Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sykepleie

Bibliotekets fagside for sykepleie

Litteratur til metode for litteraturstudie

Systematisk søkestrategi - concept building block search strategy

Fra søkespørsmålet  finner man de sentrale begrepene (søkekonsepter) man vil søke på. Som hjelp til å lage spørsmål og finne hovedbegrepene (søkekonsepter for søket) brukes gjerne et rammeverk som PI(C)O/PICo - eller det tre delte spørsmål

1.Hvert av begrepene (søkekonsepter)  du har valgt å bruke i søkestrategien er representert ved en blokk av søkeord (enkeltord og/eller fraser). 

2.En søkeblokk er alle mulige synonymer (enkeltord og/eller fraser) for et begrep/søkekonsept. Ordene som brukes kan være hentet fra databasens  kontrollerte vokabular (emneord, som f.eks. MeSH som brukes i MEDLINE databasen) og/eller fritekst (ord fra tittel og/eller sammendrag). Les om emneord og tekstord i kurset Kunnskapsbasert praksis (Helsebiblioteket)
3.De enkelte søketermene/ordene i samme blokk kombineres med OR for treff på enten det ene eller andre ordet.
4.Man søker gjerne en og en blokk for seg  
5.Søkeblokkene kombineres med AND til et sluttresultat slik at minst et av søketermene fra hver søkeblokk er inkludert i sluttsummen
6. Bruk gjerne søkehistorikken som dannes for hvert søk i databasen til å koble søkesett sammen
 
 
Figur: Kombiner søkeblokkene
 

 

 

Søketeknikker for å koble søkeord sammen

 • OR mellom søkeord for treff på synonyme, relaterte begreper
 • AND mellom søkeord for treff på begge søkeordene
 • Nærhetsoperatorer  (Proximity/adjacency) - mellom søkeordene gir treff på begge søkeordene, men kun dersom de står i en viss nærhet til hverandre
 • Frasesøk - anføselstegn før og etter to eller flere ord gir treff dersom ordene forekommer slik ved siden av hverandre
 • NOT mellom søkeordene for treff på det ene søkeordet men ikke det andre
 • Brukes flere operatorer i sammem søkestreng, husk () mellom ord som skal kobles sammen med OR
 • Bruk ellers søketeknikker for å avgrense søk til visse felt, feks søkeord i tittelen. Trunkering for søk på stammen av et ord for treff på alel mulige endelser av ordet

Les mer

Oppfølgende (supplerende) søkestrategier

 • Sjekk referanselister i relevante kilder (Eldre artikler) (Scopus databasen viser også referanselisten til et treff)
 • Sjekk artikler som siterer relevante kilder (Nyere artikler) - se feks Times cited i EBSCOhost baser, Cited by i Google Scholar, Scopus, eller PuMed
 • Sjekk similar/lignende artikler til relevante kilder (fra søk i en database vises ofte til similar, eller beslektede artikler) 

1. Fokuser ditt søkespørsmål, rammeverk PICO - PIO, PICo, PEO, PO eller PS

PICO - PICo - PIO, PO, PEO (eller tilsvarende) rammeverk hjelper deg med å 

 1. Fokusere ditt spørsmål- tydeliggjøre hva spørsmålet du søker forskningslitteratur handler om (Focusing the search question)
 2. Bestemme dine inklusjons- og eksklusjonskriterier (Decide the inclusion and exclusion criteria)
 3. Strukturere ditt søk i databasene(e) (Structuring the search in the database). Se eventuelt filmen under

Se ulike rammeverk PICO, PIO, PICo, PO eller PS, PEO etc for ulike type spørsmål, velg faner for å se nærmere  - se ellers merknader nedenfor

TIPS, 

Les mer: PICO/PICo Helsebiblioteket

P Population - or problem. (Age, sex, diagnosis). P'en kan være en pasientgruppe, eller  pårørende, eller  helsepersonell ... Hvem gir data til undersøkelsen?
P'en kan også være mer generelt et problem
I Intervention (tiltak), eller Exposition or risk factor  (risikofaktorer - påvirkningsfaktorer), eller Issue/ phenomena of Interest (fenomen av interesse) / Instrument (kartleggingsvertkøy)
C Comparison, or Context (sammenlignende tiltak, or kontekst, eller setting)
O Outcomes, results - eller opplevelser (experiences)- eller evaluation (evaluation) - eller måleegenskaper (measurement properties)
T Time - type of studies - tidsfaktorer - eller type studier, (se også S under)
S Study design - studiedesign, forskningsmetode

