Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024) Sykepleie. Bibliotekets fagside

Bøker og oppslagsverk i biblioteket

CINAHL - søk etter sykepleieteorier i CINAHL

Ulike typer søk i CINAHL

 1. Søk etter forskning - informasjon om en teori
 2. Finnes det studier - forskning - som har anvendt - bygger på - en spesifikk sykepleieteori
Søk 1:  Du søker informasjon/forskning - om en spesifikk teori
 1. Velg CINAHL subject headings
 2. Søk på teorien - feks OREM - alternativt søk på overordnet Nursing theory og åpne + tegnet for å se hvilke teorier som er dekket i CINAHL
 3. Velg emenord - og hak av for MAJOR headings - Velger du major headings vil du finne artikler der dette ement har hovedfokus i artikkelen
 4. For å se andre teorier, velg for eksempel
  • Physiological Theory
  • Psychological Theory
  • Sociological Theory

Søk på teorien som et hovedemne for å finne forskning/informasjon om teorien -eksempel- sett feltkoden MM foran søkeord = søk på emnet, der dette er hovedfokus i artikkelen - eksempler nedenfor. Merk at du kan søke bredere, endre fra MM til MH - som søker også på artikler som har fått emneordet men der ikke dette nødvendigvis er hovedfokuset i artikkelen

Sykepleieteorier
Psykologiske 
Sosiologiske

MM "Orem Self-Care Model"
MM "Roy Adaptation Model" 
MM "Nightingale's Nursing Theory"
MM "Watson's Theory of Caring"
MM "Leininger's Theory of Culture Care Diversity and Universality"
MM "Henderson Nursing Model"
MM "Benner's Professional Advancement Model"

...

MM "Lazarus Theory of Stress and Coping"
MM "Erikson's Theory of Human Development"
MM "Maslow's Hierarchy of Needs"

...

MM "Crisis Theory

...

Søk 2. Du ønsker å finne forskning/studier som har anvendt en spesifikk teori
 1. Søk på ditt emne bredt - feks diabetes
 2. Velg deretter CINAHL headings - søk etter ønsket teori - feks OREM- velg emnet  - men ikke hak av for Major. Alternativt - søker du studier som bruker en eller annen sykepleieteori - søk på Nursing theory og hak av for explode for treff på alle under, da søkes det slik: (MH "Nursing Theory+")  - du kan eventuelt legge til dette i ditt søk - eksempel diabetes AND (MH "Nursing Theory+")
 3. Koble det to søk sammen via søkehistorikken​

Merk at det finnes relativt få studier som bygger på/ eller anvender en spesifikk sykepleieteori

Sykepleier-pasient relasjon

Søk bøker i ORIA.

CINAHL søk artikler:

Søkeord CINAHL (CINAHL subject headings): "Nurse-Patient Relations"
Eksempel på søk - der dette emnet er et av hovedfokuset i artikkelen, limit Research, English, 2015-current

Eksempel på andre ord:

therapeutic* alliance*
terapist alliance
terpists relation*

Kan samles i et søk, bruker nærhet mellom søkeordene se bruk av N#, der 3 erstatter antall tillate ord mellom ord: 
(nurs* OR therapist* OR therpautic*) N3 (alliance* OR relation*)
Her må minst et av ordene fra hver () finnes, nært hverandre, se N - og inntil 3 ord kan stå mellom ordene

