Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024) Sykepleie. Bibliotekets fagside

Systematisk, strukturert søkestrategi

"Et systematisk litteratursøk er et søk som er som er planmessig, begrunnet, dokumentert og etterprøvbart" (Haraldstad & Christophersen, 2004, s.117). 

En søkestrategi er "en eksplisitt sammenstilling av termer brukt for å finne relevant litteratur i oppgitte kilder og definerte tidsrom" Termliste for forskningsoppsummeringer" FHI

Blokksøkstrategi - Systematisk litteratursøk

Et systematisk søk bruker en "blokksøkestrategi" (building block search strategy), der du grupperer , strukturerer søkeord i ulike konsepter og kobler konseptene sammen til slutt

 

Stegen, trinn i en strukturert, systematisk søkeprosess: 

  1. Hva ønsker du å finne svar på via forskningslitteraturen, hva søker du etter?.  Et klart avgrenset forskningsspørsmål, eller bredere litteratur om et problemfelt, problemstilling, emneområde? Et rammeverk som PICO og tilsvarende (PIO, PEO, PO, PICo) kan være til hjelp til å formulere et klinisk avgrenset fokusert spørsmål, men er ikke en forutsetning for å gjennomføre et godt søk. Rammeverket er best egnet til  hjelp med å formulere klart avgrensede empiriske forskningsspørsmål fra klinisk praksis.
  2. Hvilke databaser bør du bruke for søket (CINAHL (sykepleie), og MEDLINE (medisin, helsefag) som begge kan søkes via EBSCOhost, eller er det andre databaser som er bedre egnet? eller som du bør inkludere i tillegg (dette siste kan handle om hvor fullstendig du vil søke)
  3. Søkeord?
    • Hvilke konsepter (elementer) fra forskningsspørsmålet (eller bredere problemfelt/område) er best egnet til å fange opp litteraturen som kan svare på dette? (Har du flere må du om mulig gjøre flere ulike søk, da det ikke er sikkert at samme søk kan svare på alle dine forskningsspørsmål).  Hvor mange du bruker i ditt søk handler om blant annet hvor smalt, bredt du ønsker å søket, skal søket fange opp flest mulige av de relevante artikler som kan svare på din problemstilling, eller kan du søke smalere, finne noen av de relevante artiklene.  Dersom du har et generell problemfelt du søker litteratur om kan det være vanskelig å avgrense søket til en passende mengde treff for ditt prosjekt)
    • Søkeord? Hvert av konseptene (begrep, eller  elementer)  du har valgt å bruke i søkestrategien er representert ved en blokk av søkeord (enkeltord og/eller fraser): En søkeblokk er alle mulige synonymer (enkeltord og/eller fraser) for et begrep (konsept, element) som skal brukes i søket. Ordene som brukes (søkeord)  kan være hentet fra teksten (fritekst, tekstord), ord fra forfatter f.eks. ord i tittel og sammendrag, i tillegg til emneord (ord fra databasens  kontrollerte vokabular, emneord som f..eks. MeSH som brukes i MEDLINE databasen, eller CINAHL Subject headings som brukes i CINAHL). Du foretar gjerne flere ulike søk (innledende, orienterende test-søk) for å finne søkeord til de søkeelementer du bruker i søket.  Les om emneord og tekstord i kurset Kunnskapsbasert praksis (Helsebiblioteket). Sjekk også ut norsk oversettelse av MeSH - gå til mesh.uia.no
  4. Søk  Utfør søket i basene med ordene for hvert konsept: De enkelte søkeordene (termene), dvs. ordene i samme blokk kombineres med OR for treff på enten det ene eller andre ordet, for treff på synonyme/relaterte ord for konsept. Man søker gjerne en og en blokk for seg. Søkeblokkene kombineres med AND til et sluttresultat slik at minst et av søketermene fra hver søkeblokk er inkludert i sluttsummen
  5. Evaluer søket. Finner du relevante treff, finner du få relevante, finner du for mange treff. Gå tilbake noen steg, mulig du må søke med andre ord, flere ord, eller mulig du må justere ditt spørsmål, problemfelt du ønsker å finne svar på via litteraturen, kanskje du bør avgrense bedre slik at du får en overkommelig mengde treff
  6. Dokumenter ditt endelige søk: Om søket er grunnlag for en systematisk litteraturstudie, dokumenterer du det endelige søket (hovedsøket) på en slik måte at andre kan gjøre samme søk. Det endelige søket er det søket du velger ut treff for inklusjon av artikler til din litteraturstudie.  Bruk gjerne søkehistorikken som dannes for hvert søk i databasen til å koble søkesett sammen. 

Figur: Kombiner søkeblokkene. Se eventuelt filmen ovenfor
 

 

"When beginning the search for evidence, you should conduct a few small searches as a test of various search terms and combinations of terms" Aromataris, E. & Riitano, D. (2014)
 

Søketeknikker for å koble søkeord sammen. Se dokumentet om søk i EBSCOhost nedenfor. 

Tilsvarende søkeknikker brukes også i databaser som WoS dekker, Scopus

 

 

Les gjerne mer:

Lage søkestrategi (Kunnskapsbasert praksis)- Helsebiblioteket

Systematisk litteraturöversikt som examensarbete  - en guide fra Karolinska Instituts Bibliotek (Sverige)

Søk og Skriv- Systematisk søk

Litteratur

Møller, A. F. (2019). Systematisk litteraturstudie, SLS: - metodeanvisning til brug på professionsbachelorstudier. Sundhedsprofessionelle Studier,        3(4). Hentet fra https://tidsskrift.dk/Sundhedsprofessionnelle_studier/article/view/117528

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU  Vår metod. Se Kap. 3 om  Litteratursökning

 Nortvedt, M. W., Graverholt, B., Jamtvedt, G., Gundersen, M. W. & Nortvedt, M. W. (2021). Jobb kunnskapsbasert! : en arbeidsbok (3. utg.). Cappelen Damm akademisk.  Kapittel 3. Oppslag i ORIA

Aromataris, E., & Riitano, D. (2014). Constructing a search strategy and searching for evidence. A guide to the literature search for a systematic review. Amerian Journal of Nursing, 114(5), 49-56. https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000446779.99522.f6 

Oppfølgende og supplerende søkestrategier:

Referanselister, siteringssøk, lignende artikler

Sjekk referanselister i relevante kilder (Eldre artikler) (Scopus databasen viser også referanselisten til et treff)

Sjekk artikler som siterer relevante kilder (Nyere artikler) - se feks Times cited i EBSCOhost baser, Cited by i Google Scholar, Scopus, eller PuMed

Sjekk similar/lignende artikler til relevante kilder (fra søk i en database vises ofte til similar, eller beslektede artikler) 

 

Eksempel på søking via baser EBSCOhost