Merk det er ikke alle spørsmål som har alle begrepene! Det er heller ikke slik at du nødvendigvis skal søke på alle delene i selve søket- et bredt søk vil kanskje bare søke på to (tre) av delene

Eksempel på PICO, der I'en er en intervensjon

 1. Populasjon:  nyfødte som utsettes for blodprøvetaking
 2. Intervensjon: sucrose
 3. Comparison: annet tiltak (kan være sukkervann, brystmelk, eller annet)
 4. Outcome: smerter

Spørsmål"Er  sucrose som smertestillende for nyfødte babyer som gjennomgår smertefulle prosedyrer som f.eks. blodprøvetaking, effektivt?"

Videre: finn søkeord for deler av PICO’en  ( søkekonsepter) som benyttes i søkestrategien og koble ordene sammen, se søketeknikker. Merk at ikke alle deler av din PICO ikke nødvendigvis bør tas med i selve søket. Merk at en del av PICO'en kan bestå av et eller to eller flere søkebegreper (søkekonsepter). For eksempel kan en Populasjon være: eldre med diabetes 1; her vil både eldre og diabetes1 være to søkebegreper, og det søkes med både ord for eldre og diabetes 1. Tilsvarende kan Fenomen av Interesse være, erfaringer med tvangsbruk, der man søker med ord for erfaringer og ord for tvangsbruk.

Eksempel på PICO, der I = interesse/eller issue, ikke et tiltak/intervensjon (Se eventuelt PICo, eller PIO, PEO eller PO)

 1. Population: nurses
 2. Issue/Interest: relatives witnessing resuscitation
 3. Contex: emercency room
 4. Outcomes: views or attitudes, or experiences

Question: What are nurses (P) views or attitudes (O) towards relatives witnessing resuscitation (I) in emergency rooms (Co)

s. 33, Aveyard, 2019. Doing a literature review in health and social care. Open University Press

Merk

Det er ikke alltid spørsmålet lar seg oversette til PICO formatet eller tilsvarende format som PIO, PEO, PICo. Det handler om å tydeliggjøre søke-spørsmålet ved å inndele det i ulike elementer (hovedbegreper / søkekonsepter).

 • Du kan eventuelt bruke spørreord som Hvem? Hva? og Hvorfor?
 • Du kan alternativt sette opp en tabell over søkekonsepter (de viktigste søkebegrepene, eller stikkordene fra ditt søkespørsmål) - uten bruk av noen overskrifter. Det gjelder typisk om du ikke har et tydelig og avgrenset spørsmål du søker forskningslitteratur om, men heller søker litteratur om et problemfelt/emne eller tema
 • Merk også at om du søker på flere ulike spørsmål bruker du tilsvarende flere PICO' er for disse

Filmen nedenfor går gjennom følgende

 • Ulike typer PICO  - PIO- PICo rammeverk - og strukturering av søk i databasen
 • Tips til hvordan finne søkeord
 • I Filmen vises det til tidligere filmer ad søketeknikker

Mer om å lage søkestrategi i kurset KunnskapsbasertPrasksis (Helsebiblioteket)

Se også artikkelen

Test deg selv, hvem er 'en

 1. P - Population, problem: 
 2. E - Exposition / Issue / Interest: 
 3. O - Outcome:

Eksempel (Bjørndal, et al, 2021, s. 36)

 1. P: sykepleiere
 2. E: lite kontroll over turnus/vs kontroll over turnus
 3. O: jobbtrivsel, gjennomtrekk

Kilde: Bjørndal et al (2021). Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag (4. utg.). Gyldendal

Kan også brukes i forbindelse med spørsmål om erfaringer, holdninger (dvs kvalitative spørsmål) - Eksempel