Legg ev til AND søke-elementer for avgrensning av emnet

Empati

 • Thoresen, L. (2013). Empati - ulike forståelser. Sykepleien Forskning, (4), 362-367. https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2013.0167
 • Empathy (APA Dictionary of psychology) Link
 • Elayyan, M., Rankin, J. & Chaarani, M. W. (2018). Factors affecting empathetic patient care behaviour among medical doctors and nurses: an integrative literature review. East Mediterr Health J, 24(3), 311-318. https://doi.org/10.26719/2018.24.3.311 
  Moudatsou, M., Stavropoulou, A., Philalithis, A. & Koukouli, S. (2020). The Role of Empathy in Health and Social Care Professionals. Healthcare, 8(1), 26. https://www.mdpi.com/2227-9032/8/1/26
 • Teófilo, T. J. S., Veras, R. F. S., Silva, V. A., Cunha, N. M., Oliveira, J. dos S., & Vasconcelos, S. C. (2019). Empathy in the nurse–patient relationship in geriatric care: An integrative review. Nursing Ethics, 26(6), 1585–1600. https://doi.org/10.1177/0969733018787228
 • Brown, E. L., Agronin, M. E., & Stein, J. R. (2020). Interventions to Enhance Empathy and Person-Centered Care for Individuals With Dementia: A Systematic Review. Research in Gerontological Nursing, 13(3), 158–168. https://doi.org/10.3928/19404921-20191028-01
 • Howick, J., Moscrop, A., Mebius, A., Fanshawe, T. R., Lewith, G., Bishop, F. L., Mistiaen, P., Roberts, N. W., Dieninytė, E., Xiao-Yang Hu,
 • Aveyard, P., Onakpoya, I. J., & Hu, X.-Y. (2018). Effects of empathic and positive communication in healthcare consultations: a systematic review and meta-analysis. Journal of the Royal Society of Medicine, 111(7), 240–252. https://doi.org/10.1177/0141076818769477
 •  Link til søk i CINAHL (EBSCOhost)
   

Empowerment

 • Bridges, J. F. P., Loukanova, S. & Carrera, P. (2008). Patient Empowerment in Health Care. I H. K. Heggenhougen (Red.), International Encyclopedia of Public Health (s. 17-28). Oxford: Academic Press.
 • Jerofke-Owen, T., & Bull, M. (2018). Nurses’ Experiences Empowering Hospitalized Patients. Western Journal of Nursing Research, 40(7), 961–975. https://doi.org/10.1177/0193945917701395
 • Tveiten, S. (2018). Empowerment og veiledning. Sykepleierens pedagogiske funksjon i helsefremmende arbeid. I Å. Gammersvik & T. B. Larsen (Red.), Helsefremmende sykepleie : i teori og praksis (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.  Søk i ORIA, hylleplass: 613 Hel

Helsefremmende sykepleie

"Sykepleieren har ansvar for en sykepleiepraksis som fremmer helse og forebygger sykdom". Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (Norsk), punkt 2.1 -  hentet fra http://yrkesetikk.nsf.no/nsfs-etiske-retningslinjer/retningslinjene

Flere titler

Gammersvik, Å. (2018). Helsefremmende arbeid i sykepleie. I Å. Gammersvik & T. B. Larsen (Red.), Helsefremmende sykepleie : i teori og praksis (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Søk i ORIA

André, B. (2017). Omsorg i sykepleien med en helsefremmende tilnærming. Klinisk Sygepleje, 31(1), 60-72. https://doi.org/10.18261/issn.1903-2285-2017-01-06

Kok, G. & de Vries, N. K. (2015, 2015/01/01/). Health Education and Health Promotion. I J. D. Wright (Red.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2nd. utg., s. 620-627). Oxford: Elsevier. Hentet fra http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080970868920555

Mjøsund, N. H. (2020). Helsefremmende sykepleie i psykisk helsevern – pasienters drømmesykehus. Sykepleien Forskning, (80478), e-80478. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2020.80478

Nordhelle, G. (2010). Motivasjon – hva driver mennesker til handling? I T.-J. Ekeland, O. Iversen, G. Nordhelle & A. Ohnstad (Red.), Psykologi for sosial- og helsefagene (s. 49-76). Cappelen Damm. Oppslag ORIA

Håp

 • Tong, E. M. W. (2015). Hope and Hopelessness. I J. D. Wright (Red.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2nd ed. utg., s. 197-201). Oxford: Elsevier. 
 • Lohne, V. (2016). Håp og håpløshet. I U. Knutstad & A. K. T. Heggestad (Red.), Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 2 (4. utg., s. 110-126). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Oppslag i ORIA

Kriser og sorg

Lidelse

Flere titler

Livskvalitet. Velvære

"WHO defines Quality of Life as an individual's perception of their position in life in the context of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns." https://www.who.int/tools/whoqol

 

