Skip to main content

Sykepleie

Bibliotekets fagside for sykepleie

Aktuelt: Tema, problemstilling - hensikt - Bacheloroppgaven

Gjevjon, E. R. (2019). Tema, problemstilling, hensikt, forskningsspørsmål, hypotese og mål – hva er hva? Sykepleien Forskning, (79024), e-79024. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2019.79024

Litteratursøking - Tilgang utenfor universitetsområdet: Logg på CISCO VPN Anyconnect

Før du starter å søke - sørg for at du er tilkoblet UiA nettet.  Logg på  CISCO VPN Anyconnect. Se informasjon om hvordan du logger på

Lover og forskrifter. Rundskriv. Veileder. Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Databaser - kilder for søk

ORIA biblioteksøket

 • I ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 
 • ORIA  er god å bruke når du
  • vil finne tilgang til kjente bøker og artikler,
  • trenger bøker eller studentoppgaver om et emne,
  • foreta enkle emnesøk på artikler
  •  bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling.
 • Søketips ORIA

Se ellers databaser nedenfor for systematisk søk etter forskning

Flere databaser

Se tips om litteratur/databaser og søkeord tilknyttet enkelte emner og generelle tips til søkeord

Forskningsbaserte - kunnskapsbaserte kilder. Kunnskapspyramiden

Mer om å velge kilder

Oppslagsverk

I de kliniske oppslagsverkene (Norske elektronisk legehåndbok, UpToDate og BMJ Best practice) finner du rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander /sykdommer og symptomer. Inneholder råd og anbefalinger basert på kvalitetsvurdert og oppsummert forskning.

Ordbøker 

Prosedyrer og retningslinjer

En retningslinje er systematiske utviklede råd og anbefalinger til hjelp for å finne passende tiltak for en definert klinisk problemstilling. Gis ut av flere organisasjoner.

Systematiske oversikter

En forskningsoppsummering vil si å sammenfatte de relevante forskningsresultatene som foreligger på et gitt tidspunkt. "Systematisk oppsummering av forskning kjennetegnes ved en systematisk ogeksplisitt framgangsmåte i å formulere spørsmål, søke etter litteratur, vurdere,sammenstille og presentere den forskningsbaserte kunnskapen"  Slik oppsummer vi forskning

Du finner oversikter utgitt av ulike institutsjoner og organiasjoner, se nettsteder og databaser nedenfor. Men de fleste oversikter blir publisert i tidsskrifter - disse kan du finne på samme måte som du søker originalstudier (resulat fra et enkelt forskningsprosjekt) i databaser som  CINAHL og MEDLINE.

Finn forskningsartikler - Databaser

"Hensikten med en forskningsartikkel er å presentere ny kunnskap, mens en fagartikkel skal gjøre gjeldende kunnskap kjent" Lerdal, A (2012). Hentet fra Sykepleien.no. Et vitenskapelig tidsskrift (forskningstidsskrift) har krav om fagfellevurdering (peer Review/refereed). Tidsskrifter listet opp i Publiseringskanaler (NSD) er fagfellevurderte (nivå 1 og 2). Tidsskriftene vil også opplyse om de har en slik ordning, se tidsskriftets hjemmeside.

Søk etter forskning publisert i tidsskrifter - databaser:

Finn engelske søkeord - tips

 1. Norsk oversettelse av MeSH (Medical Subject Headings - emneord brukt i MEDLINE og Svemed+), se mesh.uia.no
 2. Søk på norsk i databasen Svemed+ - legg merke til MeSH og engelske ord som er brukt
 3. Se CINAHL subject headings knappen i CINAHL databasen - mulig CINAHL bruker et annet emneord enn MEDLINE for ditt emne

Les  mer om søkeord

Forskningens ABC. Å lese forskning. Sjekklister. Ordbøker

Sunn skepsis

Nettportalen Sunn skepsis gir råd  - til pasienter og andre helseintersserte - om kvalitetskriterier for helseinformasjon og bedre tilgang til forskningsbasert helseinformasjon Gå til portalen