 1. Population: Older people
 2. Exposition: Cancer
 3. Outcome: Patients views, experiences etc.

Eksempel hentet fra: Bettany-Saltikov, J., & McSherry, R. (2016). How to do a systematic literature review in nursing : A step-by-step guide (2nd ed.). London: Open University Press. S. 24.  Se eventuelt PICo eller PO

For kvaliative studier, spørsmål om erfaringer -  brukes ofte rammeverket PICo - alternativt PEO, eller PO, eller kun P

 1. Population (nurses)
 2. phenomen of Interest (views or, attituteds towards, or experiences on, relatives witnessing resuscitation)
 3. Context (emergency room)

Merk at PICO kan eventuelt brukes, der I er interesse og C er context, O er feks opplevelse (erfaringer): 

 1. Population: nurses
 2. Issue/Interest: relatives witnessing resuscitation
 3. Contex: emercency room
 4. Outcomes: views or attitudes

Question: What are nurses (P) views, attitudes (O) towards relatives witnessing resuscitation (I) in emergency rooms (Co)

s. 33, Aveyard, 2019. Doing a literature review in health and social care. Open University Press

Søk gjerne med å legge til en søkeblokk med ord for kvalitative studier

Eksempel på søkeord ...

 • qualitative OR phenomenolog*  OR interview* OR experienc* OR themes OR thematic OR Ethnographic* OR Ethnological* OR "Grounded Theor*" OR Ethnonursing*  OR  Audiorecording* OR hermeneutic* OR "focus group*" OR "content analys*"

Legg merke til at også experience* er lagt til- da mange studier som omhandler erfaringer benytter kvalitative innsamlingsmetoder og analyser

I noen tilfeller har du kanskje bare en populasjon og opplevelser. Det er ingen spesifikke tiltak som vi skal se effekter av  Vi har mulig bare en populasjon og er interessert i deres opplevelser av situasjonen. Se også rammeverket PICo som alternativt kan brukes, alternativt PEO, PIO, eller PO, PS eller kun P.

Hvordan oppleves det å ha et helseproblem/sykdom ... - eller hva er helsepersonnels holdninger til ...

Eksempel PO

 • P: children of parents with a severe mental illness
 • O: experience their lives

Q: how  do children of parents with a severe mental illness experience their lives
 

Eksempel P: hentet fra s. 17 Meaning or process: Polit & Beck, 2022. Essentials of nursing research. 10. utg. Wolters Kluwer

P: population with conditions, or illness

Q: What is it like for ... (Population) to experience (conditions, illness, cirumstance)? - eller What is the process by which ... (Population) cope with, adapt to, or live with ... (conditions, illness, circumstance)?

 

Eksempel  PS

 • P- populasjon
 • S - hvilken situasjon er de i og hvordan opplever/erfarer de den

Søk gjerne med å legge til en søkeblokk med ord for kvalitative studier

Eksempel på søkeord

 • qualitative OR phenomenolog*  OR interview* OR experienc* OR themes OR thematic OR Ethnographic* OR Ethnological* OR "Grounded Theor*" OR Ethnonursing*  OR  Audiorecording* OR hermeneutic*

Legg merke til at også experience* er lagt til- da mange studier som omhandler erfaringer benytter kvalitative innsamlingsmetoder og analyser

 • P: Population/participants (Deltakere, populasjon)
 • C: Concept (Innhold)
 • C: Context (Kontekst)

Peters MDJ, Godfrey C, McInerney P, Munn Z, Tricco AC, Khalil, H. Chapter 11: Scoping Reviews (2020 version). In: Aromataris E, Munn Z (Editors). JBI Manual for Evidence Synthesis, JBI, 2020, section, 11.2.2. https://wiki.jbi.global/display/MANUAL/11.2.2+Developing+the+title+and+question

Eksempel

 • Deltakere: Barn og unge med ADHD og deres familier (foreldre, nære omsorgspersoner)
 • Innhold: Ulike ernæringsintervensjoner med henblikk på redusere ADHD symtomer, og erfaringer barn og forledre har med disse
 • Kontekts: Enhver setting der ernæringsintervensjoner brukes, feks  i hjemme eller på skolen

Kilde: Larsen et al. (2017): Scoping review. I P. U. Pedersen et al. Fra forskning til praksis (s. 105-117). Munksgaard. Oppslag i ORIA. Scoping review protokoll i  JBI Evience Synthesis

 

S - Setting: Det kan være geografisk område, miljø, ulike nivåer av helsetjenesten, type omsorg lover, politikk, som påvirker fenomenet, 

P - Perspective: Her defineres spørsmålet om resultater i form av eksempler på opplevelser, opplevelser, åsikter eller observerte handlinger.