Helsedirektoratet. (2015). Well-being på norsk (IS-2344). Hentet fra Helsedirektoratet

Nes, R.B et al (2021).Livskvalitet i Norge. Folkehelseinstituttet.https://www.fhi.no/he/folkehelserapporten/samfunn/livskvalitet-i-norge/

Armenta, C. N., Ruberton, P. M. & Lyubomirsky, S. (2015). Subjective Wellbeing, Psychology of. I J. D. Wright (Red.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (s. 648-653). Oxford: Elsevier

Rustøen, T. (2016). Livskvalitet og velvære. I U. Knutstad & A. K. T. Heggestad (Red.), Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 2 (4. utg., s. 80-109). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Oppslag i ORIA

Rustøen, T. (1991). Livskvalitet - en sykepleieutfordring. Gyldendal. Oppslag i ORIA Søk eventuelt om tilgang til elektronisk versjon fra Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, følg lenken fra oppslag i ORIA

Flere bøker - søk i ORIA

Søkeord ...
 • "quality of life" OR qol OR hrqol
 • well-being OR "well being"  OR  wellbeing
 • prosperity, thriving, thrive, health and wealth, well-being, welfare, contentment, pleasantness
 • psychosocial
 • CINAHL -  emneord (MH feltkode for søk kun i emneordsdelen): MH "Psychological Well-Being"  OR MH "Quality of Life"

Mestring og stress

Tillit

 • Tillid. (2007). I J. Lyngaa & B. Bidstrup Jørgensen (Red.), Sygeplejeleksikon (s. 363-366). Oppslag i ORIA 
 • Grimen, H. (2009). Hva er tillit. Oslo: Universitetsforlaget. Søk i ORIA
 • Ozaras, G., & Abaan, S. (2018). Investigation of the trust status of the nurse-patient relationship. Nursing Ethics, 25(5), 628–639. https://doi.org/10.1177/0969733016664971
 • Charalambous, A., Radwin, L., Berg, A., Sjovall, K., Patiraki, E., Lemonidou, C., … Suhonen, R. (2016). An international study of hospitalized cancer patients’ health status, nursing care quality, perceived individuality in care and trust in nurses: A path analysis. International Journal of Nursing Studies, 61, 176–186. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.06.013
 • Dinç, L., & Gastmans, C. (2012). Trust and trustworthiness in nursing: an argument-based literature review. Nursing Inquiry, 19(3), 223–237. https://doi.org/10.1111/j.1440-1800.2011.00582.x
 • Bell L, & Duffy A. (2009). A concept analysis of nurse--patient trust. British Journal of Nursing, 18(1), 46–51. Les via CINAHL

Søkeord

confidence, trust, faith, reliance

"Nurse-Patient Relations"

Trygghet - utrygghet

 • Segesten, K. (2016). Trygghet og uttrygghet ved uklar og/eller alvorlig sykdom. I U. Knutstad & A. K. T. Heggestad (Red.), Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 2 (4. utg., s. 146-158). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Oppslag i ORIA 
 • Zhang, Y., Kwekkeboom, K., Kim, K. S., Loring, S., & Wieben, A. M. (2020). Systematic Review and Meta-analysis of Psychosocial Uncertainty Management Interventions. Nursing Research, 69(1), 3–12. https://doi.org/10.1097/NNR.0000000000000368
 • Hansen, B et al. (2012). Patient experiences of uncertainty - a synthesis to guide nursing practice and research. Journal of Nursing Management, 20(2), 266–277. https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2011.01369.x
 • Scott SD, Estabrooks CA, Allen M, & Pollock C. (2008). A context of uncertainty: how context shapes nurses’ research utilization behaviors. Qualitative Health Research, 18(3), 347–357. https://doi.org/10.1177%2F1049732307313354
 • Lisieux Lima Gomes, G., & Miriam Lima da Nóbrega, M. (2015). Anxiety in children following hospitalization: a proposal for a nursing diagnosis. Revista Latino-Americana de Enfermagem (RLAE), 23(5), 963–970. https://doi.org/10.1590/0104-1169.0372.2637
 • Söderberg, A., Rydell Karlsson, M., & Löfvenmark, C. (2015). Upplevelse av trygghet och otrygghet bland patienter med hjärtsvikt som får avancerad sjukvård i hemmet. Nordic Journal of Nursing Research, 35(4), 203-9. http://dx.doi.org/10.1177/0107408315587800
 • Burström, M., Boman, K., Strandberg, G., & Brulin, C. (2007). Manlige patienter med hjärtsvikt och deras erfarenhet av att vara trygga och otrygga. Vård i Norden, 27(3), 24-8. http://dx.doi.org/10.1177/010740830702700306

