing Research, 35(4), 203-9. http://dx.doi.org/10.1177/0107408315587800
 • Burström, M., Boman, K., Strandberg, G., & Brulin, C. (2007). Manlige patienter med hjärtsvikt och deras erfarenhet av att vara trygga och otrygga. Vård i Norden, 27(3), 24-8. http://dx.doi.org/10.1177/010740830702700306

Søkeord

certainty - uncertainty - confidence -power - security -  safety - trust ... fear, anxiety 

CINAHL Subject heading: Uncertainty - The state of being unsure and doubtful

Trøst

Søkeord

 • consolation
 • comfort

Undervisning og veiledning

Søk i ORIA - eller let på hylla:

Verdighet

 • Eriksson, K. (1996). Om människans värdighet. I T. Bjerkreim... (red). Visjon, viten og virke (s.79- 86) [elektronisk versjon].Oslo : Universitetsforlaget. Hentet fra Nasjonalbiblioteket 
 • Edlund, M. (2002). Människans värdighet - ett grunnbegrep innom vårdvetenskapen. (Akadmisk avhandling Åbo Universitet). Søk i ORIA
 • Edlun, M (2012). Verdighet. I Gustin, L. & I. Bergbom (Red.). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (s. 363-374). Lund: Studentlitteratur, 2012 Søk i ORIA. 
 • Heggestad, A. K. T. (2016). Verdighet som fenomen i sykepleien. I U. Knutstad & A. K. T. Heggestad (Red.), Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 2 (4. utg., s. 23-39). Oslo: Cappelen Damm akademisk.  Oppslag i ORIA
 • Verdighetsgarantiforskriften. (2010). Forskrift om en verdig eldreomsorg. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-11-12-1426

Søkeord

 • "Human Dignity"
 • dignity