I - Intervention: Intervensjon eller interesse (fenomen)

C - Comparison:Om sammenligninge tiltak er aktuelt så kan de beskrives her

E - Evaluation: Her defineres spørsmålet om resultater i form av eksempler på opplevelser, opplevelser, åsikter eller observerte handlinger.

 

Merk det ikke er nødvendig å ta med alle deler i selve søket. Noen elementer er kun styrende for valg av de treff du finner via søket. I noen tilfeller består en eller flere av elementene, flere søke-elementer, feks om perspektivet er eldre med kreft, søkes da med to søke-elementer

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2017). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten PDF Link  (Nettversjon 2020 https://www.sbu.se/sv/metod/sbus-metodbok/:  Punkt, 3, faktarute 3.1 og punkt 3.4.1 SPICE. Og videre punkt 4. Litteratursøking)

 • S - Sample
 • PI - Phenomen of Interest
 • D - Design
 • E - Evaluation
 • R - Research type (qualiative, quantiative, or mixed method)

Eksempel

 • S: Grandparents
 • PI: children removed from family home
 • D: interviews, questionnaires
 • E: views or attitudes
 • R: qualitative or quantitative

S. 34: Aveyard, 2019. Doing a literature reivew in health and social science. Open University Press

 • S: nurses
 • PI: relatives witnessing resuscitation
 • D: interviews
 • E: views, attitudes, experiences
 • R: qualitative

Merknad, alternativt bruk PICO, PICo, PEO/PIO - og legg til Type of studies

C - Construct to be measured, or the name(s) of the measurement instrument: ex pain, ex fatigue
P - Population of interest, examples  patients with multiple sclerose - adult with cognitive impairments
I -  Type of instrument, examples:  self-report questionnaire, laboratory test, observational scales, performance-based intruments, interviews
M - Measurement properties of interest: all measurement properties, examples reliability, validity, consistency, psychometrics ... Example search words

Ex page 20 from: 

Mokkink, L. B., Prinsen, C. A. C., Patrick, D. L., Alonso, J., de Vet, H. C. W., & Terwee, C. B. (2018). COSMIN methodology for systematic reviews of Patient‐Reported Outcome Measures (PROMs) user manual.  Retrieved from https://www.cosmin.nl/wp-content/uploads/COSMIN-syst-review-for-PROMs-manual_version-1_feb-2018-1.pdf 

See also: Vet, H. (2011). Measurement in medicine : A practical guide. Cambridge University Press: Kap, 9, s. 275-311 Systematic review of measurement properties

 

Se også PCC

"Patient Reported Outcome (PRO) er pasientrapporterte utfallsmål som til dømes opplevingar knytt til helse og sjukdom. Patient Reported Outcome Measures (PROM) er skjema som måler korleis pasientane opplever forhold knytt til helse og sjukdom og behandlingseffektar. PROM inkluderer mål på symptom, funksjonsnivå, helsestatus og/eller helserelatert livskvalitet. Pasientrapporterte mål inneberer ikkje alltid å måle eit utfall (outcome). Det kan også vere at ein vil nytte pasientrapporterte mål til dømes for å identifisere pasientar eller grupper som har behov for spesielle intervensjonar" Sitat fra https://www.kvalitetsregistre.no/pasientrapporterte-data

 • P: Population (health condition, diagnose, age)
 • I: Index test
 • R: Referanse standard
 • O: Outcomes

Campbell JM, Kulgar M, Ding S, Carmody DP, Hakonsen SJ, Jadotte YT, White S, Munn Z.  Chapter 9: Diagnostic test accuracy systematic reviews. In: Aromataris E, Munn Z (Editors). Joanna Briggs Institute Reviewer's Manual. The Joanna Briggs Institute, 2017. Available from https://reviewersmanual.joannabriggs.org/ 