Søkeord

certainty - uncertainty - confidence -power - security -  safety - trust ... fear, anxiety 

CINAHL Subject heading: Uncertainty - The state of being unsure and doubtful

Trøst

Søkeord

 • consolation
 • comfort*
 • trust

Eksempel på søk i CINAHL (EBSCOhost)

Eksempel søk Google Scholar (norsk/dansk/svensk) - typisk treff på studentoppgaver.

|=OR

 • trøst|tröst|trösta|trøste vård|vårdande|sykepleie|sykepleiens|sykepleiere|nurse|nurses|nursing|sygepleje|sjuksköterska|sjuksköterskan|sygeplejersken  link til treff

Undervisning og veiledning

Søk i ORIA - eller let på hylla:

Verdighet

 • Eriksson, K. (1996). Om människans värdighet. I T. Bjerkreim... (red). Visjon, viten og virke (s.79- 86) [elektronisk versjon].Oslo : Universitetsforlaget. Hentet fra Nasjonalbiblioteket 
 • Edlund, M. (2002). Människans värdighet - ett grunnbegrep innom vårdvetenskapen. (Akadmisk avhandling Åbo Universitet). Søk i ORIA
 • Edlun, M (2012). Verdighet. I Gustin, L. & I. Bergbom (Red.). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (s. 363-374). Lund: Studentlitteratur, 2012 Søk i ORIA. 
 • Heggestad, A. K. T. (2016). Verdighet som fenomen i sykepleien. I U. Knutstad & A. K. T. Heggestad (Red.), Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 2 (4. utg., s. 23-39). Oslo: Cappelen Damm akademisk.  Oppslag i ORIA
 • Verdighetsgarantiforskriften. (2010). Forskrift om en verdig eldreomsorg. Hentet fra Lovdata https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-11-12-1426
 • Hasegawa, N., & Ota, K. (2019). Concept synthesis of dignity in care for elderly facility residents. Nursing Ethics26(7/8), 2016–2034. https://doi.org/10.1177/0969733018824763
 • Bagnasco, A., Zanini, M., Dasso, N., Rossi, S., Timmins, F., Galanti, M. C., Aleo, G., Catania, G., & Sasso, L. (2020). Dignity, privacy, respect and choice—A scoping review of measurement of these concepts within acute healthcare practice. Journal of Clinical Nursing, 29(11/12), 1832–1857. https://doi.org/10.1111/jocn.15245
 • Franco, H., Caldeira, S., & Nunes, L. (2021). Dignity in nursing: A synthesis review of concept analysis studies. Nursing Ethics, 28(5), 734–749. https://doi.org/10.1177/0969733020961822
 • McSherry, W. & Boughey, A. (2020). Perceptions and understandings of dignity. I L. Rykkje (Red.), Eksistensielle begreper i helse- og sosialfaglig praksis (s. 39-58). https://doi.org/10.18261/9788215035697-2020-03 
 • Tranvåg, O. (2015). Dignity-preserving care for persons living with dementia [Doktoravhandling, Universitet i Bergen]. https://hdl.handle.net/1956/11408
   

Søkeord

 • "Human Dignity"
 • dignity
 • verdighet

Motivasjon

Se også

Bøker og artikler

 • Nordhelle, G. (2010). Motivasjon – hva driver mennesker til handling? I T.-J. Ekeland, O. Iversen, G. Nordhelle & A. Ohnstad (Red.), Psykologi for sosial- og helsefagene (s. 49-76). Cappelen Damm. Oppslag ORIA
 • Motivation - oppslag i International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2015- Link