Yao, X., Vella, E. & Brouwers, M. (2018). How to conduct a high-quality systematic review on diagnostic research topics. Surgical Oncology, 27(1), 70-75. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.suronc.2017.11.010

 

Context - Intervention - Mechanisms - Outcomes - (CIMO) framework) - for use in research synthesis in management and organization studies

Source: Denyer, D., Tranfield, D., & van Aken, J. E. (2008). Developing Design Propositions through Research Synthesis. Organization Studies, 29(3), 393–413. https://doi.org/10.1177/0170840607088020

2. Databaser for søk etter forskningsartikler

3. Søkeord? Finn emneord og/ eller tekstord for dine søkebegreper

Søkeord for de begrepene du har valgt å søke på, velges både fra databasens emneord (subject headings, index terms) og/eller tekstord.  Emneordene er standardiserte ord for et begrep (eller fenomen) og hentes fra databasens kontrollerte vokabular. Tekstord er ord fra artikkelens tittel og sammendrag. 

 • Emneordene i MEDLINE databasen kalles for MeSH (Medical subject headings).
 • Emneordene i CINAHL kalles for CINAHL Subject Headings, og bygger tildels på MeSH, men er bedre utbygget for sykepleiefaglige emner. 

 Les mer om emneord og tekstord på Helsebibliotekets kurs i kunnskapsbasert praksis

Å finne emneord:

Nedenfor tips for basene CINAHL & MEDLINE. Det finnes tilsvarende andre systemer for andre databaser som ERIC, SPORTDiscus

Tips

4. Koble søkeordene - Søketeknikker - utfør søket

Logiske - boolske (boolean)- operatorer

Boolske logiske operatorer brukes for å koble søkeordene sammen, og slik bygge opp en søkestrategi. i databasen. Ved å bruke disse oversetter vi vårt søkespørsmål  til et språk som som databasen kan forstå. Se også nærhetsoperatorer eller fraser  som også kan brukes for å binde - koble søkeord sammen

 • AND - og  - brukes for å koble de ulike delene/blokkene sammen. Eksempel children AND obesity - finner treff der begge disse søkeordene forekommer, vil avgrense antall treff.  Vurder eventuelt nærhetsoperatorer for mer presisjon
 • OR -  enten/eller - søk på synonymer, relaterte begrep, enten/eller - eksempel obesity OR overweight - finner treff på enten det ene ordet, eller det andre. Finner også treff som inneholder begge søkordene, vil øke antall treff
 • NOT - ikke - tar vekk treff som inneholder spesifikke søkeord. obesity NOT overweight - finner treff som inneholder obesity, men som ikke samtidig også inneholder ordet overweight, vil avgrense antall treff. Brukes med varsomhet! (I Scoups er NOT = AND NOT)

Ved bruk av både AND or OR i samme søkestreng, sett parentes rundt søkeord som søkes sammen med OR, eksempel:

(teenager OR adolescents OR adolescence) AND (overweight OR obesity)  = minst et av søkeordene fra hver parentes må forekomme

Sjekk databasens hjelpetekst for standard/default søk for kobling av søkeord!
PubMed

Søk på to ord kobles automatisk sammen med AND om ikke feltkoder er lagt til,

Se history details (gå til advanced search, se history og åpne detaljer for søket) for hvordan søket er utørt, søk på pressure ulcer utføres slik:

Search: "pressure ulcer"[MeSH Terms] OR ("pressure"[All Fields] AND "ulcer"[All Fields]) OR "pressure ulcer"[All Fields]he terms in the search must be within a specified number of terms (n). Either word may appear first.

EBSCOhost

Boolean/phrase search mode: Søk på to ord kobles sammen med nærhetsoperator N5, pressure ulcer søkes pressure N5 ulcer

Find all my search term: Søk på to ord kobles sammen med AND, pressure ulcer søkes pressure AND ulcer

Ovid Advanced search: - søk på to ord søkes som frase, dvs. pressure ulcer søkes slik "pressure ulcer"
Scopus søk på to ord kobles sammen med AND: dvs. pressure ulcer søkes pressure AND ulcer
Web of Science to ord kobles automatisk med AND, dvs. pressure ulcer søkes pressure AND ulcer

Vurderinger ved søk på to ord:

Ved søk på flere ord, som begge må forekomme for at du skal få treff, kan du avgjøre om hvordan du skal koble ordene sammen:

 1. skal bruke fraser – dvs. anførselstegn mellom de for treff på eksakt der disse står slik ved siden av hverandre- det er det smaleste søket, gir nok minst irrelevante treff, men du kan gå glipp av relevante
 2. alternativt søk med nærhetsoperatorer/avstandsoperatorer -  da øker du antall treff, søker bredere, flere treff, også mulig flere relevante, men også kanskje flere irrelevante
 3. eller aller bredest – med AND mellom ordene, da trenger de ikke stå nært hverandre, du øker antall treff, og får om mulig flere irrelevante – eller også treff på flere relevante

Merk også hva som er standard i databasen, se ovenfor

Om du gjør noen test søk på dine ord så kan du ev avgjøre hvor bredt du må søke, i denne sammenheng kan NOT være aktuell å bruke

 1. Søk 1 bredt
 2. Søk 2 smalt
 3. Søk 1 NOT Søk 2 – hva mister du

 

Nærhetsoperatorer/Proximity - Adjacency. Sjekk databases hjelpetekst!

EBSCOhost

N# - Near Operator (N) - ex N5 finds the words if they are within five words of one another regardless of the order in which they appear. For example, type tax N5 reform to find results that would match tax reform as well as reform of income tax.

W# - Within Operator (W) - In the following example, W8 finds the words if they are within eight words of one another and in the order in which you entered them.

Merk:

Dersom du søker i EBSCOhost  - boolean/phrase search mode - er standard satt opp slik at dersom du søker på to ord, skjer det automatisk en kobling mellom søkeordene med N5. Dersom du bruker Find all my search term modus, søkes automatisk AND mellom søkeordene. Se valg av search mode under search options.

Ovid

adj#

The ADJ operators finds two terms next to each other in the specified order. 
The ADJ1 operators finds two terms next to each other in any order. 
The ADJ2 operator finds terms in any order and with one word (or none) between them. 
The ADJ3 operator finds terms in any order with two words (or fewer) between them. 
The ADJ4 operator finds terms in any order and with three words (or fewer) between them, and so on
OBS adj4 tilsvarer N3 i EBSCHOhost

Scopus

w/n

W/n "within". Where the terms in the search must be within a specified number of terms (n). Either word may appear first.

PubMed Ikke mulig
Cochrane library
NEXT - Finds the terms when they appear next to each other. Terms must appear in the order specified. Use for phrase searching with wildcards.
 
NEAR/X - Finds the terms when they are within X words of each other where X = the maximum number of words between search terms. Terms can appear in either order. NEAR/X Example: cancer near/3 lung (finds lung cancer, as well as, cancer of the lung)"
Web of Science

NEAR/n

Use NEAR/x to find records where the terms joined by the operator are within a specified number of words of each other. Replace the x with a number to specify the maximum number of words that separate the terms.

ProQuest

NEAR/n

Look for documents that contain two search terms, in any order, within a specified number of words apart.  Replace ‘n’ with a number. In the example, 3 means within 3 words.  Help information: 

Fraser anbefales søkt med nærhetsoperatorer for mer fullstendighet (sensitivity) i søket.
Eksempel søk på sykepleiestudenter i databaser via EBSCOhost -  vurder frase/alternativt for et bredere søk, bruk nærhetsopeartorer:

 • nursing N5 student   
 • Trunkering bør også vurderes, eksempel nurs* N5 student*

Det anbefales at du sjekker databasens egne hjelpefunksjoner for en oversikt over søketeknikker. og feltkoder. Se hjelp/informasjonsknapp i databasen. Eksempel EBSCOhost grensesnitt 

Ad søk på nærhet mellom søkeord (proximit/adjacency- boolean operator, eller fraser)

Ved søk på flere ord – som begge må forekomme, kan du avgjøre om du

 1. skal bruke fraser – dvs. anførselstegn mellom de for treff på eksakt der disse står slik ved siden av hverandre- det er det smaleste søket, gir nok minst irrelevante treff, men du kan gå glipp av relevante
 2. alternativt med nærhet, da øker du antall treff, søker bredere, flere treff, også mulig flere relevante, men også kanskje flere irrelevante
 3. eller aller bredest – med AND mellom ordene, da trenger de ikke stå nært hverandre, du øker antall treff, og får om mulig flere irrelevante – eller også treff på flere relevante

Se ev også demo søketeknikker EBSCOhost:

Om du gjør noen test søk på dine ord så kan du ev avgjøre hvor bredt du må søke, i denne sammenheng kan NOT være aktuell å bruke

 1. Søk 1 bredt
 2. Søk 2 smalt
 3. Søk 1 NOT Søk 2 – hva mister du

Frasesøk

 • Dersom to eller flere ord skal stå ved siden av hverandre og slik søkes som et sammensatt begrep, settes normalt ordene i anførselsestegn, eksempel "pressure ulcer"
 • For bredere søk, vurder søk med nærhetsoperatorer, eventuelt søk med AND mellom søkeordene
 • Merk at søk med anførselstegn vil i noen sammenhenger slå av den automatiske inkludering av entall/ulike stavemåter/bøyninger av et ord, så inkluder trunkering om du vil ha treff på ulike endelser av ordet - eksempel "health behavio*"
 • Se om fraser i PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/help/#searching-for-a-phrase

Ad søk på nærhet mellom søkeord (proximit/adjacency- boolean operator, eller fraser)

Ved søk på flere ord – som begge må forekomme, kan du avgjøre om du

 1. skal bruke fraser – dvs. anførselstegn mellom de for treff på eksakt der disse står slik ved siden av hverandre- det er det smaleste søket, gir nok minst irrelevante treff, men du kan gå glipp av relevante
 2. alternativt med nærhet, da øker du antall treff, søker bredere, flere treff, også mulig flere relevante, men også kanskje flere irrelevante
 3. eller aller bredest – med AND mellom ordene, da trenger de ikke stå nært hverandre, du øker antall treff, og får om mulig flere irrelevante – eller også treff på flere relevante

Se ev også demo søketeknikker https://libguides.uia.no/c.php?g=652868&p=4863754#s-lg-box-15210925

Om du gjør noen test søk på dine ord så kan du ev avgjøre hvor bredt du må søke, i denne sammenheng kan NOT være aktuell å bruke

 1. Søk 1 bredt
 2. Søk 2 smalt
 3. Søk 1 NOT Søk 2 – hva mister du

Trunkering - Maskering

 • Trunkering - ofte en * - erstatter et vilkårlig antall tegn på slutten av et ord - child* gir også treff på children
 • maskering - av et eller flere tegn, i et ord
 • I WoS også mulig med høyretrunkering

OBS

 • Noen database søkegrensesnitt  (Socpus, Web of Science, EBSCOhost) bruker automatisk lemmatization/stemming  - som betyr at entall- flertallsformer av et ord automatisk blir søkt for, i tillegg til ulike bøyninger.
 •  DETTE kan skrus av og bør skurs av i enkelte tilfeller.  Les databasens hjelpetekst

Sjekk databasens hjelpetekst

OBS PubMed Frasesøk – og bruk av trunkering

I PubMed er det ikke mulig med nærhetsoperatorer. Brukes frase for nærhet (dvs. anførselstegn før og etter to eller flere søkeord som skal stå slik i denne rekkefølgen, eksempel "pressure ulcer" – må man ikke bruke * etter ulcer - for treff på de ulike endelser av ulcer, ulcers, ulceration etc – søk slik i et spesifikt felt eksempel

(pressre ulcer*[TIAB]) – PubMed vil da søke ordene som en frase og samtidig trunkere ulcer

IKKE Bruk * (trunkering) når man bruker frasesøk, Pubmed vil ignorere trunkeringen, men søk på ordene ved siden av hverandre i et spesifikt felt [TIAB]

Det anbefales at du sjekker databasens egne hjelpefunksjoner for en oversikt over søketeknikker. og feltkoder. Se hjelp/informasjonsknapp i databasen. Eksempel EBSCOhost grensesnitt 

Feltkoder

Bestem i hvilke felter av referansen (posten) i databasen ordene skal forekomme. Standard søkefeltet dekker gjerne ord fra tittel, abstract, emneord ++ Så velges ikke felt, søkes automatisk etter ord fra disse feltene!

Se informasjon om databasen for å finne aktuelle felter som forekommer og hvordan disse feltene er indeksert, ordindeksert, eller fraseindeksert.

For søk i spesifikke felt, eksempel søk på ord fra tittel eller sammendrag, sett feltkode ved søkeordene, foran eller etter (avhengig av databasens/databasevertens søkegrensesnitt). Sjekk databasens hjelpetekst - Eksempel for MEDLINE via Ovid

Vanlig å søke i følgende felt

 • Ord fra de kontrollerte emneordene (index term), hele eller deler av ordet, med eller uten underemner (expanding)
 • Ord fra tittel og sammendrag
 • Ord fra forfatters keyword

Eksempler på søkestrenger med feltkoder. Søker du uten feltkoder søkes det i standardfeltet.

Det anbefales at du sjekker databasens egne hjelpefunksjoner for en oversikt over søketeknikker. og feltkoder. Se hjelp/informasjonsknapp i databasen.

Ovid
 • nursing.ti - flere felt, nursing.ti,ab.
 • Søkes ord fra emneord, sett / etter søkeordet, eksemel Alzheimer Disease/ - søkes også på underemner bruk kommando exp foran, eksempel, exp dementia/ 
 • Ord fra en emneordsfrase, .hw - heading word - eksempel attitude*.hw
 • Som standard søkes det i mp feltet om ikke annet a
EBSCOhost
 • Feltkode for tittelsøk - TI nursing -
 • flere felt må søkes TI nursing OR AB nursing.
 • Søkes flere ord, sett i parentes - eksmepel TI (diet* OR nutrition*)
 • TX = ord overalt, også inkludert hele artikkelens tekst om denne finnes i basen TX (norway OR norwegian)
 • PT = publikasjonstype, eksempel PT "Randomized Controlled Trial" OR TI randomi*
 • Søk på eksakt emneord i CINAHL&MEDLINE sett MH foran søkeordet, eksempel MH "Alzheimer Disease"- søkes også med underemner, sett + etter emneordet - eksempel MH "Dementia+"
 • Søk på ord fra en emneordsfrase, sett MW foran søkeordet, eller bruk SU om du søker i flere baser
 • AU søk på forfatter "barken t*"
 • AF søk på ord for forfatters adresse, AF agder*
 • Merk at TX feltet inkluderer alle ord overalt, også AF - AU -TI - AB - SU, MH etc
 • Se ellers nedtrekksmenyen i søkeboksene i avansert søk.
PubMed Velg avansert søk, velg feltkodene derfra, alternativt tast inn feltkode bak søkeordet:  nursing[ti]nursing[tiab] er det samme som nursing[Title/Abstract]. Sjekk feltkoder her
Scopus

Se informasjon om felt i Advanced search. Felt kan velges i Basic search, velg søkefelt før søkeord angis i søkeboksene

Eksempel på søk i avansert søk, feltkoder angis før søkeordene

TITLE ("social media" OR facebook OR instagram OR snapchat OR tiktok) AND TITLE(adolescen* OR teenage* OR youth* OR young*) AND TITLE-ABS-KEY( "mental health*" OR psychological* OR psychosocial* OR "well being" OR wellbeing OR depres* OR anxiety)

 • TITLE = ord fra tittel
 • ABS = ord fra sammendrag
 • KEY = ord fra forfatters stikkord, eller index (emneord)
WoS Se informasjon om felt i Advanced search. Felt kan velges i Basic search, velg søkefelt før søkeord angis i søkeboksene
   

Eksempel feltkoder EBSCOhost

6) Lagre søk og treff, b) skrive ut søkhistorikk c) sende til endnote

Logg på. Spare søk og treff

Demonstrasjon EBSCOhost baser

Skrive ut søkehistorikken. Demo EBSCOhost baser

 

Eksport av treff til EndNote

Se våre EndNote brukerstøttesider